Kazalo
Iskanje po vodniku

Skupni magistrski študij Erasmus Mundus

Pogoji v zvezi z zasnovo skupnega magistrskega študija Erasmus Mundus

Ob prijavi mora biti skupni magistrski študij Erasmus Mundus (EMJMD) povsem razvit in pripravljen na štiri zaporedna izvajanja od drugega akademskega leta po prijavi, če se konzorcij odloči za pripravljalno leto po tem, ko je bil izbran. Od konzorcijev EMJMD, ki se ne odločijo za izvajanje pripravljalnega leta, se pričakuje, da bodo začele z izvajanjem prve različice magistrskega študija takoj, ozirom prvo študijsko leto po njihovi izbiri.

Da bi izpolnjevale minimalne zahteve iz dela B in kjer je zunanje zagotavljanje kakovosti na nivoju programa obvezno (glede na jurisdikcijo je to lahko npr. akreditacija ali evalvacija), tako dokazilo s strani pristojnih nacionalnih organov lahko:

 • pomeni uspešno uvedbo Evropskega pristopa k zagotavljanju kakovosti skupnih programov (če to dopušča nacionalna zakonodaja) ali
 • temelji na posameznih odločitvah o akreditaciji za vsako nacionalno komponento, ki sooblikuje skupni magistrski študij Erasmus Mundus.

Za akreditacijo sistema/ustanove, ko visokošolske ustanove same potrjujejo svoje študijske programe, je lahko dokazilo o veljavni akreditaciji v obliki:

 • dokazilo po ustrezni nacionalni zakonodaji, ki daje visokošolski instituciji pravico, da ponuja študijske programe in podeljuje magistrske diplome in/ali
 • dokazilo o ustreznem internem sklepu visokošolske institucije, da ponudi nacionalne komponente predlaganega študijskega programa skupnega magistrskega študija Erasmus Mundus (EMJMD).

Poleg tega morajo te nacionalne programe, v okviru katerih se dodeljujejo magistrske diplome, vzajemno priznati partnerske visokošolske institucije konzorcija iz držav programa. Prijavitelji morajo upoštevati, da je proces priznavanja študijskih obdobij EMJMD v konzorciju lahko dolgotrajen in da mora biti dogovorjen pred prvim vpisom študentov programa EMJMD. Visokošolske institucije iz države Programa, ki delujejo kot partnerice konzorcija, morajo biti institucije, ki lahko dodelijo skupno ali večkratno diplomo (vsaj dvojno diplomo) za magistre programa EMJMD. Konzorciji morajo tudi zagotoviti, da vsi diplomanti ob koncu svojega obdobja študija prejmejo skupno prilogo k diplomi, v katero je zajeta celotna vsebina magistrskega programa.

Razen če se prijavitelji izrecno ne odločijo drugače, bo prvo leto pripravljalno leto in leto promocije/osveščanja, v katerem se bo oglaševal program in izbral prvi vpis študentov. Programi EMJMD morajo zagotavljati skupne postopke za vpisne pogoje za študente1, aktivnosti poučevanja/usposabljanja, mehanizme zagotavljanja kakovosti, ocenjevanje preverjanj znanja in uspeha študentov, administrativno in finančno upravljanje konzorcija, naravo/področje uporabe storitev, ki so zagotovljene za študente (npr. jezikovni tečaji, podpora za vizume), itd. Vsi študenti morajo imeti sklenjeno zavarovanje, ki ga izbere konzorcij. To zavarovanje mora upoštevati minimalne zahteve programa EMJMD, kot je opredeljeno v ustreznih smernicah, ki so na voljo na spletišču Izvajalske agencije.

Ti elementi so ključni za to, da se prikaže popolno vključevanje programa EMJMD in konzorcija, ki ga izvaja. Zato se pričakuje, da prijavitelj ob prijavi zagotovi osnutek konzorcijskega sporazuma, v katerega so ti in drugi pomembni elementi jasno in pregledno zajeti. Obstoj posodobljenega, celovitega in dobro pripravljenega konzorcijskega sporazuma je znak pripravljenosti partnerjev in zrelosti prijave s ciljem uspešno izvajati program EMJMD.

Konzorcij EMJMD bo moral zasnovati skupne aktivnosti za promocijo in osveščanje, da se zagotovi prepoznavnost skupnega študijskega programa in programa štipendiranja Erasmus+ po vsem svetu. Te aktivnosti za promocijo in osveščanje morajo pred prvim krogom prijav za štipendije zajeti razvoj celostnega in izčrpnega spletišča programa (v angleščini in glavnem jeziku poučevanja, če to ni angleščina), na katerem bodo zagotovljene vse potrebne informacije o programu EMJMD za študente in prihodnje delodajalce pred prvim krogom prijav za štipendije.

