Sadržaj
Pretraživanje u Vodiču

Projekt mobilnosti za osoblje u obrazovanju odraslih

Cilj je obrazovne mobilnosti osoblja za obrazovanje povećati ključne kompetencije i vještine osoblja u sustavu obrazovanja odraslih u cilju povećanja kvalitete poučavanja i učenja u svim oblicima i uskladiti ih s potrebama na tržištu rada i društva u cjelini. Osobit će se naglasak staviti na projekte koji se bave potrebama za učenjem/poučavanjem odraslih u nepovoljnijem položaju (uključujući izbjeglice, azilante i migrante). Očekuje se da organizacije za obrazovanje odraslih koriste obrazovnu mobilnost na strateški način i u svrhu internacionalizacije njihove organizacije i jačanja kompetencija.

Organizacijska potpora

Bespovratna sredstva za organizacijsku potporu uključuju doprinos troškovima koji nastaju u organizacijama u vezi s aktivnostima podupiranja mobilnosti osoblja. Svrha je bespovratnih sredstava olakšati organizaciju visokokvalitetnih aktivnosti mobilnosti u cilju povećanja kapaciteta organizacija za obrazovanje odraslih. Na primjer:

 • priprema i praćenje Europskog razvojnog plana;
 • pružanje informacija i pomoći osoblju;
 • odabir osoblja za aktivnosti mobilnosti;
 • organizacijska rješenja s partnerskim ustanovama (posebice u slučaju promatranja na radnom mjestu i zadaća poučavanja);
 • priprema ugovora o mobilnosti kako bi se osigurala kvaliteta i priznavanje aktivnosti mobilnosti
 • osiguravanje jezične i međukulturalne pripreme mobilnoga osoblja;
 • osiguranje učinkovitih rješenja za mentorstvo i nadzor mobilnih sudionika;
 • podupiranje ponovne integracije sudionika u aktivnostima mobilnosti i iskorištavanje njihovih novostečenih kompetencija za poboljšanje kvalitete poučavanja i učenja u organizaciji za obrazovanje odraslih.

Prilikom donošenja odluke o konačnim bespovratnim sredstvima u obzir će se uzeti kvaliteta provedbe i praćenje projekta. Kvaliteta provedbe projekta mobilnosti trebala bi se temeljiti na smjernicama utvrđenim u ovom Prilogu o mobilnosti za osoblje za obrazovanje odraslih.

Prije mobilnosti

Europski razvojni plan

Organizacija za obrazovanje odraslih mora prije podnošenja prijave razviti Europski razvojni plan; taj je plan dio obrasca prijave. U ovom je odjeljku navedeno kako se planirane aktivnosti mobilnosti uklapaju u širu i dugoročnu strategiju razvoja i modernizacije škole.

Ovaj Europski razvojni plan bit će važan dio ocjenjivanja zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava i u njemu bi trebale biti navedene informacije o:

 • potrebama organizacije u smislu razvoja kvalitete i internacionalizacije (npr. u vezi s kompetencijama za upravljanje, kompetencijama osoblja, novim nastavnim metodama i alatima; europskom dimenzijom, jezičnim kompetencijama, kurikulumom, organizacijom poučavanja, osposobljavanja i učenja, jačanje veza s partnerskim ustanovama) i kako će se planiranim aktivnostima pridonijeti zadovoljavanju tih potreba;
 • očekivanom učinku na odrasle polaznike,nastavnike i drugo osoblje te općenito na organizaciju;
 • načinu na koji će škole ugraditi kompetencije i stečena iskustva u svoj kurikulum i/ili razvojni plan organizacije.

Svrha je Europskog plana mobilnosti osigurati da su planirane aktivnosti važne za pojedinačne sudionike i za organizaciju u cjelini jer će imati veći učinak na kvalitetu poučavanja i učenja ako su dobro integrirane u strateški razvoj organizacije.

Alat za mobilnost+

Čim sudionici budu odabrani, organizacija korisnica mora u Alat za mobilnost+ unijeti opće podatke o sudioniku i vrsti aktivnosti mobilnosti u kojima će on/ona sudjelovati (npr. ime sudionika, odredište, trajanje mobilnosti itd.) Alatom za mobilnost+ pomoći će se korisniku u upravljanju aktivnostima mobilnosti programa Erasmus+. Organizacija korisnica također je odgovorna za ažuriranje Alata za mobilnost+ u slučaju promjena u vezi sa sudionicima ili aktivnostima za vrijeme trajanja projekta mobilnosti. Korisnici će na temelju unesenih podataka moći iz Alata za mobilnost+ izvlačiti unaprijed popunjena izvješća. Putem Alata za mobilnost+ moći će se također pripremati izvješća koja će popunjavati sudionici u aktivnostima mobilnosti.

Više informacija o Alatu za mobilnost+ i o tome kako mu pristupiti bit će navedeno u ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava između Nacionalne agencije i korisnika.

Uvjeti za sudjelovanje osoblja

Odabir

Osoblje bira organizacija pošiljateljica. Odabir i postupak dodjele bespovratnih sredstava moraju biti pošteni, transparentni, dosljedni i dokumentirani i dostupni svim strankama uključenim u postupak odabira.

Organizacija pošiljateljica poduzima nužne mjere kako bi spriječila mogući sukob interesa u vezi s osobama koje su odabrane da sudjeluju u tijelima za odabir ili postupku odabira pojedinačnih sudionika.

 

Ugovor o mobilnosti

Preporučuje se da se organizacija pošiljateljica i organizacija primateljica zajedno sa sudionicima dogovore o aktivnostima koje će obavljati članovi osoblja prije početka razdoblja mobilnosti razmjenom pisama ili elektroničkih poruka. U ugovoru će biti definirani ciljni rashodi učenja za razdoblje provedeno u inozemstvu, bit će navedene odredbe o priznavanju i popis prava i obveza svake stranke.

Ustanova pošiljateljica i ustanova primateljica odgovorne su za kvalitetu razdoblja mobilnosti u inozemstvu.

Nakon mobilnosti

Priznanje rezultata mobilnosti

Organizacija pošiljateljica i organizacija primateljica trebale bi se dogovoriti oko izdavanja potvrde o mobilnosti Europass na kraju razdoblja mobilnosti. Više informacija o tome te kako dalje može se naći na web-mjestu Europassa: http://europass.cedefop.europa.eu/en/home.

Izvješćivanje

Na kraju razdoblja provedenog u inozemstvu, svi članovi osoblja koji su sudjelovali u aktivnosti mobilnosti moraju popuniti i predati završno izvješće sudionika. Od onih koji ne dostave izvješće može se tražiti djelomičan ili potpuni povrat primljenih bespovratnih sredstava EU-a. Povrat se neće tražiti kada član osoblja nije mogao dovršiti planirane aktivnosti u inozemstvu zbog više sile. Organizacija pošiljateljica mora prijaviti takve slučajeve i oni podliježu pisanom odobrenju nacionalne agencije.