Innehållsförteckning
Sök i handledningen

Erasmus Mundus gemensamma masterprogram

Villkor för utformningen av det gemensamma Erasmus Mundus masterprogrammet

Ett gemensamt Erasmus Mundus masterprogram måste vara färdigutvecklat när ansökan lämnas in och vara klart att drivas under fyra på varandra följande omgångar från och med det andra läsåret efter ansökan, om konsortiet väljer ett förberedande år när det utses. Konsortier som inte väljer ett förberedande år förväntas genomföra den första mastern omgående, det vill säga under det första läsåret efter att de utsetts.

För att efterleva de minimikrav som anges i Del B och såvida extern kvalitetssäkring på programnivå är obligatorisk (beroende på jurisdiktion kan det handla om t.ex. ackreditering eller utvärdering) kan behöriga nationella myndigheter styrka detta

 • genom att framgångsrikt ha infört det europeiska förfarandet för kvalitetssäkring av gemensamma program (såvida det är tillåtet enligt nationell lagstiftning) eller
 • utifrån enskilda ackrediteringsbeslut för varje nationell del som ingår i Erasmus Mundus gemensamma masterprogram

För system- / institutionsackreditering, dvs. när lärosäten självackrediterar sina studieprogram kan ackrediteringars giltighet styrkas med hjälp av

 • belägg för motsvarande nationella lagstiftning som ger lärosätena rätt till att erbjuda utbildningsprogram samt tilldela masterexamina och/eller
 • belägg för de relevanta beslut som aktuella lärosäte fattat om att leverera de nationella delar som ingår i det föreslagna Erasmus Mundus gemensamma masterprogram.

Nationella masterprogram som leder till en examen måste också ömsesidigt erkännas av de lärosäten i aktuella programland som ingår i konsortiet. Observera att processen för att erkänna Erasmus Mundus studieperioder inom konsortiet måste vara beslutad innan den första antagningen av studenter till det gemensamma masterprogrammet görs.

Högskolor i programländer som fungerar som partner i konsortiet måste vara institutioner som utfärdar masterexamen och har kapacitet att utfärda antingen en gemensam eller multipel examen (åtminstone en dubbel examen) för studenter i det gemensamma masterprogrammet. Konsortiet måste också se till att alla studenter som tagit examen får ett gemensamt tillägg till examensbevis vid utgången av sin studieperiod som omfattar hela innehållet i masterprogrammet.

Såvida ansökare inte uttryckligen väljer bort det, kommer det första året att vara ett förberedelse- och marknadsföringsår (medvetandehöjande år) då programmet ska offentliggöras och den första studentantagningen ska göras. De gemensamma Erasmus Mundus masterprogrammen måste säkerställa kompletta gemensamma förfaranden för antagningskrav för studenter1 , undervisnings-/yrkesutbildningsverksamhet, kvalitetssäkringsmekanismer, examinationer och resultatbedömningar av studenter, administrativ och ekonomisk förvaltning av konsortiet, egenskaper/omfattning av tjänster som erbjuds studenter (t.ex. språkkurser, viseringsstöd) osv. Alla studenter måste omfattas av ett sjuk- och hälsovårds- och försäkringssystem som väljs av konsortiet. Detta system måste uppfylla minimikraven för gemensamma Erasmus Mundus masterprogram enligt vad som fastställs i de respektive riktlinjer som finns på Centrala programkontorets webbplats.

Dessa delar är avgörande för att visa att en kurs inom ett gemensamt Erasmus Mundus masterprogram och det genomförande konsortiet är fullständigt integrerade. Därför förväntas ett utkast till konsortieavtal lämnas tillsammans med ansökan. Utkastet ska omfatta dessa och andra viktiga frågor på ett tydligt och öppet sätt. Att det finns ett aktuellt, omfattande och robust utkast till konsortieavtal är ett tecken på att partnerna är redo och att ansökan är mogen.

EMJMD-konsortiet måste ta fram gemensamma marknadsförings- och informationsverksamhet för att se till att det gemensamma studieprogrammet och stipendiesystemet inom Erasmus+ får global uppmärksamhet. Sådana aktiviteter innebär att en integrerad och omfattande kurswebbplats måste utvecklas (på engelska och på det huvudsakliga undervisningsspråket om det inte är engelska) där all nödvändig information om EMJMD för studenter och framtida arbetsgivare ska finnas tillgänglig innan den första stipendieansökningsomgången.

