Περιεχόμενα
Αναζήτηση στον οδηγό

Σχέδιο κινητικότητας για προσωπικό σχολικής εκπαίδευσης

Μέσω των σχεδίων κινητικότητας, τα σχολεία έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν στους εκπαιδευτικούς και στο λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό τους ευκαιρίες και κίνητρα για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων που σχετίζονται με τις ανάγκες του σχολείου. Η σχολική διοίκηση θα πρέπει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό, στην υποστήριξη και στην παρακολούθηση του σχεδίου κινητικότητας.

Για την εξασφάλιση και τη μεγιστοποίηση του αντικτύπου των εν λόγω δραστηριοτήτων στην επαγγελματική ανέλιξη του συνόλου του προσωπικού, τα σχολεία θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι, μετά την περίοδο κινητικότητας, οι δεξιότητες που αποκτά το προσωπικό τους διαχέονται σε ολόκληρο το σχολείο και ενσωματώνονται στη σχολική διδακτική πρακτική.

Προτού υποβάλουν αίτηση, τα σχολεία θα πρέπει να εξετάζουν προσεκτικά τον αριθμό των μελών του προσωπικού που μπορεί πρακτικά να συμμετάσχει εντός του χρονικού πλαισίου του σχεδίου (δηλ. ένα ή δύο έτη), σε τι είδους δραστηριότητες θα συμμετάσχει και πώς οι εν λόγω δραστηριότητες θα μπορούσαν να παρακολουθούνται αποτελεσματικά από το σχολείο. Στο στάδιο της υποβολής αίτησης, οι οργανισμοί που υποβάλλουν αίτηση θα πρέπει να αναφέρουν ενδεικτικό αριθμό, είδη και χώρες προορισμού για τις σχεδιαζόμενες δραστηριότητες κινητικότητας.

Εάν η Εθνική Μονάδα/ Εθνική Υπηρεσία επιλέξει το σχέδιο κινητικότητας και εγκρίνει τον ζητούμενο προϋπολογισμό, οι δικαιούχοι μπορούν να αρχίσουν να επιλέγουν τους συμμετέχοντες και να οργανώνουν λεπτομερώς τις δραστηριότητες.

1. Επιχορήγηση για την κάλυψη των οργανωτικών δαπανών

Η επιχορήγηση για επιχορήγηση για την κάλυψη των οργανωτικών δαπανών αποτελεί συνεισφορά στο κόστος με το οποίο επιβαρύνονται τα ιδρύματα όσον αφορά τις δραστηριότητες για την υποστήριξη της κινητικότητας προσωπικού. Για παράδειγμα:

 • προετοιμασία και παρακολούθηση του ευρωπαϊκού σχεδίου ανάπτυξης·
 • οργανωτικές ρυθμίσεις με ιδρύματα-εταίρους (κυρίως σε περίπτωση παρακολούθησης εργασίας και διδακτικών εργασιών)·
 • παροχή ενημέρωσης και βοήθειας στο προσωπικό·
 • επιλογή προσωπικού για δραστηριότητες κινητικότητας·
 • προετοιμασία συμφωνιών κινητικότητας ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και η αναγνώριση των δραστηριοτήτων κινητικότητας·
 • γλωσσική και διαπολιτισμική προετοιμασία του μετακινούμενου προσωπικού·
 • διευκόλυνση της ενσωμάτωσης των εισερχόμενων μετακινούμενων μελών προσωπικού στο σχολείο·
 • εξασφάλιση αποτελεσματικών ρυθμίσεων καθοδήγησης και επίβλεψης των μετακινούμενων συμμετεχόντων·
 • υποστήριξη της επανένταξης των μετακινούμενων συμμετεχόντων και αξιοποίηση των νέων δεξιοτήτων που απέκτησαν προς όφελος του σχολείου, του διδακτικού προσωπικού και των μαθητών.