Postopek prijave študenta in rok za oddajo morata biti zastavljena tako, da so študentom vse potrebne informacije zagotovljene dovolj vnaprej, tako da imajo dovolj časa za pripravo in oddajo prijave (tj. najmanj 4 mesece pred rokom prijave za štipendije). Prav tako se konzorcij poziva, da organizira jezikovne tečaje v jeziku države, v kateri imajo sedež institucije gostiteljice, in zagotovi tečaje v drugih splošno razširjenih jezikih. Prepoznavnost bo podprta na spletiščih Komisije in Izvajalske agencije, prek nacionalnih agencij in delegacij EU. Smernice o spletiščih programa EMJMD so na voljo na spletišču Izvajalske agencije

Pogoji v zvezi s študenti magistrskega študija

Študenti magistrskega študija, ki se želijo vpisati v EMJMD, morajo najprej pridobiti prvo visokošolsko diplomo2 ali dokazati priznano enakovredno stopnjo izobrazbe v skladu z nacionalno zakonodajo in prakso. Vsak konzorcij EMJMD bo odgovoren za opredeljevanje svojega postopka za prijave študentov in meril za izbor v skladu z zahtevami in smernicami, ki so na voljo na spletišču Izvajalske agencije. V tem kontekstu se lahko študenti kandidati prijavijo za EMJMD štipendije za kateri koli program Erasmus Mundus Erasmus+ po lastni izbiri (katalog EMJMD je na voljo na naslednjih spletnih straneh: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/emjmd-catalogue_en), vendar so omejeni na največ tri različne skupne programe na študijsko leto.

Študentske štipendije za EMJMD Erasmus+ se lahko zagotovijo za študente iz katere koli regije sveta. Konzorciji morajo upoštevati geografsko uravnoteženost – tj. štipendija za EMJMD se lahko dodeli največ 3 kandidatom iz iste države (/z istim državljanstvom) ob istem vpisu. Ta pogoj ne velja za japonske študente v okviru konzorcijev, ki jih sofinancirata EU in MEXT. Študenti z dvojnim državljanstvom morajo navesti državljanstvo, v okviru katerega oddajo prijavo za štipendijo. Vendar se lahko uporabljajo posebna pravila v primeru dodatnega financiranja za posebne regije sveta. Konzorciji EMJMD se tudi spodbujajo k vpisu študentov, ki sami financirajo študij3 in predstavljajo vsaj 25 % prejemnikov štipendije Erasmus+.

Študentske štipendije za EMJMD se dodelijo za udeležbo študenta v celotnem programu EMJMD. Prejemniki štipendije ne morejo prenesti univerzitetnih kreditnih točk iz programov, ki so jih opravili pred vpisom v EMJMD, da bi zmanjšali število svojih obveznih aktivnosti v skupnem programu. Poleg tega prejemniki štipendije za EMJMD ne morejo biti hkrati upravičenci do nepovratnih sredstev za mobilnost študentov ali osebja v okviru drugih programov visokošolskega izobraževanja, financiranih iz proračuna EU.

Da se zagotovi popolna preglednost pravil izvajanja programa EMJMD ter opredelijo pravice in obveznosti vpisanih študentov do konzorcijev EMJMD, bosta morali obe strani (tj. sprejeti študenti in konzorciji EMJMD) podpisati študentski sporazum (glej vzorec na spletišču Izvajalske agencije) pred vpisom študenta v EMJMD. V ta študentski sporazum bodo zajeti vsi akademski, finančni, administrativni, vedenjski itd. vidiki, povezani z izvajanjem programa EMJMD in upravljanjem štipendije za prejemnike štipendije. Vanj morajo biti zajeti tudi kazalniki uspešnosti za uspešno pridobitev najmanjšega števila kreditnih točk ECTS (in posledice v primeru neuspešne pridobitve), informacije o storitvah, ki so zagotovljene za študenta, podrobnosti v zvezi z zdravstvenim/socialnim varstvom, zahteve za mobilnost in pravila za magistrsko nalogo/preverjanje znanja/pridobitev diplome itd. Zaradi preglednosti mora biti predloga študentskega sporazuma objavljena na spletišču konzorcija za program EMJMD (vsi EMJMD morajo imeti posebno spletišče).

