TARTALOMJEGYZÉK
Keresés az útmutatóban

Mobilitási projektek az oktatásban dolgozó szakemberek számára

A mobilitási projekteknek köszönhetően az iskolák lehetőséget és ösztönzést adhatnak tanáraiknak és egyéb oktatási munkatársaiknak az iskola igényeihez kapcsolódó új kompetenciák megszerzésére. Az iskolavezetésnek aktív szerepet kell vállalnia a mobilitási projekt tervezésében, támogatásában és nyomon követésében.

Annak érdekében, hogy a mobilitási tevékenységek minél nagyobb hatással legyenek az iskola munkatársainak szakmai fejlődésére, a mobilitást követően az intézményeknek biztosítaniuk kell a munkatárs által megszerzett kompetenciák terjesztését az egész iskolában, valamint e kompetenciák integrálását az iskola oktatási gyakorlatába.

Az iskoláknak a pályázat benyújtása előtt alaposan át kell gondolniuk, hogy a projekt időtartama során (1 vagy 2 év) a munkatárs hány tagjának részvétele reális, ők milyen tevékenységekben tudnak részt venni, illetve hogyan lehet a küldő országban hatékonyan nyomon követni ezeket a tevékenységeket. A pályázati szakaszban a pályázó intézményeknek meg kell adniuk a résztvevők tervezett számát, a tervezett mobilitási tevékenységek típusait és a tervezett célországokat.

Ha a nemzeti iroda kiválasztja a mobilitási projektet, és jóváhagyja a megpályázott költségvetést, akkor a kedvezményezett elkezdheti a résztvevők kiválasztását és a tevékenységek részleteinek megszervezését.

1. Szervezési támogatás

A szervezési támogatás azokhoz a költségekhez járul hozzá, amelyek az intézmények munkatársainak mobilitását elősegítő tevékenységeivel kapcsolatban merülnek fel. Például:

 • az Európai Fejlesztési Terv kidolgozása és nyomon követése;
 • szervezési lépések a partnerintézetekkel (főként job shadowing/szakmai látogatás és oktatási tevékenység ellátása esetén);
 • a munkatársak ellátása a szükséges információkkal és segítségnyújtással;
 • a munkatársak kiválasztása a mobilitási tevékenységekre;
 • a mobilitási megállapodások kidolgozása a mobilitási tevékenységek minőségének és elismerésének biztosítására;
 • a mobilitásban részt vevő munkatárs nyelvi és interkulturális felkészítése;
 • a bejövő mobilitási munkatárs iskolába való integrációjának megkönnyítése;
 • a mobilitási résztvevők hatékony mentorálásának és ellenőrzésének biztosítása;
 • a mobilitási résztvevők visszailleszkedésének támogatása, valamint az általuk szerzett új kompetenciák hasznosítása az iskola, a tanárok és diákok javára.

2. A mobilitás előtt

a. Európai Fejlesztési Terv

A pályázat benyújtása előtt az iskolának vagy a nemzeti mobilitási konzorciumkoordinátornak Európai Fejlesztési Tervet kell kidolgoznia; az Európai Fejlesztési Terv a pályázati űrlap részét képezi. Ez a szakasz azt ismerteti, hogyan épülnek be a tervezett mobilitási tevékenységek a projektben részt vevő iskola/iskolák fejlesztésének és korszerűsítésének szélesebb körű és hosszú távú stratégiájába.

Az Európai Fejlesztési Tervnek, amely a pályázat kiértékelésekor kiemelt figyelmet kap, a következő információkat kell tartalmaznia:

 • az iskola/iskolák igényei a minőségi fejlesztés és a nemzetköziesedés tekintetében (például vezetői kompetenciák, munkatársi kompetenciák, új oktatási módszerek vagy eszközök, európai dimenzió, nyelvi kompetenciák, tanterv, oktatás/képzés és tanulás megszervezése, partnerintézményekkel való kapcsolatok megerősítése), és a tervezett tevékenységek hogyan járulnak hozzá ezeknek az igényeknek a kielégítéséhez;
 • várt hatások a diákokra, a tanárokra és az intézmény egyéb tagjaira, valamint az iskola egészére nézve;
 • hogyan fogja az iskola a munkatársai által szerzett kompetenciákat és tapasztalatokat integrálni a tantervbe és/vagy az iskolafejlesztési tervbe;
 • adott helyzetben hogyan fogják az eTwinning-et használni a tervezett mobilitási tevékenységekkel kapcsolatban (lásd a következő szakaszt).