2. Πριν από την Κινητικότητα

α. Ευρωπαϊκό σχέδιο ανάπτυξης

Προτού υποβάλει αίτηση, το σχολείο ή ο συντονιστής εθνικής κοινοπραξίας κινητικότητας πρέπει να καταρτίσει ένα ευρωπαϊκό σχέδιο ανάπτυξης. το σχέδιο αυτό αποτελεί μέρος της αίτησης. Στη συγκεκριμένη ενότητα περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο οι σχεδιαζόμενες δραστηριότητες κινητικότητας εντάσσονται σε μια ευρύτερη, μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού του/των σχολείου(-ων) που συμμετέχει(-ουν) στο σχέδιο.

Αυτό το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάπτυξης θα αποτελέσει σημαντικό μέρος της αξιολόγησης των αιτήσεων επιχορήγησης και θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με:

 • τις ανάγκες του/των σχολείου(-ων) όσον αφορά τη βελτίωση της ποιότητας και τη διεθνοποίηση (π.χ. όσον αφορά τις διαχειριστικές ικανότητες, τις ικανότητες του προσωπικού, τις νέες μεθόδους ή εργαλεία διδασκαλίας, την ευρωπαϊκή διάσταση, τις γλωσσικές ικανότητες, το πρόγραμμα σπουδών, την οργάνωση της διδασκαλίας, της κατάρτισης και της μάθησης, τη σύσφιξη των δεσμών με ιδρύματα-εταίρους) και τον τρόπο με τον οποίο οι σχεδιαζόμενες δραστηριότητες θα συμβάλουν στην ικανοποίηση των εν λόγω αναγκών·
 • τον αναμενόμενο αντίκτυπο στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και στο λοιπό προσωπικό, καθώς και στο σχολείο συνολικά·
 • τον τρόπο με τον οποίο τα σχολεία θα ενσωματώσουν στα προγράμματα σπουδών τους και/ή στο σχέδιο ανάπτυξης του σχολείου τις ικανότητες και την πείρα που αποκτά το προσωπικό τους·
 • τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική αδελφοποίηση όσον αφορά τις σχεδιαζόμενες δραστηριότητες κινητικότητας, εφόσον αυτό απαιτείται (βλέπε την ενότητα που ακολουθεί).

β. Ηλεκτρονική αδελφοποίηση

Η ηλεκτρονική αδελφοποίηση προωθεί τη συνεργασία και τη δικτύωση των σχολείων στην Ευρώπη μέσω της χρήσης τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ). Παρέχει συμβουλές, ιδέες και εργαλεία ώστε να διευκολύνει τα σχολεία να αναπτύσσουν συμπράξεις και να συμμετέχουν σε συλλογικά σχέδια σε οποιονδήποτε θεματικό τομέα.

Όσον αφορά τα σχέδια κινητικότητας, η ηλεκτρονική αδελφοποίηση καθιστά δυνατή:

 • την εύρεση εταίρων/οργανισμών υποδοχής στο εξωτερικό και τη συνεργασία με αυτούς πριν από την υποβολή αίτησης επιχορήγησης, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και του αντικτύπου των σχεδιαζόμενων έργων·
 • τη χρήση των εργαλείων που διατίθενται στο πλαίσιο του σχεδίου για την υλοποίηση περισσότερο στρατηγικών σχεδίων και την καλύτερη αξιοποίηση της συνεισφοράς των εταίρων·
 • την προετοιμασία του εξερχόμενου προσωπικού, για παράδειγμα μέσω της ανάπτυξης επικοινωνίας με τον οργανισμό υποδοχής (περισσότερη ενημέρωση σχετικά με τη χώρα και τον οργανισμό υποδοχής, συζήτηση και από κοινού επιλογή των δραστηριοτήτων) και τη συμμετοχή σε διαδικτυακές ενημερωτικές εκδηλώσεις σχετικά με την κινητικότητά τους·
 • την εντατική συνεργασία μεταξύ όλων των συμμετεχόντων σχολείων, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου κινητικότητας προσωπικού.

