Sisältö
Haku ohjelmaoppaasta

Erasmus mundus -yhteiset maisteriohjelmat

1. Erasmus mundus -maisteritutkinnon rakennetta koskevat ehdot

Erasmus Mundus -yhteisen maisteriohjelman (Erasmus Mundus Joint Master Degree eli EMJMD) täytyy olla suunniteltu täysin valmiiksi hakuvaiheessa, ja sitä on voitava toteuttaa neljänä peräkkäisenä kurssikokonaisuutena hakuvuotta seuraavasta toisesta lukuvuodesta lähtien. Niiden EMJMD-konsortioiden, jotka ovat päättäneet olla käyttämättä valmistelevaa vuotta, edellytetään toteuttavan ensimmäisen kurssikokonaisuuden heti eli valintaa seuraavana lukuvuotena.

B-osassa määritettyjen vähimmäisvaatimuksien täyttämiseksi ja silloin kun ulkoinen laadunvarmistus on ohjelmatasolla pakollista (tämä saattaa olla esim. akkreditointi tai arviointi, lainkäyttöalueesta riippuen), kansallisilta toimivaltaisilta viranomaisilta saatava vahvistus voi perustua

 • yhteisten ohjelmien laadunvarmistusta koskevan eurooppalaisen lähestymistavan onnistuneeseen käyttöön (jos kansallinen lainsäädäntö sen sallii) tai
 • EMJMD-ohjelman kunkin kansallisen komponentin yksittäisiin akkreditointipäätöksiin.

Järjestelmien/laitosten akkreditointien osalta, ts. korkeakoulujen koulutusohjelmien itseakkreditoinnin osalta, asianmukainen akkreditointi voidaan vahvistaa

 • esittämällä vastaava kansallinen lainsäädäntö, joka antaa korkeakouluille oikeuden tarjota koulutusohjelmia ja myöntää maisterin tutkintoja ja/tai
 • esittämällä korkeakoulun sisäiset päätökset, jotka koskevat ehdotetun EMJMD-koulutusohjelman kansallisten komponenttien toteuttamista.

Tämän lisäksi konsortion ohjelmamaista tulevien korkeakoulukumppaneiden täytyy tunnustaa toistensa kansalliset tutkintoon johtavat maisteritutkinnot. Hakijoiden on huomattava, että EMJMD-opintojaksojen tunnustamismenetelmä on sovittava konsortion sisällä ennen ohjelman ensimmäistä opiskelijavalintaa.

Ohjelmamaissa sijaitsevien korkeakoulujen, jotka ovat konsortioiden täysivaltaisia kumppaneita, on oltava maisterin tutkintoja myöntäviä korkeakouluja, jotka voivat myöntää Erasmus Mundus -maisteriohjelman suorittaneille joko yhteistutkinnon tai (vähintään kaksoistutkinnon käsittävän) yhdistelmätutkinnon. Konsortioiden on myös varmistettava, että kaikki tutkinnon suorittaneet opiskelijat saavat opiskelujaksonsa päätyttyä yhteisen tutkintotodistuksen liitteen (Joint Diploma Supplement), joka kattaa koko maisteriohjelman sisällön.

Elleivät kumppanit nimenomaan päätä toisin, ensimmäinen vuosi käytetään ohjelman valmisteluihin ja markkinointiin/tiedotukseen: ohjelmaa mainostetaan ja tehdään ensimmäiset opiskelijavalinnat. Yhteisissä maisteriohjelmissa on oltava täysin yhtenäiset menettelyt, jotka kattavat opiskelijoiden pääsyvaatimukset1, opetus- ja koulutustoiminnot, laadunvarmistusmekanismit, opiskelijoiden tenttien ja opintosuoritusten arvioinnin, konsortion hallinnolliset ja varainhoitoa koskevat säännöt sekä opiskelijoille tarjottavien palvelujen (esimerkiksi kielikurssien ja viisumituen) luonteen ja laajuuden jne. Kaikkien opiskelijoiden on kuuluttava konsortion valitseman terveydenhoito- ja vakuutusjärjestelmän piirin. Järjestelmässä on noudatettava EMJMD-ohjelman vähimmäisvaatimuksia, jotka on määritelty toimeenpanoviraston verkkosivuilla olevissa ohjeissa.

