Sisukord
Otsi juhendist

Erasmus Munduse Ühised Magistriõppekavad

1. Erasmus Munduse Ühise Magistriõppekava ülesehitusega seotud tingimused

Kui konsortsium otsustab pärast valimist ettevalmistavat aastat kasutada, siis peab Erasmus Munduse ühine magistriõppekava olema taotlemise ajal täielikult välja töötatud ja valmis andma alates teisest õppeaastast pärast taotlemist neli järjestikust väljalaset. Erasmus Munduse ühise magistriõppekava konsortsiumidelt, kes on otsustanud mitte kasutada ettevalmistavat aastat, oodatakse, et nad alustavad esimese magistrilennuga kohe, seega esimesel õppeaastal pärast nende valikut.

Selleks et täita B sätestatud miinimumnõudeid ja kui väline kvaliteedikontroll programmi tasandil on kohustuslik (olenevalt jurisdiktsioonist võib selleks olla nt akrediteerimine ja hindamine), siis pädevate siseriiklike ametiasutuste nõutud tõendid võivad:

 • tuleneda Euroopa ühisprogrammide kvaliteedi tagamiseks kasutatava lähenemisviisi edukast rakendamisest (kui siseriiklikud õigusaktid seda võimaldavad), või
 • põhineda individuaalsetel akrediteerimise otsustel iga riikliku komponendi puhul, lähtuvalt sellest, millest koosneb Erasmus Munduse ühine magistriõpe.

Süsteemi/õppeasutuste akrediteerimiseks, st kui kõrgkoolid akrediteerivad ise oma õppeprogrammid, võib kehtiv akrediteerimissertifikaat olla esitatud järgmisel kujul:

 • tõend vastava siseriikliku õigusakti kohta, mis annab kõrgkoolidele õiguse pakkuda õppeprogramme ja anda magistrikraadi ja/või
 • tõend kõrgkooli asjakohase sisemise otsuse kohta, et pakkuda kavandatava Erasmus Munduse ühise magistriõppe programmi riiklikke komponente.

Lisaks akrediteerimisele peavad konsortsiumi kuuluvad programmiriikide partnerkõrgkoolid riiklikke magistrikraadini viivaid õppekavu vastastikku tunnustama. Taotlejad peaksid tähelepanu pöörama asjaolule, et Erasmus Munduse ühise magistriõppekava õppeperioodide konsortsiumisisene tunnustamine peab olema lõpule viidud enne esimeste üliõpilaste vastuvõtu algust.

Programmiriigi kõrgkoolid, kes osalevad konsortsiumis partnerina, peavad olema magistrikraade väljastavad haridusasutused, kellel on võimalik anda Erasmus Munduse ühise magistriõppekava läbinutele välja kas ühiskraad või mitmekordne kraad (vähemalt topeltkraad). Konsortsiumid peavad tagama ka kõikidele lõpetajatele nende õppeperioodi lõpul ühise, kogu magistriõppe programmi sisu hõlmava diplomilisa väljastamise.

Esimene aasta on ettevalmistav ja reklaami- / teadlikkuse suurendamise aasta, mille jooksul reklaamitakse programmi ja valitakse esimese lennu üliõpilased, v.a juhul, kui taotleja sellest sõnaselgelt loobub. Erasmus Munduse ühiste magistriõppekavade raames tuleb rakendada üliõpilaste vastuvõtutingimuste1, õpetamis-/koolitustegevuse, kvaliteedi tagamise mehhanismide, üliõpilaste eksamineerimise ja tulemuste hindamise, konsortsiumi haldus- ja finantsjuhtimise, üliõpilastele osutatavate teenuste laadi/ulatuse (nt keelekursused, abi viisa hankimisel) jms suhtes täies ulatuses ühiseid/ühtseid menetlusi.

Kõik üliõpilased peavad olema hõlmatud ravikindlustusskeemiga, mille valib välja konsortsium. See skeem peab olema vastavuses Erasmus Munduse ühise magistriõppekava miinimumnõuetega, mis on määratletud Rakendusameti veebisaidil avaldatud suunistes.

