Innehållsförteckning
Sök i handledningen

Kapacitetsuppbyggnad inom området högre utbildning

Förtydliganden av omfattningen av EU-bidraget

Personalkostnader

Sökanden ska uppskatta den arbetsinsats av personalen som krävs utifrån den berörda personalkategorin och det antal dagar som de kommer att arbeta i projektet i förhållande till verksamheterna, arbetsplanen och de resultat som förutses. Arbetsdagarna kan inbegripa veckoslut, allmänna helgdagar och andra lediga dagar. Vid uppskattningen av budgeten ska antalet arbetsdagar per individ inte överstiga 20 dagar per månad eller 240 dagar per år. Uppskattningen av budgeten görs genom att tillämpa Erasmus+-bidrag till enhetskostnaderna för personal. Den är oberoende av de faktiska ersättningsfor-mer som definieras i partnerskapsavtal och genomförs av bidragsmottagarna.

Profilen för den personal som medverkar i kapacitetsuppbyggande projekt indelas i fyra kategorier:

 • Ledande befattning (personalkategori
 • 1) (inklusive lagstiftare, högre tjänstemän och chefer) som utför ledningsuppgifter på högsta nivå avseende administration och samordning av projektverksamheter.
 • Forskare, lärare och utbildare (personalkategori 2) brukar utföra akademiska arbetsuppgifter relaterade till utveckling av kursplaner och yrkesutbildningsprogram, utveckling och anpassning av undervisnings- och handledningsmaterial, förberedelser och undervisning i kurser eller yrkesutbildning.
 • Teknisk personal (personalkategori 3) (inklusive tekniker och docenter) utför tekniska uppgifter som bokföring, redovisning och översättning. Externa översättningstjänster och externa språkkurser som tillhandahålls av underleverantörer som inte är medlemmar av konsortiet ska klassificeras som underleverantörskostnader.
 • Administrativ personal (personalkategori 4) (inklusive kontors- och kundservicepersonal) utför administrativa uppgifter såsom sekreterararbete.

De faktiska ersättningsformerna för den personal som medverkar i projektet ska definieras gemensamt av de deltagande organisationerna, godkännas av de ansvariga cheferna samt ingå i de partnerskapsavtal som ingås mellan partnerna i början av projektet.

Resekostnader – personal

Varje personalkategori (t.ex. chefer, forskare, lärare, teknisk och administrativ personal) som omfattas av ett officiellt kontrakt i de bidragsmottagande institutionerna och som medverkar i projektet kan få del av finansiellt stöd för resor och uppehälle förutsatt att detta är direkt nödvändigt för att uppnå projektets mål.

Resor kan avse följande verksamheter:

 • Undervisnings-/yrkesutbildningsuppdrag.
 • Fortbildnings- och omskolningsändamål (endast berättigat för personal från partnerländer).
 • Uppdatering av program och kurser.
 • Praktiktjänstgöring i företag, industrier och institutioner (endast tillgängligt för personal från partnerländer).
 • Möten som är relaterade till projektledning (t.ex. för ledning, samordning, planering, övervakning och kvalitetskontroll).
 • Workshoppar och besök för att sprida resultat.

Sådana resor får inte pågå längre än tre månader.

Resekostnader – studenter

Studenter (på kortidsstudier, grundnivå (kandidat eller motsvarande), avancerad nivå (master eller motsvarande) eller doktorandnivå)) som är inskrivna vid någon av de bidragsmottagande institutionerna kan få finansiellt stöd för resor och uppehälle om detta bidrar till att projektmålen uppnås. Resor för studenter måste ske inom en deltagande organisation eller i en annan organisation under tillsyn av en deltagande organisation.

