Spis treści
Szukaj w przewodniku

Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus

1. Warunki dotyczące przygotowania programów wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus

Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus muszą być w pełni opracowane w chwili składania wniosków i gotowe do realizacji przez co najmniej cztery kolejne edycje studiów, począwszy od roku akademickiego następującego po roku, w którym złożono wniosek, jeżeli konsorcjum wnioskowało o rok przygotowawczy. Konsorcja, które nie wnioskowały o rok przygotowawczy, powinny rozpocząć pierwszą edycję wspólnych studiów magisterskich natychmiast, tj. w roku akademickim następującym bezpośrednio po wyborze wniosków.

W celu zachowania zgodności z minimalnymi wymogami określonymi w Części B i w przypadkach gdy zewnętrzna procedura zapewnienia jakości na poziomie programu jest obowiązkowa (w zależności od jurysdykcji może to być na przykład akredytacja lub ewaluacja) dowód jej przestrzegania przez właściwe organy państwowe może:

 • wynikać z pomyślnego wprowadzania europejskiego podejścia do zapewnienia jakości wspólnych programów studiów (jeżeli pozwala na to ustawodawstwo krajowe) lub
 • opierać się na indywidualnych decyzjach akredytacyjnych wydawanych dla każdego krajowego elementu wchodzącego w skład programu studiów magisterskich Erasmus Mundus.

W przypadku akredytacji systemowej/instytucjonalnej, np. instytucje szkolnictwa wyższego we własnym zakresie akredytują programy studiów, ważny dowód akredytacji może przyjąć formę:

 • świadectwa istnienia właściwej ustawy krajowej dającej instytucjom szkolnictwa wyższego prawo do oferowania programów studiów i nadawania tytułu magistra lub
 • świadectwa podjęcia przez instytucje szkolnictwa wyższego właściwych decyzji wewnętrznych celem dostarczenia krajowych elementów proponowanego programu studiów magisterskich Erasmus Mundus.

Ponadto krajowe programy studiów magisterskich muszą być wzajemnie uznawane przez partnerów konsorcjum instytucji szkolnictwa wyższego z krajów programu. Wnioskodawcy powinni pamiętać, że proces uznawania okresów studiów w ramach wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus w ramach konsorcjum musi być już ustalony przed pierwszym naborem studentów.

Jako partnerzy konsorcjum mogą działać te instytucje szkolnictwa wyższego z krajów programu, które są uprawnione do prowadzenia studiów magisterskich i do przyznawania absolwentom wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus dyplomu studiów wspólnych lub wielu (co najmniej dwóch) dyplomów. Konsorcja muszą również zagwarantować, aby wszyscy absolwenci otrzymali na koniec studiów wspólny suplement do dyplomu, obejmujący całą treść programu studiów magisterskich.

Jeśli konsorcjum wnioskowało o rok przygotowawczy, w pierwszym roku prowadzone są działania przygotowawcze i promocyjne (informacyjne), promuje się program i przeprowadza pierwszy nabór studentów. Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus muszą zapewniać wspólne procedury w zakresie wymogów dotyczących przyjmowania studentów1, działań w zakresie nauczania i szkolenia, mechanizmów zapewniania jakości, egzaminów i oceny studentów, zarządzania administracyjnego i finansowego konsorcjum, charakteru i zakresu usług oferowanych studentom (np. kursy językowe, wsparcie wizowe) itp. Wszyscy studenci muszą zostać objęci programem zdrowotnym i ubezpieczeniowym wybranym przez konsorcjum. Taki program musi być zgodny z minimalnymi wymogami w zakresie wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus, określonymi w odpowiednich wytycznych dostępnych na stronach internetowych Agencji Wykonawczej.

Elementy te mają kluczowe znaczenie dla wykazania pełnej integracji danego programu wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus i realizującego go konsorcjum. W związku z tym oczekuje się, że na etapie składania wniosku zostanie przedstawiony projekt umowy konsorcjum, w której w jasny i przejrzysty sposób przedstawione zostaną wyżej wymienione i inne istotne elementy. Istnienie aktualnego, kompleksowego i rzetelnego projektu umowy konsorcjum świadczy o gotowości partnerów do realizacji projektu i odpowiednim przygotowaniu wniosku.

Konsorcjum wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus będzie musiało opracować wspólne działania informacyjno-promocyjne, aby zapewnić wyeksponowanie wspólnych programów studiów oraz systemu stypendiów Erasmus+ na całym świecie. Tego rodzaju działania będą musiały obejmować opracowanie zintegrowanych i kompleksowych stron internetowych dotyczących kursów (w języku angielskim oraz w głównym języku nauczania, jeżeli jest to inny język). Przed pierwszą turą składania wniosków o stypendium na stronach tych muszą znaleźć się wszystkie niezbędne informacje na temat wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus dla studentów i przyszłych pracodawców.

