Inhoudstafel
Zoeken in de gids

Gezamenlijke masteropleidingen van Erasmus Mundus (EMJMD)

1. Voorwaarden met betrekking tot de opzet van de EMJMD

Een EMJMD moet volledig uitgewerkt zijn op het ogenblik dat steun wordt aangevraagd, en moet vanaf het tweede academiejaar na de aanvraag van start kunnen gaan voor vier opeenvolgende edities, als het consortium heeft geopteerd voor een voorbereidend jaar na de selectie. De EMJMD-consortia die niet voor een voorbereidend jaar geopteerd hebben, moeten de eerste editie van de master onmiddellijk van start laten gaan, dus in het eerste academiejaar na hun selectie.

Om te voldoen aan de minimumeisen gesteld in deel B en voor zover externe kwaliteitsborging op programmaniveau verplicht is (afhankelijk van het rechtsgebied kan dit bijvoorbeeld accreditatie of evaluatie zijn), kan bewijs hiervan door de nationale bevoegde instanties:

 • voortkomen uit het succesvol hebben uitgevoerd van de Europese benadering van kwaliteitsborging van gezamenlijke programma's (indien nationale wetgeving dit toestaat), of
 • gebaseerd zijn op de individuele accreditatiebesluiten voor ieder nationaal component op basis waarvan de EMJMD is samengesteld.

Voor systeem-/instellingenaccreditatie, d.w.z. IHO’s die hun studieprogramma's zelf accrediteren, kan het bewijs van geldige accreditaties de vorm aannemen van:

 • de overeenkomstige nationale wetgeving die de IHO’s het recht geeft om studieprogramma’s aan te bieden en masterdiploma's af te geven, en/of
 • de relevante interne besluiten van de IHO’s om de nationale componenten van het voorgestelde EMJMD-studieprogramma uit te voeren.

Bovendien wordt vereist dat de IHO's uit programmalanden die als partners in het consortium optreden, nationale programma's die tot de toekenning van een mastergraad leiden, wederzijds erkennen. De aanvragers moeten er rekening mee houden dat over de erkenningsprocedure voor EMJMD-studieperioden binnen het consortium overeenstemming moet zijn bereikt voor aanvang van de eerste inschrijvingsperiode voor EMJMD-studenten.

IHO's in programmalanden die als partners optreden in het consortium moeten instellingen zijn die gezamenlijke of meervoudige (minstens dubbele) mastergraden kunnen toekennen aan studenten die de EMJMD met succes hebben voltooid. Consortia moeten ervoor zorgen dat alle afgestudeerden na afloop van hun studieperiode een gezamenlijk diplomasupplement krijgen dat de volledige inhoud van de masteropleiding bestrijkt.

Tenzij aanvragers hier uitdrukkelijk niet voor opteren, wordt in het eerste, voorbereidende jaar promotie gevoerd/bewustwording bevorderd om het programma bekendheid te geven en worden de masterstudenten voor de eerste inschrijvingsperiode geselecteerd. EMJMD moeten gezamenlijke/gemeenschappelijke procedures waarborgen met betrekking tot de toelatingsvereisten voor studenten1, onderwijs-/opleidingsactiviteiten, kwaliteitsborgingsmechanismen, het examineren en de prestatiebeoordeling van studenten, het administratieve en financiële beheer van het consortium, de aard en omvang van de aan studenten geboden diensten (bijvoorbeeld taalcursussen, ondersteuning bij het verkrijgen van visa) enzovoort. Alle studenten moeten worden gedekt door een door het consortium gekozen gezondheids- en verzekeringsregeling. Deze regeling moet voldoen aan de minimumvereisten voor EMJMD die zijn vastgesteld in de desbetreffende richtsnoeren op de website van het Uitvoerend Agentschap.

Deze elementen zijn van essentieel belang om aan te tonen dat een EMJMD en het uitvoerende consortium volledig geïntegreerd zijn. Bijgevolg wordt verwacht dat in de aanvraagfase een ontwerpconsortiumovereenkomst wordt overgelegd waarin deze en andere belangrijke onderwerpen op duidelijke en transparante wijze worden behandeld. Het bestaan van een geactualiseerde, alomvattende en solide ontwerpconsortiumovereenkomst bewijst dat de partners paraat staan en dat de aanvraag voldoende vergevorderd is.

Het consortium van de EMJMD moet gemeenschappelijke promotie- en bewustmakingsactiviteiten ontplooien om de wereldwijde zichtbaarheid te vergroten van het gezamenlijke studieprogramma alsook van het Erasmus+-beurzenstelsel. Deze activiteiten moeten noodzakelijkerwijs voorzien in de ontwikkeling van een geïntegreerde, uitgebreide website over de opleiding (in het Engels, alsook in de belangrijkste onderwijstaal indien verschillend) voorafgaand aan de eerste ronde van beursaanvragen. Op deze website vinden studenten en toekomstige werkgevers alle nodige informatie over de gezamenlijke masteropleiding van Erasmus Mundus.

