Erasmus+

Organizācijām

Pārskats

Organizācijas, kuras vēlas piedalīties “Erasmus+”, var iesaistīties dažādās attīstības un tīklu veidošanas darbībās, kuru vidū ir personāla profesionālo prasmju stratēģiska pilnveidošana, organizatorisko spēju nostiprināšana un starptautisku sadarbības partnerību veidošana ar citu valstu organizācijām, lai sasniegtu novatoriskus rezultātus vai īstenotu labākās prakses apmaiņu.

Turklāt organizācijas rada mācību mobilitātes iespējas studentiem, darbiniekiem, stažieriem, praktikantiem, mācekļiem, brīvprātīgajiem, jaunatnes darbiniekiem un jauniešiem.

Iesaistīto organizāciju ieguvums ir vērā ņemams: labākas spējas darboties starptautiskā līmenī, uzlabotas vadības metodes, piekļuve plašākam finansējuma iespēju un projektu klāstam, izvērstas spējas sagatavot un vadīt projektus, kā arī īstenot pēcpasākumus, kad tie beigušies, interesantākas iespējas izglītojamajām personām un iesaistīto organizāciju personālam.

Attāluma kalkulators

 

Pamatdarbības

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-mobilitysvg_lvorganisations-mobility.svg

Key Action 1: Learning mobility of individuals

1. pamatdarbība: personu mobilitāte mācību nolūkos

1. pamatdarbības mērķis ir veicināt studentu, personāla, brīvprātīgo, jaunatnes darbinieku un jauniešu mobilitāti. Organizācijas var nosūtīt vai uzņemt studentus un darbiniekus no iesaistītajām valstīm, kā arī organizēt pasniegšanu, apmācību, mācību un brīvprātīgā darba pasākumus.

Lasiet vēl

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-innovationsvg_lvorganisations-innovation.svg

Key Action 2: Innovation and good practices

2. pamatdarbība: inovācijas veicināšana un labas prakses apmaiņa

2. pamatdarbības mērķis ir attīstīt izglītības, apmācības un jaunatnes nozari ar piecu galveno darbību palīdzību.

  1. Stratēģiskās partnerības atbalsta inovāciju šajā nozarē, kā arī kopīgas iniciatīvas, lai veicinātu sadarbību, mācīšanos no līdzbiedriem un pieredzes apmaiņu.
  2. Zināšanu apvienības sekmē inovāciju augstākajā izglītībā un ar tās starpniecību, sadarbojoties ar uzņēmumiem (un ne tikai tiem), veicinot jaunu pieeju pasniegšanas un mācību procesam, uzņēmējdarbības principu iekļaušanu izglītībā un augstākās izglītības sistēmu modernizēšanu Eiropā.
  3. Nozaru prasmju apvienības cenšas novērst prasmju trūkumu un gādā par profesionālās izglītības un apmācības labāku atbilstību darba tirgus vajadzībām. Tiek piedāvātas iespējas modernizēt profesionālo izglītību un apmācību, apmainīties ar zināšanām un labāko praksi, veicināt darbu ārzemēs un uzlabot profesionālās kvalifikācijas atzīšanu.
  4. Spēju veidošanas projekti augstākās izglītības jomā atbalsta augstākās izglītības modernizāciju, pieejamību un starptautiskā aspekta vairošanu partnervalstīs.
  5. Spēju veidošanas projekti jaunatnes jomā atbalsta darbu ar jaunatni, brīvprātīgo darbu un neformālo mācīšanos, kā arī veicina neformālās mācīšanās iespējas partnervalstīs.

Lasiet vēl

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-policysvg_lvorganisations-policy.svg

Key Action 3: Support for policy reform

3. pamatdarbība: atbalsts politikas reformām

3. pamatdarbības mērķis ir palielināt jauniešu līdzdalību demokrātiskajā dzīvē, jo īpaši sarunās ar politikas veidotājiem, kā arī attīstīt zināšanas tādās jomās kā izglītība, apmācība un jaunatne.

Lasiet vēl

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-monnetsvg_lvorganisations-monnet.svg

Jean Monnet

Jean Monnet

Pasniedzēju un pētniecības darba iespējas, kā arī politiskas debates par ES un tās rīcībpolitiku.

Lasiet vēl

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-sportsvg_lvorganisations-sport.svg

Sport

Sports

Kopīgu pasākumu izstrāde un īstenošana, lai veicinātu sportu un fizisko aktivitāti, apzinātu un īstenotu inovatīvas darbības sporta jomā un vadītu bezpeļņas sporta pasākumus, vairojot iesaistīšanos sportā.