Nämä seikat ovat ratkaisevan tärkeitä, sillä ne osoittavat, että EMJMD-ohjelma ja sen järjestävä konsortio muodostavat aidosti yhtenäisen kokonaisuuden. Hakijan odotetaan siksi esittävän hakuvaiheessa luonnoksen konsortion sopimuksesta, jossa edellä mainitut ja muut tärkeät seikat esitetään selkeällä ja läpinäkyvällä tavalla. Ajantasaisen, kattavan ja perusteellisen konsortiosopimuksen esittäminen on merkki siitä, että konsortion jäsenet ja hakemus ovat valmiit ja EMJMD-ohjelmaa voidaan ryhtyä toteuttamaan menestyksekkäästi.

Erasmus Mundus -maisteriohjelmaa toteuttavan konsortion on laadittava yhteisiä markkinointi- ja tiedotustoimintoja yhteisen koulutusohjelman ja Erasmus+ -apurahajärjestelmän maailmanlaajuisen näkyvyyden varmistamiseksi. Markkinointi- ja tiedotustoimintojen osana on ehdottomasti perustettava yhteinen ja kattava kurssin verkkosivusto ennen apurahojen ensimmäistä hakukierrosta. Kurssisivusto on laadittava englanniksi sekä pääasiallisella opetuskielellä (jos se on muu kuin englanti), ja siinä on tarjottava opiskelijoille ja heidän tuleville työnantajilleen kaikki tarvittava tieto Erasmus Mundus -maisteriohjelmasta.

Hakemusmenettely ja hakemusten jättämisen määräaika on suunniteltava siten, että opiskelijat saavat kaiken tarvittavan tiedon hyvissä ajoin etukäteen, jotta heille jää riittävästi aikaa laatia ja jättää hakemus (eli vähintään neljä kuukautta ennen määräaikaa). Konsortioita kehotetaan myös järjestämään vastaanottavien korkeakoulujen sijaintimaiden kielten kursseja ja tarjoamaan muiden laajalti puhuttujen kielten kursseja. Näkyvyyttä tuetaan komission ja toimeenpanoviraston verkkosivuilla sekä kansallisten toimistojen ja EU:n edustustojen välityksellä. Toimeenpanoviraston verkkosivustolla on EMJMD-maisteriohjelmien verkkosivujen laatimisohjeita.

2. Maisteriopiskelijoita koskevat ehdot

Erasmus Mundus -maisteriohjelmaan hakevilla maisteriopiskelijoilla on oltava alempi korkeakoulututkinto,2 tai heidän on osoitettava suorittaneensa vastaavantasoiset opinnot, jotka on tunnustettu kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti. Jokaisen EMJMD-ohjelmaa toteuttavan konsortion velvollisuutena on määritellä oma opiskelijahakumenettelynsä ja omat valintaperusteensa toimeenpanoviraston verkkosivuilla olevien vaatimusten ja ohjeiden mukaisesti. Opiskelijat voivat hakea EMJMD-apurahaa mille tahansa haluamalleen Erasmus+ Erasmus Mundus -kurssille. EMJMD-luettelo kursseista löytyy osoitteesta http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/emjmd-catalogue_en.

Erasmus Mundus -maisteriohjelman opiskelijoiden apurahoja on tarjolla kaikkialta maailmasta tuleville opiskelijoille. Konsortion on otettava huomioon maantieteellinen tasapaino apurahojen jakamisessa, eli apuraha voidaan myöntää saman opiskelijavalinnan aikana enintään kolmelle samasta maasta tulevalle (tai saman kansalaisuuden omaavalle) hakijalle. Nämä ehdot eivät koske japanilaisia opiskelijoita EU:n ja MEXT:in osarahoittamissa konsortioissa. Jos opiskelijalla on kaksoiskansalaisuus, hänen on ilmoitettava, kumman kansalaisuuden mukaisesti hän jättää apurahahakemuksen. Maailman prioriteettialueita varten tarkoitettuun lisärahoitukseen voidaan kuitenkin soveltaa erityisiä sääntöjä. EMJMD-konsortioita kannustetaan myös hyväksymään omarahoitteisia opiskelijoita3 siten, että heidän ohjeellinen osuutensa on vähintään 25 prosenttia Erasmus+ -apurahan saajista.

