Sadržaj
Pretraživanje u Vodiču

Projekt mobilnosti za studente i osoblje u sustavu visokog obrazovanja

1. Prije mobilnosti

A: Akreditacija organizacija sudionica

Povelja Erasmus za visoko obrazovanje

Povelja Erasmus za visoko obrazovanje (ECHE) pruža opći okvir kvalitete za aktivnosti europske i međunarodne suradnje koje visoko učilište može provoditi u okviru programa. Dodjela Povelje Erasmus za visoko obrazovanje preduvjet je za sva visoka učilišta u zemlji sudionici programa koja žele sudjelovati u mobilnosti u svrhu učenja za pojedince i/ili suradnji za inovacije i dobru praksu u okviru programa. ECHE nije obavezan za visoka učilišta smještena u partnerskim zemljama, a okvir kvalitete uspostavit će se međuinstitucijskim sporazumima (vidjeti u nastavku) između visokih učilišta.

Poziv na podnošenje prijedloga za dodjelu ECHE-a svake godine objavljuje Izvršna agencija u Bruxellesu. Ako je dodijeljena, Povelja vrijedi cijelo vrijeme trajanja programa. Uvjeti za prijavu za dobivanje Povelje opisani su na stranicama Izvršne agencije na: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020_en

Visoka učilišta moraju za vrijeme provedbe projekta poštovati sve odredbe ECHE-a. Usklađenost visokih učilišta s tim odredbama pratit će nacionalna agencija, koja će svoju strategiju praćenja temeljiti na Vodiču za praćenje ECHE-a (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-charter-higher-education-monitoring-guide_en), novom priručniku čija je svrha pružiti skup dogovorenih smjernica i primjera dobre prakse u području praćenja i poboljšanja usklađenosti s odredbama ECHE-a. Visokim učilištima koja se prijavljuju za projekte Erasmus+ i sudjeluju u njima preporučuje se da u tom vodiču potraže informacije o prioritetnim područjima usklađenosti s ECHE-om te o dostupnim alatima, smjernicama i internetskim poveznicama.

Prekrše li bilo koje od načela i obveza ECHE-a, Europska komisija može opozvati njihovo sudjelovanje u tim projektima.

Akreditacija konzorcija

Nacionalni konzorcij za mobilnost u visokom obrazovanju može podupirati bilo koju od četiri prihvatljive aktivnosti mobilnosti u okviru projekta mobilnosti u području visokog obrazovanja.

Svrha je konzorcija za mobilnost olakšati organizaciju aktivnosti mobilnosti i ponuditi dodanu vrijednost u smislu kvalitete aktivnosti u usporedbi s onim što bi svako pojedinačno visoko učilište pošiljatelj moglo samo pružiti. Organizacije članice nacionalnog konzorcija za mobilnost mogu objediniti ili dijeliti usluge povezane s organizacijom mobilnosti. Zajedničke aktivnosti mogu uključivati zajedničko administrativno, ugovorno i financijsko upravljanje mobilnošću, zajednički odabir i/ili pripremu i mentorstvo sudionika te, ako je primjereno, centraliziranu točku za pronalaženje poduzeća te spajanje poduzeća i sudionika. Nacionalni konzorcij za mobilnost može djelovati i kao posrednik za studente i pripravnike koji pristižu. To uključuje pronalaženje organizacije primateljice u regiji u kojoj se nalaze partneri konzorcija za mobilnost i pružanje pomoći u slučaju potrebe.

Koordinator konzorcija, ponekad i zajedno s drugim/posrednim organizacijama, može imati aktivnu ulogu u poticanju kontakata s poduzećima i pronalaženju prilika za stručnu praksu i osposobljavanje osoblja, u promicanju tih aktivnosti i pružanju informacija itd.

Koordinator konzorcija poziva se da koordinira svoje aktivnosti s konzorcijima iz drugih zemalja kako bi se povećala dostupnost i kvaliteta stručne prakse i podržala stručna praksa studenata u okviru programa Erasmus+.

Svako visoko učilište pošiljatelj i dalje je odgovorno za kvalitetu, sadržaj i priznavanje razdoblja mobilnosti. Svaki član konzorcija mora potpisati ugovor s koordinatorom konzorcija u kojem se navode uloge i odgovornosti te administrativna i financijska rješenja; u okviru modaliteta suradnje regulirat će se pitanja kao što su mehanizmi za pripremu, osiguravanje kvalitete i praćenje razdoblja mobilnosti. Osim toga, svako visoko učilište pošiljatelj odgovorno je za potpisivanje međuinstitucijskih sporazuma (vidjeti sljedeći odjeljak) s visokim učilištima koja primaju njihove studente i osoblje.

