Obsah
Vyhľadávať v sprievodcovi

Spoločné magisterské študijné programy erasmus mundus

Podmienky, ktoré sa týkajú návrhu spoločných magisterských študijných programov erasmus mundus

V čase podania žiadosti musí byť spoločný magisterský študijný program Erasmus Mundus úplne pripravený prebiehať počas štyroch po sebe nasledujúcich ročníkov od druhého akademického roku po podaní prihlášky, ak sa konzorcium potom, ako bolo vybraté, rozhodlo pre prípravný rok. Od konzorcií EMJMD, ktoré sa rozhodli prípravný rok nerealizovať, sa očakáva, že prvý ročník programu bude prebiehať ihneď, teda od prvého akademického roka po ich výbere.

Na splnenie minimálnych požiadaviek stanovených v časti B a tam, kde je povinné externé zabezpečenie kvality na úrovni programu, dôkaz o tom od príslušných vnútroštátnych orgánov môže (v závislosti od jurisdikcie to môže byť napr. akreditácia alebo hodnotenie):

 • byť výsledkom úspešného zavedenia európskeho prístupu pre zabezpečenie kvality spoločných programov (ak to umožňujú vnútroštátne predpisy), alebo
 • vychádzať z individuálnych rozhodnutí o akreditácii pre každý národný prvok, na základe ktoré je tvorené zloženie EMJMD.

V prípade systémových/inštitucionálnych akreditácií, t. z. že si inštitúcie vysokoškolského vzdelávania sami akreditujú svoje študijné programy, môže mať potvrdenie o platnej akreditácii formu:

 • dokladu o zodpovedajúcom vnútroštátnom predpise, ktorý oprávňuje inštitúcie vysokoškolského vzdelávania ponúkať študijné programy a udeľovať magisterský titul, a/alebo
 • dokladu príslušných interných rozhodnutí inštitúcií vysokoškolského vzdelávania o poskytovaní národných prvkov navrhovaného študijného programu EMJMD.

Okrem toho musia národné magisterské študijné programy, ktoré sa končia udelením diplomu, vzájomne uznávať partnerské inštitúcie vysokoškolského vzdelávania zapojené do konzorcia z krajín účastniacich sa programu. Žiadatelia by si mali uvedomiť, že postup uznávania období štúdia EMJMD v rámci konzorcia musí byť odsúhlasený predtým, ako sa začnú prijímať prví študenti EMJMD.

Pokiaľ sa žiadatelia jednoznačne nerozhodnú inak, bude prvý rok prípravným rokom a rokom propagácie a zvyšovania informovanosti, počas ktorého sa bude program propagovať a uskutoční sa aj prijímanie prvých vybraných študentov. EMJMD musia zabezpečiť spoločné/všeobecné postupy v oblasti požiadaviek na prijatie študentov1, výučbových/vzdelávac Na splnenie minimálnych požiadaviek stanovených v tomto sprievodcovi musia byť inštitúcie vysokoškolského vzdelávania zriadené v krajine účastniacej sa programu schopné preukázať akreditáciu každého magisterského študijného programu, ktorý sa končí udelením diplomu a ktorý tvorí základ programu EMJMD. Okrem akreditácie musia národné magisterské študijné programy, ktoré sa končia udelením diplomu, vzájomne uznávať partnerské inštitúcie vysokoškolského vzdelávania zapojené do konzorcia z krajín účastniacich sa programu. Ak je navrhovaný študijný program EMJMD výsledkom úplne nového kurikula, ktoré nemôže byť prepojené s už existujúcim a akreditovaným národným magisterským študijným programom, musí byť akreditácia EMJMD schválená už v čase podávania žiadosti. Okrem toho by si žiadatelia mali uvedomiť, že postup uznávania období štúdia EMJMD v rámci konzorcia musí byť odsúhlasený predtým, ako sa začnú prijímať prví študenti EMJMD.

Ích aktivít, mechanizmov na zabezpečenie kvality, skúšania študentov a hodnotenia ich výkonu, administratívneho a finančného riadenia konzorcia, charakteru/rozsahu služieb ponúkaných študentom (napr. jazykové kurzy, vízová podpora) atď. Na všetkých študentov sa musí vťahovať systém zdravotnej starostlivosti a zdravotného poistenia, ktorý vyberá konzorcium. Tento systém sa musí riadiť minimálnymi požiadavkami na EMJMD vymedzenými v príslušných usmerneniach, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke výkonnej agentúry.

Tieto prvky sú rozhodujúce pri preukazovaní úplnej integrácie kurzu EMJMD a konzorcia, ktoré ho realizuje. Preto sa očakáva, že návrh dohody o konzorciu, v ktorom sa jasným a transparentným spôsobom uvádzajú okrem už uvedených aj ďalšie dôležité body, bude predložený vo fáze podania žiadosti. Existencia návrhu aktuálnej, komplexnej a podrobnej dohody o konzorciu je znakom pripravenosti partnerov a zrelosti žiadosti.