Lasiet vēl

1. pamatdarbība: personu mobilitāte mācību nolūkos

Mobilitāte mācību nolūkos veicina studentu, izglītības iestāžu personāla, praktikantu, mācekļu, brīvprātīgā darba veicēju, jaunatnes darbinieku un jauniešu mobilitāti.

Organizāciju uzdevums šajā procesā ir radīt cilvēkiem šādas iespējas. Iesaistīto organizāciju ieguvumi nav no mazajiem: nostiprināta spēja darboties starptautiskā līmenī, labākas vadības prasmes, plašāka finansējuma iespēju pieejamība un piekļuve projektiem, uzlabotas spējas sagatavot un vadīt projektus un to pēcpasākumus, interesantāku iespēju klāsts studentiem un personālam iesaistītajās organizācijās, iespēja izstrādāt inovatīvus projektus ar partneriem no visas pasaules.

 

1. pamatdarbība – iespējas

Augstākās izglītības iestāžu studenti un darbinieki

Organizācijas var nosūtīt vai uzņemt studentus un augstskolu darbiniekus no valstīm, kas piedalās. Augstskolu personāls var pasniegt vai mācīties ārzemēs, savukārt studenti (arī doktorantūrā) var iziet praksi vai daļu laika studēt ārzemēs.

Lasiet vēl

Profesionālās izglītības un apmācības iestāžu studenti un personāls

Organizācijas var nosūtīt mācekļus un studentus uz praksi ārzemēs un uzņemt tos pie sevis, kā arī nosūtīt savus darbiniekus pasniegt vai mācīties ārzemēs.

Lasiet vēl

Skolu izglītības darbinieki

Organizācijas var nosūtīt un uzņemt darbiniekus, kas pasniegs nodarbības vai profesionāli pilnveidosies.

Lasiet vēl

Pieaugušo izglītības darbinieki

Pieaugušo izglītības organizācijas var nosūtīt darbiniekus uz ārzemēm, kur tie pasniegs nodarbības vai mācīsies, vai uzņemt šādus speciālistus pie sevis, kā arī rīkot kursus.

Lasiet vēl

Jaunieši un jaunatnes darbinieki

Organizācijas var pieteikties projektu īstenošanai. To ietvaros jaunieši var piedalīties apmaiņās, kurās jauniešu grupas dzīvo vienuviet un kopā strādā uz laiku līdz trim nedēļām, un Eiropas Brīvprātīgo dienesta projektos, kuru ilgums ir līdz 12 mēnešiem. Jaunatnes darbinieki var piedalīties projektos, kuru uzmanības centrā ir mācības un tīklu veidošana.

Lasiet vēl

Plaša mēroga Eiropas Brīvprātīgo dienesta pasākumi

Brīvprātīgo darba projekti, kuros piedalās vismaz 30 Eiropas Brīvprātīgo dienesta dalībnieki, ļauj jauniešiem ārzemēs veikt neapmaksātu pilnas slodzes darbu uz laiku līdz 2 mēnešiem. Organizācijas plāno un vada darbības, gādā par dalībnieku izmitināšanu, iztiku un transportu, kā arī nodrošina viņiem atbalstu visu darbības laiku.

Lasiet vēl

“Erasmus Mundus” kopīgās maģistrantūras programmas

Organizācijas var veidot maģistrantūras programmas. ES nodrošina finansējumu šīm programmām, kas paredz trīs secīgas studentu uzņemšanas (reizi gadā).

Lasiet vēl

Aizdevumi “Erasmus+” maģistrantiem

Iespējas atbilstīgiem finanšu starpniekiem ar īpašiem nosacījumiem izsniegt aizdevumus ārzemēs studējošiem maģistrantūras studentiem.

Lasiet vēl

2. pamatdarbība: inovācija un laba prakse

Sadarbības iespējas inovācijas un labas prakses apmaiņas jomā paredz modernizēt un nostiprināt izglītības, apmācības un jaunatnes jomas.

Organizācijām, kuras izmanto šīs iespējas, apgūs jaunas pieejas izglītības un apmācības sfērā, iegūs profesionālāku darba vidi un nostiprinās spēju strādāt Eiropas vai starptautiskā līmenī.

