Innehållsförteckning
Sök i handledningen

Mobilitetsprojekt för personal inom vuxenutbildning

Syftet med mobilitet i fortbildningssyfte för personal inom vuxenutbildning är att förbättra nyckelkompetenser och färdigheter hos personal inom vuxenutbildningen för att höja kvaliteten i undervisning och lärande i alla former och öka relevansen för behoven hos arbetsmarknaden och samhället i stort. Projekt som handlar om undervisnings-/lärandebehoven hos vuxenstuderande med begränsade möjligheter (däribland flyktingar, asylsökande och invandrare) kommer särskilt att uppmärksammas. Vuxenutbildningsorganisationer väntas använda mobilitet i fortbildningssyfte för sin personal strategiskt och för att internationalisera och öka kapaciteten hos sin organisation.

1. Bidrag till projektets genomförande

Bidraget till Bidrag till projektets genomförande är ett bidrag till de kostnader som uppstår för organisationerna i samband med verksamhet för att stödja mobilitetsprojekt för personal: Syftet med bidraget är att göra det lättare att organisera mobilitet av hög kvalitet för att öka kapaciteten hos vuxenutbildningsorganisationerna. Exempel:

 • Utarbeta och följa upp den europeiska utvecklingsplanen.
 • Tillhandahålla information och bistånd till personal.
 • Urval av personal för mobiliteten.
 • Organisatoriska arrangemang med partnerorganisationer (särskilt i fråga om jobbskuggning och undervisningsuppdrag).
 • Utarbeta mobilitetsavtal för att säkerställa kvalitet i och erkännande av mobilitet.
 • Språkliga och interkulturella förberedelser för personal som deltar i mobilitetsprojekt.
 • Se till att det finns effektiva mentors- och granskningssystem för personal som deltar i mobilitetsprojekt.
 • Stödja mobilitetsdeltagares återinkludering och använda deras nyförvärvade kompetens för att höja kvaliteten i vuxenutbildningsorganisationens undervisning och lärande.

Kvaliteten i organisationens genomförande och uppföljning av projektet ska beaktas när det slutliga bidraget fastställs. Kvaliteten i genomförandet av mobilitetsprojektet bör följa de riktlinjer som anges i den här bilagan för mobilitet för vuxenutbildningspersonal.

2. Före mobilitetsprojektet

a. Europeisk utvecklingsplan

Innan en vuxenutbildningsorganisation lämnar in sin ansökan måste den ta fram en europeisk utvecklingsplan. Denna plan ska beskrivas i ansökningsblanketten. I detta avsnitt beskrivs hur den planerade mobiliteten passar in i en bredare och mer långsiktig strategi för att utveckla och modernisera organisationen.

Denna europeiska utvecklingsplan kommer att vara en viktig del i utvärderingen av bidragsansökningarna och bör innehålla information om

 • organisationens behov i fråga om kvalitetsutveckling och internationalisering (t.ex. när det gäller kompetensförvaltning, personalens kompetens, ny undervisnings-/inlärningsmetoder eller verktyg, europeisk dimension, språkfärdigheter, kursplan, organisation av undervisning och inlärning, förstärka kopplingar till partnerorganisationer) och hur den planerade verksamheten ska bidra till att uppfylla dessa behov,
 • den förväntade effekten för elever vid vuxenutbildning, lärare och annan personal och för organisationen i stort,
 • hur organisationen kommer att integrera den kompetens som förvärvats av personalen i sin kursplan och i organisationens utvecklingsplan.

Syftet med den europeiska utvecklingsplanen är att se till att den planerade verksamheten är relevanta för såväl de enskilda deltagarna som för organisationen som helhet, eftersom de kommer att få större effekt för kvaliteten i undervisningen och inlärningen om de är väl integrerade i organisationens strategiska utveckling.

b. Mobilitetsverktyg (Mobility tool+)

Tidigast när deltagarna väljs ut måste den stödmottagande organisationen lägga in allmänna uppgifter om deltagaren och vilken typ av mobilitet som denne ska genomföra (t.ex. deltagarens namn, destination, mobilitetsperiodens längd osv.) i mobilitetsverktyget. Mobilitetsverktyget underlättar bidragsmottagarens förvaltning av mobiliteten inom Erasmus+. De stödmottagande organisationerna ansvarar också för att uppdatera mobilitetsverktyget med alla ändringar som sker i fråga om deltagare eller verksamhet under mobilitetsprojektets löptid. Bidragsmottagarna kan ta fram redan ifyllda rapporter ur mobilitetsverktyget utifrån de uppgifter som de har lagt in. Mobilitetsverktyget kommer också att generera rapporter som deltagarna i mobilitet ska fylla i.

Mer information om mobilitetsverktyget och åtkomst till det ska lämnas i bidragsavtalet mellan det nationella programkontoret och bidragsmottagaren.

c. Villkor för personalens deltagande

Urval

Den sändande organisationen ska välja ut de anställda. Urvals- och bidragsförfarandet måste vara rättvist, öppet, konsekvent och dokumenterat, och det ska göras tillgängligt för alla parter som deltar i urvalsprocessen.

Den sändande organisationen ska vidta de åtgärder som krävs för att förhindra eventuella intressekonflikter när det gäller de personer som kan bjudas in för att delta i urvalsorganen eller urvalsförfarandet för enskilda deltagare.

 

Mobilitetsavtal

Innan mobilitetsperioden inleds rekommenderar vi att den utsändande och den mottagande organisationen sluter ett avtal med deltagarna om vilken verksamhet de anställda ska delta i, skriftligt eller genom e-postmeddelanden. I detta avtal fastställs specifika mål för inlärningsresultaten av perioden utomlands, bestämmelser för erkännande och parternas respektive rättigheter och skyldigheter.

Både de utsändande och de mottagande organisationerna ska ansvara för kvaliteten i mobilitetsperioden utomlands.

3. Efter mobilitetsprojektet

a. Erkännande av läranderesultat

De berörda utsändande och mottagande organisationerna bör komma överens om att utfärda ett Europassintyg om mobilitet vid mobilitetsperiodens slut. Mer information om hur du går vidare hittar du på Europass webbplats: http://europass.cedefop.europa.eu/en/home.

b. Rapportering

Vid utgången av perioden utomlands måste alla anställda som har deltagit i en mobilitet fylla i och lämna in en slutlig deltagarrapport. Om en deltagare inte lämnar in sin rapport kan den personen tvingas betala tillbaka EU-bidraget helt eller delvis. Det ska inte krävas någon återbetalning om personen har varit oförmögen att slutföra sin planerade verksamhet utomlands på grund av force majeure. Sådana fall ska rapporteras av den sändande organisationen och måste godkännas skriftligt av det nationella programkontoret.