Konzorcium EMJMD bude musieť navrhnúť spoločné propagačné aktivity a aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia s cieľom zabezpečiť celosvetové zviditeľnenie spoločného študijného programu a schémy štipendií Erasmus+. Tieto aktivity budú nevyhnutne zahŕňať aj vytvorenie integrovanej a komplexnej webovej stránky o študijnom kurze (v angličtine a v hlavnom vyučovacom jazyku, ak je iný ako anglický), ktorá sa musí sprístupniť pred prvým kolom podania žiadosti o štipendium a ktorá bude poskytovať študentom a budúcim zamestnávateľom všetky potrebné informácie o EMJMD.

Postup podávania žiadostí študentov a konečný termín na ich predloženie by mali byť navrhnuté tak, aby študenti získali všetky potrebné informácie v dostatočnom predstihu a mali dostatok času na vypracovanie a podanie žiadosti (t. j. najmenej štyri mesiace pred konečným termínom na štipendium). Konzorcium by zároveň malo organizovať jazykové kurzy v jazyku hostiteľských inštitúcií a ponúknuť kurzy aj v iných najrozšírenejších jazykoch. Zviditeľnenie bude podporené prostredníctvom webových stránok Komisie a výkonnej agentúry, národných agentúr a zastúpení EÚ. Usmernenia týkajúce sa webových stránok EMJMD sú k dispozícii na webovej stránke výkonnej agentúry.

Podmienky, ktoré sa týkajú študentov magisterského štúdia

Študenti magisterského štúdia, ktorí sa chcú zapísať na EMJMD, musia najprv získať prvý vysokoškolský diplom2 alebo preukázať uznávanú rovnocennú úroveň vzdelávania podľa národných právnych predpisov a postupov. Jednotlivé konzorciá EMJMD budú zodpovedné za vymedzenie svojich špecifických postupov podávania žiadostí a podmienok účasti študentov v súlade s požiadavkami a usmerneniami uvedenými na webovej stránke výkonnej agentúry. V tejto súvislosti môžu uchádzajúci sa študenti požiadať o štipendium EMJMD na akýkoľvek kurz v rámci programu Erasmus+ Erasmus Mundus, ktorý si vybrali (katalóg EMJMD je dostupný na nasledovnej webovej stránke: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/emjmd-catalogue_en.

Študentské štipendiá EMJMD Erasmus+ sa môžu ponúkať študentom z ktoréhokoľvek regiónu sveta. Konzorcium bude musieť zohľadňovať geografickú vyváženosť (t. j. štipendium EMJMD by sa v rámci rovnakého prijímacieho obdobia malo udeliť najviac 3 kandidátom z tej istej krajiny/s rovnakou štátnou príslušnosťou). Táto podmienka neplatí pre japonských študentov v rámci konzorcia spolufinancovaného EÚ a MEXT. Študenti s dvojitým občianstvom musia uviesť štátnu príslušnosť, ktorú uvádzajú v žiadosti o štipendium. V prípade dodatočného financovania pre konkrétne regióny sveta sa však môžu uplatňovať osobitné pravidlá. Konzorciá EMJMD majú nabádať aj k zápisu študentov, ktorí si sami financujú štúdium3 a ktorí podľa údajov tvoria najmenej 25 % štipendistov programu Erasmus+.

Študentské štipendiá EMJMD sa udeľujú na účasť v celom programe EMJMD. Štipendisti nemôžu prenášať univerzitné kredity z kurzov absolvovaných pred zápisom na EMJMD s cieľom znížiť rozsah svojich povinných aktivít v spoločnom programe. Okrem toho nemôžu byť štipendisti EMJMD v tom istom čase aj príjemcami grantu na mobilitu študentov alebo zamestnancov v rámci iných programov vysokoškolského vzdelávania financovaných z rozpočtu EÚ.

S cieľom zabezpečiť úplnú transparentnosť vykonávacích predpisov EMJMD a vymedziť práva a povinnosti zapísaných študentov voči konzorciám EMJMD musia obe strany (t. j. prijatí študenti a konzorciá EMJMD) pred zápisom študenta na EMJMD podpísať zmluvu so študentom (pozri vzor na webovej stránke výkonnej agentúry). Zmluva so študentom bude zahŕňať všetky akademické, finančné, administratívne, behaviorálne a iné hľadiská súvisiace s vykonávaním EMJMD a s riadením štipendia v prípade štipendistov. Mala by zahŕňať ukazovatele výkonnosti na úspešné získanie minimálneho počtu kreditov ECTS (spolu s dôsledkami v prípade ich nezískania), informácie o službách poskytovaných študentovi a podrobnosti týkajúce sa zdravotného/sociálneho zabezpečenia, požiadavky súvisiace s mobilitou, pravidlá týkajúce sa diplomovej práce/skúšky/ukončenia štúdia atď. Vzor zmluvy so študentom sa musí kvôli transparentnosti uverejniť na webovej stránke konzorcia venovanej EMJMD (každý spoločný magisterský študijný program Erasmus Mundus musí mať osobitnú webovú stránku).