 

Iespējas 2. pamatdarbības ietvaros

Stratēģiskas partnerības

Šīs partnerības tiecas atbalstīt inovatīvu praksi un kopīgas iniciatīvas, lai sekmētu sadarbību, savstarpējas mācības un pieredzes apmaiņu.

Lasiet vēl

Zināšanu apvienības

Tās tiek veidotas, lai atbalstītu inovāciju augstākajā izglītībā un uzņēmumos, attīstītu jaunas pieejas izglītībā un apmācībā un veicinātu dalīšanos zināšanās.

Lasiet vēl

Nozaru prasmju apvienības

Mērķis ir cīnīties pret prasmju deficītu, pielāgojot profesionālās izglītības un apmācības sistēmas darba tirgus specifiskajām vajadzībām dažādās nozarēs un pieprasījumam pēc jaunām prasmēm.

Lasiet vēl

Kapacitātes stiprināšana (augstākā izglītība)

Atbalsta augstākās izglītības modernizēšanu, pieejamību un internacionalizāciju partnervalstīs.

Lasiet vēl

Kapacitātes stiprināšana (jaunatne)

Iniciatīvas, kas paredz rosināt sadarbību un apmaiņu, uzlabot darba ar jaunatni kvalitāti un atzīšanu un atbalstīt jaunus neformālās mācību mobilitātes mehānismus partnervalstīs.

Lasiet vēl

Trešā pamatdarbība: atbalsts politikas reformai

Šīs pamatdarbības piedāvātās iespējas atbalsta ES kopējo politikas programmu, sadarbības ietvaru "Izglītība un apmācība 2020" un Jaunatnes stratēģiju.

Organizācijas turpinās pilnveidot Eiropas izglītības, apmācības un darbam ar jauniešiem domāto sistēmu kvalitāti, kā arī popularizēs transnacionālas mācības un sadarbību starp iestādēm. Tās arī palīdzēs izstrādāt pamatu uz pierādījumiem balstītas politikas veidošanai un atbalstīt instrumentus un tīklus, kas vajadzīgi politikas īstenošanai.

Turklāt tās sekmēs jauniešu plašāku līdzdalību demokrātijas procesos un viedokļu apmaiņu starp jauniešiem un politiķiem.

 

Trešās pamatdarbības piedāvātās iespējas

Strukturēts dialogs

Jaunatnes politikas veidotāju un jauniešu kopīgas sanāksmes veicina jauniešu aktīvu līdzdalību demokrātijas procesos.

Lasiet vēl

Sadarbība ar pilsonisko sabiedrību: jaunatne

Šo iespēju mērķis ir sniegt strukturālu atbalstu Eiropas nevalstiskajām organizācijām un ES līmeņa sadarbības tīkliem, kas darbojas jaunatnes sfērā. Tiek sagaidīts, ka iesaistītās organizācijas uzlabos jauniešu nodarbināmību, stiprinās viņu lomu sabiedrībā, veicinās sociālo iekļautību un stimulēs jauniešu personisko, profesionālo un ar izglītību saistīto izaugsmi.

Lasiet vēl

Sadarbība ar pilsonisko sabiedrību: izglītība un apmācība

Šo iespēju mērķis ir sniegt strukturālu atbalstu Eiropas nevalstiskajām organizācijām un ES līmeņa sadarbības tīkliem, kas darbojas izglītības un apmācības sfērā. Organizācijām izvirzīts uzdevums atbilstoši Eiropas politikas programmām izglītības un apmācības jomā izstrādāt un īstenot inovatīvas, mērķtiecīgas un radošas stratēģijas un pasākumus, kas atbalsta reformu un pasākumu efektīvu piemērošanu to darbības jomā.

Lasiet vēl

Iniciatīvas inovatīvai politikai

Šo iniciatīvu uzdevums ir izstrādāt jaunus politikas risinājumus vai palīdzēt sagatavoties to īstenošanai. Iespējami divu veidu pasākumi — uz nākotni vērsti sadarbības projekti, kuru mērķis ir stimulēt inovatīvas politikas izstrādi, un eksperimentāli Eiropas politikas projekti, kas norit augsta līmeņa publisko iestāžu vadībā un kā mērķis ir izmēģināt un novērtēt specifisku politisko risinājumu īstenošanu.

