Erasmus+

Organizacije

Pregled

Organizacije lahko zaprosijo za podporo Erasmus+ za številne dejavnosti poklicnega razvoja in mreženja, med njimi strateško strokovno izpopolnjevanje zaposlenih, krepitev organizacijske zmogljivosti ter vzpostavljanje nadnacionalnih partnerstev sodelovanja z organizacijami iz drugih držav, ki naj bi pripomogla k inovativnim rešitvam in izmenjavi najboljših praks.

Omogočajo tudi mobilnost za študente, zaposlene, praktikante, vajence, prostovoljce, mladinske delavce in mlade.

Sodelujoče organizacije tako pridobijo večjo zmogljivost za mednarodno delovanje, učinkovitejše metode upravljanja, več možnosti financiranja in projektov, večjo sposobnost za pripravo, vodenje in spremljanje projektov in lahko ponudijo študentom, dijakom in zaposlenim več privlačnejših možnosti.

Kalkulator razdalje

 

Ključni ukrepi

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-mobilitysvg_slorganisations-mobility.svg

Key Action 1: Learning mobility of individuals

Ključni ukrep 1: Učna mobilnost posameznikov

Ključni ukrep 1 je namenjen mobilnosti študentov, zaposlenih, prostovoljcev, mladinskih delavcev in mladih. Organizacije lahko pošljejo študente, dijake in zaposlene na študij in izpopolnjevanje v sodelujoče države ali sprejmejo tuje študente in zaposlene na poučevanje, usposabljanje, učenje in prostovoljsko delo.

Več ...

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-innovationsvg_slorganisations-innovation.svg

Key Action 2: Innovation and good practices

Ključni ukrep 2: Inovacije in dobre prakse

Ključni ukrep 2 podpira področje izobraževanja, usposabljanja in mladine:

  1. Strateška partnerstva spodbujajo inovativnost v sektorju in skupne pobude za sodelovanje, vzajemno učenje in izmenjavo izkušenj.
  2. Koalicije znanja povezujejo visoko šolstvo z gospodarstvom in spodbujajo inovativnost, prispevajo k novim pristopom v poučevanju in učenju, zavzemajo se za uvedbo podjetništva v izobraževanje in modernizacijo visokošolskih sistemov v Evropi.
  3. Koalicije sektorskih spretnosti si prizadevajo odpraviti pomanjkanje določenih znanj in spretnosti na trgu dela in skrbijo za večjo usklajenost sistemov izobraževanja in usposabljanja s potrebami na trgu dela. Podpora je namenjena modernizaciji sistemov PIU, izmenjavi znanja in dobrih praks, delovni praksi v tujini, priznavanju kvalifikacij.
  4. Krepitev zmogljivosti v visokem šolstvu poteka s projekti za modernizacijo, dostopnost in internacionalizacijo visokega šolstva v partnerskih državah.
  5. Krepitev zmogljivosti na področju mladine poteka s projekti za mladinsko delo, neformalno/priložnostno učenje in prostovoljsko delo ter s spodbujanjem možnosti za neformalno/priložnostno učenje v partnerskih državah.

Več ...

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-policysvg_slorganisations-policy.svg

Key Action 3: Support for policy reform

Ključni ukrep 3: Podpora za reformo politik

Ključni ukrep 3 podpira udeležbo mladih v demokratičnem življenju, predvsem v razpravah z oblikovalci politik, ter razvoj znanja na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine.

Več ...

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-monnetsvg_slorganisations-monnet.svg

Jean Monnet

Dejavnosti Jean Monnet

Možnosti za poučevanje, raziskovanje in politične razprave o EU in njenih politikah.

Več ...

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-sportsvg_slorganisations-sport.svg

Sport

Šport

Podpora razvijanju in izvajanju skupnih ukrepov, ki uveljavljajo športne in telesne dejavnosti, opredeljujejo in uvajajo inovativne dejavnosti v šport, ter upravljanju neprofitnih dogodkov, ki spodbujajo športno udejstvovanje.

Več ...

Ključni ukrep 1: Učna mobilnost posameznikov

Možnosti za učno mobilnost so namenjene študentom, dijakom, osebju, pripravnikom, vajencem, prostovoljcem, mladinskim delavcem in mladim.

Organizacije so odgovorne za pripravo mobilnosti za posameznike. Sodelujoče organizacije imajo od tega številne koristi: več zmogljivosti za delovanje na mednarodni ravni, izboljšanje upravljavskih sposobnosti, boljši dostop do možnosti financiranja in projektov, večja zmožnost za pripravo, upravljanje in spremljanje projektov, pestrejša izbira možnosti za študente in osebje pri sodelujočih organizacijah, možnost za pripravo inovativnih projektov s partnerji s celega sveta.

