Indholdsfortegnelse
Søg i guiden

Mobilitetsprojekter for studerende og undervisere/ansatte på videregående uddannelser

Før mobilitetsopholdet

A: Akkreditering af deltagende organisationer

Erasmus-chartret for videregående uddannelse

I Erasmus-chartret for videregående uddannelse (ECHE-chartret) er der fastlagt en generel kvalitetsramme for europæiske og internationale samarbejdsaktiviteter, som en videregående uddannelsesinstitution kan udføre som led i programmet. Det er en forudsætning for alle videregående uddannelsesinstitutioner, der er etableret i et programland, og som ønsker at medvirke til enkeltpersoners læringsmobilitet og/eller samarbejde om innovation og god praksis under programmet, at de har fået tildelt ECHE-chartret. For videregående uddannelsesinstitutioner i partnerlande er ECHE-chartret ikke et krav, og kvalitetsrammen vil blive fastlagt gennem aftaler mellem uddannelsesinstitutionerne (se nedenfor).

Forvaltningsorganet i Bruxelles iværksætter én gang om året en indkaldelse af forslag med henblik på tildeling af ECHE-chartret. Hvis det tildeles, gælder det i hele programperioden. Betingelserne for at ansøge om tildeling af Erasmus-chartret for videregående uddannelse er beskrevet på forvaltningsorganets websted: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020_en

Uddannelsesinstitutionerne skal overholde alle bestemmelserne i ECHE-chartret under gennemførelsen af projektet. Overholdelsen af bestemmelserne vil blive overvåget af det nationale agentur, som lægger ECHE Monitoring Guide til grund for deres overvågningsstrategi (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-charter-higher-education-monitoring-guide_en). Denne guide indeholder fastlagte retningslinjer og eksempler på god praksis inden for ECHE-overholdelsesovervågning og -forbedring. Videregående  uddannelsesinstitutioner,  der ansøger om og deltager i Erasmus+-projekter, kan i denne guide finde oplysninger om prioriterede områder for ECHE-overholdelse og om tilgængelige værktøjer, retningslinjer og weblinks.

Hvis ECHE-principperne og forpligtelserne ikke overholdes, kan Kommissionen tilbagekalde chartret.

Konsortieakkreditering

Et nationalt mobilitetskonsortium inden for videregående uddannelse kan støtte alle fire typer tilskudsberettigede mobilitetsaktiviteter i et mobilitetsprojekt inden for videregående uddannelse.

Mobilitetskonsortiet har til formål at lette tilrettelæggelsen af mobilitetsaktiviteterne og sikre en højere kvalitet i aktiviteterne end den, de enkelte udsendende videregående uddannelsesinstitutioner vil kunne levere alene. Medlemsorganisationerne i et nationalt mobilitetskonsortium kan i fællesskab løse de opgaver, der er forbundet med at tilrettelægge mobiliteten. Fællesaktiviteterne kan f.eks. omfatte den administrative, kontraktmæssige og økonomiske forvaltning af mobilitetsopholdene, udvælgelsen og/eller forberedelsen og rådgivningen af deltagerne samt oprettelsen af en portal, hvor man kan søge efter virksomheder og matche virksomheder og deltagere. Det nationale mobilitetskonsortium kan også fungere som formidler for nye studerende og personale. Opgaverne kan f.eks. bestå i at finde en værtsorganisation i den region, hvor mobilitetskonsortiets partnere er etableret, og at yde bistand ved behov.

Konsortiets koordinator kan, eventuelt sammen med andre/formidlende organisationer, hjælpe aktivt med at etablere kontakt til virksomheder, finde muligheder for praktikophold og praktikpladser til personale, udbrede kendskabet til disse aktiviteter, indhente oplysninger mv.

Konsortiets koordinator opfordres til at koordinere med konsortier i andre lande for at øge tilgængeligheden og kvaliteten af praktikophold og for at støtte praktikophold for studerende under Erasmus+.