De gäller främst studenter från ett partnerland och är avsett för följande verksamheter:

Verksamhet

Varaktighet

 • Studieperioder vid en institution i ett partnerland.
 • Studieperioder vid en institution i ett programland (endast för studenter från partnerländer).
 • Deltagande i intensivkurser som arrangeras av en institution i ett program- eller partnerland.
 • Praktiktjänstgöring i företag, industrier eller institutioner i ett partnerland.
 • Praktiktjänstgöring i företag, industrier eller institutioner i ett programland (endast för studenter från partnerländer).

Minst 2 veckor till högst 3 månader

 • Deltagande i kortvariga verksamheter som är förknippade med ledningen av projektet (styrkommittéer, samordningsmöten, kvalitetssäkring m.m.).

Max 1 vecka

Godkännande i förväg från Centrala programkontoret krävs om studenten avser att genomföra verksamheter som inte beskrivs ovan.

Utrustning

EU-bidraget kan användas som stöd till inköp av utrustning. Endast inköp av utrustning som är direkt relevant för projektets mål anses vara bidragsberättigande utgifter. Detta kan till exempel vara (e-)böcker och tidskrifter, faxmaskiner, kopieringsmaskiner, datorer och kringutrustning (inklusive bärbara datorer och surfplattor), programvara, maskiner och utrustning för undervisningsändamål, laboratorieförnödenheter (undervisningsändamål), videoprojektorer (maskinvara) och videopresentationer (programvara), tv-apparater, installation/konfigurering av kommunikationslinjer för internetanslutning, åtkomst till databaser (bibliotek och elektroniska bibliotek utanför partnerskapet) och moln, kostnader för underhåll, försäkring, transport och installation av utrustning.

Utrustningen är avsedd enbart för de högskolor i partnerlandet som ingår i partnerskapet där den ska installeras så snart det är praktiskt möjligt. Utrustningen måste inventarieföras i den institution där den installeras. Denna institution är den enda ägaren till utrustningen.

 • Utrustningen ska vara av betydelse för projektmålen och ska därför inköpas i början av projektets genomförandeperiod och i regel senast tolv månader före projektets slut.
 • Utrustning får under inga omständigheter köpas för en institution/organisation i ett programland eller för en institution som inte är en högskola i partnerländerna.
 • Hyra av utrustning kan anses vara en bidragsberättigande kostnad men endast i undantagsfall om det motiveras av omständigheterna och förutsatt att hyran inte fortsätter efter det att bidragsavtalet löpt ut.
 • Med hänsyn till den särskilda beskaffenheten av den kapacitetsuppbyggande insatsen inom ramen för programmet Erasmus+ beaktas den totala kostnaden för inköpet av utrustningen, inte utrustningens värdeminskning.

Om utrustning för över 25 000 euro, och för mindre än 134 000 euro, köps in måste bidragsmottagarna göra en konkurrensutsatt anbudsinfordran från minst tre leverantörer och välja det anbud som ger bästa förhållandet mellan kvalitet och pris, iaktta principerna om öppenhet och lika behandling av potentiella leverantörer samt undvika intressekonflikter. För inköp av utrustning för mer än 134 000 euro gäller nationell lagstiftning. Bidragsmottagarna får inte dela upp inköp av utrustning i avtal om mindre belopp under tröskeln.

Sökande ska vara medvetna om att upphandling och leverans av utrustning till partnerlandets institutioner ofta är ett ganska komplicerat förfarande och detta bör därför beaktas på planeringsstadiet.

Anlitande av underleverantörer

Anlitande av underleverantörer är avsett för specifika, i tiden avgränsade och projektrelaterade uppgifter som inte kan utföras av konsortiemedlemmarna själva. Det innefattar egenföretagare/frilansande experter. Anlitandet av externa organ som underleverantörer ska endast ske undantagsvis. Den specialkompetens och särskilda sakkunskap som krävs för att uppnå projektmålen bör finnas inom konsortiet och bör avgöra dess sammansättning. Det är därför inte tillåtet att anlita underleverantörer för uppgifter som är relaterade till projektledningen.