Need elemendid on äärmiselt olulised näitamaks Erasmus Munduse ühise magistriõppekava kursuse ja seda elluviiva konsortsiumi täielikku lõimumist. Seepärast oodatakse, et taotlemise etapis esitatakse Konsortsiumilepingu projekt, milles käsitletakse neid ja muid olulisi teemasid selgelt ja läbipaistvalt. Ajakohastatud, kõikehõlmava ja põhjaliku Konsortsiumilepingu olemasolu on märk partnerite valmisolekust ja taotluse küpsusest.

Erasmus Munduse ühise magistriõppe konsortsiumil tuleb kavandada ühised edendus- ja teadlikkuse suurendamise meetmed, et tagada niihästi ühise õppeprogrammi kui ka programmi Erasmus+ stipendiumikava nähtavus kogu maailmas. Need meetmed hõlmavad vajaduse korral kursuse integreeritud ja ülevaatliku veebisaidi väljatöötamist (inglise keeles, samuti peamises õppetöö läbiviimise keeles või keeltes, kui need on erinevad) enne esimest stipendiumide taotlusvooru. Veebisait peab andma üliõpilastele ja tulevastele tööandjatele Erasmus Munduse ühise magistriõppekava kohta kogu vajaliku teabe.

Üliõpilaste esitatavate taotlustega seotud menetlus ja taotluste esitamise tähtaeg tuleks kavandada nii, et üliõpilastele antakse aegsasti kogu vajalik teave ning jäetakse piisavalt aega taotluse ettevalmistamiseks ja esitamiseks (selleks peaks antama aega vähemalt neli kuud enne stipendiumi tähtaja lõppu).

Konsortsiumi ärgitatakse ka korraldama vastuvõtvates asutustes kõneldava keele kursusi ja pakkuma kursuseid teisteski laialdaselt kõneldavates keeltes. Nähtavust võimendatakse Komisjoni ja Rakendusameti veebisaitides ning Riiklike Büroode ja ELi delegatsioonide kaudu. Viited Erasmus Munduse ühise magistriõppekava veebisaitidele on avaldatud Rakendusameti veebisaidil.

2. Nõuded Magistriõppe üliõpilastele

Magistriõppe üliõpilased, kes soovivad osaleda Erasmus Munduse ühises magistriõppekavas, peavad olema varem omandanud esimese kõrghariduskraadi2 või tõendama samaväärse tasandi õppe läbimist liikmesriigi õigusaktide ja tavade kohaselt.

Iga Erasmus Munduse ühise magistriõppe konsortsium vastutab üliõpilase esitatavate taotluste menetlemise ja valikukriteeriumide kindlaksmääramise eest kooskõlas Rakendusameti veebisaidil. avaldatud nõuete ja suunistega. Selles kontekstis võivad üliõpilased kandideerida Erasmus Munduse ühise magistriõppekava stipendiumile mistahes Erasmus+ Erasmus Munduse kursuse raames omal valikul (Erasmus Munduse ühiste magistriõppekavade kataloogi leiab aadressilt http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/emjmd-catalogue_en.

Programmi Erasmus+ alla kuuluva Erasmus Munduse ühise magistriõppekava üliõpilase stipendiume võib anda maailma iga piirkonna üliõpilastele. Konsortsium peab arvestama geograafilist tasakaalu, s.t samal vastuvõtuperioodil võib Erasmus Munduse ühise magistriõppekava stipendiumi määrata kõige rohkem kolmele sama riigi /sama kodakondsusega kandidaadile. See tingimus ei kohaldu Jaapani üliõpilastele konsortsiumis, mis on kaasrahastatud ELi ja MEXTi poolt.