Den enkelte udsendende videregående uddannelsesinstitution er ansvarlig for kvaliteten, indholdet og anerkendelsen af mobilitetsopholdet. Alle medlemmer af konsortiet er forpligtet til at underskrive en aftale med konsortiets koordinator, hvori roller, ansvarsområder samt administrative og finansielle ordninger fastlægges. Bestemmelserne vedrørende samarbejdet skal fastlægge punkter såsom ordninger til forberedelse og kvalitetssikring af samt opfølgning på mobilitetsperioder. Den enkelte udsendende videregående uddannelsesinstitution er endvidere ansvarlig for at indgå aftaler (se det følgende afsnit) med videregående uddannelsesinstitutioner, som modtager dens studerende og undervisere/ansatte.

Det nationale mobilitetskonsortium kan kun få tilskud, hvis det har fået tildelt en konsortieakkreditering. Hvis det nationale mobilitetskonsortium ikke godkendes, kan konsortiet indsende en ny ansøgning om et certifikat og om tilskud det følgende år.

Opfyldelsen af betingelserne for konsortieakkreditering vil blive overvåget af det nationale agentur. Hvis der opstår større problemer (f.eks. misbrug af midlerne, manglende opfyldelse af gældende bestemmelser eller en svækket finansieringsevne), eller hvis konsortiet misligholder sine forpligtelser i øvrigt, kan det nationale agentur tilbagekalde akkrediteringen. Det nationale agentur skal anmode konsortiets koordinator om straks at underrette agenturet om ændringer i konsortiets sammensætning, situation eller status, der kan nødvendiggøre ændringer i eller tilbagekaldelse af akkrediteringen.

B: Aftaler mellem institutionerne

Ved mobilitet mellem videregående uddannelsesinstitutioner skal studerendes studieophold og personales undervisningsophold ske i henhold til en aftale mellem institutionerne. Skabelonerne til disse aftaler findes på:https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/inter-institutional-agreement_en

Aftaler mellem institutioner kan indgås mellem to eller flere videregående uddannelsesinstitutioner.

Ved mobilitet mellem programlande og partnerlande, er de generelle principper, der er fastlagt i ECHE-chartret, nedfældet i denne aftale mellem institutionerne, hvilket sikrer, at begge eller alle parter forpligter sig til at opfylde dem.

Aftalen mellem institutionerne kan også udvides til at omfatte studerendes praktikophold og undervisere/ansattes uddannelsesophold med udgangspunkt i partnerinstitutionernes kendskab til potentielle modtagende virksomheder/organisationer i udlandet.

C: Mobility Tool+

Tidligst muligt efter udvælgelsen af deltagere, skal tilskudsmodtageren indtaste generelle oplysninger om den enkelte deltager og den mobilitetstype, denne ønsker at gennemføre (deltagerens navn, destinationsland, mobilitetsopholdets varighed osv.) i Mobility Tool+. Tilskudsmodtageren er også ansvarlig for at opdatere Mobility Tool+ mindst en gang om måneden med eventuelle ændringer i deltagerdataene eller aktiviteterne i hele projektets levetid.

For mobilitetsprojekter mellem program- og partnerlande er det nødvendigt at identificere partnerlandets videregående institution i Mobility Tool+ via PIC-koden. Hvis partnerlandets videregående institution ikke har en PIC, som har været anvendt i forbindelse med deltagelsen i EU-programmer, skal organisationen registreres via the 'Participant Portal' og meddele den til tilskudsmodtageren.

Mobility Tool+ hjælper modtageren med at forvalte mobilitetsaktiviteterne under Erasmus+. Tilskudsmodtagerne kan ved hjælp af Mobility Tool generere udfyldte rapporter med de oplysninger, de har indtastet. Mobility Tool+ genererer også rapporter, som deltagerne i mobilitetsaktiviteterne skal udfylde.

D: Betingelser for studerendes deltagelse

Udvælgelse

Studerende indsender en ansøgning til deres videregående uddannelsesinstitution, der udvælger deltagerne i mobilitetsprojektet. Udvælgelsen af studerende skal ligesom tilskudstildelingsproceduren være retfærdig, gennemsigtig, logisk og dokumenteret, og den relevante dokumentation skal være tilgængelig for alle de parter, der deltager i udvælgelsesproceduren.

Uddannelsesinstitutionen skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå interessekonflikter, der berører de personer, som inviteres til at deltage i udvælgelseskomitéerne eller i udvælgelsesprocessen for individuelle studerende.