Följande är typiska verksamheter som får läggas ut på underleverantörer (förutsatt att de inte utförs av bidragsmottagarnas personal):

 • Utvärderingsverksamheter och revision.
 • It-kurser.
 • Språkkurser.
 • Trycknings-, publicerings- och spridningsverksamheter.
 • Översättningstjänster.
 • Webbformgivning och -underhåll.

Under alla omständigheter måste uppgifter som underleverantörer ska utföra anges i förslaget (baserat på relevant understödjande information, tillsammans med tydliga motiveringar av varför uppgiften inte kan utföras av bidragsmottagarna) samt det uppskattade beloppet anges i budgeten. Anlitande av underleverantörer som inte förutsetts i budgeten kräver skriftligt godkännande av Centrala programkontoret under projektgenomförandet.

Om kostnaden för anlitande av underleverantörer överstiger 25 000 euro, och understiger 134 000 euro, måste bidragsmottagarna genomföra en konkurrensutsatt upphandling genom att begära in anbud från minst tre leverantörer och välja det anbud som ger bäst förhållande mellan kvalitet och pris, iaktta principerna om öppenhet och lika behandling av potentiella leverantörer och undvika intressekonflikter. För inköp av utrustning för mer än 134 000 euro gäller nationell lagstiftning. Bidragsmottagarna får inte dela upp inköpet av tjänsten i avtal om mindre belopp under tröskeln.

Anlitande av underleverantörer måste grundas på ett avtal, som ska beskriva den särskilda uppgift som ska utföras och dess varaktighet. Avtalet måste innehålla ett datum, projektnummer och vara undertecknat av båda parter.

Personal hos medbidragsmottagare får inte agera som underleverantörer till projektet.

De faktiska kostnaderna för resor och uppehälle för underleverantörer av tjänster ska anges under budgetrubriken för underleverantörer samt motiveras och dokumenteras.

Finansiell rapportering och slutlig beräkning av bidraget

För varje projekt fastställs den planerade budgeten i bidragsavtalet och måste användas enligt bestämmelserna i det avtalet. Beloppet för en budgetpost kan ökas genom överföring från en annan budgetpost med högst 10 % utan föregående godkännande, även om det ökade beloppet överstiger maxtaket för personal, utrustning och anlitande av underleverantörer.

Begäran om att öka budgetposter med mer än 10 % måste inges skriftligen till Centrala programkontoret och leder till ett avtalstillägg. Om ökningen medför att maxbeloppen för personal, utrustning och underleverantörer överskrids godkänns inte begäran.

På rapporteringsstadiet kommer Centrala programkontoret att begära att partnerna tillhandahåller information om tillhandahållen medfinansiering för statistikändamål.

Personalkostnader

För finansiell utvärdering och/eller revision måste bidragsmottagarna kunna motivera/styrka följande:

 • Att det finns ett formellt kontraktsförhållande mellan anställd och arbetsgivare.
 • Den deklarerade arbetsbördan är identifierbar och verifierbar. Bevis krävs för att arbetet slutförts och den tid som ägnats åt projektet (t.ex. närvarolistor, konkreta resultat/produkter, obligatoriska tidrapporter).
 • Ingen motivering kommer att begäras för att styrka utgiftsnivån.

Vid den finansiella rapporteringen måste en ifylld personalöverenskommelse för varje person som arbetat med projektet bifogas projekträkenskaperna och bevaras av samordnaren som styrkande handling. Överenskommelsen måste vara undertecknad av den berörda personen, därefter undertecknad och stämplad av den ansvariga personen (t.ex. institutionschefen) vid den institution där personen normalt arbetar. För personal som utför olika kategorier av uppgifter måste en separat överenskommelse undertecknas för varje typ av verksamhet.

