Cuprins
Căutați în ghid

Proiect de mobilitate pentru studenții și personalul din învățământul superior

1. Înainte de perioada de mobilitate

A: Acreditarea organizațiilor participante

Carta Universitară Erasmus

Carta Universitară Erasmus (ECHE) oferă cadrul general de calitate pentru activitățile de cooperare europene și internaționale pe care ar putea să le desfășoare o instituție de învățământ superior în cadrul programului. Atribuirea unei Carte Universitare Erasmus este o condiție prealabilă pentru toate instituțiile de învățământ superior situate într-o țară participantă la program și care doresc să participe la acțiuni de mobilitate a persoanelor în scop educațional și/sau de cooperare pentru inovare și bune practici în cadrul programului. Pentru instituțiile de învățământ superior situate în țări partenere, nu este necesară o Cartă Universitară Erasmus, iar cadrul de calitate va fi stabilit prin acorduri interinstituționale (a se vedea mai jos) între instituțiile de învățământ superior.

O cerere de propuneri pentru atribuirea Cartei Universitare Erasmus este lansată anual de către Agenția Executivă din Bruxelles. Dacă este atribuită, carta este valabilă pentru întreaga durată a programului. Condițiile de solicitare a unei Carte Universitare Erasmus sunt descrise pe site-ul Agenției Executive la adresa: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020_en

Instituțiile de învățământ superior trebuie să respecte toate dispozițiile Cartei Universitare Erasmus pe durata punerii în aplicare a proiectului. Respectarea acestora va fi monitorizată de agenția națională, a cărei strategie de monitorizare se va baza pe Ghidul de monitorizare ECHE (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-charter-higher-education-monitoring-guide_en), un manual nou care are scopul de a oferi un set de orientări convenite și exemple de bune practici în domeniul monitorizării și al îmbunătățirii respectării ECHE. Instituțiilor de învățământ superior care depun o cerere de participare și care participă la proiecte Erasmus+ li se recomandă să consulte acest ghid pentru informații referitoare la aspectele prioritare legate de respectarea ECHE precum și la instrumentele, orientările și linkurile către site-uri web disponibile.

Încălcarea oricăror principii și angajamente ECHE poate conduce la retragerea cartei de către Comisia Europeană.

Acreditarea consorțiului

Un consorțiu național de mobilitate pentru învățământul superior poate sprijini oricare dintre cele patru activități de mobilitate eligibile în cadrul unui proiect de mobilitate din învățământul superior.

Scopul consorțiilor de mobilitate este de a facilita organizarea activităților de mobilitate și de a conferi valoare adăugată în ceea ce privește calitatea activităților, comparativ cu ceea ce ar putea să realizeze fiecare instituție de învățământ superior de trimitere acționând singură. Organizațiile membre ale unui consorțiu național de mobilitate pot pune în comun sau împărtăși servicii legate de organizarea mobilității. Activitățile comune pot include gestionarea administrativă, contractuală și financiară comună a mobilității, selecția comună și/sau pregătirea și îndrumarea participanților, precum și, dacă este cazul, un punct centralizat pentru identificarea de întreprinderi și pentru stabilirea de contacte între întreprinderi și participanți. Consorțiul național de mobilitate poate acționa, de asemenea, ca un facilitator pentru studenții sau membrii personalului care vin din străinătate. Aceasta include identificarea unei organizații gazdă în regiunea în care se află partenerii consorțiului de mobilitate și acordarea de asistență la nevoie.

Coordonatorul consorțiului, eventual împreună cu alte organizații/organizații intermediare, poate juca un rol activ în promovarea contactelor cu întreprinderile și în identificarea de oportunități pentru stagii și locuri de formare pentru personal, în promovarea activităților și în furnizarea de informații etc.

Coordonatorul consorțiului este invitat să asigure coordonarea cu alte consorții din alte țări pentru a spori disponibilitatea și calitatea stagiilor și pentru a sprijini stagiile pentru studenți în cadrul programului Erasmus+.