EMJMD-ohjelman opiskelija-apurahoja myönnetään opiskelijoille, jotka osallistuvat koko EMJMD-ohjelmaan. Apurahan saajat eivät voi vähentää EMJMD-ohjelmaan kuuluvia pakollisia osia siirtämällä ohjelmaan opintopisteitä, jotka he ovat saaneet ennen ohjelmaan osallistumista suorittamistaan korkeakouluopinnoista. EMJMD-ohjelman apurahan saajat eivät voi myöskään saada samanaikaisesti tukea, jota myönnetään EU:n talousarviosta rahoitettaviin muihin korkeakoulutusohjelmiin kuuluvaa opiskelija- tai henkilöstöliikkuvuutta varten.

EMJMD-ohjelman toteuttamista koskevien sääntöjen on oltava täysin avoimet, ja osallistuvien opiskelijoiden oikeudet ja velvollisuudet ohjelmaa toteuttavaa konsortiota kohtaan on määriteltävä. Tätä varten molempien osapuolten (eli hyväksyttyjen opiskelijoiden ja konsortioiden) on allekirjoitettava opiskelijasopimus (Student Agreement) ennen opiskelijan ilmoittautumista EMJMD-ohjelmaan (katso sopimuksen malli toimeenpanoviraston verkkosivuilla). Opiskelijasopimus kattaa muun muassa kaikki EMJMD-ohjelman toteutukseen liittyvät akateemiset, rahoitukselliset ja hallinnolliset näkökohdat sekä opiskelijan menettelysäännöt ja apurahan saajien osalta apurahahallintoa koskevat seikat. Siihen on sisällyttävä tulosindikaattoreita, joiden avulla seurataan ECTS-opintopisteiden vähimmäismäärän kertymistä (ja maininta seurauksista, jos vähimmäismäärä ei täyty), yleistä tietoa opiskelijalle tarjottavista palveluista sekä yksityiskohtaisempaa tietoa muun muassa terveydenhuollosta ja sosiaaliturvasta, liikkuvuusvaatimuksista sekä opinnäytetyötä, tenttejä ja valmistumista koskevista säännöistä. Avoimuussyistä opiskelijasopimuksen malli on julkaistava konsortion ylläpitämällä EMJMD-ohjelman verkkosivustolla (kaikilla EMJMD-ohjelmilla on oltava oma verkkosivustonsa).

3. Seurantaa ja laadunvarmistusta koskevat ehdot

Edunsaajina olevien konsortioiden on seurattava EMJMD-ohjelman toteutusta seuraavanlaisten seuranta- ja laadunvarmistusjärjestelyjen avulla:

 • Suunnitelmassa on mainittava yhteiset arviointimenetelmät ja kriteerit, sovittu toteutusaikataulu/välitavoitteet ja jatkotoimet. Laadunvarmistusjärjestelyjen on oltava kiinteä osa EMJMD-ohjelman hankesuunnittelua hakemusten jättövaiheessa, ja niiden on katettava varsinkin sisäinen ja ulkoinen arviointi, indikaattoreista saatu palaute (esim. valmistuneiden työllistyvyys, ohjelman jatkuvuus) jne. Konsortion on raportoitava toimeenpanovirastolle laadunvarmistuksen tuloksista ja tulosten perusteella tehdyistä päätelmistä.
 • Säännöllisesti toimitettavat väliraportit hankkeen täytäntöönpanosta.
 • Opiskelijoiden liikkuvuuden ja suoritusten määrällinen ja laadullinen seuranta (toteutetut toiminnot, hankitut ECTS-opintopisteet ja myönnetyt tutkinnot) toimeenpanoviraston tarjoaman sähköisen Mobility Tool+ -raportointityökalun avulla.
 • Yhteydenpito Erasmus Mundus -alumniyhdistykseen (EMA) ja yhteistyö sen kanssa (tarpeen ja odotusten mukaan) (EMA:n verkkosivusto: www.em-a.eu).
 • Osallistuvien korkeakoulujen, opiskelijoiden edustajien, toimeenpanoviraston ohjelmavastaavan/-vastaavien, asianomaisten kansallisten toimistojen henkilöstön ja (tarvittaessa) ulkopuolisten asiantuntijoiden yhteiset kokoukset. EMJMD-ohjelmaa toteuttavien konsortioiden on järjestettävä vähintään kaksi tällaista kokousta hankesopimuksen kattamana ajanjaksona.
 • Ohjelmaan hyväksytyiltä opiskelijoilta saatu palaute.
 • Osallistuminen aihekohtaisiin klusterikokouksiin, joita komissio, toimeenpanovirasto tai kansalliset toimistot järjestävät hyvien käytäntöjen vaihdon ja keskinäisen oppimisen tukemiseksi.