Topeltkodakondsusega üliõpilased peavad täpsustama kodakondsuse, mida nad stipendiumi taotlemisel kasutavad. Lisavahendite eraldamisel konkreetsete maailma piirkondade jaoks võib siiski kohaldada erieeskirju. Erasmus Munduse ühise magistriõppe konsortsiume ärgitatakse ka vastu võtma ennast ise rahastavaid üliõpilasi3, kes moodustavad programmi Erasmus+ stipendiumisaajatest vähemalt 25 %.

Erasmus Munduse ühise magistriõppekava stipendiume määratakse osalemiseks terves Erasmus Munduse ühise magistriõppekava programmis. Stipendiumisaajad ei saa üle kanda ülikooli ainepunkte, mis on omandatud kursustel enne nende vastuvõtmist Erasmus Munduse ühisele magistriõppekavale, et vähendada nende abil ühise programmi kohast kohustuslikku tegevust. Peale selle ei saa Erasmus Munduse ühise magistriõppekava stipendiumisaajad saada samal ajal õpirände toetust, mida eraldatakse üliõpilastele või kõrgkoolide töötajatele muude ELi eelarvest rahastatavate kõrgharidusprogrammide raames.

Erasmus Munduse ühise magistriõppekava rakendamiseeskirjade täieliku läbipaistvuse tagamiseks, samuti vastuvõetud üliõpilaste õiguste ja vastutuse määratlemiseks Eramus Munduse ühise magistriõppe konsortsiumi suhtes peavad mõlemad osalejad (vastu võetud üliõpilased ja Erasmus Munduse ühise magistriõppe konsortsiumid) allkirjastama enne üliõpilaste vastuvõtmist Erasmus Munduse ühise magistriõppekava kursusele lepingu (vt näidist rakendusameti veebisaidil).

Selles lepingus käsitletakse kõiki akadeemilisi, rahalisi, halduslikke, käitumise jms aspekte, mis on seotud Erasmus Munduse ühise magistriõppekava rakendamisega, ja stipendiumisaajate puhul stipendiumi haldamisega. Leping peaks sisaldama minimaalse arvu ECTSi ainepunktide edukat omandamist kajastavaid tulemusnäitajaid (ja tagajärgi nende mitteomandamise korral), teavet üliõpilasele osutatavate teenuste kohta, samuti ravi-/sotsiaalkindlustuse, õpirände nõuete ja väitekirja/eksami/lõpetamisega seotud nõudeid.

Läbipaistvuse huvides tuleb üliõpilasega sõlmitava lepingu vorm avaldada konsortsiumi Erasmus Munduse ühise magistriõppekava veebisaidil (kõikidel Erasmus Munduse ühistel magistriõppekavadel peab olema eraldi veebisait).

3. Seire ja kvaliteedi tagamine

Selleks et Erasmus Munduse ühise magistriõppekava kursuste läbiviimise üle saaks teostada tõhusalt järelevalvet, peavad toetust saavad konsortsiumid kohaldama mitmeid seire- ja Kvaliteedi Tagamise mehhanisme:

 • ühise kvaliteedi tagamise kava väljatöötamine, mis sisaldab ühtseid hindamismeetodeid ja -kriteeriume, rakendamise kooskõlastatud ajakava/vaheetappe ja järelmeetmeid. See kvaliteedi tagamise protseduur, eelkõige sisemised ja välised hindamismenetlused, tagasiside näitajate kohta (nt lõpetanute tööhõive, jätkusuutlikkus) jms tuleb lõimida taotlemise etapis Erasmus Munduse ühise magistriõppekava projekti kavandisse. Konsortsium teavitab Rakendusametit kvaliteedi tagamise tulemustest ja tehtud järeldustest;
 • korrapäraste vahe-/eduaruannete esitamine projekti elluviimise kohta;
 • üliõpilase õpirände ja tulemuste kvantitatiivne ja kvalitatiivne seire (elluviidud meetmed, omandatud ECTSi ainepunktid ja omistatud kraadid) Rakendusameti veebiplatvormi Mobility Tools kaudu;
 • kontaktid ja koostöö (kui see on asjakohane ja oodatud) Erasmus Munduse Vilistlasühendusega Vilistlasühenduse veebisait asub aadressil www.em-a.eu);
 • ühised kohtumised osalevate kõrgkoolide, üliõpilaste esindajate, Rakendusameti programmiametniku/-ametnike, asjaomaste Riiklike Büroode töötajate ja vajaduse korral välisekspertidega; Erasmus Munduse ühise magistriõppekava konsortsium peab korraldama toetuslepingu kehtivuse ajal vähemalt kaks kohtumist;
 • tagasiside vastuvõetud üliõpilastelt;
 • osalemine Komisjoni, Riiklike Büroode või Rakendusameti korraldatavatel temaatiliste klastrite kohtumistel, et soodustada heade tavade vahetamist ja üksteiselt õppimist.