Δεν απαιτείται η υποβολή επίσημης αίτησης για την ανάληψη δράσης ηλεκτρονικής αδελφοποίησης.Μοναδική προϋπόθεση είναι η εγγραφή του σχολείου στη διαδικτυακή πύλη για την ηλεκτρονική αδελφοποίηση: http://www.etwinning.net. Η ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη για την ηλεκτρονική αδελφοποίηση είναι ένας πλήρως πολυγλωσσικός ιστότοπος, ο οποίος παρέχει εργαλεία και υπηρεσίες συνεργασίας και στον οποίο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εγγράφονται, να αναζητούν εταίρους και να αναπτύσσουν συνεργασίες. Λειτουργεί επίσης ως πλατφόρμα στην οποία οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να ανταλλάσσουν πόρους, να συζητούν και να αναζητούν σχολεία-εταίρους.

Η ηλεκτρονική αδελφοποίηση παρέχει στήριξη στα σχολεία τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω της κεντρικής υπηρεσίας υποστήριξης, όσο και σε εθνικό επίπεδο, μέσω των εθνικών υπηρεσιών υποστήριξης. Όλοι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επωφελούνται από τις υπηρεσίες, την κατάρτιση, την αναγνώριση και τα εργαλεία που παρέχουν οι υπηρεσίες υποστήριξης της ηλεκτρονικής αδελφοποίησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω υπηρεσίες, βλέπε την ενότητα «Ποιοι άλλοι φορείς συμμετέχουν στην εφαρμογή του προγράμματος;» στο Μέρος Α του παρόντος Οδηγού.

γ. Προϋποθέσεις συμμετοχής προσωπικού

Επιλογή

Το σχολείο αποστολής είναι υπεύθυνο για την επιλογή του προσωπικού που συμμετέχει σε δραστηριότητες κινητικότητας. Η διαδικασία επιλογής πρέπει να είναι δίκαιη, διαφανής και συνεκτική, ενώ παράλληλα θα πρέπει να τεκμηριώνεται και να τίθεται στη διάθεση όλων των εμπλεκόμενων μερών. Το προφίλ των συμμετεχόντων πρέπει να αντιστοιχεί στα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στο Μέρος Β του παρόντος οδηγού. Το σχολείο αποστολής θα πρέπει να καθορίζει τη διαδικασία επιλογής, δηλαδή πώς το προσωπικό θα προσκαλείται να υποβάλει αίτηση, τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίζουν οι αιτούντες και πώς θα πραγματοποιείται η εξέτασή τους.

Το σχολείο θα πρέπει να καθορίζει τα κριτήρια που θα εφαρμόζονται στη διαδικασία επιλογής. Στα γενικά κριτήρια μπορούν να περιλαμβάνονται: τα κίνητρα, οι σαφείς στόχοι για την κινητικότητα, η προθυμία ανταλλαγής εμπειριών μετά την επιστροφή. Συνιστάται η επιλογή να γίνεται από επιτροπή επιλογής, στην οποία θα μπορούσαν να συμμετέχουν επίσης εξωτερικά μέλη, και όχι από ένα μόνο μέλος του προσωπικού.

Πέραν των εν λόγω γενικών κριτηρίων, ενδέχεται να προβλέπονται ειδικά κριτήρια που αφορούν το είδος ή τον σκοπό του σχεδίου κινητικότητας (δηλ. τη συνάφεια των δραστηριοτήτων που σχεδιάζει ένα μεμονωμένο μέλος του προσωπικού με τις ανάγκες του σχολείου και άλλα κριτήρια που ορίζει το σχολείο).

Τόσο τα γενικά όσο και τα ειδικά κριτήρια πρέπει να συμφωνούνται από όλα τα εμπλεκόμενα στη διαδικασία επιλογής μέρη και θα πρέπει να γνωστοποιούνται σαφώς στους αιτούντες. Η ανταλλαγή απόψεων ή η συζήτηση των κριτηρίων επιλογής και της λογικής που τα διέπει με τον οργανισμό υποδοχής μπορεί να διευκολύνουν την προετοιμασία των δραστηριοτήτων. Επίσης, θα πρέπει να τηρείται αρχείο καταγραφής της διαδικασίας επιλογής σε περίπτωση πιθανών εσωτερικών καταγγελιών.