Procedura składania wniosków przez studentów i termin składania wniosków powinny być opracowane tak, aby studenci mieli dostęp do wszelkich niezbędnych informacji z dużym wyprzedzeniem i aby dysponowali wystarczającą ilością czasu na przygotowanie i złożenie wniosków (tj. co najmniej na 4 miesiące przed terminem składania wniosków). Zachęca się również konsorcjum do organizowania kursów językowych dotyczących języka stosowanego w instytucjach przyjmujących oraz do oferowania kursów obejmujących inne powszechnie używane języki. Eksponowanie wspólnych studiów magisterskich będzie wspierane za pomocą stron internetowych Komisji i Agencji Wykonawczej, za pośrednictwem agencji narodowych i delegatur Unii. Wytyczne dotyczące stron internetowych wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus można znaleźć na stronach internetowych Agencji Wykonawczej.

2. Warunki dotyczące studentów studiów magisterskich

Studenci studiów magisterskich, którzy chcą zostać przyjęci na wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus, muszą wcześniej uzyskać dyplom studiów pierwszego stopnia2 lub posiadać uznawany równoważny poziom wykształcenia zgodnie z przepisami i praktykami krajowymi. Każde konsorcjum wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus odpowiada za określenie własnej procedury dotyczącej składania wniosków przez studentów oraz kryteriów wyboru studentów zgodnie z wymogami i wytycznymi dostępnymi na stronach internetowych Agencji Wykonawczej. W tym kontekście studenci mogą ubiegać się o przyznanie stypendium w celu realizacji wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus na dowolnie wybranych przez siebie wspólnych studiach tego typu (katalog wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus jest zamieszczony na stronie internetowej: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/emjmd-catalogue_en).

Stypendia przyznawane studentom wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus w ramach programu Erasmus+ mogą być oferowane studentom z każdego regionu na świecie. Konsorcja będą zobowiązane uwzględnić zachowanie równowagi geograficznej – tzn. w czasie tego samego naboru stypendium w ramach wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus nie powinno być przyznawane więcej niż 3 kandydatom z tego samego kraju (o tym samym obywatelstwie). Ten warunek nie dotyczy japońskich studentów studiujących w ramach konsorcjów współfinansowanych przez UE i MEXT. Studenci posiadający podwójne obywatelstwo muszą określić, którym obywatelstwem posługują się przy składaniu wniosku o stypendium. W przypadku dodatkowego dofinansowania w odniesieniu do określonych regionów świata mogą mieć jednak zastosowanie szczególne zasady. Konsorcja wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus są również zachęcane do przyjmowania studentów posiadających własne fundusze3, w liczbie równej co najmniej około 25% liczby posiadaczy stypendiów programu Erasmus+.

Stypendia dla studentów wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus są przyznawane na uczestnictwo w całym programie wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus. Posiadacze stypendium nie mogą przenosić punktów zaliczeniowych z kursów na studiach, które odbyli, zanim zostali przyjęci na wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus, w celu zmniejszenia liczby obowiązkowych zajęć realizowanych w ramach wspólnego programu. Ponadto posiadacze stypendium wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus nie mogą jednocześnie być beneficjentami dofinansowania na mobilność studentów lub kadry w ramach innych programów na poziomie szkolnictwa wyższego finansowanych z budżetu UE.

Aby zapewnić pełną przejrzystość zasad realizacji wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus oraz określić prawa i obowiązki przyjętych studentów wobec konsorcjów wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus, obie strony (tj. przyjęci studenci i konsorcja wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus) muszą podpisać umowę ze studentem (zob. wzór na stronach internetowych Agencji Wykonawczej), zanim dany student zostanie przyjęty na wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus. Umowa ze studentem będzie obejmować wszystkie aspekty akademickie, finansowe, administracyjne, praktyczne itp. związane z realizacją wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus oraz z zarządzaniem stypendium w przypadku posiadaczy stypendium. Umowa powinna przewidywać wskaźniki wyników dotyczące uzyskania minimalnej liczby punktów ECTS (oraz konsekwencje nieuzyskania wymaganej liczby punktów), informacje na temat usług świadczonych na rzecz studenta, a także szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego, wymogów dotyczących mobilności oraz zasad dotyczących pracy dyplomowej, egzaminów, ukończenia studiów itp. Dla zachowania przejrzystości wzór umowy ze studentem należy opublikować na stronach internetowych konsorcjum wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus (wszystkie wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus muszą posiadać swoją stronę internetową).