Dessutom måste tidrapporter bifogas till varje personalöverenskommelse. I tidrapporten ska följande anges:

 • Datumet för den tillhandahållna tjänsten.
 • Antalet arbetade dagar på dessa datum.
 • De uppgifter som utförts (kort beskrivning) i relation till verksamhetsplanen.

Tidrapporterna måste vara undertecknade av den berörda personen och kontrasignerade av den ansvarige personen i den institution där personen normalt är anställd. Styrkande handlingar ska inte skickas in med den finansiella rapporten vid projektets slut. Personalöverenskommelser (med styrkande tidrapporter) ska dock bevaras tillsammans med projekträkenskaperna.

På detta stadium kommer Centrala programkontoret att bekräfta de genomförda aktiviteternas lämplighet på grundval av) den rapport som samordnaren skickar in (se bilagan till bidragsavtalet – ”Slutrapport”). Om det råder någon tvekan på en viss punkt, kan genomförandeorganet begära att få in alla styrkande handlingar.

Det faktiska bidraget från EU beräknas på nytt för hela projektet med användning av enhetskostnadsmetoden på grundval av de faktiskt utnyttjade personalresurserna. EU:s bidrag till personalkostnader kan inte överstiga 110 % av det absoluta belopp som anges i bidragsavtalet eller i tilläggen till avtalet.

Kostnader för resor och uppehälle

För finansiell utvärdering och/eller revision måste bidragsmottagare kunna motivera/styrka följande:

 • Att resor är direkt förknippade med särskilda och tydligt identifierbara projektrelaterade verksamheter.
 • Att resor verkligen har ägt rum (boardingkort, hotellfakturor, närvarolistor etc.). Ingen motivering begärs av de faktiska kostnaderna för resor och uppehälle.

Vid den finansiella rapporteringen måste en individuell mobilitetsrapport bifogas till projektredovisningen och bevaras av samordnaren som styrkande handlingar. Styrkande handlingar måste bifogas till varje mobilitetsrapport för att styrka att resan verkligen ägt rum (t.ex. biljetter, boardingkort, fakturor, kvitton, närvarolista). Det är inte nödvändigt att styrka den faktiska kostnaden för resan.

Styrkande handlingar ska inte skickas in med den finansiella rapporten vid projektets slut. De individuella mobilitetsrapporterna ska dock bevaras med projekträkenskaperna.

På detta stadium kommer Centrala programkontoret att bekräfta de genomförda aktiviteternas lämplighet på grundval av den rapport som samordnaren skickar in (se bilagan till bidragsavtalet – ”Slutrapport”). Om det råder någon tvekan på en viss punkt, kan genomförandeorganet begära att få in alla styrkande handlingar.

Det faktiska bidraget från EU beräknas på nytt för hela projektet med användning av enhetskostnadsmetoden på grundval av de faktiskt utnyttjade personalresurserna. EU:s bidrag till kostnader för resor och uppehälle kan inte överstiga 110 % av det absoluta belopp som anges i bidragsavtalet eller i tilläggen till avtalet.

Utrustning

För finansiell utvärdering och/eller revision måste bidragsmottagarna kunna motivera/styrka följande:

 • Att de deklarerade kostnaderna är identifierbara och verifierbara, framför allt att de har registrerats i bidragsmottagarens redovisningssystem.
 • Att utrustningen är införd i den berörda institutionens inventarieförteckning.

Styrkande handlingar ska inte skickas in med redovisningen. De ska dock bevaras tillsammans med projekträkenskaperna:

 • Fakturor för all inköpt utrustning (observera att orderblanketter, proformafakturor, offerter eller uppskattningar inte betraktas som utgiftsbevis).
 • Om tröskeln på 25 000 euro överskrids krävs dokumentation av upphandlingsförfarandet. I sådana fall får bidragsmottagarna inte dela upp inköpet i flera avtal vars enskilda belopp är lägre.