Udvælgelseskriterierne – f.eks. kandidatens akademiske resultater, tidligere mobilitetsophold, motivation og erfaringer i modtagerlandet (dvs. tilbagevenden til oprindelseslandet). – skal offentliggøres. For studerende fra partnerlande vil det første kriterium for udvælgelse være akademisk merit, men hvis valget står mellem flere studerende med samme akademiske niveau, skal socialt dårligt stillede (inklusive flygtninge, asylansøgere og migranter) have forrang. 

Personer, der allerede har deltaget i ophold på samme studietrin under Erasmus-programmet for livslang læring, Erasmus Mundus eller Erasmus+, vil blive prioriteret lavere. I forbindelse med Erasmus Mundus-masteruddannelser og fælles masteruddannelser under Erasmus Mundus tages tidligere deltagelse kun i betragtning for stipendiemodtagere.

Når de studerende er udvalgt, får de fra deres uddannelsesinstitution tilsendt Erasmus+-chartret for studerende, der beskriver deres rettigheder og forpligtelser i forbindelse med deres studie- eller praktikophold i udlandet og de forskellige skridt, de skal tage før, under og efter mobilitetsopholdet.

Aftale med den studerende

Inden afrejsen skal hver enkelt udvalgt studerende underskrive en aftale, der også omfatter en "Learning Agreement", som beskriver det program for studie- og/eller praktikopholdet, der skal følges, og som den studerende, sendeorganisationen og modtageorganisationen har aftalt. Skabelonen findes på https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/learning-agreement_da.

Uddannelsesaftalen definerer de læringsresultater, der er målet for opholdet i udlandet, og indeholder bestemmelser om formel anerkendelse. Aftalen angiver også det sted, hvor studie- og/eller praktikopholdet skal foregå. I Learning Agreement skal den udsendende institution og den studerende også fastsætte det sproglige niveau (hovedsproget i undervisningen eller på arbejdspladsen), som den studerende skal have opnået ved starten af studie-/praktikopholdet, i overensstemmelse med det niveau, der er anbefalet i aftalen mellem den udsendende institution og den modtagende institution (eller, ved praktikophold, i overensstemmelse med virksomhedens forventninger).

Hvor det er relevant, skal den udsendende institution og den studerende blive enige om, hvilken sproglig støtte der er mest velegnet, så den studerende kan opnå det aftalte sproglige niveau (se næste afsnit om den sproglige onlinesupport).

Tilskud til studerende

Studerende kan modtage et "uddannelsestilskud" til de øgede omkostninger, der er forbundet med mobilitetsperioden i udlandet. Tilskuddet kan bestå af det ene eller begge af følgende tilskud:

 • et EU-tilskud, der beregnes pr. måned og udbetales på basis af enhedsomkostninger (se afsnittet om "finansieringsregler" i guidens del B), og/eller
 • et nationalt, regionalt eller lokalt tilskud fra en offentlig eller privat donor, eller en låneordning.

Studerende, der ikke modtager EU-tilskud, er også omfattet af ordningen (gælder både studie- og praktikophold). Det er studerende, der opfylder alle kriterierne under Erasmus+ for tilskudsberettigelse og nyder godt af alle de fordele, der er forbundet med at være studerende under Erasmus+, men som ikke får noget EU-mobilitetstilskud. Reglerne i denne programguide, med undtagelse af dem, der gælder for tildeling af tilskud, gælder også for studerende, der ikke modtager EU-tilskud. Studerende, der ikke modtager EU-tilskud, tæller med i de statistikker, som danner grundlag for de resultatindikatorer, der anvendes i forbindelse med fordelingen af EU-budgettet mellem landene.

Studerende (med og uden tilskud), der deltager i et mobilitetsprojekt med tilskud fra Erasmus+ inden for videregående uddannelse, er fritaget fra at skulle betale gebyrer for undervisning, registrering, eksaminering og adgang til laboratorie- og biblioteksfaciliteterne på den modtagende institution.

De kan dog blive opkrævet mindre gebyrer for udgifter til f.eks. forsikring, studenterforeninger og diverse materialer, herunder fotokopier og laboratorieprodukter, på samme måde som disse gebyrer opkræves af de lokale studerende. Udrejsende studerende vil ikke blive opkrævet yderligere gebyrer eller afgifter i forbindelse med tilrettelæggelsen eller forvaltningen af deres mobilitetsophold.