Nacionalni konzorcij za mobilnost može dobiti financijska sredstva samo ako je akreditiran. Ako nacionalni konzorcij za mobilnost nije pozitivno ocijenjen, morat će se ponovno prijaviti za akreditaciju i financiranje sljedeće godine.

Usklađenost s akreditacijom konzorcija nadzire nacionalna agencija. Svi veći problemi (npr. zlouporaba sredstava, nepoštovanje obveza i nedostaci u financijskoj sposobnosti) ili povreda obveza mogu dovesti do toga da nacionalna agencija ukine akreditaciju konzorcija. Nacionalna agencija od koordinatora konzorcija traži da je bez odgode obavijesti o svakoj promjeni sastava ili statusa konzorcija odnosno situacije u kojoj se konzorcij nalazi, zbog koje bi mogle biti potrebne izmjene ili ukidanje akreditacije.

B: Međuinstitucijski sporazum

Mobilnost studenata u svrhu studija i mobilnost osoblja u svrhu poučavanja među visokim učilištima odvijaju se na temelju međuinstitucijskog sporazuma između visokih učilišta. Predlošci su dostupni na https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/inter-institutional-agreement_en. Međuinstitucijske sporazume mogu potpisati dva visoka učilišta ili više njih.

U tom međuinstitucijskom sporazumu, u slučaju mobilnosti između zemalja sudionica programa i partnerskih zemalja, propisana su opća načela koja se moraju poštovati u okviru ECHE-a te se osigurava da će se obje ili sve stranke zalagati za njegovu provedbu.

Međuinstitucijski sporazum može se proširiti na mobilnost studenata u svrhu stručne prakse i/ili mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja, pri čemu se oslanja na znanje partnerskih ustanova o poduzećima radi pronalaženja poduzeća i organizacija primatelja u inozemstvu.

C: Alat za mobilnost+ (Mobility Tool+)

Čim sudionici budu odabrani, organizacija korisnica mora u Alat za mobilnost+ unijeti opće informacije o sudioniku i vrsti aktivnosti mobilnosti u kojima će on sudjelovati (ime sudionika, odredište, trajanje mobilnosti itd.). Organizacija korisnica odgovorna je i za ažuriranje informacija o sudionicima i aktivnostima mobilnosti u Alatu za mobilnost+ najmanje jednom mjesečno za vrijeme trajanja projekta mobilnosti.

Za projekte mobilnosti između zemalja sudionica programa i partnerskih zemalja bit će potrebno identificirati visoka učilišta iz partnerske zemlje uz pomoć PIC-a u Alatu za mobilnost+. Ako visokom učilištu iz partnerske zemlje još nije dodijeljen PIC na temelju prethodnog sudjelovanja u programima EU-a, trebalo bi ga zatražiti na Portalu za sudionike te obavijestiti korisnika o dodijeljenom broju.

Alat za mobilnost+ pomoći će korisniku u upravljanju aktivnostima mobilnosti u okviru programa Erasmus+. Na temelju unesenih informacija korisnici će uz pomoć Alata za mobilnost+ moći izraditi unaprijed ispunjena izvješća. Uz pomoć Alata za mobilnost+ moći će se izraditi i izvješća koja će ispunjavati sudionici u aktivnostima mobilnosti.

D: Uvjeti za sudjelovanje studenata

Odabir

Studenti se prijavljuju svojem visokom učilištu koje odabire sudionike u okviru aktivnosti mobilnosti. Odabir studenata i postupak za dodjelu bespovratnih sredstava moraju biti pošteni, transparentni, dosljedni i dokumentirani te moraju biti dostupni svim strankama koje sudjeluju u postupku odabira.

Visoko učilište poduzima nužne mjere kako bi spriječilo sukob interesa u vezi s osobama koje mogu biti pozvane da sudjeluju u tijelima za odabir ili u postupku odabira studenata.

Kriteriji za odabir, primjerice obrazovna postignuća kandidata, prethodna iskustva mobilnosti, motivacija, prethodno iskustvo u zemlji primateljici (tj. povratak u matičnu državu itd.) – bit će objavljeni. Najvažniji kriterij za odabir studenata iz partnerskih zemalja bit će akademski uspjeh, no u slučaju jednakog akademskog uspjeha prednost bi trebali imati studenti iz obitelji slabijeg socioekonomskog statusa (uključujući izbjeglice, tražitelje azila i migrante). 