Fiecare instituție de învățământ superior de trimitere răspunde, în continuare, de calitatea, conținutul și recunoașterea perioadelor de mobilitate. Fiecare membru al consorțiului trebuie să semneze cu coordonatorul consorțiului un acord în care să se specifice rolurile și responsabilitățile, precum și măsurile administrative și financiare; modalitățile de cooperare trebuie să specifice aspecte precum mecanismele de pregătire, de asigurare a calității și de monitorizare a perioadelor de mobilitate. În plus, fiecare instituție de învățământ superior de trimitere este responsabilă pentru semnarea de acorduri interinstituționale (a se vedea secțiunea următoare) cu instituțiile de învățământ superior care urmează să îi găzduiască studenții și personalul.

Consorțiul național de mobilitate poate obține finanțare doar dacă i-a fost acordată o acreditare de consorțiu de mobilitate. În cazul în care evaluarea consorțiului național de mobilitate nu este favorabilă, consorțiul va trebui să solicite din nou un certificat și finanțare în anul următor.

Conformitatea cu certificatul de consorțiu de mobilitate va fi monitorizată de către agenția națională. Orice probleme majore (de exemplu, deturnare de fonduri, nerespectarea obligațiilor și deficiențele în ceea ce privește capacitatea financiară) sau orice încălcare de către consorțiu a angajamentelor asumate pot conduce la retragerea acreditării de către agenția națională. Agenția națională va solicita coordonatorului consorțiului să îi notifice fără întârziere orice modificare a structurii, a situației sau a statutului consorțiului care ar putea necesita modificarea sau retragerea acreditării.

B: Acordul interinstituțional

Mobilitatea studenților pentru studii și mobilitatea personalului pentru misiuni de predare între instituțiile de învățământ superior trebuie să aibă loc ca parte a unui acord interinstituțional între instituțiile de învățământ superior. Modelele sunt disponibile la adresa: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/inter-institutional-agreement_en. Acordurile interinstituționale pot fi semnate de două sau mai multe instituții de învățământ superior.

În caz de mobilitate între țări participante la program și țări partenere, acordul interinstituțional stabilește principiile generale la care se aderă într-o ECHE și garantează că ambele părți sau toate părțile se vor angaja să le pună în aplicare.

De asemenea, acordul interinstituțional poate fi extins pentru a include mobilitatea studenților pentru stagii și/sau mobilitatea personalului pentru formare, bazându-se pe cunoștințele instituțiilor partenere privind întreprinderile în vederea identificării întreprinderilor/organizațiilor gazdă din străinătate.

C: Instrumentul de mobilitate (Mobility Tool+)

Cel mai devreme la selecția participanților, organizația beneficiară trebuie să introducă informații generale cu privire la participant și la tipul activității de mobilitate pe care o va efectua acesta (de exemplu, numele participantului, destinația, durata mobilității etc.) în instrumentul de mobilitate. De asemenea, organizația beneficiară este responsabilă de actualizarea instrumentului de mobilitate cel puțin o dată pe lună pe întreaga durată a proiectului de mobilitate, pentru a include toate informațiile noi referitoare la participanți și activitățile de mobilitate.

Pentru proiecte de mobilitate realizate între țări participante la program și țări partenere, va fi necesar ca instituția de învățământ superior din țara parteneră să fie identificată în cadrul instrumentului de mobilitate prin intermediul unui ID de organizație. În cazul în care instituția de învățământ superior din țara parteneră nu are deja un ID de organizație în baza participării anterioare la Erasmus+, atunci va trebui să se înregistreze prin intermediul sistemului de înregistrare a organizațiilor pentru Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate pentru a-l obține și să îl comunice beneficiarului. Organizațiilor care au un PIC și și-au depus în prealabil candidatura pentru o finanțare în cadrul programelor Erasmsus+ și Corpul European de Solidaritate prin intermediul agențiilor naționale, li se va atribui automat un ID de organizație. Acest lucru poate fi verificat în sistemul pentru înregistrarea organizațiilor pentru Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate.