Podmienky, ktoré sa týkajú monitorovania a zabezpečovania kvality

Na účinné monitorovanie a realizáciu kurzov EMJMD budú musieť konzorciá, ktoré sú príjemcami grantu, uplatňovať viacero mechanizmov monitorovania a zabezpečovania kvality:

 • vymedzenie spoločného plánu zabezpečovania kvality so spoločnými kritériami a metódami hodnotenia, dohodnutým harmonogramom realizácie/dohodnutými čiastkovými cieľmi a nadväznými akciami. Postup zabezpečovania kvality sa musí vo fáze podania žiadosti zahrnúť do návrhu projektu EMJMD, najmä vnútorné a vonkajšie hodnotenia, spätná väzba týkajúca sa ukazovateľov (zamestnateľnosť absolventov, trvalá udržateľnosť) atď. Zistenia a závery zabezpečovania kvality oznámi konzorcium výkonnej agentúre,
 • predkladanie pravidelných priebežných správ/správ o pokroku, pokiaľ ide o realizáciu projektu,
 • kvantitatívny a kvalitatívny monitoring mobility a výkonu študenta (z hľadiska vykonávaných aktivít, získaných kreditov ECTS a udeleného diplomu) prostredníctvom on-line nástroja výkonnej agentúry Mobility Tool+,
 • kontakt a spolupráca so združením absolventov programu Erasmus Mundus (v uplatniteľných a očakávaných prípadoch) (webová stránka absolventov programu Erasmus Mundus: : www.em-a.eu),
 • spoločné stretnutia účastníckych inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, zástupcov študentov, úradníkov výkonnej agentúry zodpovedných za program, zamestnancov príslušných národných agentúr a v prípade potreby aj externých odborníkov; prinajmenšom dve z týchto stretnutí bude musieť zorganizovať konzorcium EMJMD počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje zmluva o poskytnutí grantu,
 • spätná väzba od zapísaných študentov,
 • účasť na zasadnutiach tematických zoskupení organizovaných Komisiou, národnými agentúrami alebo výkonnou agentúrou na podporu výmeny osvedčených postupov a vzájomného učenia sa.

Výberová procedúra konzorcií emjmd

Hlavným cieľom programu EMJMD je prilákať, vybrať a financovať excelentnosť; tento pojem treba chápať jednak z hľadiska akademickej kvality hlavných aktérov (účastníckych organizácií a študentov magisterského štúdia EMJMD), a jednak z hľadiska realizačnej kapacity konzorcií, od ktorých sa očakáva, že budú vykonávať integrovaný medzinárodný študijný program so študentmi z krajín účastniacich sa programu a partnerských krajín. Návrhy budú kompletne hodnotiť akademickí odborníci v jednokolovom hodnotiacom procese.

Na základe posúdenia štyroch kritérií na pridelenie grantu, t.j. „Relevantnosť projektu“, „Kvalita návrhu a realizácie projektu“, „Kvalita projektového tímu a podmienky spolupráce“, „Dopad a šírenie výsledkov“, bude zostavený poradovník všetkých návrhov. Pre konzorciá, ktoré budú spolufinancovať EÚ a MEXT, bude vytvorený samostatný zoznam poradia. Financovanie sa zváži len v prípade návrhov, ktoré prekročili minimálnu prahovú hodnotu aspoň 30 bodov zo 40 v rámci kritéria na pridelenie grantu „Relevantnosť projektu“ a ktoré získali aspoň 70 bodov z celkového počtu 100 bodov.

Tie návrhy, ktoré prekročia všetky prahové hodnoty, budú posudzované z hľadiska ďalších štipendií pre cieľové regióny partnerských krajín vymedzené v časti „Ďalšie štipendiá pre študentov z cieľových regiónov sveta“. Akademickí odborníci zanalyzujú a vyhodnotia odpovede na ďalšie kritérium na pridelenie grantu: „Relevantnosť projektu v cieľovom regióne (cieľových regiónoch)“ a uvedú, na základe odpovede áno/nie, či sú tieto informácie relevantné.

Posúdenie dodatočného kritéria nebude mať vplyv na pôvodný poradovník vyplývajúci z vyhodnotenia štyroch kritérií na pridelenie grantu („Relevantnosť projektu“, „Kvalita návrhu a realizácie projektu“, „Kvalita projektového tímu a podmienky spolupráce“, „Dopad a šírenie výsledkov“). To sa nebude vzťahovať na konzorciá spolufinancované EÚ a MEXT, ktoré nie sú oprávnené na podanie žiadosti o ďalšie štipendiá.

 • 1. Výberové konanie musí byť organizované tak, aby sa zabezpečilo, že budú vybraní najlepší študenti z celého sveta.
 • 2. Hoci táto podmienka musí byť nevyhnutne splnená v čase zápisu, konzorciá EMJMD sa môžu rozhodnúť prijať žiadosti o štipendium od študentov v poslednom roku prvého stupňa ich vysokoškolského štúdia
 • 3. Študenti, ktorí si sami financujú svoje štúdium, sú buď samoplatcovia, alebo študenti, ktorí získali štipendium v rámci iného systému.