TARTALOMJEGYZÉK
Keresés az útmutatóban

Mobilitási projekt a felnőttoktatásban dolgozók számára

A felnőttoktatásban dolgozók tanulási mobilitásának célja, hogy a legfontosabb kompetenciák és készségek bővítésével javuljon az oktatás és tanulás minden formájának minősége, illetve hogy ezek a munkaerő-piaci és társadalmi igényekhez igazodjanak. Kiemelt hangsúlyt kapnak azok a projektek, amelyek a hátrányos helyzetű felnőtt tanulók (beleértve a menekülteket, menedékkérőket, bevándorlókat) oktatási/tanulási szükségleteire irányulnak. Elvárás, hogy a felnőttoktatást végző szervezetek stratégiai módon, valamint a szervezet nemzetköziesedésének és kapacitásnövelésének szem előtt tartásával alkalmazzák a tanulási célú munkatársi/szakember/oktatói mobilitást.

1. Szervezési támogatás

A szervezési támogatás azokhoz a költségekhez járul hozzá, amelyek a szervezetek munkatársainak/szakembereinek/oktatóinak mobilitási tevékenységeivel kapcsolatban merülnek fel. A támogatás célja olyan kiváló mobilitási tevékenységek megszervezésének elősegítése, amelyek ösztönzik a felnőttoktatást végző szervezetek kapacitásnövelését. Például:

 • az európai fejlesztési terv kidolgozása és nyomon követése;
 • a munkatárs/szakember/oktató ellátása a szükséges információkkal és segítségnyújtással;
 • a munkatárs/szakember/oktató kiválasztása a mobilitási tevékenységekre;
 • szervezési lépések a partnerintézetekkel (főként szakmai látogatás, job shadowing és oktatási tevékenység ellátása esetén);
 • mobilitási megállapodások kidolgozása a mobilitási tevékenységek minőségének és elismerésének biztosítására;
 • a mobilitásban részt vevő munkatárs/szakember/oktató nyelvi és interkulturális felkészítése;
 • a mobilitásban érintett munkatárs/szakember/oktató hatékony mentorálásának és ellenőrzésének biztosítása;
 • a mobilitási résztvevők visszailleszkedésének támogatása, valamint az általuk szerzett új kompetenciák hasznosítása a felnőttoktatást végző szervezetek oktatási és tanulási tevékenységeinek minőségi javítása érdekében.

A projekt szervezet általi megvalósítás/kivitelezésének és nyomon követésének minőségét figyelembe veszik a végső támogatás megállapításakor. A mobilitási projekt megfelelő minőségben történő megvalósítása/kivitelezése során követni kell a felnőttoktatásban dolgozó munkatárs/szakember/oktató mobilitásáról szóló aktuális melléklet iránymutatásait.

2. A mobilitás előtt

a. Európai fejlesztési terv

A pályázat benyújtása előtt a felnőttoktatást végző szervezetnek európai fejlesztési tervet kell kidolgoznia; az európai fejlesztési terv a pályázati űrlap részét képezi. Ez a szakasz azt ismerteti, hogyan épülnek be a tervezett mobilitási tevékenységek a szervezet fejlesztésének és korszerűsítésének szélesebb körű és hosszú távú stratégiájába.

Az európai fejlesztési tervnek, amely a pályázat kiértékelésekor kiemelt figyelmet kap, a következő információkat kell tartalmaznia:

 • a szervezet igényei a minőségi fejlesztés és a nemzetköziesedés tekintetében (például vezetői kompetenciák, oktatói kompetenciák, új oktatási/tanulási módszerek vagy eszközök, európai dimenzió, nyelvi kompetenciák, tanterv, oktatás/képzés és tanulás megszervezése, partnerszervezetekkel való kapcsolatok megerősítése), és a tervezett tevékenységek hogyan járulnának hozzá ezeknek az igényeknek a kielégítéséhez;
 • várt hatások a felnőttoktatásban tanulókra, oktatókra és a felsőoktatásban dolgozókra, valamint az iskola egészére nézve;
 • hogyan fogja a szervezet a munkatárs/szakember/oktató által szerzett kompetenciákat integrálni a tantervbe és/vagy a szervezetfejlesztési tervbe.