Studerendes ret til tilskud eller lån med henblik på uddannelse i deres udsendende institution skal desuden opretholdes under opholdet i udlandet.

Hvis der er tale om praktikophold, er et eventuelt bidrag eller vederlag fra den modtagende virksomhed/organisation til den studerende foreneligt med EU-tilskuddet under Erasmus+.

En mobilitetsperiode er forenelig med arbejde på deltid, og såfremt den studerende modtager et EU-tilskud under Erasmus+, er det også foreneligt med den indkomst, som den studerende måtte have, så længe han eller hun udfører de aktiviteter, der er fastsat i det godkendte mobilitetsprogram.

Studerende, der deltager i et mobilitetsprojekt inden for videregående uddannelse (ved et studie- eller praktikophold i udlandet), må ikke samtidig modtage et stipendium til en fælles masteruddannelse under Erasmus Mundus, og vice versa.

Studerende, der modtager et EU-tilskud under Erasmus+, tilbagebetaler helt eller delvist EU-tilskuddet, hvis de ikke overholder betingelserne i tilskudsaftalen (medmindre de blev forhindret i at gennemføre de planlagte aktiviteter i udlandet på grund af force majeure). De kan blive pålagt helt eller delvist at tilbagebetale EU-tilskuddet, hvis de ikke udfærdiger og indsender den endelige onlinerapport.

Sproglig onlinesupport

Når uddannelsesinstitutioner underskriver Erasmus-chartret for videregående uddannelse, forpligter de sig til at give deltagerne i mobilitetsaktiviteter den nødvendige hjælp til sproglig forberedelse. Derfor vil der gradvist blive indført en sproglig onlinesupporttjeneste i løbet af programmet for alle mobilitetsaktiviteter mellem programlande, der varer to måneder eller derover. Kommissionen gør onlinetjenesten tilgængelig for de udvalgte studerende, så de kan få vurderet deres færdigheder i det sprog, de skal bruge i forbindelse med deres studie- eller praktikophold i udlandet.

Med dette værktøj kan de også om nødvendigt forbedre deres sprogkundskaber før og/eller under mobilitetsopholdet. Deltagere med mindst B2-niveau i hovedsproget i undervisningen eller på arbejdspladsen kan vælge at følge et OLS-kursus i modtagelandets sprog, hvis det findes. Tilbuddet om sproglig support baseres på gensidig tillid mellem den udsendende og den modtagende institution. Det anbefalede niveau af sproglig kompetence er anført i de interinstitutionelle aftaler og uddannelsesaftalerne og er dermed aftalt mellem de tre parter. Med Erasmus+ forpligter udsendende videregående uddannelsesinstitutioner sig til at sikre, at deres udrejsende studerende har det krævede sprogniveau, og en sådan gensidig aftale bør være tilstrækkelig.

Udsendende videregående uddannelsesinstitutioner er ansvarlige for at yde deres studerende den mest hensigtsmæssige sproglige support gennem OLS eller enhver anden metode, der kan støttes via det organisatorisk tilskud, med henblik på at sikre, at deres studerende opnår det anbefalede niveau, der er aftalt med den modtagende institution, ved mobilitetens start. Udsendende videregående uddannelsesinstitutioner skal derfor ikke sende resultaterne af OLS-sprogvurderingerne til de modtagende institutioner. Det er de studerende, som afgør, om de vil oplyse den modtagende institution om resultaterne af deres OLS-sprogvurdering.

Den sproglige onlinesupport gøres tilgængelig som følger:

 • De nationale agenturer vil give onlinelicenser til de relevante uddannelsesinstitutioner efter de almindelige kriterier, som Kommissionen har udarbejdet.
 • Når uddannelsesinstitutionen har udvalgt de studerende, skal de alle (medmindre der er tale om deres modersmål eller i behørigt begrundede tilfælde lave en onlinetest til vurdering af deres færdigheder i det hovedsprog, de skal benytte under deres studie- eller praktikophold i udlandet). Dette er en forudsætning inden mobilitetsopholdet. Den enkelte studerende og den udsendende uddannelsesinstitution vil blive underrettet om testresultaterne. På den måde kan den udsendende uddannelsesinstitution sætte tal på, hvor mange studerende der kan få brug for et onlinesprogkursus.
 • Ud fra antallet af tilgængelige onlinelicenser til sprogkurser vil uddannelsesinstitutionerne fordele licenserne efter de studerendes behov. De studerende er ansvarlige for at følge onlinekurserne som beskrevet i tilskudsaftalen.
 • Når mobilitetsopholdet afsluttes, skal de studerende lave en ny test, så det kan vurderes, hvor store fremskridt de har gjort i det pågældende sprog. Den enkelte studerende og den udsendende uddannelsesinstitution vil blive underrettet om testresultaterne.