Prednost će imati studenti koji još nisu sudjelovali u aktivnostima mobilnosti na istoj razini studija u okviru programa LLP-Erasmus, programa Erasmus Mundus ili programa Erasmus+. Za diplomske studije Erasmus Mundus i združene diplomske studije Erasmus Mundus prethodno se sudjelovanje uzima u obzir samo za stipendiste.

Odabrani studenti trebali bi od ustanove pošiljateljice dobiti Studentsku povelju Erasmus+, u kojoj su navedena prava i obveze studenata u vezi s razdobljem studija ili stručne prakse u inozemstvu te su objašnjeni različiti koraci koji se moraju poduzeti prije, za vrijeme i nakon mobilnosti.

Ugovor sa studentom

Prije odlaska svaki odabrani student mora potpisati ugovor, koji uključuje i „sporazum o učenju”, u kojem je opisan program studija i/ili stručne prakse o kojem su se dogovorili student, organizacija pošiljateljica i organizacija primateljica. Predložak je dostupan na https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/learning-agreement_hr.

U tom sporazumu o učenju utvrđeni su ciljni ishodi učenja za vrijeme razdoblja učenja provedenog u inozemstvu te su navedene odredbe o formalnom priznavanju. Navedeno je i mjesto studiranja i/ili stručne prakse. U sporazmu o učenju ustanova pošiljateljica i student trebali bi se dogovoriti i o razini znanja jezika (glavnog jezika studija ili radnog mjesta) koju student mora doseći do početka studiranja / stručne prakse u skladu s preporučenom razinom iz međuinstitucijskog sporazuma između ustanove pošiljateljice i primateljice (ili u skladu s očekivanjima poduzeća ako se radi o stručnoj praksi).

Ako je primjenjivo, ustanova pošiljateljica i student dogovaraju se o najprikladnijoj jezičnoj potpori koju je studentu potrebno pružiti kako bi dosegao dogovorenu razinu (vidjeti sljedeći odlomak o mrežnoj usluzi za pružanje jezične potpore).

Bespovratna sredstva za studente

Studenti mogu dobiti „bespovratna sredstva za studiranje”, koja će im pomoći da pokriju povećane troškove nastale u razdoblju mobilnosti u inozemstvu. Takva bespovratna sredstva mogu uključivati jedno ili oboje od sljedećeg:

 • bespovratna sredstva EU-a, koja se izračunavaju po mjesecu i isplaćuju kao jedinični trošak (vidjeti „pravila financiranja” u dijelu B ovog Vodiča) i/ili
 • nacionalna, regionalna i lokalna bespovratna sredstva koja plaća javni ili privatni donator, ili zajam.

Na njih imaju pravo i studenti s nultom stopom bespovratnih sredstava EU-a (za mobilnost u svrhu studija i stručne prakse), odnosno studenti koji ispunjavaju sve kriterije prihvatljivosti za studente programa Erasmus te koriste sve prednosti toga što su studenti programa Erasmus, ali ne dobivaju bespovratna sredstva EU-a za mobilnost. Pravila iz ovog Programskog vodiča, osim onih koja se odnose na dodjelu bespovratnih sredstava, primjenjuju se i na studente s nultom stopom bespovratnih sredstava EU-a. Broj studenata s nultom stopom bespovratnih sredstava EU-a za cijelo razdoblje mobilnosti računa se u statistici za pokazatelje uspješnosti koji se koriste za dodjelu proračunskih sredstava EU-a zemljama.

Studenti koji sudjeluju u projektu mobilnosti u području visokog obrazovanja uz potporu programa Erasmus+, bez obzira na to primaju li bespovratna sredstva programa Erasmus+ za sudjelovanje ili ne, oslobođeni su plaćanja školarine, upisnine, ispita i pristupa laboratorijima i knjižnicama u ustanovi primateljici.

No možda će morati platiti manje naknade za troškove poput osiguranja, članstva u studentskim udrugama i uporabe različitih materijala kao što su fotokopije ili laboratorijski proizvodi, po istoj cijeni kao i lokalni studenti. Studenti koji odlaze u inozemstvo ne moraju plaćati dodatne naknade za organizaciju ili upravljanje razdobljem mobilnosti.

