Sadržaj
Pretraživanje u Vodiču

Projekt mobilnosti za nastavno osoblje u školama

Projektima mobilnosti omogućuje se školama da svojim nastavnicima i drugom nastavnom osoblju pruže prilike i poticaje za stjecanje novih kompetencija u vezi s potrebama škole. Uprava škole trebala bi igrati aktivnu ulogu u planiranju, podupiranju i praćenju projekta mobilnosti.

Kako bi se osigurao i što više povećao učinak tih aktivnosti na stručno usavršavanje osoblja, škole bi trebale osigurati da se nakon mobilnosti kompetencije osoblja šire diljem škole i da se ugrade u školsku obrazovnu praksu.

Prije prijave, škole bi trebale pažljivo razmisliti o tome koliko osoblja stvarno može sudjelovati u aktivnostima za vrijeme trajanja projekta (tj. 1 ili 2 godine), u koje bi se aktivnosti uključili i kako bi se te aktivnosti mogle učinkovito pratiti kod kuće. U fazi prijave, organizacije podnositeljice prijave morati će dostaviti okvirne brojeve, vrste i odredišne države planiranih aktivnosti mobilnosti.

Ako nacionalna agencija odabere projekt mobilnosti i potvrdi traženi proračun, korisnici mogu započeti s odabirom sudionika i detaljnom organizacijom aktivnosti.

Organizacijska potpora

Bespovratna sredstva za organizacijsku potporu uključuju doprinos troškovima koji nastaju u organizacijama u vezi s aktivnostima podupiranja mobilnosti osoblja. Na primjer:

 • priprema i praćenje Europskog razvojnog plana;
 • organizacijska rješenja s partnerskim ustanovama (uglavnom u slučaju promatranja na radnom mjestu i zadaća poučavanja);
 • pružanje informacija i pomoći osoblju;
 • odabir osoblja za aktivnosti mobilnosti;
 • priprema ugovora o mobilnosti kako bi se osigurala kvaliteta i priznavanje aktivnosti mobilnosti;
 • osiguravanje jezične i međukulturalne pripreme mobilnoga osoblja;
 • olakšavanje ugrađivanja dolazećega mobilnoga osoblja u školi;
 • osiguravanje učinkovitih rješenja za mentorstvo i nadzor sudionika u mobilnosti;
 • podupiranje ponovne integracije sudionika u aktivnostima mobilnosti i nastavljanje na stečene nove kompetencije u korist škole, nastavnog osoblja i učenika.

Prije mobilnosti

Europski razvojni plan

Škola ili koordinator nacionalnog konzorcija za mobilnost moraju prije prijave izraditi Europski razvojni plan; taj je plan dio obrasca prijave. U ovom je odjeljku navedeno kako se planirane aktivnosti mobilnosti uklapaju u širu i dugoročnu strategiju razvoja i modernizacije škola uključenih u projekt.

Ovaj Europski razvojni plan bit će važan dio ocjenjivanja zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava i u njemu bi trebale biti navedene informacije o:

 • potrebama škole u smislu razvoja kvalitete i internacionalizacije (npr. u vezi s kompetencijama za upravljanje, kompetencijama osoblja, novim nastavnim metodama i alatima; europskom dimenzijom, jezičnim kompetencijama, kurikulumom, organizacijom poučavanja, osposobljavanja i učenja, jačanje veza s partnerskim ustanovama) i kako će se planiranim aktivnostima pridonijeti zadovoljavanju tih potreba;
 • očekivanom učinku na učenike, učitelje i drugo osoblje te općenito na škole;
 • načinu na koji će škole ugraditi kompetencije i stečena iskustva u svoj kurikulum i/ili razvojni plan škole;
 • načinu na koji će se eTwinning upotrijebiti u vezi s planiranim aktivnostima mobilnosti, ako je relevantno (vidjeti odjeljak u nastavku).

eTwinning

E-Twinningom se promiče suradnja škola i umrežavanje škola u Europi putem informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT). Njime se osiguravaju savjeti, ideje i alati kojima će se školama olakšati uspostava partnerstava i pokretanje projekata suradnje u bilo kojem području.

U vezi s projektom mobilnosti, e-Twinning omogućuje:

 • pronalaženje mogućih partnera/organizacija primateljica u inozemstvu i suradnju s njima prije predavanja zahtjeva za financiranje, u cilju poboljšanja kvalitete i učinka planiranih projekata;
 • uporabu dostupnih projektnih alata za provedbu strateških projekata i bolje iskorištavanje ulaznih vrijednosti partnera;
 • pripremu osoblja koje odlazi u inozemstvo putem komunikacije s organizacijom primateljicom (učenje o državi primateljici i organizaciji primateljici, rasprave i dogovor oko aktivnosti koje će se provoditi), sudjelovanje u događanjima učenja na internetu koja su povezana s njihovom mobilnošću;
 • intenzivna suradnja među svim školama uključenim u projekt mobilnosti osoblja i nakon projekta.

Za korištenje e-Twinninga nije potrebno predati službenu prijavu. Sve što škole trebaju učiniti jest prijaviti se na portalu e-Twinninga: http://www.etwinning.net. Europski e-Twinning portal višejezično je web-mjesto na kojem se nude alati za suradnju i usluge putem kojih se učitelji registriraju, pronalaze partnere i s njima surađuju. On također služi kao mjesto susreta na kojem svi zainteresirani učitelji mogu dijeliti resurse, razgovarati i pronalaziti partnerske škole.

