Cuprins
Căutați în ghid

Programe De Masterat Comune Erasmus Mundus

1. Condițiile Referitoare La Proiectarea Programelor De Masterat Comune Erasmus Mundus

Un program de masterat comun Erasmus Mundus (EMJMD – Erasmus Mundus Joint Master Degree) trebuie să fie pe deplin elaborat la momentul depunerii cererii și să fie funcțional timp de patru ediții consecutive, începând cu al doilea an universitar după depunerea cererii, în cazul în care consorțiul optează pentru un an pregătitor după ce a fost selectat. Este de așteptat ca acele consorții EMJMD care au optat să nu pună în aplicare un an pregătitor să deruleze imediat prima ediție a Masterului, adică în primul an universitar care urmează selecției lor.

Pentru a respecta cerințele minime prevăzute în partea B și, în măsura în care asigurarea externă a calității la nivelul programului este obligatorie (în funcție de jurisdicție, aceasta ar putea fi, de exemplu, acreditare sau evaluare), dovedirea acestui lucru de către autoritățile naționale competente poate:

 • fi reprezentată de implementarea cu succes a Abordării europene pentru asigurarea calității programelor comune (dacă legislația națională o permite) sau
 • de deciziile de acreditare individuală pentru fiecare componentă națională în baza căreia se compune PMCEM.

 

Pentru acreditarea sistemului/a instituției, de exemplu, IIS își auto-acreditează programele de studiu; dovedirea acreditărilor valabile poate îmbrăca forma:

 • articolelor din legislația națională corespunzătoare, care îi conferă dreptul IIS să ofere programe de studiu și să acorde diplome de master și/sau
 • deciziilor interne relevante ale IIS, de furnizare a componentelor naționale ale programului de studiu PMCEM propus.

Agenția executivă se va consulta cu punctele de contact la nivel internațional din cadrul Erasmus+ ale instituțiilor de învățământ superior din țara de program, care au rolul de parteneri în consorțiu pentru a verifica cerințele de acreditare, evaluare sau orice alte cerințe necesare.

În plus, programele naționale care acordă diplome de master trebuie să fie recunoscute reciproc de instituțiile de învățământ superior partenere în cadrul consorțiului, din țările participante la program. Candidații trebuie să aibă în vedere faptul că trebuie să existe un acord în cadrul consorțiului asupra procesului de recunoaștere a perioadelor de studiu din cadrul unui program de masterat comun Erasmus Mundus înainte de a începe sesiunea de înscriere a studenților la programul de masterat comun Erasmus Mundus.

Instituțiile de învățământ superior din țările participante la program în calitate de parteneri în consorțiu trebuie să fie instituții care acordă diplome de master, care sunt în măsură să emită fie o diplomă comună, fie una multiplă (cel puțin o diplomă dublă) pentru absolvenții programului de masterat comun Erasmus Mundus. Consorțiile trebuie să se asigure, de asemenea, că toți studenții absolvenți au obținut un Supliment la Diplomă comun la sfârșitul perioadei de studiu, care acoperă întregul conținut al programului de masterat.

Cu excepția cazului în solicitanții renunță în mod explicit primul an va fi un an pregătitor și de promovare /sensibilizare, pe parcursul căruia va fi promovat programul și se va selecta prima serie de studenți. Programele de masterat comune Erasmus Mundus trebuie să asigure proceduri comune pentru elaborarea cerințelor de admitere a studenților1, activitățile de predare/formare, mecanismele de asigurare a calității, examinarea și evaluarea performanței studenților, gestionarea administrativă și financiară a consorțiului, natura/domeniul de aplicare a serviciilor oferite studenților (de exemplu, cursuri de limbi străine, asistență pentru obținerea vizelor) etc.

Toți studenții trebuie să fie acoperiți de un sistem de asigurări sociale și de sănătate ales de consorțiu. Acest sistem trebuie să respecte cerințele minime ale programului de masterat comun Erasmus Mundus, astfel cum sunt definite în orientările corespunzătoare disponibile pe site-ul Agenției Executive..

Aceste elemente sunt esențiale pentru a demonstra integrarea deplină a unui curs EMJMD și a consorțiului care îl pune în aplicare. Prin urmare, este de așteptat ca în etapa de depunere a cererii să fie prezentat un proiect de acord de consorțiu care să acopere aceste aspecte și alte elemente importante într-un mod clar și transparent. Existența unui proiect de acord de consorțiu actualizat, cuprinzător și solid este un semn al pregătirii partenerilor și de maturitate a candidaturii.