Osim toga, pravo na bespovratna sredstva ili zajam koji su studenti dobili za studij u ustanovi pošiljateljici zadržava se i za vrijeme boravka u inozemstvu.

Kad se radi o stručnoj praksi, ako poduzeće/organizacija primateljica studentu dodijeli džeparac ili neku vrstu naknade, ona je u skladu s bespovratnim sredstvima EU-a za Erasmus+.

Za vrijeme razdoblja mobilnosti dopušteno je raditi na pola radnog vremena i, ako student prima bespovratna sredstva EU-a u okviru programa Erasmus+, ona su kompatibilna s dohotkom koji bi student dobio ako obavlja aktivnosti predviđene u dogovorenom programu mobilnosti.

Studenti koji sudjeluju u projektu mobilnosti u sustavu visokog obrazovanja (studiraju ili obavljaju stručnu praksu u inozemstvu) ne mogu istovremeno biti korisnici stipendije za združeni diplomski studij Erasmus Mundus i obrnuto.

Studenti koji primaju bespovratna sredstva u okviru programa Erasmus+ morat će u potpunosti ili djelomično vratiti isplaćeni iznos ako ne budu poštovali uvjete iz ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (osim ako ih je u izvršavanju planiranih aktivnosti u inozemstvu spriječila viša sila). Od njih se može zatražiti da u potpunosti ili djelomično vrate isplaćeni iznos bespovratnih sredstava ako ne sastave i ne dostave završno izvješće preko interneta.

Mrežna jezična potpora

Potpisivanjem Povelje Erasmus za visoko obrazovanje visoka učilišta obvezuju se pružiti svu potrebnu potporu sudionicima u aktivnostima mobilnosti u smislu jezične pripreme. U tom smislu mrežna jezična potpora postupno će se provoditi za vrijeme trajanja programa za sve aktivnosti mobilnosti između zemalja sudionica programa u trajanju od dva mjeseca ili duže. Takvu će mrežnu potporu Europska komisija staviti na raspolaganje odabranim studentima radi procjene njihova znanja jezika kojim će se služiti tijekom studija ili stručne prakse u inozemstvu.

Ako je potrebno, taj će im alat ponuditi i mogućnost da poboljšaju znanje jezika prije i/ili za vrijeme razdoblja mobilnosti. Sudionici koji su savladali najmanje razinu B2 glavnog jezika nastave ili rada mogu pohađati tečaj jezika zemlje primateljice uz pomoć mrežne jezične potpore (OLS), ako je dostupan. Pružanje jezične potpore temelji se na uzajamnom povjerenju ustanova pošiljateljica i primateljica. Preporučena razina jezičnih kompetencija navedena je u međuinstitucijskim sporazumima i sporazumima o učenju te se smatra da su sve tri stranke suglasne s njom. U okviru programa Erasmus+ visoka učilišta pošiljatelji obvezuju se da će osigurati da njihovi studenti koji sudjeluju u mobilnosti usvoje traženu razinu znanja jezika i takav uzajamni sporazum trebao bi biti dovoljan.

Visoka učilišta pošiljatelji odgovorna su za pružanje najprikladnije jezične potpore svojim studentima, OLS-om ili bilo kojim drugim pristupom koji se može financirati kroz organizacijsku potporu, kako bi osigurali da njihovi studenti do početka mobilnosti usvoje preporučenu razinu znanja dogovorenu s ustanovom primateljicom. Visoka učilišta pošiljatelji stoga nisu obvezna ustanovama primateljicama proslijediti rezultate procjene znanja jezika u okviru OLS-a. Na studentima je da odluče jesu li suglasni da se rezultati procjene njihova znanja jezika u okviru OLS-a otkriju ustanovi primateljici ili ne.

Mrežna jezična potpora pružat će se na sljedeći način:

 • nacionalne agencije visokim učilištima dodjeljuju internetske licencije u skladu s općim kriterijima koje utvrđuje Europska komisija
 • kad ih odabere njihovo visoko učilište, svi studenti (osim izvornih govornika i u drugim opravdanim slučajevima) koji se koriste mrežnom uslugom podvrgnut će se internetskom testiranju radi procjene njihova znanja glavnog jezika kojim će se služiti tijekom studija ili stručne prakse u inozemstvu. To je preduvjet za odlazak na mobilnost. Rezultati testa priopćit će se studentu i visokom učilištu pošiljatelju. To će visokom učilištu pošiljatelju omogućiti da utvrdi broj studenata kojima će možda biti potreban internetski tečaj jezika
 • na temelju broja dostupnih internetskih licencija za tečajeve jezika visoka učilišta će podijeliti licencije ovisno o potrebama studenata. Studenti će biti odgovorni za praćenje internetskog tečaja, kako je opisano i dogovoreno u ugovoru o bespovratnim sredstvima
 • na kraju razdoblja mobilnosti studenti će proći drugi krug ocjenjivanja, u kojem će se mjeriti njihov napredak u učenju jezika. Rezultati će se priopćiti studentu i visokom učilištu pošiljatelju.

