Turinys
Paieška vadove

„Erasmus Mundus“ Jungtinės Magistrantūros Studijų Programos

Sąlygos, susijusios su „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos parengimu

Teikiant paraišką EMJMSP turi būti visiškai parengta ir tinkama įgyvendinti keturis iš eilės studentų priėmimus skaičiuojant nuo akademinių metų, einančių po metų, kuriais pateikiama paraiška, jeigu konsorciumas pasirenka parengiamuosius metus po atrankos. EMJMSP konsorciumai, nepasirinkę parengiamųjų metų, turi iš karto išleisti pirmąją magistrantūros studijų laidą, t.y. pirmaisiais mokslo metais po jų atrankos.

Norint laikytis B dalyje nustatytų būtiniausių reikalavimų ir kai programos lygiu privaloma išorinis kokybės užtikrinimas, (atsižvelgiant į jurisdikciją tai gali būti, pvz., akreditacija arba įvertinimas) nacionalinės kompetentingos institucijos tai gali įrodyti šiais būdais:

 • sėkmingai įgyvendintas Europos požiūris į bendrų programų kokybės užtikrinimą (jeigu tai leidžia šalies teisės aktai) arba
 • remiantis individualiais akreditacijos sprendimais pagal kiekvieną nacionalinį komponentą, kuriais remiantis yra sudaryta EMJMSP.

Sistemos arba institucijos akreditacijai, t. y. kai AMI pačios akredituoja savo studijų programas, galiojančios akreditacijos gali būti tokių pavidalų:

 • remiamasi atitinkamais nacionaliniais teisės aktais, kuriais AMI suteikiama teisė siūlyti studijų programas ir suteikti magistro laipsnį, ir (arba)
 • remiamasi atitinkamais AMI vidaus sprendimais teikti siūlomos EMJMSP studijų programos nacionalinius komponentus.

Be to, šios nacionalinės programos, kurias užbaigus suteikiamas laipsnis, turi būti pripažįstamos visų konsorciumo mokslo ir studijų institucijų partnerių Programos šalyse. Pareiškėjai turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad EMJMSP studijų laikotarpių pripažinimo konsorciume procesas turi būti suderintas iki pirmojo EMJMSP studentų priėmimo pradžios.

Programos šalies mokslo ir studijų institucijos, konsorciume dalyvaujančios kaip partnerės, turi būti magistro laipsnius suteikiančios institucijos, EMJMSP baigusiems studentams galinčios suteikti arba jungtinį, arba dauginį (bent dvigubą) laipsnį. Konsorciumai taip pat turi užtikrinti, kad visiems programą baigusiems studentams studijų laikotarpio pabaigoje būtų išduotas jungtinis diplomo priedėlis kuriame turėtų būti nurodytas visas magistrantūros studijų programos turinys.

Jeigu pareiškėjai aiškiai to neatsisako, pirmieji metai bus skirti pasirengimui ir viešinimui (informuotumui didinti); tais metais programa bus viešinama ir bus atrinkta pirmoji programos studentų grupė. „Erasmus Mundus“ jungtinėse magistrantūros studijų programose turi būti užtikrintos visiems bendros studentų priėmimo reikalavimų, bendrųjų dalykų ir specialybės dalykų, kokybės užtikrinimo mechanizmų, studentų egzaminavimo ir rezultatų vertinimo, konsorciumo administracinio ir finansinio valdymo, studentams siūlomų paslaugų pobūdžio ir apimties (pvz., kalbos kursų, paramos kreipiantis dėl vizos) ir t. t. procedūros1.

Visi studentai turi būti įtraukti į konsorciumo pasirinktą sveikatos apsaugos ir draudimo sistemą. Šioje sistemoje turi būti paisoma būtiniausių EMJMSP reikalavimų, apibrėžtų atitinkamose gairėse, kurias galima rasti Vykdomosios agentūros svetainėje.

Šie aspektai yra labai svarbūs siekiant įrodyti, kad EMJMSP kursas ir jį įgyvendinantis konsorciumas yra iš tikrųjų visapusiškai integruoti. Todėl tikimasi, kad pareiškėjas paraiškos teikimo etape pateiks konsorciumo susitarimo projektą, kuriame aiškiai ir skaidriai išdėstomi šie ir kiti svarbūs dalykai. Naujausiais duomenimis pagrįsto, išsamaus ir patikimo konsorciumo susitarimo projekto buvimas – tai partnerių pasirengimo ir paraiškos užbaigtumo ženklas.

Siekdamas užtikrinti jungtinės studijų programos, taip pat „Erasmus+“ stipendijų sistemos matomumą visame pasaulyje, EMJMSP konsorciumas turės parengti bendrą skatinimo ir informuotumo didinimo veiklą. Vykdant šią veiklą prieš pirmąjį paraiškų stipendijai gauti pateikimo etapą būtinai turi būti sukurta integruota ir išsami programos svetainė (anglų kalba, taip pat pagrindine mokymo kalba, jei ji kitokia), kurioje studentams ir būsimiems darbdaviams turi būti teikiama visa būtina informacija apie EMJMSP

Studentų paraiškų teikimo procedūra (ir pateikimo terminas) turėtų būti parengta taip, kad visa būtina informacija studentams būtų pateikiama gerokai anksčiau ir jie turėtų pakankamai laiko savo paraiškai pateikti (t. y. bent prieš4 mėnesius iki galutinio stipendijos termino).