E-Twinning pomaže školama na europskoj razini, Središnjom službom za potporu, i na nacionalnoj razini, nacionalnim službama za potporu. Svi nastavnici mogu imati koristi od usluga, osposobljavanja, priznavanja i alata koje omogućuju nacionalne službe za potporu i europska služba za potporu e-Twinninga. Više informacija o tim službama potražite u odjeljku „Koja druga tijela su uključena u provedbu Programa?” u dijelu A ovog Vodiča.

Uvjeti za sudjelovanje osoblja

Odabir

Škola pošiljateljica odgovorna je za odabir osoblja koje će sudjelovati u aktivnostima mobilnosti. Postupak odabira mora biti pošten, transparentan i dokumentiran te dostupan svim uključenim strankama. Profil sudionika mora odgovarati kriterijima prihvatljivosti iz dijela B ovog Vodiča. Škola pošiljateljica trebala bi utvrditi postupak odabira, odnosno, kako će se osoblje pozvati da se prijavi, dokumentaciju koju podnositelji moraju dostaviti i kako će se ona obrađivati.

Kriterije za postupak odabira trebala bi definirati škola. Opći kriterij mogli bi biti sljedeći: motivacija, jasni ciljevi za mobilnost, spremnost za razmjenu iskustava nakon povratka. Preporučuje se osnivanje odbora za odabir, koji bi trebao uključivati i vanjske osobe, kako odluku ne bi donosio samo jedan član osoblja.

Uz te opće kriterije, mogu postojati i posebni kriteriji koji se odnose na prirodu i svrhu projekta mobilnosti (tj. važnost aktivnosti koje planira pojedini član osoblja za potrebe škole i ostali kriteriji koje određuje škola).

Opće i posebne kriterije moraju dogovoriti i dijeliti svi uključeni u postupak odabira i o njima je potrebno jasno obavijestiti podnositelje. Razmjena ili rasprava o kriterijima za odabir i njihovoj logičkoj podlozi s organizacijom primateljicom može olakšati pripremu aktivnosti. Trebala bi postojati pisana evidencija postupka odabira u slučaju mogućih unutarnjih prigovora.

 

Ugovor o mobilnosti

Sudionik koji je odabran trebao bi, uz pomoć škole pošiljateljice (i partnerske organizacije ako mobilnost uključuje zadaću poučavanja ili promatranje na radnom mjestu), službeno dogovoriti vrstu osposobljavanja koje će se provoditi i njegov sadržaj, pojasniti kako će se pripremiti za to osposobljavanje, kako će se stečeno znanje/kompetencije širiti u školi ili izvan nje, te koje će biti koristi od sudjelovanja na institucionalnoj i individualnoj razini.

Oni će se također dogovoriti o načinu ocjenjivanja i priznavanja osposobljavanja u školi pošiljateljici. Ugovor je potrebno sklopiti prije početka aktivnosti mobilnosti. Glavni cilj ugovora je da škola pošiljateljica, organizacija primateljica i sudionici pojasne očekivanja i osiguraju smislenost boravka u inozemstvu.

 

Alat za mobilnost+

Čim sudionici budu odabrani, organizacija korisnica mora u Alat za mobilnost+ unijeti opće podatke o sudioniku i vrsti aktivnosti mobilnosti u kojima će on sudjelovati (npr. ime sudionika, odredište, trajanje mobilnosti itd.). Alatom za mobilnost+ pomoći će se korisniku u upravljanju aktivnostima mobilnosti programa Erasmus+. Organizacija korisnica također je odgovorna za ažuriranje Alata za mobilnost+ u slučaju promjena u vezi sa sudionicima ili aktivnostima za vrijeme trajanja projekta mobilnosti. Korisnici će na temelju unesenih podataka moći iz Alata za mobilnost+ izvlačiti unaprijed popunjena izvješća. Putem Alata za mobilnost+ moći će se također pripremati izvješća koja će popunjavati sudionici u aktivnostima mobilnosti. Više informacija o Alatu za mobilnost+ i o tome kako mu pristupiti bit će navedeno u ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava između Nacionalne agencije i korisnika.

Nakon mobilnosti

Priznanje rezultata mobilnosti

Organizacija pošiljateljica i organizacija primateljica trebale bi se dogovoriti oko izdavanja potvrde o mobilnosti Europass na kraju razdoblja mobilnosti. Više informacija o tome te kako dalje može se naći na web-mjestu Europassa: http://europass.cedefop.europa.eu/en/home.

Izvješćivanje

Na kraju razdoblja provedenog u inozemstvu, cijelo nastavno osoblje koje je sudjelovalo u aktivnosti mobilnosti moraju popuniti i predati završno izvješće. Od onih koji ne dostave izvješće može se tražiti djelomičan ili potpuni povrat primljenih bespovratnih sredstava EU-a. Povrat se neće tražiti kada član osoblja nije mogao dovršiti planirane aktivnosti u inozemstvu zbog više sile. Škola pošiljateljica ili koordinator nacionalnog konzorcija za mobilnost mora prijaviti takve slučajeve i oni podliježu pisanom odobrenju nacionalne agencije.