Sadržaj
Pretraživanje u Vodiču

Združeni diplomski studiji erasmus mundus

1. Uvjeti u vezi s pripremom Združenih diplomskih studija Erasmus Mundus

EMJMD mora biti potpuno osmišljen u trenutku podnošenja prijave i mora biti spreman za izvedbu četiri puta za redom, počevši od druge akademske godine nakon podnošenja prijave ako se konzorcij odluči za mogućnost pripremne godine nakon što bude odabran. Očekuje se da konzorciji EMJMD-a koji su izabrali ne provesti pripremnu godinu s provedbom diplomskog studija krenu odmah, odnosno od prve akademske godine nakon odabira.

Kako bi se osigurala usklađenost s minimalnim zahtjevima navedenima u dijelu B gdje je obvezno vanjsko osiguranje kvalitete na razini programa, (ovisno o nadležnosti to može biti, primjerice, akreditacija ili vrednovanje), dokaz za to od strane nadležnog nacionalnog tijela može:

 • proizaći iz uspješne provedbe Europskog pristupa za osiguranje kvalitete združenih programa (ako to dopušta nacionalno zakonodavstvo), ili
 • temeljiti se na pojedinačnim odlukama o akreditaciji za svaku nacionalnu sastavnicu na temelju kojih se sastavlja združeni diplomski studij Erasmus Mundus.

Pri akreditaciji sustava/ustanove, odnosno kad visoka učilišta izvode samo-akreditaciju vlastitih studijskih programa, dokaz o valjanoj akreditaciji može biti u obliku:

 • dokaza o odgovarajućem nacionalnom zakonodavstvu koje dopušta visokim učilištima da pružaju studijske programe i dodjeljuju diplomu magisterija struke, i/ili
 • dokaza o relevantnim internim odlukama visokih učilišta o izvođenju nacionalnih inačica predloženog programa združenih diplomskih studija Erasmus Mundus.

Štoviše, nacionalni programi nakon kojih se stječe diploma moraju biti priznati od strane partnera unutar konzorcija visokih učilišta iz država sudionica programa. Podnositelji bi trebali imati na umu da postupak priznavanja razdoblja studiranja u okviru združenih diplomskih studija Erasmus Mundus unutar konzorcija mora biti usuglašen prije upisa prve generacije studenata na združeni diplomski studij Erasmus Mundus.

UVO-i države sudionice u Programu koji su partneri u konzorciju moraju biti ustanove koje dodjeljuju diplome diplomskih studija i koje imaju sposobnost izdati združene ili višestruke diplome (barem dvostruke diplome) diplomantima EMJMD-a. Konzorciji moraju također osigurati da se diplomantima osigura izdavanje Dodatka diplomi na kraju razdoblja studiranja, koji obuhvaća sadržaj cijelog programa diplomskog studija.

Osim ako prijavitelji izričito ne zatraže drukčije, prva godina bit će pripremna godina i godina promicanja/jačanja svijesti tijekom koje će se program oglašavati i odabrati prva generacija studenata. EMJMD-ovi moraju osigurati zajedničke/usuglašene postupke za upis studenata1, aktivnosti poučavanja/osposobljavanja, mehanizme osiguranja kvalitete, ispitivanje studenata i ocjenjivanje rezultata, upravno i financijsko upravljanje konzorcijem, prirodu/opseg usluga koje se nude studentima (npr. tečajevi jezika, potpora za vize itd.). Svi studenti moraju imati zdravstveno i opće osiguranje koje odabere konzorcij. Programom se moraju poštovati minimalni zahtjevi EMJMD-a definirani u smjernicama dostupnima na web-mjestu Izvršne agencije.

Ovi su elementi od ključne važnosti za dokazivanje pune integracije studija EMJMD-a i konzorcija koji ga provodi. Stoga se očekuje da se u fazi podnošenja prijedloga dostavi nacrt Sporazuma o konzorciju kojim će biti obuhvaćene gore navedene i druge važne stavke na jasan i transparentan način. Postojanje ažurnog, sveobuhvatnog i čvrstog Sporazuma o konzorciju znak je spremnosti partnera i zrelosti prijave.

Konzorcij za EMJMD morati će organizirati zajedničke aktivnosti promidžbe i jačanja svijesti kako bi se osigurala vidljivost združenog programa studija i programa stipendija Erasmus+ u cijelom svijetu. Te će aktivnosti nužno uključiti razvoj integriranog i sveobuhvatnog web-mjesta studija (na engleskom i na glavnom jeziku studija, ako taj jezik nije engleski) na kojem će se nalaziti sve potrebne informacije o EMJMD-u za studente i buduće poslodavce, prije prvog kruga prijava za stipendije.