Förfarandet och ansökningstiden för studentansökan bör utformas på ett sådant sätt att studenterna får all nödvändig information i förväg och tillräckligt med tid för att utarbeta och lämna in sin ansökan (dvs. minst 4 månader innan sista ansökningsdag för stipendiet). Konsortiet uppmanas också att organisera kurser i värdinstitutionernas språk och erbjuda kurser i andra allmänt talade språk. Synligheten ska få stöd genom kommissionens och Centrala programkontorets webbplatser, genom de nationella programkontoren och EU:s delegationer. Du hittar riktlinjer för webbplatserna för EMJMD på Centrala programkontorets webbplats.

Villkor för masterstudenter

Masterstudenter som vill gå ett gemensamt Erasmus Mundus masterprogram måste ha tagit en första högre examen2 eller kunna uppvisa en likvärdig utbildningsnivå i enlighet med nationell lagstiftning och praxis. Varje konsortium för gemensamma masterprogram ska ansvara för att fastställa sitt eget ansökningsförfarande för studenter och egna urvalskriterier enligt de krav och riktlinjer som finns på Centrala programkontorets webbplats. Studenter kan ansöka om ett Erasmus Mundus-stipendium för vilka Erasmus+ Erasmus Mundus-kurser de vill (katalogen för Erasmus Mundus gemensamma masterprogram finns tillgänglig på den här webbplatsen: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/emjmd-catalogue_en, men maximalt för tre olika gemensamma program per läsår.

Erasmus+-stipendier för studenter vid gemensamma Erasmus Mundus masterprogram kan erbjudas studenter från alla regioner i världen. Konsortiet ska ta hänsyn till den geografiska balansen, dvs. högst tre kandidater från samma land (med samma nationalitet) bör tilldelas ett EMJMD-stipendium under samma antagningsomgång. Detta gäller inte för japanska studenter inom konsortier som samfinansieras av EU och MEXT. Studenter med dubbelt medborgarskap måste ange under vilken nationalitet de ansöker om stipendium. Särskilda regler kan dock vara tillämpliga när det gäller ytterligare finansiering för olika regioner i världen. EMJMD-konsortier uppmuntras också att skriva in egenfinansierade studenter3 som ungefär motsvarar minst 25 % av Erasmus +- stipendiaterna.

Studentstipendier för att delta i det gemensamma Erasmus Mundus masterprogrammet ska gälla för deltagande i hela EMJMD-programmet. Stipendiater får inte överföra studiepoäng från kurser som de har gått före inskrivningen i det gemensamma Erasmus Mundus masterprogrammet för att minska sin obligatoriska verksamhet i det gemensamma programmet. Stipendiater för gemensamma masterprogram får inte heller samtidigt vara mottagare av ett bidrag för mobilitet för studenter eller personal inom ramen för andra program för högskoleutbildning som finansieras genom EU:s budget.

För att garantera full insyn i genomförandebestämmelserna för det gemensamma Erasmus Mundus masterprogrammet och fastställa de inskrivna studenternas rättigheter och ansvar gentemot EMJMD-konsortiet ska båda parterna (dvs. antagna studenter och EMJMD-konsortier) underteckna ett studentavtal (se mall på Centrala programkontorets webbplats) innan studenten skrivs in i det gemensamma masterprogrammet. Detta studentavtal ska täcka alla akademiska, ekonomiska, administrativa, beteenderelaterade aspekter osv. för genomförandet av det gemensamma masterprogrammet och, för stipendiater, hanteringen av stipendiet. Avtalet bör innehålla resultatindikatorer för förvärv av ett lägsta antal ECTS-poäng (och konsekvenser av att inte ta dessa poäng), information om de tjänster som erbjuds studenten samt närmare upplysningar om hälsovård/socialförsäkring, mobilitetskrav och regler för avhandlingar/examinationer/examen osv. För öppenhetens skull måste mallen för studentavtalet offentliggöras på det gemensamma masterprogrammets webbplats (alla gemensamma masterprogram måste ha en egen webbplats).