Yderligere kan findes på Kommissionens og de nationale agenturers websteder.

Ved alle andre mobilitetstyper, eller hvis Kommissionens onlinetjeneste ikke er tilgængelig for et givet sprog, kan uddannelsesinstitutionerne yde andre typer sproglig support til de studerende, der finansieres i henhold til den "organisatoriske tilskud".

E: Betingelser for deltagelse af personale

Udvælgelse

Undervisere og ansatte, der deltager i et mobilitetsprojekt inden for videregående uddannelse, skal udvælges af den udsendende uddannelsesinstitution på en retfærdig og gennemsigtig måde. Inden afrejsen skal den ansatte være nået til enighed om et mobilitetsprogram med den udsendende institution og den modtagende institution/virksomhed.

Udvælgelsen af undervisere og ansatte på en videregående uddannelsesinstitution skal forestås af denne. Udvælgelsen af undervisere og ansatte skal ligesom tilskudstildelingsproceduren være retfærdig, gennemsigtig, logisk og dokumenteret, og den relevante dokumentation skal være tilgængelig for alle de parter, der deltager i udvælgelsesproceduren. Udvælgelseskriterierne (f.eks. førsteprioritet til ansatte, der rejser udenlands for første gang og begrænsning af det mulige antal mobilitetsaktiviteter pr. ansat i en given periode) skal offentliggøres.

Uddannelsesinstitutionen skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå interessekonflikter mellem de personer, som inviteres til at deltage i udvælgelseskomitéerne eller i udvælgelsesprocessen for individuelle modtagere.

Ved et mobilitetsprojekt, hvor en virksomhedsansat udsendes til en videregående uddannelsesinstitution, skal dette ske via en invitation fra uddannelsesinstitutionen til den virksomhedsansatte. Tilskuddet forvaltes af den modtagende uddannelsesinstitution eller tilskudsmodtageren, hvis der er tale om mobilitet mellem program- og partnerlande.

Mobilitetsaftale

Udvælgelsen af ansatte ved en videregående uddannelsesinstitution forestås af denne på baggrund af et udkast til et mobilitetsprogram, som den enkelte ansatte har indsendt efter at have drøftet det med den modtagende institution/virksomhed. Før afrejsen skal den udsendende institution/virksomhed og den modtagende institution/virksomhed have indgået en formel aftale om det endelige mobilitetsprogram (via brev eller e-mail).

Både den udsendende institution/virksomhed og den modtagende institution/virksomhed er ansvarlige for kvaliteten af mobilitetsopholdet i udlandet.

Tilskud til undervisere/ansatte

De finansielle bestemmelser for de to typer mobilitet for undervisere og ansatte er de samme. Tilskuddet er et bidrag til rejse- og opholdsudgifter i en given undervisnings- eller uddannelsesperiode i udlandet (se afsnittet om "finansieringsregler" i guide del B).

Mobilitet uden EU-tilskud er tilladt for undervisere og ansatte på videregående uddannelser.

Under mobilitetsopholdet

Afbrydelse af studerendes mobilitetsophold

Når en studerendes mobilitetsperiode afbrydes, f.eks. fordi der er en periode mellem et afsluttet sprogkursus og studiets/praktikopholdets start, skal antallet af dage i denne periode registreres i Mobility Tool+, og tilskudsbeløbet skal tilpasses tilsvarende.

Ved praktikophold mellem programlande kan mobilitetsprojektet i udlandet blive afbrudt i forbindelse med ferie, hvis virksomheden holder lukket i ferieperioden. Tilskuddet opretholdes i denne periode. Lukkeperioden tæller ikke med i praktikopholdets minimumsvarighed, men den tæller med i de højst 12 måneder pr. studietrin, hvor den samme studerende kan få tilskud til mobilitetsperioder.