Postupak podnošenja prijava studenata i rok za podnošenje prijava moraju biti osmišljeni na takav način da studenti dobiju sve nužne informacije dovoljno unaprijed i da se imaju dovoljno vremena pripremiti i dostaviti prijavu (najmanje 4 mjeseca prije roka za stipendije). Također se potiče konzorcij da organizira tečajeva jezika na jeziku države ustanova domaćina i da ponudi tečajeve drugih čestih jezika. Vidljivost će se podupirati putem web-mjesta Komisije i Izvršne agencije, putem nacionalnih agencija i Delegacija EU-a. Smjernice o web-mjestima EMJMD-a dostupne su na web-mjestu Izvršne agencije.

2. Uvjeti koji se odnose na studente diplomskog studija

Studenti diplomskog studija koji se žele upisati u EMJMD moraju imati prethodno stečenu diplomu preddiplomskog studija2 ili dokazani priznati istovjetni akademski stupanj u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ili praksom. Svaki konzorcij za EMJMD utvrđuje vlastiti postupak za prijavljivanje studenata i kriterije za odabir u skladu sa zahtjevima i smjernicama koji su dostupni na web-mjestu Izvršne agencije. U ovom kontekstu studenti kandidati mogu podnijeti zahtjev za stipendiju za EMJMD za bilo koji od studija Erasmus+ Erasmus Mundus (katalog EMJMD-a dostupan je na sljedećem web-mjestu: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/emjmd-catalogue_en).

Stipendije iz programa Erasmus+ za EMJMD mogu se ponuditi studentima iz bilo koje regije svijeta. Konzorciji su dužni uzeti u obzir zemljopisnu ravnotežu – tj. najviše 3 kandidata iz iste države (iste nacionalnosti) može dobiti stipendiju za EMJMD u istom ciklusu upisa. Taj se uvjet ne odnosi na japanske studente unutar konzorcija koje sufinanciraju EU i MEXT. Studenti koji imaju dvojno državljanstvo moraju navesti državljanstvo pod kojim podnose prijavu za stipendiju. Međutim, posebna se pravila mogu primjenjivati u slučaju dodatnog financiranja za posebne regije svijeta. Konzorcije za EMJMD također se potiče da potiču upis studenata koji sami plaćaju svoj studij3 koji predstavljaju najmanje 25 % nositelja stipendija Erasmus +.

Stipendije za EMJMD dodjeljuju se za sudjelovanje u cijelom programu EMJMD-a. Stipendisti ne mogu prenositi bodove iz prethodnog studija koji su pohađali prije upisa u EMJMD kako bi smanjili broj obveznih aktivnosti u okviru združenog programa. Nadalje, stipendisti EMJMD-a ne mogu istovremeno biti korisnici bespovratnih sredstava za mobilnost studenata ili osoblja u okviru drugih programa visokog obrazovanja koji se financiraju iz proračuna EU-a.

Kako bi se zajamčila potpuna transparentnost pravila provedbe EMJMD-a i definirala prava i obveze upisanih studenata prema konzorciju za EMJMD, obje stranke (tj. upisani studenti i konzorcij za EMJMD) morati će potpisati Ugovor o studiranju (vidi predložak na web-mjestu Izvršne agencije) prije upisa studenta u EMJMD. Ugovorom o studiranju bit će obuhvaćeni svi akademski, financijski, administrativni aspekti i aspekti ponašanja u vezi s provedbom EMJMD-a, te, za stipendiste, upravljanje stipendijom. U njemu bi trebali biti uključeni pokazatelji uspješnosti za uspješno stjecanje najmanjeg broja ECTS bodova (i posljedice u slučaju natjecanja), podaci o uslugama koje se pružaju studentu te pojedinosti o zahtjevima u vezi sa zdravljem/socijalnim osiguranjem, mobilnosti i pravila u vezi sa završnim radom/ispitom/diplomiranjem. U svrhe transparentnosti, predložak Ugovora o studiranju mora biti objavljen na web-mjestu konzorcija za EMJMD (svi EMJMD-ovi moraju imati svoje web-mjesto).