Consorțiul EMJMD va trebui să proiecteze activități comune de promovare și sensibilizare, pentru a asigura vizibilitatea la nivel mondial a programului comun de studiu, precum și a programului de burse Erasmus+. Aceste activități vor cuprinde în mod obligatoriu dezvoltarea unui site al cursurilor integrat și cuprinzător (în limba engleză și în limba de predare principală, dacă este diferită), furnizând toate informațiile necesare cu privire la programul de masterat comun Erasmus Mundus pentru studenți și viitorii angajatori, înainte de prima rundă de depunere a cererilor de burse.

În cazul studenților, procedura de depunere a cererii și termenul-limită de depunere trebuie stabilite astfel încât să li se furnizeze studenților toate informațiile necesare cu mult timp înainte, pentru ca aceștia să aibă suficient timp să își pregătească și să își depună cererea (mai precis, în principiu, cu aproximativ 4 luni înainte de termenul-limită de depunere a cererilor de burse). De asemenea, consorțiul este încurajat să organizeze cursuri de limbă în limba instituțiilor gazdă și să ofere cursuri în alte limbi vorbite la scară largă. Vizibilitatea va fi sprijinită prin intermediul site-ului Comisiei și al Agenției Executive, prin intermediul agențiilor naționale și al delegațiilor UE. Orientările privind site-urile dedicate programelor de masterat comune Erasmus Mundus pot fi consultate pe site-ul Agenției Executive.

2. Condiții Privind Studenții La Masterat

Studenții la masterat care doresc să se înscrie la un program de masterat comun Erasmus Mundus trebuie să fi obținut în prealabil o diplomă de învățământ superior2 sau să demonstreze un nivel echivalent recunoscut de cunoștințe, în conformitate cu legislația și practicile naționale. Fiecare consorțiu EMJMD va fi responsabil pentru definirea procedurii de depunere a candidaturii de către studenți și a criteriilor de selecție în conformitate cu cerințele și orientările disponibile pe site-ul Agenției Executive. În acest context, studenții care candidează pot depune cererea de bursă EMJMD pentru oricare dintre cursurile Erasmus+ Erasmus Mundus pe care le doresc (catalogul EMJMD poate fi accesat la adresa: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/emjmd-catalogue_en.

Bursele Erasmus+ pentru studenții care urmează programe de masterat comune Erasmus Mundus pot fi oferite studenților din orice regiune a lumii. Consorțiile vor trebui să țină seama de echilibrul geografic – mai exact, o bursă EMJMD nu se va acorda pentru mai mult de 3 candidați din aceeași țară (sau cu aceeași naționalitate) pentru aceeași sesiune de admitere. Studenții cu dublă naționalitate trebuie să specifice naționalitatea relevantă pentru cererea de bursă.Totuși, pot fi aplicate norme speciale în cazul unei finanțări suplimentare pentru anumite regiuni din lume. De asemenea, consorțiile EMJMD sunt încurajate să înscrie studenți autofinanțați3 în proporție de aproximativ minim 25 % din numărul bursierilor Erasmus+.

Bursele EMJMD pentru studenți se acordă pentru participarea acestora la întregul program de masterat comun Erasmus Mundus. Bursierii nu pot transfera credite universitare de la cursurile urmate înainte de înscrierea lor la programul de masterat comun Erasmus Mundus pentru a-și reduce activitățile obligatorii în cadrul programului de masterat comun. De asemenea, bursierii EMJMD nu pot fi în același timp beneficiari ai unui grant de mobilitate a studenților sau a personalului din cadrul altor programe pentru învățământul superior finanțate din bugetul.

Pentru a garanta transparența deplină a normelor de punere în aplicare a programelor de masterat comune Erasmus Mundus, precum și pentru a defini drepturile și responsabilitățile studenților înscriși față de consorțiile EMJMD, ambele părți (și anume, studenții acceptați și consorțiile organizatoare de programe de masterat comune Erasmus Mundus) vor trebui să semneze un contract de studii (a se vedea modelul de pe site-ul Agenției Executive) înainte de înscrierea studentului la programul de masterat comun Erasmus Mundus. Contractul de studii va acoperi toate aspectele academice, financiare, administrative, comportamentale etc. legate de punerea în aplicare a programului de masterat comun Erasmus Mundus și, pentru bursieri, aspectele legate de gestionarea bursei. Contractul trebuie să includă indicatori de performanță pentru obținerea cu succes a numărului minim de credite ECTS (și consecințele în cazul în care nu se reușește obținerea acestora), informații cu privire la serviciile oferite studentului, precum și detalii legate de asigurările sociale/de sănătate, de cerințele privind mobilitatea și de regulile privind teza/examenele/absolvirea etc. Pentru transparență, modelul de contract de studii trebuie să fie publicat pe site-ul consorțiului dedicat EMJMD (toate programele de masterat comune Erasmus Mundus trebuie să aibă o pagină specifică pe internet).