Konsorciumas taip pat raginamas organizuoti priimančiųjų institucijų kalbos kursus ir pasiūlyti kitų plačiai vartojamų kalbų kursus. Matomumas bus skatinamas pasitelkiant Komisijos ir vykdomosios agentūros svetaines, nacionalines agentūras ir ES delegacijas. EMJMSP svetainių gaires galima rasti vykdomosios agentūros svetainėje.

Sąlygos, susijusios su magistrantūros studijų studentais

Įstoti į EMJMSP norintys studentai turi būti įgiję pirmosios aukštojo mokslo pakopos kvalifikacinį laipsnį2 arba turi turėti pagal nacionalinės teisės aktus ir praktiką pripažįstamą lygiavertį išsilavinimo lygį.

Apibrėžti konkrečią studentų paraiškų teikimo procedūrą ir atrankos kriterijus turi kiekvienas EMJMSP konsorciumas, vadovaudamasis pateikiamais reikalavimais ir gairėmis Vykdomosios agentūros svetainėje. Šiame kontekste kandidatai į studentus gali teikti paraišką EMJMSP stipendijai gauti bet kuriems „Erasmus+“ „Erasmus Mundus“ kursams jų pasirinkimu (EMJMSP katalogas pateikiamas šioje svetainėje: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/emjmd-catalogue_en.

„Erasmus+“ EMJMSP studentų stipendijos gali būti siūlomos studentams iš bet kokio pasaulio regiono, tačiau konsorciumai turės atsižvelgti į geografinę pusiausvyrą, t. y. tame pačiame studentų priėmime EMJMSP stipendija turėtų būti skirta ne daugiau kaip trims kandidatams iš tos pačios šalies (turintiems tą pačią pilietybę). Ši sąlyga netaikoma Japonijos studentams iš ES ir MEXT bendrai finansuojamų konsorciumų.

Dvigubą pilietybę turintys studentai turi nurodyti pilietybę, kurią pasirenka stipendijos paraiškai teikti. Tačiau tuo atveju, kai konkretiems pasaulio regionams skiriamas papildomas finansavimas, gali būti taikomos konkrečios taisyklės. EMJMSP konsorciumai taip pat bus raginami priimti savarankiškai studijas finansuojančius studentus3 kurie sudarytų ne mažiau nei 25 % „Erasmus+“ stipendininkų.

EMJMSP studento stipendijos skiriamos už dalyvavimą visoje EMJMSP programoje. Stipendininkai negali universiteto kreditų, suteiktų už kursus, kuriuos jie išklausė prieš įstodami į EMJMSP, perkelti į šią programą, kad sumažintų pagal jungtinę programą jiems privalomos veiklos apimtį. Be to, EMJMSP stipendininkai negali tuo pat metu gauti pagal kitas iš ES biudžeto finansuojamas aukštojo mokslo programas studentų arba darbuotojų mobilumui skiriamos stipendijos (dotacijos).

Siekiant užtikrinti visišką EMJMSP įgyvendinimo taisyklių skaidrumą, taip pat apibrėžti į programą priimtų studentų teises ir pareigas EMJMSP konsorciumams, abi šalys (t. y. priimti studentai ir EMJMSP konsorciumai) prieš studento priėmimą į EMJMSP turės pasirašyti Studento susitarimą (žr. pavyzdį vykdomosios agentūros svetainėje).

Šiame Studento susitarime turi būti nustatyti visi akademiniai, finansiniai, administraciniai, su elgesiu susiję ir kiti aspektai, susiję su EMJMSP įgyvendinimu, o stipendininkų atveju – su stipendijos tvarkymu. Susitarime turėtų būti numatyti sėkmingo būtiniausių ECTS kreditų įgijimo rezultatų rodikliai (ir pasekmės, jei jų įgyti nepavyktų), pateikta informacija apie studentui teikiamas paslaugas, taip pat išsami informacija, susijusi su sveikatos ir socialine apsauga, mobilumo reikalavimais, diplominio darbo, egzaminų ir studijų baigimo taisyklėmis ir t. t.

Siekiant skaidrumo, Studento susitarimo pavyzdys turi būti paskelbtas konsorciumo EMJMSP svetainėje (visoms „Erasmus Mundus“ jungtinėms magistrantūros studijų programoms turi būti sukurta atskira svetainė).