4. Erasmus Munduse Ühise Magistriõppe konsortsiumi valikumenetlus

Erasmus Munduse ühise magistriõppeprogrammi peamine eesmärk on ligi meelitada, välja valida ja rahastada tipptaset. Seda tuleks mõista nii peamiste osalejate (täieõiguslikud partnerid ja Erasmus Munduse Ühise Magistriõppekava üliõpilased) akadeemilise kvaliteedina kui ka nende konsortsiumide rakendussuutlikkusena, millelt oodatakse lõimitud rahvusvahelise õppeprogrammi läbiviimist Programmi- ja Partnerriikide üliõpilastega. Ettepanekuid hindavad põhjalikult teaduseksperdid üheetapilisel hindamisel.

Nelja kriteeriumi (s.t projekti asjakohasus, projekti ülesehituse ja elluviimise kvaliteet, projektimeeskonna ja koostöökorralduse kvaliteet, mõju ja tulemuste levitamine) hindamise põhjal koostatakse kõikide ettepanekute pingerida. Konsortsiumis, mida kaasrahastatakse ELi ja MEXTi poolt, kehtestatakse eraldi paremusjärjestus. Rahastamist kaalutakse üksnes nende ettepanekute puhul, mis ületasid miinimumkünnise (vähemalt 30 punkti 40st) kriteeriumi „Projekti asjakohasusˮ raames ja said vähemalt 70 punkti 100st.

Neid ettepanekuid, mis ületavad kõik künnised, hinnatakse partnerriigi sihtpiirkondade jaoks lisastipendiumi saamiseks, nagu on määratud kindlaks jaos „Lisastipendiumid sihtpiirkondadest pärit üliõpilastele”. Sõltumatud teaduseksperdid analüüsivad ja hindavad vastavust lisatoetuse määramise kriteeriumile: „Projekti asjakohasus sihtpiirkonnas/-piirkondades” ja näitavad „jah/eiˮ-vastustega küsimuste põhjal, kas teave on asjakohane.

Lisakriteeriumi hindamine ei mõjuta algset pingerida, mis tuleneb neljast kriteeriumist (projekti asjakohasus, projekti ülesehituse ja elluviimise kvaliteet, projektimeeskonna ja koostöökorralduse kvaliteet, mõju ja tulemuste levitamine). See ei kohaldu ELi ja MEXTi poolt kaasrahastatud konsortsiumiga, millel pole õigust lisastipendiumite taotlemiseks.

 • 1. Valikumenetlus peab olema korraldatud nii, et oleks tagatud parimate õpilaste väljavalimine kogu maailmast.
 • 2. Ehkki see tingimus peab olema magistrikursusele registreerimisel ilmtingimata täidetud, võib Erasmus Munduse ühise magistriõppe konsortsium teha otsuse võtta vastu stipendiumitaotlusi ka üliõpilastelt, kes on jõudnud oma esimese kõrgushariduskraadi omandamisel viimasesse aastasse.
 • 3. End ise rahastavad üliõpilased maksavad õpingute eest ise või saavad stipendiumi mõne muu kava raames.