Instrumentul de mobilitate îl va sprijini pe beneficiar în gestionarea activităților de mobilitate Erasmus+. Beneficiarii vor fi în măsură să genereze rapoarte completate în prealabil din instrumentul de mobilitate, pe baza informațiilor pe care le-au furnizat. Instrumentul de mobilitate va genera, de asemenea, rapoarte care urmează să fie completate de participanții la activitățile de mobilitate.

D: Condiții de participare pentru studenți

Selecție

Studenții depun cererea de participare la propriile instituții de învățământ superior care efectuează selecția participanților la acțiunea de mobilitate. Procedura de selecție a studenților – precum și procedura pentru acordarea unui grant – trebuie să fie echitabilă, transparentă, coerentă și documentată și va fi pusă la dispoziția tuturor părților implicate în procesul de selecție.

Instituția de învățământ superior trebuie să ia măsurile necesare pentru a preveni orice conflict de interese cu privire la persoanele care pot fi invitate să facă parte din comisiile de selecție sau să participe la procesul de selecție a studenților.

Criteriile de selecție – cum ar fi, de exemplu: performanța academică a candidatului, experiențele de mobilitate anterioare, motivația, experiența anterioară în țara gazdă (la revenirea în țara de origine) etc. – vor fi făcute publice. Pentru studenții din țările partenere, primul criteriu de selecție a studenților va fi meritul academic, dar în cazul unui nivel academic echivalent, ar trebui să fie preferați studenții provenind din medii socio-economice dezavantajate (inclusiv refugiați, solicitanți de azil și migranți). 

Se va acorda o prioritate mai mică studenților care au participat deja la acțiuni de mobilitate în același ciclu de studii, în cadrul programului Erasmus de învățare pe tot parcursul vieții, al programului Erasmus Mundus sau al programului Erasmus+. În cazul cursurilor de masterat Erasmus Mundus și al programelor de masterat comune Erasmus Mundus, participarea anterioară este luată în considerare doar pentru titularii de burse.

După ce sunt selectați, studenții trebuie să primească de la instituția lor de trimitere Carta studentului Erasmus+, care stabilește drepturile și obligațiile studentului pentru perioada de studiu sau de stagiu în străinătate și explică diferiții pași care trebuie urmați înaintea, în timpul și ulterior perioadei de mobilitate.

Contractul cu studentul

Înainte de plecare, fiecare student selectat trebuie să semneze un contract care include, de asemenea, un „contract de studii” (Learning Agreement). Acesta stabilește programul de studii și/sau de stagiu care trebuie să fie urmat,așa cum s-a convenit între student, organizația de trimitere și organizația gazdă. Modelul este disponibil la adresa: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_ro#tab-1-2. Contractul de studii definește obiectivele privind rezultatele învățării pe durata perioadei de studii în străinătate și precizează dispozițiile oficiale privind recunoașterea. De asemenea, contractul specifică locul de desfășurare a perioadei de studii și/sau de stagiu. Prin contractul de studii, instituția de trimitere și studentul trebuie, de asemenea, să convină asupra nivelului de cunoștințe lingvistice (principala limbă utilizată la cursuri sau la locul de muncă) care trebuie să fie atins de către student până la începutul perioadei de studiu/stagiu, în conformitate cu nivelul recomandat specificat în acordul interinstituțional încheiat între instituția de trimitere și instituția gazdă (sau în conformitate cu așteptările întreprinderii, în cazul stagiilor). Dacă este cazul, instituția de trimitere și studentul vor conveni asupra celui mai potrivit sprijin lingvistic care urmează să fie furnizat, astfel încât studentul să poată ajunge la nivelul convenit (a se vedea următorul alineat cu privire la serviciul online de sprijin lingvistic).