Više pojedinosti potražite na stranicama Europske komisije i nacionalnih agencija.

Za sve druge vrste mobilnosti, ili ako mrežna usluga Komisije nije dostupna na određenom jeziku, visoka učilišta mogu studentima pružiti druge vrste jezične potpore, koja će se financirati u okviru bespovratnih sredstava za „organizacijsku potporu”.

E: Uvjeti za sudjelovanje osoblja

Odabir

Visoko učilište pošiljatelj mora odabrati osoblje koje sudjeluje u projektu mobilnosti u sustavu visokog obrazovanja na pošten i transparentan način. Prije odlaska moraju imati dogovoren program mobilnosti s ustanovama pošiljateljicama i primateljicama ili poduzećima pošiljateljima i primateljima.

Odabir nastavnika i osoblja visokog učilišta vrši visoko učilište. Odabir i postupak dodjele bespovratnih sredstava moraju biti pošteni, transparentni, dosljedni i dokumentirani te dostupni svim strankama uključenima u postupak odabira. Kriteriji za odabir (npr. prednost koja se daje osoblju koje prvi put odlazi u inozemstvo, ograničenja mogućeg broja aktivnosti mobilnosti po članu osoblja u određenom razdoblju itd.) bit će objavljeni.

Visoko učilište poduzima nužne mjere kako bi spriječilo sukob interesa u vezi s osobama koje mogu biti pozvane da sudjeluju u tijelima za odabir ili na postupak odabira pojedinih korisnika.

U slučaju mobilnosti osoblja iz poduzeća u visoko učilište mobilnost se dogovara pozivom ustanove članu osoblja poduzeća; bespovratnim sredstvima upravlja visoko učilište primatelj ili, u slučaju mobilnosti između zemalja sudionica programa i partnerskih zemalja, korisnik.

Sporazum o mobilnosti

Odabir osoblja visokog učilišta vrši ustanova pošiljateljica na temelju nacrta programa mobilnosti koji je član osoblja dostavio nakon savjetovanja s ustanovom primateljicom / poduzećem primateljem. Prije odlaska ustanova pošiljateljica / poduzeće pošiljatelj i ustanova primateljica / poduzeće primatelj službeno dogovaraju konačnu verziju programa mobilnosti (razmjenom dopisa ili elektroničkih poruka).

Ustanova pošiljateljica / poduzeće pošiljatelj i ustanova primateljica / poduzeće primatelj odgovorni su za kvalitetu razdoblja mobilnosti u inozemstvu.

Bespovratna sredstva za osoblje

Na obje vrste mobilnosti osoblja primjenjuju se ista financijska pravila. Bespovratna sredstva doprinos su troškovima putovanja i boravka za vrijeme razdoblja poučavanja ili osposobljavanja u inozemstvu (vidjeti „pravila financiranja” u dijelu B ovog Vodiča).

Dopuštena je mobilnost osoblja iz sustava visokog obrazovanja s nultom stopom dodijeljenih bespovratnih sredstava EU-a.

2. Tijekom mobilnosti

Prekid mobilnosti studenata

Kad je razdoblje mobilnosti studenta prekinuto, primjerice zbog praznine između kraja tečaja učenja jezika i početka stvarnog studiranja / stručne prakse, broj dana prekida unosi se u Alat za mobilnost+ i iznos bespovratnih sredstava prilagođava se u skladu s time.

Kada se radi o stručnoj praksi između zemalja sudionica programa, razdoblje mobilnosti u inozemstvu može se prekinuti zbog praznika ako je poduzeće za to vrijeme zatvoreno. U tom se razdoblju bespovratna sredstva nastavljaju isplaćivati. Razdoblje zatvorenosti ne ubraja se u minimalno trajanje stručne prakse, ali će se ubrajati u najviše 12 mjeseci po svakom ciklusu studija za koji isti student može dobiti bespovratna sredstva za razdoblja mobilnosti.