Vid den finansiella rapporteringen registrerar Centrala programkontoret utgifterna på grundval av redovisningen (utgiftsförteckningar) som samordnaren skickar in (se bilagan till bidragsavtalet – ”Slutrapport”). Centrala programkontorets personal granskar dessa förteckningar ingående för att verifiera att utgifterna är bidragsberättigande. Om det råder någon tvekan på en viss punkt, kan Centrala programkontoret begära att få in alla styrkande handlingar.

Observera att om det sammanlagda värdet av fakturabeloppen uppgår till mer än 25 000 euro, måste emellertid kopior (inte originalen) av fakturan och de jämförbara offerterna skickas in som styrkande handlingar tillsammans med redovisningen. På detta stadium får de bidragsberättigande kostnaderna för utrustning inte överstiga 110 % av det absoluta belopp som anges för utrustning i bidragsavtalet eller tillägg till detta.

Anlitande av underleverantörer

För finansiell utvärdering och/eller revision måste bidragsmottagarna kunna motivera/styrka följande:

 • Att det finns ett formellt kontrakt.
 • Att de deklarerade kostnaderna är identifierbara och verifierbara, i synnerhet att de registrerats i bidragsmottagarens redovisningssystem.

Styrkande handlingar ska inte skickas in med redovisningen. De ska dock bevaras tillsammans med projekträkenskaperna:

 • Fakturor, underleverantörsavtal och bankkontoutdrag.
 • Om anlitade underleverantörer av tjänster genomför resor, individuella reserapporter (bilaga) tillsammans med alla kopior av biljetter, boardingkort, fakturor och kvitton, eller för bilresor en kopia av de interna föreskrifterna om ersättning per kilometer. Syftet med de styrkande handlingarna är att visa den faktiska resekostnaden och att resan verkligen ägt rum.
 • Om tröskeln på 25 000 euro överskrids, dokumentation om upphandlingsförfarandet. I sådana fall får bidragsmottagarna inte dela upp inköpet i flera avtal vars enskilda belopp är lägre.

Vid den finansiella rapporteringen registrerar Centrala programkontoret utgifterna på grundval av redovisningen (utgiftsförteckningar) som samordnaren skickar in. Centrala programkontorets personal granskar dessa förteckningar ingående för att kontrollera att utgifterna är bidragsberättigande. Om det råder någon tvekan på en viss punkt, kan Centrala programkontoret begära att få in alla styrkande handlingar.

Observera att om det sammanlagda värdet av underleverantörsbeloppen uppgår till mer än 25 000 euro, måste emellertid kopior (inte originalen) av underleverantörskontraktet, fakturan och de jämförbara offerterna skickas in som styrkande handlingar tillsammans med redovisningen. På detta stadium får de bidragsberättigande kostnaderna för underleverantören inte överstiga 110 % av det absoluta belopp som anges för underleverantörer i bidragsavtalet eller tillägg till detta.

Slutlig beräkning av bidraget

Vid rapporteringen i slutet av projektet beräknas det verkliga bidraget från EU på nytt för hela projektet genom att använda enhetskostnaden (för löner, resor och uppehälle) och faktisk kostnad (för utrustning och underleverantörer) på grundval av de verksamheter som faktiskt genomförts. EU:s bidrag till de olika budgetposterna får inte överstiga 110 % av det absoluta belopp som angetts i bidragsavtalet eller i tillägg till detta.

Andra viktiga regler och rekommendationer

Partnerskapsavtal

Partnerna måste komma överens om detaljerna i sättet att genomföra projektet och formalisera överenskommelsen i ett partnerskapsavtal som ska undertecknas i början av projektet.

En kopia av partnerskapsavtalet ska lämnas till Centrala programkontoret inom sex månader efter undertecknandet av bidragsavtalet.