Az európai fejlesztési terv célja annak biztosítása, hogy a tervezett tevékenységek mind az egyéni résztvevők, mind a szervezet egésze esetében alkalmazhatók legyenek, mivel a szervezet stratégiai fejlesztésébe megfelelően integrált tevékenységek jelentősebb mértékben növelik az oktatás és a tanulás minőségét.

 

b. Mobility Tool+

A kedvezményezett szervezeteknek – legkorábban a résztvevők kiválasztásakor – általános információkat kell megadniuk a Mobility Tool+-ban a résztevőkre és a résztvevők által végrehajtandó mobilitási tevékenység típusára vonatkozóan (például a résztvevő neve, a mobilitás helyszíne, a mobilitás időtartama stb.). A Mobility Tool+ segítséget nyújt a kedvezményezettnek az Erasmus+ mobilitási tevékenységek irányításában. Szintén a kedvezményezett feladata, hogy frissítse a Mobility Tool+t a mobilitási projekt időtartama alatt a résztvevőkkel vagy a tevékenységekkel kapcsolatos változásokkal.

A kedvezményezettek az általuk megadott információk alapján automatikusan kitöltött jelentéseket hozhatnak létre az eszközben, amely olyan jelentéseket is összeállít, amelyeket a mobilitási tevékenységek résztvevőinek kell kitölteniük.

A Mobility Tool+-ról és az eszközhöz való hozzáférésről a nemzeti iroda és a kedvezményezett között létrejövő támogatási szerződés tartalmaz további információkat

 

c. A munkatárs/szakember/oktató részvételének feltételei

Kiválasztás

A munkatárs/szakember/oktató kiválasztását a küldő szervezet végzi. A kiválasztási és pályázati döntési folyamat tisztességes, átlátható, koherens és dokumentált módon kell lebonyolítani, és a kiválasztási folyamatban érintett valamennyi fél számára hozzáférhetővé kell tenni.

A küldő szervezetnek meg kell tennie a szükséges lépéseket az összeférhetetlenség elkerülése érdekében azoknak a személyeknek a vonatkozásában, akik részt vesznek a kiválasztást végző testületekben vagy az egyéni résztvevők kiválasztásának folyamatában.

 

Mobilitási megállapodás

A küldő és a fogadó szervezeteknek azt javasoljuk, hogy levélváltással vagy elektronikus üzenetváltás útján és a résztvevők bevonásával még a mobilitási időszak megkezdése előtt állapodjanak meg a mobilitási tevékenységekről. Ezek a megállapodások meghatározzák a külföldön töltött időszak során elérendő tanulmányi céleredményeket, a külföldön töltött időszak elismerésének feltételeit, valamint a felek jogait és kötelezettségeit.

A küldő és a fogadó szervezetek egyaránt felelősséget vállalnak a külföldi mobilitási időszak minőségéért.

3. A mobilitás után

a. A tanulási eredmények elismerése

Az érintett küldő és fogadó szervezeteknek a mobilitás végén Europass mobilitási tanúsítvány kiállításáról kell megegyezniük. Ennek folyamatáról az Europass http://europass.cedefop.europa.eu/en/home honlapján találhatók további információk.

 

b. Beszámolás

A külföldön töltött időszak végén a mobilitási tevékenységben részt vevő munkatársaknak/szakembereknek/oktatóknak résztvevői beszámolót kell kidolgozniuk és benyújtaniuk. Az uniós támogatást részlegesen vagy teljesen visszatéríttethetik azokkal, akik elmulasztják benyújtani a beszámolót. Nem téríttetik vissza a támogatást, ha a munkatárs/szakember/oktató vis maior miatt nem tudja végrehajtani tervezett külföldi tevékenységeit. Az ilyen eseteket jelentenie kell a küldő szervezetnek, a nemzeti irodának pedig írásban el kell fogadnia a bejelentett esetet.