 

Συμφωνία κινητικότητας

Μετά την επιλογή τους, οι συμμετέχοντες, με τη βοήθεια του σχολείου αποστολής (και του οργανισμού εταίρου σε περίπτωση που η κινητικότητα συνίσταται σε διδακτική εργασία ή παρακολούθηση εργασίας), συμφωνούν επισήμως για το είδος της κατάρτισης που θα παρασχεθεί και το περιεχόμενό της, διευκρινίζουν πώς οι συμμετέχοντες θα προετοιμαστούν για την εν λόγω κατάρτιση, πώς οι γνώσεις/δεξιότητες που θα αποκτηθούν θα διαδοθούν τόσο εντός όσο και εκτός σχολείου και ποια θα είναι τα οφέλη της συμμετοχής σε θεσμικό και ατομικό επίπεδο.

Θα πρέπει να συμφωνούν επίσης σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης και αναγνώρισης της κατάρτισης από το σχολείο αποστολής. Η εν λόγω συμφωνία θα πρέπει να καταρτίζεται πριν από την έναρξη της δραστηριότητας κινητικότητας. Βασικός στόχος της είναι το σχολείο αποστολής, ο οργανισμός υποδοχής και οι συμμετέχοντες να αποσαφηνίσουν τους επιδιωκόμενους στόχους και να εξασφαλίσουν ότι η διαμονή στο εξωτερικό θα είναι εποικοδομητική.

 

Εργαλείο κινητικότητας (Mobility tool+)

Το συντομότερο δυνατό από τη στιγμή που θα επιλεγούν οι συμμετέχοντες, ο δικαιούχος οργανισμός πρέπει να εισάγει στο Mobility Tool+ γενικές πληροφορίες σχετικά με τους συμμετέχοντες και το είδος της δραστηριότητας κινητικότητας που θα πραγματοποιήσουν (π.χ. όνομα συμμετέχοντος/συμμετέχουσας, προορισμός, διάρκειας της κινητικότητας κ.λπ.). Το Mobility tool+ θα στηρίξει τον δικαιούχο στη διαχείριση των δραστηριοτήτων κινητικότητας του Erasmus+. Ο δικαιούχος οργανισμός είναι επίσης υπεύθυνος για την ενημέρωση του Mobility Tool+ με οποιαδήποτε αλλαγή επέρχεται στους συμμετέχοντες ή στις δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του σχεδίου κινητικότητας.

Οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν προσυμπληρωμένα έντυπα αναφοράς μέσω του εν λόγω εργαλείου βάσει των πληροφοριών που έχουν παράσχει. Το εργαλείο κινητικότητας (Mobility Tool+) θα δημιουργεί επίσης έντυπα αναφοράς, τα οποία θα συμπληρώνονται από τους συμμετέχοντες στις δραστηριότητες κινητικότητας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Mobility Tool+ και τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό θα προβλέπονται στην συμφωνία επιχορήγησης μεταξύ της Εθνικής Μονάδας και του δικαιούχου.

3. Μετά την κινητικότητα

α. Αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων

Κατά το τέλος της περιόδου κινητικότητας, τα συμμετέχοντα ιδρύματα αποστολής και υποδοχής θα πρέπει να συμφωνήσουν για την έκδοση πιστοποιητικού κινητικότητας Europass. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Europass: http://europass.cedefop.europa.eu/en/home

β. Υποβολή εκθέσεων

Κατά το τέλος της περιόδου κινητικότητας στο εξωτερικό, όλα τα μέλη του προσωπικού που συμμετείχαν σε δραστηριότητα κινητικότητας πρέπει να συμπληρώνουν και να υποβάλλουν τελική έκθεση. Οι συμμετέχοντες που δεν υποβάλλουν έκθεση μπορεί να κληθούν να επιστρέψουν μέρος ή το σύνολο της υποτροφίας που έλαβαν από την ΕΕ. Η επιστροφή δεν ζητείται σε περίπτωση που το μέλος του προσωπικού δεν έχει ολοκληρώσει τις προγραμματισμένες δραστηριότητες στο εξωτερικό για λόγους ανωτέρας βίας. Οι λόγοι ανωτέρας βίας κοινοποιούνται από το ίδρυμα αποστολής ή από τον συντονιστή εθνικής κοινοπραξίας κινητικότητας και υποβάλλονται στον εθνικό οργανισμό προς γραπτή έγκριση.