Produženje mobilnosti studenata

Produženje tekućeg razdoblja mobilnosti može se dogovoriti između organizacije pošiljateljice i primateljice u sljedećim uvjetima:

 • zahtjev za produženje razdoblja mobilnosti mora se predati najkasnije mjesec dana prije kraja prvotno planiranog razdoblja mobilnosti
 • ako sve stranke prihvate zahtjev, ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava mora se izmijeniti i moraju se dovršiti svi postupci u vezi s produženjem trajanja
 • ako student prima bespovratna sredstva Erasmus+, ustanova pošiljateljica može izmijeniti iznos bespovratnih sredstava kako bi uzela u obzir duže trajanje ili može postići dogovor sa studentom da se dodatni dani smatraju razdobljem nulte stope bespovratnih sredstava EU-a
 • stvarni datum početka i završetka razdoblja mobilnosti uključuje se u prijepis ocjena ili u potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi ustanove primateljice u skladu sa sljedećim definicijama:
 • datum početka mora biti prvi dan kada student mora biti nazočan u organizaciji primateljici (to npr. može biti datum početka prvog tečaja / prvi dan na poslu, dobrodošlica organizirana u ustanovi primateljici ili tečaj jezika ili kulture)
 • datum završetka trebao bi biti posljednji dan kada student mora biti nazočan u organizaciji primateljici (to bi npr. mogao biti posljednji dan ispitnog roka / nastave / rada / obveznog slušanja predavanja)
 • prethodno definirano stvarno trajanje razdoblje je koje visoka učilišta moraju navesti u svojim završnim izvješćima i to je najveći broj mjeseci koji može biti obuhvaćen bespovratnim sredstvima EU-a. Kada se produženje mobilnosti studenta smatra nultom stopom bespovratnih sredstava, ti se dani oduzimaju od ukupnog trajanja razdoblja mobilnosti za izračun konačnog iznosa bespovratnih sredstava
 • dodatno razdoblje mora slijediti odmah nakon tekućeg razdoblja mobilnosti. Ne smije biti praznina (praznici i dani kada su sveučilišta/poduzeća zatvorena ne smatraju se „prazninama”) osim ako je to odobrila i opravdala nacionalna agencija.

3. Nakon mobilnosti

A: Priznavanje ishoda učenja

Na kraju razdoblja provedenog u inozemstvu ustanova primateljica / poduzeće primatelj moraju studentu i njegovu visokom učilištu dostaviti prijepis ocjena ili potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi („prijepis posla”) u kojima se potvrđuju rezultati dogovorenog programa.

Nakon razdoblja mobilnosti u ustanovi pošiljateljici slijedi formalno priznavanje bodova stečenih u inozemstvu za formalno učenje novostečenih kompetencija (uporabom sustava ECTS bodova ili istovjetnog sustava), uključujući za stručnu praksu, ako je primjenjivo, i bilježenje ishoda neformalnog i informalnog učenja izvan učionice ili radnog mjesta (uz pomoć dopunske isprave o studiju). No to se ne primjenjuje na stručnu praksu studenata koji su nedavno diplomirali.

Rezultati procjene znanja jezika i tečajevi jezika na internetu prijavljuju se na središnjoj razini, ali ne donose formalne kvalifikacije.

Kad je riječ o mobilnosti osoblja, ustanove pošiljateljice trebale bi osigurati primjereno priznavanje, širenje i korištenje ishoda učenja uključenog osoblja u ustanovi.

B: Izvješćivanje

Na kraju razdoblja provedenog u inozemstvu svi studenti i osoblje koji su sudjelovali u aktivnosti mobilnosti moraju ispuniti i predati završno izvješće. U slučaju aktivnosti mobilnosti koje traju dva mjeseca ili više, izvješće uključuje i vrednovanje kvalitete jezične potpore dobivene za vrijeme razdoblja mobilnosti.

Ustanova pošiljateljica može zatražiti djelomičan ili potpuni povrat primljenih bespovratnih sredstava EU-a od studenata i članova osoblja koji ne dostave izvješće. Povrat se neće tražiti ako student ili član osoblja nije mogao dovršiti planirane aktivnosti u inozemstvu zbog više sile. Korisnik mora prijaviti takve slučajeve te ih nacionalna agencija mora pismeno odobriti.