Grantul pentru studenți

Studenții pot primi un „grant pentru studenți” care să contribuie la costurile mai mari pe care le ocazionează perioadele de mobilitate în străinătate. Acest grant poate consta într-una dintre următoarele variante sau în ambele:

 • un grant UE, calculat pe lună și plătit ca un cost unitar (a se vedea secțiunea „Reguli de finanțare” în partea B a ghidului); și/sau
 • un grant național, regional și local, oferit de către un donator public sau privat sau un sistem de împrumuturi.

Sunt acceptați și studenți cu grant zero din fondurile UE (atât în cazul mobilității pentru studiu, cât și în cazul mobilității pentru stagiu), și anume, studenții care îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate Erasmus pentru studenți și beneficiază de toate avantajele asociate statutului de student Erasmus fără a primi un grant de mobilitate din partea UE. Regulile prevăzute în prezentul ghid al programului, cu excepția celor referitoare la alocarea granturilor, se aplică și acestor studenți cu grant zero din fondurile UE. Numărul de studenți cu grant zero din fondurile UE pentru întreaga perioadă de mobilitate este luat în calcul în statisticile privind indicatorul de performanță utilizat pentru repartizarea bugetului UE între țări.

Studenții care iau parte la un proiect de mobilitate pentru învățământul superior sprijinit prin programul Erasmus+ – indiferent dacă primesc sau nu un grant UE Erasmus+ pentru participare – sunt scutiți de plata taxelor de școlarizare, înscriere, examinare și acces la laboratoarele și la biblioteca instituției gazdă.

Cu toate acestea, pot fi percepute mici taxe pentru cheltuieli cu asigurările sau cu sindicatele studențești de exemplu și pentru utilizarea de materiale diverse precum fotocopii, produse de laborator, la fel cum li se percep studenților locali. Studenții plecați în străinătate nu vor fi răspunzători pentru niciun fel de comisioane sau taxe suplimentare în legătură cu organizarea sau cu administrarea perioadei lor de mobilitate.

În plus, dreptul la orice grant sau împrumut acordat studenților pentru a studia în instituția lor de trimitere trebuie să fie menținut pe parcursul perioadei petrecute în străinătate.

În cazul stagiilor, dacă întreprinderea/organizația gazdă oferă studentului o alocație sau orice tip de remunerare, aceasta este compatibilă cu grantul UE Erasmus+.

O perioadă de mobilitate este compatibilă cu munca cu fracțiune de normă și, dacă studentul beneficiază de un grant UE Erasmus+, aceasta este compatibilă și cu venitul pe care l-ar primi studentul, atâta timp cât desfășoară activitățile prevăzute în programul de mobilitate convenit.

Studenții care iau parte la un proiect de mobilitate în învățământul superior (fie pentru a studia, fie pentru a urma un stagiu în străinătate) nu pot fi în același timp beneficiari ai unei burse pentru programe de masterat comune Erasmus Mundus și invers.

Studenții care primesc un grant UE Erasmus+ vor rambursa integral sau parțial grantul UE dacă nu respectă clauzele acordului de grant (cu excepția situațiilor în care un caz de forță majoră îi împiedică să își finalizeze activitățile prevăzute în străinătate). Acestora li se poate solicita să ramburseze, integral sau parțial, grantul UE primit dacă nu își finalizează și nu își depun raportul final online.

Sprijin lingvistic online

Prin semnarea Cartei Universitare Erasmus, instituțiile de învățământ superior se angajează să ofere tot sprijinul necesar participanților la activitățile de mobilitate, în ceea ce privește pregătirea lingvistică. În acest sens, pe durata programului, va fi pus în aplicare treptat un sprijin lingvistic online pentru toate activitățile de mobilitate între țări participante la program, cu o durată de cel puțin două luni. Acest sprijin online este pus de către Comisia Europeană la dispoziția studenților selectați, cu scopul de a evalua nivelul de competență în limba pe care aceștia o vor utiliza pentru a studia sau pentru a efectua stagii în străinătate.