3. Condiții Legate De Monitorizare Și Asigurarea Calității

Pentru a monitoriza în mod eficient punerea în aplicare a programelor de masterat comune Erasmus Mundus, consorțiile beneficiare trebuie să aplice o serie de mecanisme de monitorizare și de asigurare a calității (QA):

 • definirea unui plan comun de asigurare a calității cu metodele și criteriile comune de evaluare, cu calendarul/etapele convenite de punere în aplicare și cu acțiunile de monitorizare. Procedura de QA va trebui să fie încorporată în proiectul programului de masterat comun Erasmus Mundus în etapa de depunere a candidaturii, în special exercițiile de evaluare; feedbackul privind indicatorii (de exemplu, angajabilitatea absolvenților, durabilitatea) etc. Constatările și concluziile privind QA vor trebui să fie raportate de către consorțiu în rapoartele periodice către Agenția Executivă;
 • prezentarea de rapoarte periodice intermediare/privind progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a proiectului;
 • monitorizarea cantitativă și calitativă a mobilității și performanței studenților (în ceea ce privește activitățile puse în aplicare, creditele ECTS obținute și diploma acordată) prin instrumentul de mobilitate online al Agenției Executive (EMT);
 • legătura și cooperarea (acolo unde este cazul și se preconizează acest lucru) cu Asociația Alumni EM (site-ul EMA: http://www.em-a.eu/);
 • reuniuni comune ale instituțiilor de învățământ superior participante cu reprezentanții studenților, cu ofițerii de programe din partea Agenției Executive, cu personalul din agențiile naționale în cauză și, atunci când este necesar, cu experți externi; cel puțin două reuniuni vor trebui să fie organizate de către consorțiul EMJMD pe durata perioadei acoperite de acordul de finanțare;
 • reacții din partea studenților înscriși;
 • participarea la reuniuni ale grupurilor tematice organizate de Comisie, de agențiile naționale și de Agenția Executivă pentru a sprijini schimbul de bune practici și învățarea reciprocă.

4. Procedura De Selecție A Consorțiilor Emjmd

Obiectivul principal al programelor de masterat comune Erasmus Mundus este de a atrage, a selecta și a finanța excelența; excelența ar trebui să fie înțeleasă atât în termeni de calitate academică a principalilor actori (organizații participante și studenți înscriși la programul de masterat comun Erasmus Mundus), cât și în termeni de capacitate de punere în aplicare a consorțiilor, de la care se așteaptă susținerea unui program integrat de studii internaționale, cu studenți din țările participante la program și din țările partenere. Propunerile vor fi evaluate complet de o Comisiei de evaluare formată din personalul UE și asistată de experți universitari externi într-un proces de evaluare alcătuit dintr-o singură etapă.

În baza evaluării celor patru criterii de atribuire, respectiv, relevanța proiectului, calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului, calitatea echipei de proiect și a modalităților de cooperare, impactul și diseminarea, se va stabili o listă cu clasamentul tuturor propunerilor. Numai acele propuneri care au trecut de pragul minim de cel puțin 30 de puncte din 40 în cadrul criteriului de atribuire „Relevanța proiectului” și care obțin un număr total de cel puțin 70 puncte din 100 vor fi evaluate pentru a primi finanțare.

Acele propuneri care trec de toate pragurile vor fi evaluate pentru burse suplimentare pentru regiunile-țintă ale țărilor partenere definite în secțiunea „Burse suplimentare pentru studenți din regiuni-țintă din lume”. Comitetul de evaluare va analiza și evalua răspunsurile oferite pentru criteriul suplimentar de atribuire: „Relevanța proiectului în regiunea (regiunile) țintă” și vor indica cu „da” sau „nu” dacă informațiile sunt pertinente.

Evaluarea criteriului suplimentar nu va influența lista clasamentului inițial rezultat în urma evaluării celor patru criterii de atribuire (relevanța proiectului, calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului, calitatea echipei de proiect și modalități de cooperare, impact și diseminare).

 • 1. Procedura de selecție trebuie organizată astfel încât să asigure selectarea celor mai buni studenți din întreaga lume.
 • 2. Deşi este obligatoriu ca această condiţie să fie îndeplinită în momentul înscrierii, consorţiile EMJMD pot decide să ac-cepte cereri de burse de la studenţii din ultimul an ai primului lor ciclu de învăţământ superior.
 • 3. Studenţii autofinanţaţi sunt fie studenţi care îşi plătesc cursurile din fonduri proprii, fie studenţi care au obţinut o bursă printr-un alt sistem de burse. Învăţarea integrată a conţinutului şi a limbilor străine.