4. Emjmd-konsortioiden valintamenettely

Yhteisen maisteriohjelman pääasiallisena tavoitteena on houkutella, valikoida ja rahoittaa huippuosaamista. Huippuosaamisella viitataan tässä yhteydessä sekä akateemiseen laatuun, jota odotetaan pääasiallisilta toimijoilta (osallistujaorganisaatioilta ja EMJMD-ohjelmaa suorittavilta opiskelijoilta) että konsortioiden kykyyn toteuttaa integroitu kansainvälinen koulutusohjelma, johon osallistuu opiskelijoita niin ohjelma- kuin kumppanimaista. Ehdotusten täydellisen arvioinnin suorittavat akateemiset asiantuntijat yksivaiheisessa arviointiprosessissa.

Kaikki ehdotukset asetetaan paremmuusjärjestykseen neljän myöntämisperusteen (”Hankkeen relevanssi”, ”Hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu”, ”Hankeryhmän ja yhteistyöjärjestelyjen laatu” sekä ”Vaikuttavuus ja tulosten levittäminen”) arvioinnin perusteella. EU:n ja MEXT:in osarahoittamille konsortioille tullaan laatimaan erillinen luettelo. Rahoitusta myönnetään vain ehdotuksille, jotka saavat vähintään 30/40 pistettä myöntämisperusteesta ”Hankkeen relevanssi” ja kokonaispistemääräksi vähintään 70/100.

Jos ehdotukset ylittävät kaikki pisterajat, ne otetaan huomioon myönnettäessä lisäapurahoja kumppanimaiden prioriteettialueille, jotka määritellään kohdassa ”Lisäapurahat maailman prioriteettialueilta tuleville opiskelijoille”. Akateemiset asiantuntijat tutkivat ja arvioivat lisäperustetta ”Hankkeen relevanssi prioriteettialueen kannalta” koskevassa kohdassa annetut selvitykset ja ilmoittavat, ovatko tiedot relevantteja vai eivät.

Lisäperusteen arviointi ei vaikuta alkuperäiseen paremmuusjärjestykseen, joka perustuu neljän myöntämisperusteen (”Hankkeen relevanssi”, ”Hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu”, ”Hankeryhmän ja yhteistyöjärjestelyjen laatu” ja ”Vaikuttavuus ja tulosten levittäminen”) arviointiin. Tämä ei koske EU:n ja MEXT:in osarahoittamia konsortioita, jotka eivät voi hakea lisäapurahoja.

 • 1. Valintamenettely on järjestettävä niin, että valituiksi tulee opiskelijoiden parhaimmisto eri puolilta maailmaa.
 • 2. Vaikka tämän ehdon on poikkeuksetta täytyttävä ilmoittautumisajankohtana, EMJMD-konsortiot voivat päättää, että ne ottavat vastaan apurahahakemuksia opiskelijoilta, jotka suorittavat ensimmäisen korkeakoulututkintonsa viimeistä vuotta.
 • 3. Omarahoitteiset opiskelijat joko maksavat kulunsa itse tai heille on myönnetty apuraha jostain toisesta ohjelmasta.