3. Uvjeti u vezi s praćenjem i osiguranjem kvalitete

U cilju učinkovitog praćenja provedbe tečajeva EMJMD-a, konzorciji korisnici moraju primjenjivati niz mehanizama za praćenje i osiguranje kvalitete (QA):

definiciju zajedničkog plana za osiguranje kvalitete sa zajedničkim metodama i kriterijima ocjenjivanja, dogovoreni plan provedbe/postignuća i aktivnosti praćenja. Taj će postupak za QA morati biti ugrađen u projekt EMJMD-a u fazi podnošenja prijave, posebno postupci unutarnjeg i vanjskog ocjenjivanja, povratne informacije o pokazateljima (npr. zapošljivost diplomanata, održivost),itd.. Konzorcij mora izvješćivati Izvršnu agenciju o nalazima i zaključcima QA;

 • dostavljanje redovitih privremenih izvješća / izvješća o napretku o provedbi projekta;
 • kvalitativno i kvantitativno praćenje mobilnosti studenata i uspješnosti (u smislu provedenih aktivnosti, stečenih ECTS bodova i dodijeljenog akademskog stupnja) putem internetskog Alata za mobilnost Izvršne agencije (EMT);
 • veze i suradnja (ako je primjenjivo i očekivano) i udruženjem studenata EM-a (web-mjesta EMA: http://www.em-a.eu);
 • zajednički sastanci UVO sudionika, predstavnika studenata, programskog dužnosnika Izvršne agencije, osoblja predmetnih nacionalnih agencija i, ako je potrebno, vanjskih stručnjaka; konzorcij za JMD mora za vrijeme razdoblja obuhvaćenog ugovorom o bespovratnih sredstava organizirati barem dva sastanka;
 • povratne informacije od upisanih studenata;
 • sudjelovanje u tematskim sastancima klastera koje organizira Komisija, nacionalne agencije ili Izvršna agencija radi razmjene dobre prakse i uzajamnog učenja.

4. Postupak odabira konzorcija EMJMD-a

Glavni cilj programa EMJMD-a je privlačenje, odabir i financiranje izvrsnosti; to je potrebno shvaćati u smislu akademske kvalitete glavnih zainteresiranih strana (organizacija sudionica i studenata EMJMD-a) te u smislu provedbene sposobnosti konzorcija od kojih se očekuje provedba međunarodnog studijskog programa sa studentima iz država sudionica u Programu i partnerskih država. Prijedloge će ocjenjivati akademski stručnjaci postupkom vrednovanja u jednom koraku.

Na temelju ocjene četiriju kriterija za dodjelu – tj. važnosti projekta, kvalitete plana i provedbe projekta, kvalitete projektnog tima i rješenja za suradnju, učinka i širenja – utvrdit će se rang lista svih prijedloga. Ustanovit će se posebna rang-lista za konzorcije koje će sufinancirati EU i MEXT. Za financiranje će se uzeti u obzir samo oni prijedlozi koji prijeđu minimalni prag od najmanje 30 bodova od ukupnih 40 u okviru kriterija za dodjelu „Važnost projekta” i koji dobiju najmanje 70 bodova od ukupnih 100.

Prijedlozi koji prijeđu sve pragove ocjenjivat će se za dodjelu dodatnih stipendija za ciljane regije partnerskih država definirane u odjeljku „Dodatne stipendije za studente iz ciljanih regija svijeta”. Akademski stručnjaci analizirat će i vrednovati odgovore podnesene za dodatni kriterij za dodjelu: „Važnost projekta u ciljanoj regiji/regijama” i naznačiti, navodeći da/ne, jesu li informacije relevantne.

Ocjena dodatnog kriterija neće utjecati na izvornu rang listu izrađenu na temelju vrednovanja četiriju kriterija za dodjelu (važnost projekta, kvaliteta plana i provedbe projekta, kvaliteta projektnog tima i rješenja za suradnju, učinak i širenje). To se ne odnosi na konzorcije koje sufinanciraju EU i MEXT koji ne ispunjavaju uvjete za prijavu na dodatne stipendije.

 • 1. Postupak odabira mora biti organiziran na takav da se njime osigura odabir najboljih studenata iz cijelog svijeta.
 • 2. Lako taj uvjet mora biti ispunjen u trenutku upisa, konzorciji za EMJMD mogu odlučiti prihvatit molbe za stipendije od studenata u posljednjoj godini prve razine studija.
 • 3. Studenti koji sami plaćaju studij su studenti koji plaćaju studij vlastitim sredstvima ili studenti koji su dobili stipendiju u okviru nekog drugog programa.