b. eTwinning

Az eTwinning információs és kommunikációs technológiák (IKT) használatával megkönnyíti az iskolák közötti európai együttműködést és hálózatépítést. Tanácsokat, ötleteket és eszközöket kínál az iskoláknak, amivel megkönnyíti a partnerségek kialakítását és az együttműködési projektek megvalósítását bármilyen területen.

A mobilitási projektek vonatkozásában az eTwinning a következőket kínálja:

 • külföldi potenciális partnerek/fogadó intézmények felkutatása és – a tervezett projektek minőségének és hatásának fejlesztése érdekében – együttműködés velük a finanszírozás igénylése előtt;
 • az elérhető projekteszközök használata a projekt stratégiailag átgondoltabb megvalósítása/kivitelezése és a partnerek visszajelzéseinek hatékonyabb hasznosítása érdekében;
 • a kimenő munkatárs felkészítése, például a fogadó intézménnyel történő kommunikáció révén (több információ a fogadó országról és a fogadó intézményről, végrehajtandó tevékenységek megvitatása és meghatározása), a kimenő munkatárs mobilitási tevékenységgel kapcsolatos online oktatásban való részvétele;
 • a munkatárs mobilitási projekt során és után fokozott együttműködés az összes érintett iskola között.

Az eTwinning használatához nincs szükség hivatalos pályázatra, az iskoláknak egyszerűen csak regisztrálniuk kell az eTwinning portálon, amely a http://www.etwinning.net címen érhető el. Az európai eTwinning portál olyan együttműködési eszközöket és szolgáltatásokat biztosító többnyelvű honlap, amely segítséget nyújt a tanárok számára a regisztrációban, az oktatási partnerek keresésében és a partnerekkel való együttműködésben. Találkozóhelyként is funkciónál, ahol az érintett tanárok forrásokat oszthatnak meg és kérdéseket vitathatnak meg egymással, illetve partneriskolákat kereshetnek.

Az eTwinning európai szinten a Központi Szolgáltatóponton keresztül, nemzeti szinten a Nemzeti Szolgáltatópont segítségével támogatja az iskolákat. A Központi és a Nemzeti Szolgáltatópont által kínált szolgáltatások, képzések, elismerés és eszközök között minden tanár megtalálja a saját igényeinek megfelelőt. Ezekről a szolgáltatásokról további információ a Pályázati útmutató A. részének „Mely egyéb szervek vesznek részt a program megvalósításában/kivitelezésében?” című szakaszában olvasható.

 

c. A munkatárs részvételének feltételei

Kiválasztás

A mobilitási tevékenységekben részt vevő munkatárs kiválasztásáért a küldő iskola felel. A kiválasztási eljárást tisztességes, átlátható, koherens és dokumentált módon kell lebonyolítani, és valamennyi fél számára hozzáférhetővé kell tenni. A résztvevői profiloknak meg kell felelniük a Pályázati útmutató B. részében meghatározott formai követelményeknek. A kiválasztási eljárás menetét (azaz azt, hogyan teszik közzé a munkatárs tagjai számára a pályázatot; a pályázók által benyújtandó dokumentumokat és azok kezelését) a küldő iskola határozza meg.

Az iskola határozza meg a kiválasztási eljárásban alkalmazandó feltételeket is. Általános feltételek a következők lehetnek: a motiváció, a mobilitással kapcsolatos egyértelmű célok, hajlandóság a tapasztalatok mobilitás utáni megosztására. Kifejezetten ajánlott kiválasztási bizottságot felállítani, amelyben külső tagok is részt vesznek, hogy a döntést ne egyedül az iskola valamelyik dolgozójának kelljen meghoznia.