De aanvraagprocedure voor studenten en de uiterste indieningstermijn moeten op een dusdanige manier zijn geregeld dat de studenten ruim van tevoren over alle nodige informatie beschikken en voldoende tijd hebben om een aanvraag voor te bereiden en in te dienen (dat wil zeggen ten minste vier maanden voor het verstrijken van de termijn voor het aanvragen van een beurs). Het consortium wordt tevens aangemoedigd om taalcursussen in de taal van de gastinstellingen te organiseren en om opleidingen aan te bieden in andere veelgebruikte talen. De zichtbaarheid wordt bevorderd via de websites van de Commissie en het Uitvoerend Agentschap en via de nationale agentschappen en EU-delegaties. Richtsnoeren met betrekking tot websites over EMJMD zijn te vinden op de website van het Uitvoerend Agentschap.

2. Voorwaarden met betrekking tot masterstudenten

Masterstudenten die zich voor een EMJMD willen inschrijven, moeten reeds een eerste graad in het hoger onderwijs2  hebben behaald of moeten aantonen dat ze volgens nationale wetgeving en praktijken beschikken over een erkend gelijkwaardig kennisniveau. Elk consortium van een EMJMD dient zelf de specifieke aanvraagprocedure en selectiecriteria voor studenten vast te stellen met inachtneming van de op de website van het Uitvoerend Agentschap gepubliceerde vereisten en richtsnoeren. Geïnteresseerde studenten kunnen in dit verband voor elke gewenste Erasmus Mundus-opleiding in het kader van Erasmus+ een EMJMD-beurs aanvragen (er is een EMJMD-catalogus beschikbaar op de volgende webpagina: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/emjmd-catalogue_en.

Voor EMJMD kunnen studiebeurzen uit hoofde van het Erasmus+ programma worden toegekend aan studenten over de hele wereld. Consortia dienen daarbij evenwel een geografisch evenwicht te handhaven. Dit houdt in dat ten hoogste 3 gegadigden uit eenzelfde land (/met dezelfde nationaliteit) tijdens eenzelfde inschrijvingsperiode een beurs voor een EMJMD mogen ontvangen. Deze voorwaarde is niet van toepassing op Japanse studenten binnen de consortia die door de EU en MEXT worden meegefinancierd. Studenten met een dubbele nationaliteit moeten vermelden onder welke nationaliteit zij hun beursaanvraag indienen. Er kunnen echter bijzondere regels van toepassing zijn in het geval van aanvullende financiering voor specifieke regio's in de wereld. Consortia van een EMJMD worden ook aangemoedigd om studenten in te schrijven die hun studie zelf financieren3 in de orde van grootte van ten minste een kwart van de Erasmus+-bursalen.

Studiebeurzen voor EMJMD worden toegekend voor deelname aan de volledige gezamenlijke masteropleiding van Erasmus Mundus. Bursalen kunnen universitaire studiepunten die ze voorafgaand aan hun inschrijving voor de EMJMD hebben behaald, niet overdragen om het aantal verplichte opleidingsonderdelen van het gezamenlijke masterprogramma te verminderen. Bovendien mogen bursalen van een EMJMD niet tegelijk begunstigde zijn van een subsidie voor studenten- of personeelsmobiliteit in het kader van andere uit de EU-begroting gefinancierde programma's voor hoger onderwijs.

Voordat studenten zich voor een EMJMD inschrijven, moeten beide partijen (dat wil zeggen aanvaarde studenten en de consortia van een gezamenlijke masteropleiding van Erasmus Mundus) een studieovereenkomst ondertekenen (zie het model op de website van het Uitvoerend Agentschap). Het doel daarvan is de uitvoeringsvoorschriften inzake EMJMD volledig transparant te houden en vast te stellen welke rechten en verantwoordelijkheden de ingeschreven studenten hebben jegens de consortia van een gezamenlijke masteropleiding van Erasmus Mundus. Deze studieovereenkomst bestrijkt alle academische, financiële en administratieve aspecten, gedragslijnen enzovoort die verband houden met de uitvoering van de EMJMD alsook, wat de bursalen betreft, het beheer van de beurzen. Deze overeenkomst moet prestatie-indicatoren bevatten met het oog op de verwerving van het minimumaantal ECTS-studiepunten (en toelichten wat de gevolgen zijn wanneer die studiepunten niet worden behaald), alsook informatie verstrekken over de aan studenten geboden diensten, bijzonderheden over gezondheidszorg/sociale zekerheid, mobiliteitsvereisten, regels inzake proefschriften, examens, afstuderen enzovoort. Het model van de studieovereenkomst moet met het oog op de transparantie worden gepubliceerd op de website van de EMJMD van het consortium (elke EMJMD dient te beschikken over een specifieke website).