 

Možnosti

Študenti in osebje v visokošolskem izobraževanju

Organizacija lahko pošlje študente in osebje v sodelujoče države ali jih iz njih sprejme. Osebje lahko poučuje ali se usposablja v tujini, študenti in doktorski kandidati lahko opravijo prakso ali del študija v tujini.

Več informacij

Osebje in dijaki v poklicnem izobraževanju in usposabljanju

Organizacija lahko pošlje vajence in dijake na delovno prakso v tujino ali sprejme tuje; pošlje lahko tudi osebje na poučevanje ali usposabljanje.

Več informacij

Osebje v šolskem izobraževanju

Organizacija lahko pošlje ali sprejme osebje na poučevanje in poklicno izpopolnjevanje.

Več informacij

Osebje v izobraževanju odraslih

Organizacija v izobraževanju odraslih lahko pošlje ali sprejme osebje na poučevanje in usposabljanje ter pripravi tečaje.

Več informacij

Mladi in mladinski delavci

Organizacije lahko dobijo podporo za vodenje projektov. Projekti za mlade so mladinske izmenjave, ki mladim omogočajo, da skupaj bivajo in sodelujejo (največ tri tedne), in projekti evropske prostovoljske službe (največ 12 mesecev). Projekti za mladinske delavce so namenjeni izpopolnjevanju in medsebojnemu spoznavanju.

Več informacij

Veliki projekti evropske prostovoljske službe

Podpora je namenjena prostovoljskim projektom, v katerih sodeluje vsaj 30 evropskih prostovoljcev z neplačanim prostovoljskim delom v tujini za poln delovni čas (največ dva meseca). Organizacija je odgovorna za načrtovanje in izvedbo dejavnosti, prehrano, bivanje in prevoz udeležencev ter zagotavljanje podpore udeležencem med potekom dejavnosti.

Več informacij

Skupni magistrski študij Erasmus Mundus

Podpora organizacijam, da pripravijo magistrske programe. EU zagotovi magistrskemu programu finančna sredstva za tri zaporedne vpise študentov.

Več informacij

Posojila Erasmus+ za magistrski študij

Jamstvo EU za upravičene finančne posrednike, ki pod posebnim pogoji zagotavljajo posojila magistrskim študentom na študiju v tujini.

Več informacij

Ključni ukrep 2: Inovacije in dobre prakse

Spodbuja sodelovanje na področju inovacij in izmenjavo dobrih praks za posodobitev in krepitev sistemov izobraževanja, usposabljanja in mladih.

Organizacije, ki prejmejo podporo tega ukrepa, morajo pridobiti nove pristope v izobraževanju in usposabljanju, večjo strokovnost in usposobljenost zaposlenih ter večjo zmogljivost za delo na nacionalni ravni in ravni EU.

 

Možnosti

Strateška partnerstva

Namenjena so oblikovanju inovativnih praks in skupnih pobud sodelovanja, medsebojnega učenja in izmenjave izkušenj.

Več ...

Koalicije znanja

Cilji koalicij znanja so spodbujanje inovacij v visokošolskem izobraževanju, vzpostavitev novih pristopov do poučevanja in učenja ter spodbujanje podjetništva in izmenjave znanja.

Več ...

Koalicije sektorskih spretnosti

Prizadevajo si odpraviti pomanjkanje znanj in spretnosti na trgu dela, tako da usklajujejo sisteme poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela.

Več ...

Krepitev zmogljivosti – visokošolsko izobraževanje

Ta ukrep je namenjen posodobitvi ter izboljšanju dostopnosti in internacionalizacije visokošolskega izobraževanja v partnerskih državah.

Več ...

Krepitev zmogljivosti – mladi

Ta ukrep podpira pobude, namenjene sodelovanju in izmenjavi mladih, izboljšanju kakovosti in priznavanje mladinskega dela ter spodbujanju novih programov neformalne učne mobilnosti v partnerskih državah.

Več ...

Ključni ukrep 3: Podpora za reformo politik

Ta ukrep si prizadeva za uresničitev ciljev evropske politične agende, strateškega okvira za izobraževanje in usposabljanje 2020 ter evropske strategije za mlade.

Organizacije bodo izboljšale kakovost sistemov izobraževanja, usposabljanja in dela z mladimi v Evropi ter spodbujale vzajemno učenje in mednarodno sodelovanje med državnimi organi. Organizacije bodo tudi prispevale k oblikovanju politik na podlagi dokazov ter podpori omrežjem in orodjem za izvajanje teh politik.

Spodbujale bodo tudi udejstvovanje mladih v demokratičnem življenju in sodelovanje s politiki.

 

Možnosti

Strukturirani dialog

Srečanja mladih in snovalcev politik na področju mladine in spodbujanje aktivnega družbenega udejstvovanja mladih.

Več ...

Sodelovanje civilne družbe: mladi

Strukturna podpora evropskim nevladnim organizacijam in vseevropskim omrežjem, dejavnim na področju mladih. Sodelujoče organizacije naj bi spodbujale zaposljivost in opolnomočenje mladih, podpirale njihovo vključevanje v družbo ter krepile njihov osebni, strokovni in izobrazbeni razvoj.