Az általános feltételeken kívül lehetnek a mobilitási projekt jellegéhez vagy céljához kapcsolódó specifikus feltételek is (például a munkatárs által tervezett tevékenységek relevanciája az iskola igényei és az iskola által meghatározott egyéb feltételek szempontjából).

A kiválasztási folyamat résztvevőinek meg kell állapodniuk az általános és konkrét feltételekről, amelyeket a pályázókkal is egyértelműen tudatni kell. A kiválasztási szempontok fogadó intézménnyel való megosztása, megvitatása és értelmezése megkönnyítheti a tevékenységek előkészítését. Belső panaszok esetén írásbeli jegyzőkönyvet kell felvenni a kiválasztási folyamatról.

 

Mobilitási megállapodás

A kiválasztott résztvevőknek a küldő iskola (és a partnerintézet – amennyiben a mobilitás oktatási tevékenység ellátását vagy job shadowing/szakmai látogatást jelent) segítségével hivatalos megállapodást kell kötniük a képzés típusáról és tartalmáról, tisztázniuk kell a képzésre való felkészülés módját, a megszerzett ismeretek/kompetenciák iskolában és iskolán kívül történő terjesztésének módját, valamint a részvételből fakadó intézményi és egyéni szintű várható előnyöket. Meg kell állapodni arról is, hogyan fogja a küldő iskola értékelni és elismerni a képzést.

Ennek a megállapodásnak a mobilitási tevékenység kezdete előtt létre kell jönnie. A megállapodás fő célja, hogy a küldő iskola, a fogadó intézmény és a résztvevő tisztázza az elvárásokat, és gondoskodjon arról, hogy a külföldi tartózkodás hasznos időtöltés legyen.

 

Mobility Tool+

A kedvezményezett intézményeknek – legkorábban a résztvevők kiválasztásakor – általános információkat kell megadniuk a Mobility Tool+ adatbázisban a résztevőkre és a résztvevők által végrehajtandó mobilitási tevékenység típusára vonatkozóan (például a résztvevő neve, a mobilitás helyszíne, a mobilitás időtartama stb.). A Mobility Tool+ segítséget nyújt a kedvezményezettnek az Erasmus+ mobilitási tevékenységek irányításában. Szintén a kedvezményezett feladata, hogy frissítse a Mobility Tool+ rendszert a mobilitási projekt időtartama alatt a résztvevőkkel vagy a tevékenységekkel kapcsolatos változások esetén.

A kedvezményezettek az általuk megadott információk alapján automatikusan kitöltött jelentéseket hozhatnak létre az eszközben, emellett olyan jelentések összeállítására is van mód, amelyeket a mobilitási tevékenységek résztvevőinek kell kitölteniük. A Mobility Tool+ adatbázisról és az eszközhöz való hozzáférésről a nemzeti iroda és a kedvezményezett között létrejövő támogatási szerződés tartalmaz további információkat.

3. A mobilitás után

a. A tanulási eredmények elismerése

Az érintett küldő és fogadó intézményeknek a mobilitás végén Europass mobilitási tanúsítvány kiállításáról kell megegyezniük. Ennek folyamatáról az Europass http://europass.cedefop.europa.eu/en/home honlapján találhatók további információk.

 

b. Beszámolás

A külföldön töltött időszak végén a mobilitási tevékenységben részt vevő munkatársaknak záróbeszámolót kell kidolgozniuk és benyújtaniuk. Az uniós támogatást részlegesen vagy teljesen visszatéríttethetik azokkal, akik elmulasztják benyújtani a jelentést. Amennyiben a munkatárs vis maior miatt nem tudja végrehajtani tervezett külföldi tevékenységeit, a támogatás visszatérítésére nem kerül sor. Az ilyen eseteket jelentenie kell a küldő iskolának vagy a nemzeti mobilitási konzorciumkoordinátornak, a nemzeti irodának pedig írásban el kell fogadnia a bejelentett esetet.