Forlængelse af studerendes mobilitetsophold

Sende- og modtageorganisationen kan aftale at forlænge en igangværende mobilitetsperiode under følgende betingelser:

 • Anmodningen om forlængelse af mobilitetsperioden skal være indgivet senest én måned før udgangen af den oprindeligt planlagte mobilitetsperiode.
 • Hvis anmodningen accepteres af alle parter, skal de relevante ændringer foretages i tilskudsaftalen, og alle bestemmelser om forlængelsen skal bringes på plads.
 • Hvis den studerende modtager et tilskud fra Erasmus+, kan den udsendende institution enten ændre tilskudsbeløbet og tage højde for den længere varighed eller indgå en aftale med den studerende om, at de yderligere dage betragtes som en periode uden EU-tilskud.
 • Mobilitetsperiodens reelle start- og slutdato skal fremgå af den modtagende institutions eksamens- eller karakterudskrift eller den studerendes praktikcertifikat i henhold til følgende definitioner:
 • Startdatoen skal være den første dag, hvor den studerende skal være til stede i modtageorganisationen (f.eks. datoen for det første kursus /den første arbejdsdag, et velkomstarrangement tilrettelagt af den modtagende institution eller sprogkurser og interkulturelle kurser).
 • Slutdatoen skal være den sidste dato, hvor den studerende skal være til stede i modtageorganisationen (f.eks. den sidste dag i eksamensperioden/kurset/arbejdsforløbet/den obligatoriske mødeperiode).
 • Den faktiske varighed defineret som angivet ovenfor er den periode, de videregående uddannelsesinstitutioner skal angive i deres endelige rapporter, og det antal måneder EU-tilskuddet højst kan dække. Når forlængelsen af den studerendes mobilitetsperiode betragtes som dage uden EU-tilskud, skal disse dage trækkes fra mobilitetsperiodens samlede varighed med henblik på beregning af det endelige tilskudsbeløb.
 • Den ekstra periode skal følge umiddelbart efter den igangværende mobilitetsperiode. Det må ikke være nogen afbrydelser af opholdet (universitetets/virksomhedens ferie- og lukkeperioder betragtes ikke som "afbrydelser"), medmindre disse er velbegrundede og godkendes af det nationale agentur.

Efter mobilitetsopholdet

A: Anerkendelse af læringsresultater

Ved afslutningen af udlandsopholdet skal den modtagende institution/virksomhed udstede en eksamens- eller karakterudskrift eller et praktikcertifikat til den studerende og den udsendende uddannelsesinstitution, dvs. et "resultatbevis", der bekræfter programresultaterne.

Som opfølgning på mobilitetsperioden skal den udsendende institution formelt anerkende de point, der er tildelt i udlandet for den formelle læring af nye kompetencer (ved brug af ECTS-point eller et tilsvarende system), herunder for praktikophold, og formelt anerkende resultatbeviserne for den ikkeformelle og uformelle læring, der er foregået uden for klasseværelset eller arbejdspladsen (ved brug af tillæg til eksamensbeviserne). Dette gælder dog ikke ved praktikophold for nyuddannede.

Resultaterne af den sproglige vurdering og eventuelle onlinesprogkurser rapporteres centralt, men vil ikke give nogen formelle kvalifikationer.

Ved mobilitetsophold for ansatte skal de udsendende institutioner sikre, at disses læringsresultater anerkendes på korrekt vis, formidles og i vid udstrækning anvendes i institutionen.

B: Rapportering

Ved afslutningen af udlandsopholdet skal alle studerende og alle ansatte, der har gennemført et mobilitetsprojekt, udfærdige og indsende en endelig rapport. Ved mobilitetsaktiviteter på to måneder og derover skal rapporten også omfatte en kvalitativ evaluering af den sproglige support, der er ydet under mobilitetsopholdet.

Hvis studerende og ansatte ikke indsender en sådan rapport, kan den udsendende videregående uddannelsesinstitution pålægge dem helt eller delvist at tilbagebetale EU-tilskuddet. Hvis studerende eller ansatte er blevet forhindret i at gennemføre de planlagte aktiviteter i udlandet på grund af force majeure, skal de ikke tilbagebetale tilskuddet. Sådanne tilfælde skal indberettes af tilskudsmodtageren og godkendes skriftligt af det nationale agentur.