De asemenea, instrumentul le va oferi studenților, dacă este necesar, posibilitatea de a-și îmbunătăți cunoștințele de limbă, înaintea și/sau în timpul perioadei de mobilitate. Participanții cu un nivel minim B2 pentru limba principală utilizată la cursuri sau la locul de muncă pot alege să urmeze un curs de sprijin lingvistic online în limba țării gazdă, dacă este cazul. Oferirea de asistență lingvistică se va baza pe încrederea reciprocă dintre instituțiile de trimitere și instituțiile gazdă. Nivelul recomandat de competențe lingvistice este indicat în acordurile interinstituționale și acordurile de învățare și este, astfel, convenit între cele trei părți. Cu Erasmus+, instituțiile de învățământ superior de trimitere se angajează să garanteze că studenții care pleacă în străinătate au nivelul lingvistic necesar, iar un astfel de acord reciproc ar trebui să fie suficient.

Instituțiile de învățământ superior de trimitere sunt responsabile pentru asigurarea asistenței lingvistice cele mai potrivite pentru studenții lor, prin suport lingvistic online sau prin oricare altă abordare care poate fi finanțată prin sprijin organizatoric, astfel încât să se asigure că aceștia ating nivelul recomandat convenit cu instituția gazdă înainte de începutul mobilității. Prin urmare, instituțiile de învățământ superior de trimitere nu trebuie să trimită rezultatele evaluării lingvistice către instituțiile gazdă. Studenții sunt cei care decid dacă sunt de acord ca rezultatele evaluării lor lingvistice prin sprijinul lingvistic online să fie comunicate instituțiilor gazdă.

Sprijinul lingvistic online va fi oferit după cum urmează:

 • agențiile naționale alocă licențe online instituțiilor de învățământ superior conform criteriilor generale stabilite de Comisia Europeană;
 • odată selectați de instituția lor de învățământ superior, toți studenții (cu excepția vorbitorilor nativi și a cazurilor justificate în mod corespunzător) care beneficiază de serviciul online trebuie să susțină un test online de evaluare a competențelor în limba principală pe care o vor folosi pentru a studia sau în care se va desfășura stagiul în străinătate. Aceasta este o condiție prealabilă înainte de a pleca în mobilitate. Rezultatele acestui test vor fi comunicate studentului și instituției de învățământ superior de trimitere. Acest lucru va permite instituției de învățământ superior de trimitere să cuantifice numărul de studenți care ar putea avea nevoie de un curs de limbă online;
 • în funcție de numărul de autorizații online disponibile pentru cursurile de limbă, instituțiile de învățământ superior vor distribui autorizații în funcție de nevoile studenților. Studenții își vor asuma responsabilitatea de a urma cursul online, astfel cum este descris și convenit în acordul de grant;
 • la sfârșitul perioadei de mobilitate, studentul va fi supus unei a doua evaluări care va măsura progresele înregistrate în limba străină. Rezultatele vor fi comunicate studentului și instituției de învățământ superior de trimitere.

Detalii suplimentare sunt disponibile pe site-ul Comisiei Europene și pe cele ale agențiilor naționale.

Pentru toate celelalte tipuri de mobilitate sau în cazul în care serviciul online al Comisiei nu este disponibil pentru o anumită limbă, instituțiile de învățământ superior pot oferi alte tipuri de sprijin lingvistic pentru studenți, care urmează să fie finanțate în cadrul grantului de „sprijin organizatoric”.

E: Condiții de participare pentru personal

Selecție

Personalul care participă la un proiect de mobilitate în învățământul superior trebuie să fie selectat de către instituția de învățământ superior de trimitere într-un mod echitabil și transparent. Înainte de plecare, aceștia trebuie să fi convenit asupra unui program de mobilitate cu instituția/întreprinderea de trimitere și instituția/întreprinderea gazdă.