3. Wymogi dotyczące monitorowania i zapewniania jakości

Aby skutecznie monitorować realizację kursów w ramach wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus, konsorcja będące beneficjentami muszą zastosować szereg mechanizmów monitorowania i zapewniania jakości:

 • określenie wspólnego planu zapewniania jakości obejmującego wspólne metody i kryteria oceny, uzgodniony harmonogram lub cele pośrednie oraz działania następcze. Procedura zapewniania jakości musi zostać włączona do planu projektu wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus na etapie składania wniosków, w szczególności w odniesieniu do działań w zakresie oceny wewnętrznej i zewnętrznej, informacji zwrotnych na temat wskaźników (np. możliwości zatrudnienia absolwentów, trwałości) itp. Konsorcja muszą przedstawiać ustalenia i wnioski określone w ramach mechanizmu zapewniania jakości w sprawozdaniach przedstawianych Agencji Wykonawczej;
 • przedstawianie regularnych raportów przejściowych/raportów z postępów w realizacji projektu;
 • monitorowanie mobilności i wyników studentów pod względem ilościowym i jakościowym (w zakresie odbytych działań, uzyskanych punktów ECTS i przyznanych tytułów) za pomocą zapewnianego przez Agencję Wykonawczą internetowego narzędzia Mobility Tool+;
 • kontakty i współpraca (zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami) ze Stowarzyszeniem Studentów i Absolwentów programów Erasmus Mundus (strona internetowa EMA: www.em-a.eu);
 • wspólne spotkania uczestniczących instytucji szkolnictwa wyższego, przedstawicieli studentów, urzędników agencji wykonawczej ds. programu, personelu zainteresowanych agencji narodowych oraz w razie potrzeby ekspertów zewnętrznych; w okresie objętym umową finansową konsorcjum wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus musi zorganizować co najmniej dwa spotkania;
 • informacje zwrotne od przyjętych studentów;
 • uczestnictwo w spotkaniach grup tematycznych organizowanych przez Komisję, agencje narodowe lub Agencję Wykonawczą w celu wsparcia wymiany dobrych praktyk i wzajemnego uczenia się.

4. Procedura wyboru konsorcjów prowadzących wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus

Głównym celem programu wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus jest przyciągnięcie, wybór i finansowanie doskonałości; odnosi się to zarówno do jakości głównych podmiotów pod względem akademickim (organizacji uczestniczących i studentów wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus), jak i do zdolności wykonawczych konsorcjów, od których oczekuje się przeprowadzenia zintegrowanego międzynarodowego programu studiów dla studentów z krajów programu i krajów partnerskich. Wnioski będą skrupulatnie oceniane przez ekspertów akademickich w jednoetapowym procesie oceny.

W oparciu o ocenę według czterech kryteriów przyznawania dofinansowania (adekwatność projektu, jakość planu projektu i jego realizacji, jakość zespołu odpowiedzialnego za projekt i metod współpracy oraz wpływ i upowszechnianie) powstanie ranking wszystkich wniosków. Dla konsorcjów współfinansowanych przez UE i MEXT zostanie stworzona oddzielna lista rankingowa. Aby wnioski mogły zostać rozpatrzone do finansowania, muszą uzyskać co najmniej 30 punktów na 40 możliwych dla kryterium przyznania finansowania „Adekwatność projektu” oraz łącznie co najmniej 70 punktów na 100 możliwych.

Wnioski spełniające wszystkie wymogi minimalne będą oceniane pod kątem przyznania dodatkowych stypendiów dla docelowych grup krajów partnerskich określonych w podrozdziale „Dodatkowe stypendia dla studentów z docelowych regionów świata”. Eksperci akademiccy zbadają i ocenią odpowiedzi udzielone w ramach kryterium przyznawania dodatkowego dofinansowania – „Adekwatność projektu w regionie(-ach) docelowym(-ych)” – i wskażą, czy informacje są adekwatne, odpowiadając „tak” lub „nie”.

Ocena dodatkowego kryterium nie będzie miała wpływu na pierwotną listę rankingową powstałą w wyniku oceny według czterech kryteriów przyznawania dofinansowania (adekwatność projektu, jakość planu projektu i jego realizacji, jakość zespołu odpowiedzialnego za projekt i metod współpracy oraz wpływ i upowszechnianie). Nie dotyczy to konsorcjów współfinansowanych przez UE i MEXT, które nie kwalifikują się do wnioskowania o dodatkowe stypendia.

 • 1. Procedura wyboru musi być zorganizowana w sposób zapewniający wybór najlepszych studentów na całym świecie.
 • 2. Chociaż spełnienie tego warunku jest konieczne w trakcie przyjęcia na studia, konsorcja prowadzące wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus mogą podjąć decyzję o przyjmowaniu wniosków o przyznanie stypendiów złożonych przez studentów ostatniego roku studiów pierwszego stopnia
 • 3. Studentami posiadającymi własne fundusze są studenci, którzy sami opłacają swoje studia, lub studenci, którzy uzyskali stypendium w ramach innego programu.