Več ...

Sodelovanje civilne družbe: izobraževanje in usposabljanje

Strukturna podpora evropskim nevladnim organizacijam in vseevropskim omrežjem, dejavnim na področju izobraževanja in usposabljanja. Organizacije naj bi pripravile in izvedle inovativne, ciljno usmerjene, ustvarjalne strategije in dejavnosti v podporo učinkovitemu izvajanju reform in ukrepov na posameznem področju dejavnosti v skladu z evropskimi političnimi smernicami na področju izobraževanja in usposabljanja.

Več ...

Pobude za inovacije na področju politik

Pobude so namenjene razvoju novih politik in njihovemu izvajanju. Obstajata dve vrsti ukrepov: v prihodnost usmerjeni sodelovalni projekti, ki spodbujajo inovativno politiko, in projekti testiranja evropskih politik, ki jih izvajajo državni organi za vrednotenje posameznih politik.

Več ...

Celostni politični okviri za nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje

Namen tega razpisa, ki se je zaključil leta 2015, je bil zagotoviti podporo oblikovanju političnega okvira za uskladitev kakovostnega, ustreznega in dostopnega nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter povečati število udeležencev v nadaljnjem usposabljanju.

Več ...

Podpora malim in srednje velikim podjetjem, ki omogočajo vajeništvo

Namen tega razpisa, ki se je zaključil januarja 2016, je bil zagotoviti podporo projektom za pomoč malim in srednje velikim podjetjem, ki omogočajo vajeništvo. Projekti so zajemali različne dejavnosti, denimo krepitev zmogljivosti posrednikov, uporaba dobavnih verig večjih podjetij za vzpostavitev podpornih struktur za MSP in spodbujanje sodelovanja med krovnimi organizacijami obstoječih evropskih omrežij.

Več ...

Dejavnosti Jean Monnet

Dejavnosti Jean Monnet obsegajo šest ukrepov, ki uveljavljajo odličnost v poučevanju in raziskovanju na področju evropskih študij v svetu.

Spodbujajo tudi dialog med akademsko sfero in snovalci politik EU.

Posebno pozornost namenjajo evropskemu povezovanju in vlogi EU v globaliziranem svetu, dejavnemu državljanstvu in medkulturnemu dialogu.

 

Ukrepi

Moduli

Sklopi kratkih predavanj s področja evropskih študij, lahko so splošni, enodisciplinarni ali večdisciplinarni, obsegati morajo najmanj 40 ur v študijskem letu.

Več ...

Katedre

Učiteljska mesta, specializirana za evropske študije, namenjena univerzitetnim profesorjem, program mora obsegati najmanj 90 ur na študijsko leto.

Več ...

Centri odličnosti

Ti centri so središča akademskega znanja in poznavanja vprašanj EU.

Več ...

Podpora združenjem

Gre za združenja profesorjev, učiteljev in raziskovalcev, specializiranih za evropske študije, ki izrecno prispevajo k študiju evropskega povezovanja.

Več ...

Mreže

Omogočajo vzpostavitev in razvoj konzorcijev na področju evropskih študij. Zbirajo informacije, dopolnjujejo znanje in širijo dobre prakse na področju evropskih povezav ter uveljavljajo evropsko povezovanje.

Več ...

Projekti

Gre za projekte, ki podpirajo inovacije, širjenje znanja in seznanjanje z evropskimi temami.

Več ...

Ukrepi na področju športa

Namen ukrepov na področju športa je spodbujati udeležbo v športu ter pri telesnih in prostovoljstvu.

Prizadevajo si tudi odpraviti dejavnike, ki ogrožajo integriteto športa, spodbujati dvojno poklicno pot športnikov, izboljšati dobro upravljanje, spodbujati strpnost in socialno vključenost ter podpirati izvedbo dejavnosti evropskega tedna športa.

 

Ukrepi

Partnerska sodelovanja

Namenjena so pripravi in izvajanju skupnih dejavnosti, spodbujanju športnih in telesnih dejavnostih, odpravi dejavnikov, ki ogrožajo integriteto športa (denimo doping in vnaprejšnje dogovarjanje o izidih tekem), spodbujanju dvojne poklicne poti športnikov, izboljšanju dobrega upravljanja in spodbujanju strpnosti in socialne vključenosti.

Več ...

Neprofitne evropske športne prireditve

Prizadevajo si spodbujati športno udejstvovanje, izvajati strategije EU na področju socialne vključenosti in enakih možnosti ter prispevati k izvedbi evropskega tedna športa.

Več ...

Majhna partnerska sodelovanja

Namenjena so spodbujanju športnih in telesnih dejavnosti z inovativnimi praksami ter vzpostavljanju in razvoju nadnacionalnih omrežij na področju športa.

Več ...

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.