Selecția cadrelor didactice și a personalului instituției de învățământ superior se efectuează de către instituția de învățământ superior. Procedura de selecție și de acordare a grantului trebuie să fie echitabilă, transparentă, coerentă și documentată și va fi pusă la dispoziția tuturor părților implicate în procesul de selecție. Criteriile de selecție (de exemplu, prioritate pentru personalul care se deplasează în străinătate pentru prima dată, limitarea numărului posibil de activități de mobilitate pentru fiecare membru al personalului într-o anumită perioadă de timp etc.) vor fi făcute publice.

Instituția de învățământ superior trebuie să ia măsurile necesare pentru a preveni orice conflict de interese cu privire la persoanele care pot fi invitate să facă parte din comisiile de selecție sau să participe la procesul de selecție a beneficiarilor individuali.

În cazul mobilității personalului de la o întreprindere la o instituție de învățământ superior, aceasta se inițiază printr-o invitație adresată de instituție membrului personalului întreprinderii; grantul este gestionat de către instituția de învățământ superior gazdă sau, în cazul mobilității între țări participante la program și țări partenere, de către beneficiar.

Acordul de mobilitate

Selecția personalului instituției de învățământ superior se va realiza de către instituția de trimitere, pe baza unui proiect de program de mobilitate prezentat de către membrul personalului, după consultarea cu instituția/întreprinderea gazdă. Înainte de plecare, programul final de mobilitate va fi acceptat în mod oficial atât de către instituția/întreprinderea de trimitere, cât și de către instituția/întreprinderea gazdă (prin schimb de scrisori sau mesaje electronice).

Atât instituția/întreprinderea de trimitere, cât și instituția/întreprinderea gazdă sunt responsabile pentru calitatea perioadei de mobilitate în străinătate.

Grantul pentru personal

Normele financiare pentru cele două tipuri de mobilitate a personalului sunt aceleași. Grantul este o contribuție la cheltuielile de deplasare și de ședere pentru o perioadă de predare sau de formare în străinătate (a se vedea secțiunea „Reguli de finanțare” în partea B a ghidului).

Personalul din învățământul superior poate beneficia de mobilitate cu grant zero din fondurile UE.

2. Pe durata perioadei de mobilitate

Întreruperea mobilității studenților

Când o perioadă de mobilitate a unui student este întreruptă, de exemplu din cauza unei discontinuități între încheierea unui curs de limbă și începutul perioadei efective de studiu/stagiu, numărul de zile de întrerupere trebuie să fie introdus în instrumentul de mobilitate, iar valoarea grantului trebuie să fie adaptată în consecință.

Pentru stagii între țări participante la program, perioada de mobilitate în străinătate poate fi întreruptă de vacanță, dacă întreprinderea este închisă în perioada respectivă. Grantul este menținut în această perioadă. Perioada de închidere nu este luată în considerare pentru calcularea duratei minime a unei perioade de stagiu, dar va fi luată în considerare pentru calcularea perioadei maxime de 12 luni per ciclu de studii pentru care același student poate primi granturi pentru perioade de mobilitate.

Prelungirea perioadei de mobilitate a studenților

Organizația de trimitere și organizația gazdă pot conveni asupra prelungirii unei perioade de mobilitate în curs de desfășurare în următoarele condiții:

 • cererea de prelungire a perioadei de mobilitate trebuie să fie depusă cel târziu cu o lună înainte de sfârșitul perioadei de mobilitate planificate inițial;
 • dacă cererea este acceptată de toate părțile, acordul de grant trebuie să fie modificat, și toate aranjamentele referitoare la prelungirea duratei trebuie să fie încheiate;
 • dacă studentul primește un grant Erasmus+, instituția de trimitere poate fie să modifice valoarea grantului pentru a lua în considerare durata mai lungă, fie să încheie cu studentul un acord în care să se stipuleze că zilele suplimentare reprezintă o perioadă cu „grant zero din fondurile UE”;
 • datele reale de începere și de încheiere a perioadei de mobilitate trebuie să fie incluse în foaia matricolă emisă de instituția gazdă sau în certificatul de stagiu al studentului, conform următoarelor definiții:
 • data de începere trebuie să fie prima zi în care studentul trebuie să fie prezent la organizația gazdă (de exemplu, aceasta ar putea fi data de începere a primului curs/prima zi de muncă, un eveniment de întâmpinare organizat de instituția gazdă sau un curs de limbă sau intercultural);
 • data de încheiere trebuie să fie ultima zi în care studentul trebuie să fie prezent la organizația gazdă (de exemplu, aceasta ar putea fi ultima zi a perioadei de examene/ultimul curs/ultima zi de muncă/de audiență obligatorie).
 • durata reală, astfel cum este definită mai sus, este perioada care trebuie indicată de instituțiile de învățământ superior în rapoartele lor finale și reprezintă numărul maxim de luni care urmează să fie acoperite de grantul UE. Atunci când prelungirea perioadei de mobilitate a studentului este considerată a fi zile cu „grant zero din fondurile UE”, aceste zile vor fi scăzute din durata totală a perioadei de mobilitate pentru a calcula valoarea finală a grantului.
 • perioada suplimentară trebuie să urmeze imediat după perioada de mobilitate în curs. Nu pot exista discontinuități (vacanțele și perioadele în care universitatea/întreprinderea este închisă nu sunt considerate „discontinuități”), decât în mod justificat și cu acordul agenției naționale.

3. După perioada de mobilitate

A: Recunoașterea rezultatelor învățării

La sfârșitul perioadei petrecute în străinătate, instituția/întreprinderea gazdă trebuie să furnizeze studenților și instituțiilor de învățământ superior de la care provin aceștia o foaie matricolă sau un certificat de stagiu („fișă de activitate”) care confirmă rezultatele programului convenit.

Monitorizarea perioadei de mobilitate include recunoașterea oficială, de către instituția de trimitere, a creditelor acordate în străinătate pentru învățarea formală a competențelor nou dobândite (utilizând creditele ECTS sau un sistem echivalent), inclusiv pentru stagii, după caz, și documentarea rezultatelor obținute din învățarea non-formală și informală în afara sălii de clasă sau a locului de muncă (folosind Suplimentul la Diplomă). Totuși, acest lucru nu se aplică pentru stagiile efectuate de către studenții proaspăt absolvenți.

Rezultatele evaluării lingvistice și ale cursurilor de limbi străine online vor fi raportate la nivel central, dar nu vor conferi nicio calificare oficială.

În ceea ce privește mobilitatea personalului, instituțiile de trimitere trebuie să se asigure că rezultatele învățării personalului participant sunt recunoscute, diseminate și utilizate pe scară largă în mod corespunzător în cadrul instituției.

B: Raportarea

La sfârșitul perioadei petrecute în străinătate, toți studenții și membrii personalului care au desfășurat o activitate de mobilitate au obligația să completeze și să prezinte un raport final. Pentru activitățile de mobilitate cu o durată de două luni sau mai mare, raportul include, de asemenea, o evaluare calitativă a sprijinului lingvistic primit în timpul perioadei de mobilitate.

Studenții și membrii personalului care nu reușesc să prezinte raportul pot fi obligați de către instituția de învățământ superior de trimitere să ramburseze parțial sau integral grantul UE primit. Rambursarea nu se solicită atunci când un membru al personalului sau un student a fost împiedicat să își finalizeze activitățile planificate în străinătate din cauza unui caz de forță majoră. Astfel de cazuri sunt raportate de către beneficiar și sunt supuse aprobării scrise din partea agenției naționale.