Lasiet vēl

Visaptverošas politiskās pamatprogrammas profesionālās izglītības un apmācības turpināšanai

Šā, 2015. gadā slēgtā uzaicinājuma paust ieinteresētību mērķis bija atbalstīt tādas publiskās politikas izstrādi, kura koordinētu pielāgotu, pieejamu un kvalitatīvu profesionālo izglītību un apmācību mūža garumā un būtiski nostiprinātu līdzdalību tālākizglītības iespējās.

Lasiet vēl

Atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas piedalās profesionālajā sagatavošanā

Šā, 2016. gada janvārī slēgtā uzaicinājuma paust ieinteresētību mērķis bija atbalstīt projektus, kas palīdzētu MVU iesaistīties profesionālajā sagatavošanā. Projektos varēja ietvert pasākumus, kas paredz veidot starpniekstruktūru kapacitāti, izmantojot lielo uzņēmumu piegādes ķēdi, lai attīstītu un ieviestu MVU atbalsta struktūras, vai veicināt sadarbību starp esošajām Eiropas sadarbības tīklu un jumta organizācijām.

Lasiet vēl

Jean Monnet darbības

Jean Monnet darbībās ietilpst sešas darbības, kuru mērķis ir visā pasaulē sekmēt izcilus panākumus pasniegšanā un pētījumos Eiropas studiju jomā.

Šīs darbības kalpo arī tam, lai stimulētu dialogu starp akadēmiskajām aprindām un politikas veidotājiem ES politikas jomās.

Tās prioritāri attiecas uz Eiropas integrāciju un ES lomu globalizācijas laikmetā un atbalsta aktīvu pilsoniskumu un dialogu starp cilvēkiem un kultūrām.

 

Darbības

Moduļi

Īsas mācību programmas, kas paredz vismaz 40 mācību stundas akadēmiskajā gadā un ir veltītas vispārīgai vai konkrētai disciplīnai vai vairākām disciplīnām Eiropas studiju jomā.

Lasiet vēl

Katedras

Eiropas studijās specializējušos pasniedzēju amata vietas, kas domātas augstskolu profesoriem un paredz vismaz 90 pasniegšanas darba stundas akadēmiskajā gadā.

Lasiet vēl

Izcilības centri

Tie ir centri ar ekspertu pieredzi un zināšanām par tēmām, kas saistītas uz ES.

Lasiet vēl

Atbalsts apvienībām

Šī atbalsta mērķis ir sekmēt Eiropas integrācijas procesa pētījumus, pulcinot profesorus, pasniedzējus un zinātniekus, kas specializējušies Eiropas studiju jomā.

Lasiet vēl

Tīkli

Mērķis ir izveidot un attīstīt konsorcijus Eiropas studiju jomā. To darbībās ietilpst informācijas vākšana, labas prakses apmaiņa, zināšanu uzlabošana un ES integrācijas procesa veicināšana.

Lasiet vēl

Projekti

Mērķis ir atbalstīt inovāciju, dalīšanos zināšanās un komunikāciju Eiropas lietu jomā.

Lasiet vēl

Darbības sporta jomā

Darbības sporta jomā tiecas sekmēt dalību fiziskās, sportiskās un brīvprātīgās aktivitātēs.

To mērķis ir arī cīnīties pret apdraudējumiem, kas skar sporta godprātīgumu, veicināt divējādas karjeras sportistiem, gādāt par labāku pārvaldību sportā, rosināt iecietību un sociālo iekļautību, sekmēt Eiropas Sporta nedēļas īstenojumu.

 

Darbības

Sadarbības partnerības

To uzdevums ir izstrādāt un īstenot kopīgas darbības, kas tiecas veicināt fiziskas un sportiskas aktivitātes, kā arī cīnīties pret apdraudējumiem, kas skar sporta integritāti un godprātīgumu (tādiem kā dopinga lietošana un spēļu rezultātu pasūtīšana), veicināt divējādas karjeras sportistiem, gādāt par labāku pārvaldību sportā, rosināt iecietību un sociālo iekļautību.

Lasiet vēl

Bezpeļņas sporta pasākumi Eiropas līmenī

To uzdevums ir rosināt fizisko aktivitāti, īstenot ES sociālās iekļautības un iespēju vienlīdzības stratēģijas un sekmēt Eiropas Sporta nedēļas īstenojumu.

Lasiet vēl

Mazās sadarbības partnerības

To uzdevums ir veicināt fizisku un sportisku aktivitāti, liekot lietā inovatīvu praksi un veidojot un ieviešot starptautiskus tīklus sporta jomā.

Lasiet vēl

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.