Partnerskapsavtalet måste täcka de olika finansiella, tekniska och juridiska aspekterna av genomförandet av projektet, inklusive följande:

 • Partnernas roll och ansvar.
 • Budgetfrågor (medfinansiering, uppdelning av budgeten per verksamhet och partner, former för överföring av medel m.m.).
 • Ersättningspolicy för personal.
 • Ersättningsformer för kostnader för resor och uppehälle.
 • Rapporteringsmekanismer.
 • Mekanismer för konfliktlösning m.m.

Sammansättning och ändring av deltagande organisationer

Varje föreslagen ändring av bidragsmottagarna för projektet måste anmälas och kräver Centrala programkontorets godkännande i förväg. Följande krävs för olika ändringar av projektpartnerskapet:

 • Tillägg av en medmottagare av bidrag kräver att den nya medmottagaren och samordnaren avtalar om en skrift-lig fullmakt och att övriga medmottagare skriftligen godkänner fullmakten genom sin rättsliga företrädare. Sam-ordnaren ska bifoga dessa dokument med sin begäran.
 • En medmottagares utträde kräver en skriftlig förklaring från samordnaren och en utträdesskrivelse från den medmottagare som utträder, undertecknad av dess rättsliga företrädare. Om minimikraven för partnerskapet inte längre uppfylls förbehåller sig Centrala programkontoret för utbildning, audiovisuella medel och kultur rätten att besluta om avtalets fortbestånd.
 • Ändringar av kontaktpersonen för samordnaren kräver skriftlig bekräftelse av den nya kontaktpersonen, den rättsliga företrädaren och samordnarens tidigare kontaktperson.

Icke bidragsberättigande kostnader

Förutom de icke bidragsberättigande kostnader som listas i del C, är följande kostnader inte bidragsberättigande för kapa-citetsbyggande projekt:

 • Sådan utrustning som möbler, fordon av alla slag, utrustning för forsknings- och utvecklingsändamål, telefoner, mobiltelefoner, larm- och stöldskyddssystem.
 • Kostnader för lokaler (köp, uppvärmning, underhåll, reparationer m.m.).
 • Kostnader förknippade med köp av fast egendom.
 • Avskrivningskostnader.

Obligatorisk extern revision (revisionsintyg)

En extern revisionsrapport (revisionstyp II) om insatsens redovisning måste skickas in tillsammans med slutrapporten och de nödvändiga styrkande handlingarna.

Syftet med revisionen är att ge Centrala programkontoret en rimlig försäkran om att kostnader och kvitton har deklarerats i den slutliga finansiella rapporten i överensstämmelse med de rättsliga och finansiella bestämmelserna i bidragsavtalet.

Varje bidragsmottagare har rätt att fritt välja en auktoriserad extern revisor, inklusive sin lagstadgade externa revisor, förutsatt att följande kumulativa krav är uppfyllda:

 • Den externa revisorn måste vara oberoende av bidragsmottagaren.
 • Den externa revisorn måste ha kvalifikationer för att genomföra lagstadgad revision av redovisningsdokument i enlighet med nationell lagstiftning som genomför direktivet om lagstadgad revision av årsbokslut och samman-ställd redovisning eller eventuell EU-lagstiftning som ersätter detta direktiv.

En bidragsmottagare som är etablerad i ett tredjeland måste följa motsvarande nationella revisionslagstiftning.

Styrkande handlingar

På begäran måste läsbara kopior (ej original) av styrkande handlingar skickas in. Om det råder något tvivel på en viss punkt får Centrala programkontoret begära in alla styrkande handlingar.

Att inge begärda styrkande handlingar ingår i de avtalsenliga skyldigheterna och underlåtenhet att skicka in en eller flera handlingar kan leda till ett återbetalningskrav för motsvarande utgifter.

Kopior av underleverantörsavtal och fakturor som överstiger 25 000 euro ska skickas in tillsammans med slutrapporten.

Offerter från minst tre leverantörer ska begäras in vid alla inköp av utrustning och tjänster till ett belopp som överstiger 25 000 euro, oavsett budgetrubriken.