Pogoji v zvezi s spremljanjem in zagotavljanjem kakovosti

Za učinkovito spremljanje izvajanja programov EMJMD bodo konzorciji, ki so upravičenci do nepovratnih sredstev, morali uporabljati številne mehanizme spremljanja in zagotavljanja kakovosti:

 • opredelitev skupnega načrta za zagotavljanje kakovosti s skupnimi metodami ocenjevanja in merili, dogovor o časovnem razporedu/mejnikih izvajanja in aktivnostih nadaljnjega spremljanja. Postopki za zagotavljanje kakovosti morajo biti vključeni v zasnovo projekta EMJMD ob prijavi, zlasti notranja in zunanja ocenjevanja; povratne informacije o kazalnikih (npr. zaposljivost diplomantov, trajnost) itd. Konzorcij bo moral poročati o ugotovitvah in sklepih zagotavljanja kakovosti v svojih rednih poročilih Izvajalski agenciji;
 • predložitev rednih vmesnih poročil/poročil o napredku o izvajanju projekta;
 • kvantitativno in kvalitativno spremljanje mobilnosti in uspeha študenta (v zvezi z izvedenimi aktivnostmi, zbranimi kreditnimi točkami ECTS in dodeljeno diplomo) s spletnim orodjem za mobilnost (EMT) Izvajalske agencije;
 • sodelovanje (kadar je to ustrezno in pričakovano) z Združenjem študentov in diplomantov programa Erasmus Mundus (spletišče EMA: www.em-a.eu);
 • skupna srečanja sodelujočih visokošolskih institucij, predstavnikov študentov, uradnikov programa, osebje zadevnih nacionalnih agencij in po potrebi zunanjih strokovnjakov; konzorcij EMJMD mora organizirati vsaj dve taki srečanji v obdobju iz sporazuma o nepovratnih sredstvih;
 • povratne informacije vpisanih študentov;
 • udeležba v tematskih strokovnih srečanjih, ki jih organizirajo Komisija, nacionalne agencije ali Izvajalska agencija za podporo izmenjavi dobrih praks in vzajemnemu učenju.

Postopek izbora konzorcijev EMJMD

Glavni cilj programa EMJMD je pritegniti, izbrati in financirati odličnost; to je treba razumeti v smislu akademske kakovosti glavnih akterjev (sodelujočih organizacij in študentov magistrskega programa EMJMD) in zmogljivosti konzorcijev, od katerih se pričakuje izvajanje celostnih mednarodnih študijskih programov s študenti iz držav Programa in partnerskih držav. Predloge bodo v enostopenjskem postopku ocenjevanja v celoti ocenili akademski strokovnjaki.

Na podlagi ocene štirih meril za dodelitev, tj. ustreznost projekta, kakovost zasnove in izvedbe projekta, kakovost projektne skupine in dogovorov o sodelovanju ter učinek in razširjanje, bo oblikovana lestvica vseh predlogov. Za konzorcije, ki jih sofinancirata EU in MEXT, bo oblikovan ločen seznam. Pri dodeljevanju sredstev bodo upoštevani samo tisti predlogi, ki so dosegli minimalni prag merila „Ustreznost projekta“, tj. najmanj 30 točk od 40, ter skupaj dosegli najmanj 70 točk od 100.

Predlogi, ki bodo dosegli vse prage, se bodo ocenili za dodatne štipendije za ciljne regije partnerskih držav, ki so opredeljene v poglavju „Dodatne štipendije za študente iz ciljnih regij sveta“. Akademski strokovnjaki bodo analizirali in ocenili odgovore, ki bodo podani v zvezi z dodatnim merilom za dodelitev: „Ustreznost projekta v ciljnih regijah“, ter z da/ne opredelili, ali so informacije ustrezne.

Ocena dodatnega merila ne bo vplivala na prvotni seznam razvrstitve na podlagi ocene štirih meril za dodelitev (Ustreznost projekta, Kakovost zasnove in izvedbe projekta, Kakovost projektne skupine in dogovorov o sodelovanju, Učinek in razširjanje). To ne velja za konzorcije, ki jih sofinancirata EU in MEXT, ki niso upravičeni zaprositi za dodatne štipendije.

 • 1. Postopek izbora je treba organizirati tako, da se zagotovi izbor najboljših študentov po vsem svetu.
 • 2. Ta pogoj mora biti sicer v času vpisa nujno izpolnjen, vendar se konzorciji EMJMD lahko odločijo, da bodo sprejeli prošnje za štipendije od študentov v zadnjem letniku njihovega prvega diplomskega programa visokega izobraževanja.
 • 3. To so študenti, ki ali plačujejo študij sami ali pa prejemajo štipendijo iz drugega načrta.