3. Voorwaarden met betrekking tot toezicht en kwaliteitsborging

Teneinde op doeltreffende wijze toe te zien op de uitvoering van de EMJMD, moeten de begunstigde consortia een aantal mechanismen voor toezicht en kwaliteitsborging toepassen:

 • uitstippelen van een gezamenlijk kwaliteitsborgingsplan met gemeenschappelijke evaluatiemethoden en  criteria, afgesproken tijdschema voor de uitvoering/mijlpalen en vervolgacties. In de aanvraagfase moet de kwaliteitsborgingsprocedure worden verankerd in het projectontwerp van de gezamenlijke masteropleiding van Erasmus Mundus, met name door interne en externe evaluatie, feedback over de indicatoren (bv. inzetbaarheid van afgestudeerden, duurzaamheid) enzovoort. Het consortium brengt aan het Uitvoerend Agentschap verslag uit over de bevindingen en conclusies van de kwaliteitsborging;
 • indienen van periodieke tussentijdse en voortgangsverslagen over de uitvoering van het project;
 • kwantitatief en kwalitatief toezicht op de studentenmobiliteit en -prestaties (in termen van uitgevoerde activiteiten, verzamelde ECTS-studiepunten en toegekende graad) via het onlinemobiliteitsinstrument van het Uitvoerend Agentschap;
 • contacten en samenwerking (voor zover van toepassing en verwacht) met de EM-alumnivereniging (EMA-website: www.em-a.eu);
 • gezamenlijke bijeenkomsten van deelnemende IHO's, studentenvertegenwoordigers, programmabeheerder(s) van het Uitvoerend Agentschap, personeel van de betrokken nationale agentschappen en, waar nodig, externe deskundigen; het consortium van de EMJMD moet minstens twee van die bijeenkomsten organiseren gedurende de looptijd van de subsidieovereenkomst;
 • feedback door de ingeschreven studenten;
 • deelname aan themaclusterbijeenkomsten die worden georganiseerd door de Commissie, de nationale agentschappen of het Uitvoerend Agentschap ter ondersteuning van de uitwisseling van goede praktijken en wederzijdse leerprocessen.

4. Selectieprocedure van consortia van een gezamenlijke masteropleiding van Erasmus Mundus

De EMJMD heeft als hoofddoelstelling het aantrekken, selecteren en financieren van excellentie, waaronder niet alleen de academische kwaliteit van de belangrijkste actoren (deelnemende organisaties en studenten die de EMJMD volgen) wordt verstaan, maar ook de uitvoeringscapaciteit van de consortia, waarvan wordt verwacht dat zij uitvoering geven aan een geïntegreerd internationaal studieprogramma met studenten uit programma- en partnerlanden. Voorstellen worden volledig beoordeeld door academische deskundigen in een evaluatieproces dat uit één fase bestaat.

Op basis van de beoordeling van de vier toekenningscriteria, d.w.z. Relevantie van het project, Kwaliteit van projectontwerp en -uitvoering, Kwaliteit van het projectteam en de samenwerkingsregelingen en Effect en verspreiding, wordt een ranglijst van alle voorstellen opgesteld. Er wordt een afzonderlijke ranglijst opgesteld voor consortia die door de EU en MEXT worden meegefinancierd. Alleen de voorstellen ten minste een score van 30 op 40 punten voor het toekenningscriterium "Relevantie van het project" en in totaal ten minste 70 op 100 punten hebben behaald, komen voor financiering in aanmerking.

De voorstellen die ten minste deze minimumscores behalen, worden beoordeeld voor extra beurzen voor partnerlanden in specifieke regio's, zoals bepaald in het deel "Extra beurzen voor studenten uit specifieke regio's in de wereld". De academische deskundigen analyseren en evalueren de antwoorden die worden gegeven voor het aanvullende toekenningscriterium "Relevantie van het project in de specifieke regio('s)" en geven aan of de informatie al dan niet relevant is.

De beoordeling op grond van het aanvullende criterium zal geen invloed hebben op de oorspronkelijke ranglijst op basis van de beoordeling op grond van de vier toekenningscriteria (Relevantie van het project, Kwaliteit van projectontwerp en -uitvoering, Kwaliteit van het projectteam en de samenwerkingsregelingen, Effect en verspreiding). Dit geldt niet voor consortia die meegefinancierd worden door de EU en MEXT, die niet in aanmerking komen voor extra beurzen.

 • 1. De selectieprocedure moet zo worden georganiseerd dat de beste studenten uit de hele wereld worden geselecteerd.
 • 2. Studenten dienen hoe dan ook te voldoen aan deze voorwaarde op het ogenblik dat ze zich inschrijven. Niettemin mogen consortia van gezamenlijke masteropleidingen van Erasmus Mundus beslissen beursaanvragen te aanvaarden van studenten in het laatste jaar van hun eerste opleiding in het hoger onderwijs.
 • 3. Studenten die hun studie zelf financieren, zijn studenten die hun opleiding uit eigen middelen bekostigen of die uit hoofde van een andere regeling een beurs hebben gekregen.