Sąlygos, susijusios su stebėsenos ir kokybės užtikrinimu

Siekiant veiksmingai stebėti, kaip įgyvendinamos „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos, konsorciumai dotacijų gavėjai turės taikyti tam tikrus stebėsenos ir kokybės užtikrinimo mechanizmus:

 • bendro kokybės užtikrinimo plano, kuriame nurodomi bendri vertinimo metodai ir kriterijai, sutartas įgyvendinimo tvarkaraštis ir gairės bei tolesnė susijusi veikla, parengimas. Kokybės užtikrinimo procedūrą, visų pirma vidaus ir išorės vertinimus, grįžtamąjį ryšį apie rodiklius (pvz., absolventų galimybes įsidarbinti, tvarumą) ir t. t., į parengtą EMJMSP projektą reikės įtraukti paraiškos pateikimo etape. Kokybės užtikrinimo rezultatus ir padarytas išvadas konsorciumas turi perduoti vykdomajai agentūrai;
 • reguliarių projekto įgyvendinimo tarpinių (pažangos) ataskaitų teikimas;
 • kiekybinė ir kokybinė studentų mobilumo ir rezultatų (įvykdyta veikla, įgyti ECTS kreditai ir suteiktas laipsnis) stebėsena naudojant vykdomosios agentūros internetinę mobilumo priemonę;
 • ryšių palaikymas ir bendradarbiavimas (jeigu taikoma ir numatoma) su EM Absolventų Asociacija (EMA svetainė: www.em-a.eu);
 • bendri dalyvaujančių mokslo ir studijų institucijų, studentų atstovų, vykdomosios agentūros programos pareigūno (-ų), atitinkamų nacionalinių agentūrų darbuotojų ir prireikus išorės ekspertų susitikimai; bent du susitikimus EMJMSP konsorciumas turės organizuoti dotacijos sutarties galiojimo laikotarpiu;
 • į programą priimtų studentų atsiliepimai;
 • dalyvavimas teminių grupių susitikimuose, kuriuos Komisija ir vykdomosios agentūros arba nacionalinės agentūros organizuoja siekdamos remti dalijimąsi gerąja patirtimi ir tarpusavio mokymąsi.

EMJMSP konsorciumų atrankos procedūra

Pagrindinis EMJMSP tikslas – pritraukti, atrinkti ir finansuoti pačius geriausiuosius; tai pasakytina ir apie pagrindinių dalyvių (dalyvaujančių organizacijų ir EMJMSP studentų) akademinę kokybę, ir apie konsorciumų, kurie turėtų įgyvendinti integruotą tarptautinę studentų iš Programos šalių ir šalių Partnerių studijų programą, įgyvendinimo pajėgumą. Pasiūlymus nuodugniai vertins akademinio pasaulio ekspertai naudodami vieno etapo vertinimo procedūrą.

Remiantis keturių dotacijų skyrimo kriterijų (t. y. „Projekto aktualumas“, „Projekto parengimo ir įgyvendinimo kokybė“, „Projekto grupės ir bendradarbiavimo susitarimų kokybė“ ir „Poveikis ir sklaida“) įvertinimu bus parengta geriausių pasiūlymų eilė. ES ir MEXT bendrai finansuojamiems konsorciumams bus sudarytas atskiras reitingavimo sąrašas. Bus svarstomas tik tų projektų finansavimas, kurie taikant dotacijos skyrimo kriterijų „Projekto aktualumas“ surinko bent 30 balų iš 40-ies ir kurie surinko ne mažiau kaip 70 balų iš bendro 100 balų skaičiaus.

Visus būtinus kriterijus atitikę pasiūlymai bus vertinami papildomų stipendijų, skirtų tikslinės šalies partnerės regionams, apibrėžtiems skirsnyje „Papildomos stipendijos studentams iš tikslinių pasaulio regionų“, Atžvilgiu. Akademinio pasaulio ekspertai įvertins pateiktus atsakymus dėl papildomo dotacijos skyrimo kriterijaus „Projekto aktualumas tiksliniame (-iuose) regione (-uose)“ ir pateikdami atsakymą „taip“ arba „ne“ nurodys, ar informacija yra tinkama.

Šio papildomo kriterijaus įvertinimas nedaro jokio poveikio pradinei geriausių pasiūlymų eilei, sudarytai įvertinus keturis dotacijų skyrimo kriterijus (t. y. „Projekto aktualumas“, „Projekto parengimo ir įgyvendinimo kokybė“, „Projekto grupės ir bendradarbiavimo susitarimų kokybė“ ir „Poveikis ir sklaida“). Tai netaikoma ES ir MEXT bendrai finansuojamiems konsorciumams, kurie negali teikti paraiškos dėl papildomų stipendijų.

 • 1. Atrankos procedūra turi būti organizuota taip, kad būtų užtikrinta geriausių studentų pasaulyje atranka.
 • 2. Priėmimo į programą metu ši sąlyga būtinai turi būti įvykdyta, tačiau EMJMSP konsorciumai gali nuspręsti stipendijos paraiškas priimti iš paskutinių savo pirmosios aukštojo mokslo pakopos metų studentų.
 • 3. Savarankiškai savo studijas finansuojantys studentai – tai studentai, patys mokantys už studijas, arba studentai, kuriems stipendija skirta iš kitos sistemos.