Villkor för granskning och kvalitetskontroll

För att kunna övervaka genomförandet av EMJMD-kurser måste det stödmottagande konsortiet använda ett antal övervaknings- och kvalitetssäkringsmekanismer:

 • De måste upprätta en gemensam kvalitetssäkringsplan med gemensamma utvärderingsmetoder och utvärderingskri-terier, överenskomna tidsplaner och milstolpar för genomförandet och uppföljningsinsatser. Rutinerna för kvalitetssäk-ring måste vara inbyggda i det gemensamma masterprojektets utformning vid ansökningsskedet, främst interna och externa utvärderingsaktiviteter, återkoppling om indikatorer (t.ex. de examinerades anställningsbarhet, hållbarhet) osv. Resultaten och slutsatserna av kvalitetssäkringen ska rapporteras av konsortiet till Centrala programkontoret.
 • De ska regelbundet lämna in del-/lägesrapporter om genomförandet av projektet.
 • Studenternas mobilitet och resultat (i termer av genomförda verksamheter, förvärvade ECTS-poäng och utfärdade examina) ska övervakas kvantitativt och kvalitativt genom Centrala programkontoret webbaserade mobilitetsverktyg.
 • De ska upprätthålla förbindelser och samarbete (när så är tillämpligt och förväntas) med Erasmus Mundus student- och alumniförening (EMA, webbplats: www.em-a.eu).
 • De ska hålla gemensamma möten med deltagande högskolor, studentföreträdare, genomförandeorganets program-tjänstemän, anställda vid de berörda nationella programkontoren och vid behov med externa experter. Minst två av dessa möten ska anordnas av EMJMD-konsortiet under den period som bidragsavtalet omfattar.
 • De inskrivna studenterna ska ge återkoppling via Centrala programkontorets webbaserade mobilitetsverktyg.
 • Konsortiet ska delta i tematiska klustermöten som anordnas av kommissionen, de nationella programkontoren eller Centrala programkontoret för att stödja utbyte av goda exempel och lärande av varandra.

Urvalsförfarande för EMJMD-konsortier

Det viktigaste målet för det gemensamma Erasmus Mundus masterprogrammet är att locka, välja och finansiera spetskompetens. Detta bör gälla såväl den akademiska kvaliteten hos de viktigaste aktörerna (deltagande organisationer och EMJMD-studenter) som genomförandekapaciteten hos konsortierna, som väntas genomföra ett integrerat internationellt studieprogram med studenter från program- och partnerländer. Förslagen bedöms av akademiska experter i en utvärderingsprocess i ett steg.

Bedömningen av de fyra tilldelningskriterierna, dvs. projektets relevans, projektets utformning och genomförande, kvaliteten på projektgruppen och samarbetsarrangemangen och effekt och spridning, ska utmynna i en rangordning av alla förslag. En separat rankinglista kommer att sammanställas för de konsortier som samfinansieras av EU och MEXT. Endast förslag som har fått minst 30 poäng av 40 under tilldelningskriteriet ”projektets relevans” och sammanlagt har fått minst 70 poäng av 100 kan komma i fråga för finansiering.

Förslag som klarar alla poänggränser kommer att bedömas i fråga om ytterligare stipendier för vissa utvalda regioner i partnerländerna under avsnittet ”Ytterligare stipendier för studenter från målregioner i världen”. De akademiska experterna kommer att analysera och utvärdera de svar som lämnas utifrån det ytterligare tilldelningskriteriet ”projektets relevans i målregionen” och ange, med ett ja eller ett nej, om informationen är relevant eller inte.

Bedömningen av det ytterligare kriteriet påverkar inte den ursprungliga rangordningen från utvärderingen av de fyra tilldelningskriterierna (projektets relevans, kvaliteten på projektets utformning och genomförande, projektgruppens kvalitet och samarbetsarrangemang samt effekt och spridning). Detta gäller inte för konsortier som samfinansieras av EU och MEXT och som inte får ansöka om ytterligare stipendier.

 • 1. Urvalsförfarandet måste vara organiserat så att det säkerställer att de bästa studenterna i världen väljs ut.
 • 2. Detta villkor måste vara uppfyllt vid inskrivningen, men konsortier för gemensamma mastersprogram får besluta att godkänna stipendieansökningar från studenter som studerar sista året för sin första högre examen.
 • 3. Egenfinansierade studenter är studenter som antingen betalar sina studier själva eller som har fått ett stipendium från ett annat system.