Erasmus+

Organizacije

Pregled

Organizacije koje žele biti dio programa Erasmus+ mogu sudjelovati u nizu razvojnih aktivnosti i aktivnosti umrežavanja, uključujući strateško poboljšanje profesionalnih vještina osoblja, izgradnju organizacijskih kapaciteta te razvijanje transnacionalnih partnerstva za suradnju s organizacijama iz drugih zemalja radi ostvarenja inovativnih rezultata ili razmjene najboljih praksi.

Osim toga, organizacije omogućuju stvaranje prilika za obrazovnu mobilnost za studente, osoblje, pripravnike, vježbenike, volontere, osobe koje rade s mladima i mlade.

Koristi za uključene organizacije su, među ostalim, veći operativni kapacitet na međunarodnoj razini, bolje metode upravljanja, pristup većem broju projekata i mogućnosti financiranja, povećana sposobnost pripreme i vođenja projekata te provođenja daljnjih aktivnosti, kao i raznovrsnije mogućnosti za njihove studente i nastavno osoblje.

Kalkulator udaljenosti

 

Ključne aktivnosti

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-mobilitysvg_hrorganisations-mobility.svg

Key Action 1: Learning mobility of individuals

Ključna aktivnost 1: Obrazovna mobilnost pojedinaca

Cilj je ključne aktivnosti 1 potaknuti mobilnost studenata, osoblja, volontera, osoba koje rade s mladima i mladih. Organizacije mogu dogovoriti slanje studenta i osoblja iz država sudionica ili primanje studenata i osoblja iz tih država te organizirati aktivnosti povezane s podučavanjem, osposobljavanjem, učenjem i volontiranjem.

Saznajte više

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-innovationsvg_hrorganisations-innovation.svg

Key Action 2: Innovation and good practices

Ključna aktivnost 2: Inovacija i dobre prakse

Ključna aktivnost 2 osmišljena je za razvoj sektora obrazovanja, osposobljavanja i sektora mladih putem pet glavnih aktivnosti.

  1. Strateška partnerstva, za podršku inovacija u sektoru te zajedničke inicijative za promicanje suradnje, uzajamnog učenja i razmjene iskustava.
  2. Udruženja znanja za poticanje inovacija u području visokog obrazovanja u suradnji s poduzećima, i šire, čime se doprinosi novim pristupima podučavanju i učenju, poduzetništvu u obrazovanju te modernizaciji visokoškolskog obrazovanja u Europi.
  3. Savezi za sektorske vještine za rješavanje problema nedostatka potrebnih vještina i osiguravanje bolje usklađenosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja s potrebama na tržištu rada. Postoje mogućnosti za modernizaciju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, razmjenu znanja i najboljih praksi, za poticanje rada u inozemstvu te bolje priznavanje kvalifikacija.
  4. Projekti izgradnje kapaciteta u području visokog obrazovanja za podršku modernizaciji, dostupnosti i internacionalizaciji visokoškolskog obrazovanja u partnerskim zemljama.
  5. Projekti izgradnje kapaciteta u području sektora mladih za podršku razvoju rada s mladima, neformalnom učenju, volonterskom radu i mogućnostima neformalnog učenja s partnerskim zemljama.

Saznajte više

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-policysvg_hrorganisations-policy.svg

Key Action 3: Support for policy reform

Ključna aktivnost 3: Podrška reformi politike

Cilj je ključne aktivnosti 3 povećati sudjelovanje mladih u demokratskom životu, posebno u raspravama s kreatorima politika te razvoj znanja u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih.

Saznajte više

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-monnetsvg_hrorganisations-monnet.svg

Jean Monnet

Dejavnosti Jean Monnet

Mogućnosti predavanja, istraživanja te otvaranja rasprava o EU-u i njegovim politikama.

Saznajte više

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-sportsvg_hrorganisations-sport.svg

Sport

Šport

Za razvoj i provedbu zajedničkih aktivnosti za promicanje sporta i tjelesne aktivnosti, utvrđivanje i provođenje inovativnih aktivnosti u području sporta te upravljanje neprofitnim događajima kako bi se povećalo sudjelovanje u sportu.

Saznajte više

Ključna aktivnost 1: Obrazovna mobilnost pojedinaca

Stvaranjem mogućnosti za obrazovnu mobilnost nastoji se potaknuti mobilnost studenata, nastavnog osoblja, pripravnika, vježbenika, volontera, djelatnika koji rade s mladima i općenito mladih.

Zadaća je organizacija omogućiti pojedincima da iskoriste te mogućnosti. I organizacije imaju koristi od sudjelovanja: povećani kapacitet za djelovanje na međunarodnoj razini, razvoj upravljačkih vještina, proširen pristup financiranju i projektima, povećana sposobnost pripreme i vođenja projekata te provođenja daljnjih aktivnosti, privlačnije i raznovrsnije mogućnosti za njihove studente te nastavno osoblje, mogućnost razvijanja inovativnih projekata s partnerima širom svijeta.

 

Mogućnosti u okviru ključne aktivnosti 1

Studenti i nastavno osoblje u visokom obrazovanju

Organizacije mogu slati i primati studente i nastavno osoblje u zemlje koje sudjeluju u programu odnosno iz njih. Nastavno osoblje može u inozemstvu poučavati ili se dodatno osposobljavati, a studenti i doktorandi mogu u inozemstvu provesti dio studija ili odraditi pripravnički staž.

Saznajte više

Učenici i nastavno osoblje u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju

Organizacije mogu slati i primati vježbenike i učenike na strukovno stažiranje u inozemstvu, a isto tako mogu slati nastavno osoblje koje će u drugoj zemlji poučavati ili se osposobljavati.

Saznajte više

Nastavno osoblje u školama

U okviru tih mogućnosti organizacije mogu slati i primati nastavno osoblje koje će u drugoj zemlji poučavati ili se osposobljavati.

Saznajte više

Nastavno osoblje za obrazovanje odraslih

Organizacije za obrazovanje odraslih mogu slati nastavno osoblje koje će u drugoj zemlji poučavati ili se osposobljavati, a mogu i nuditi obrazovne programe.

Saznajte više

Mladi i djelatnici koji rade s mladima

Organizacije se mogu prijaviti za vođenje projekata. Za mlade postoje programi razmjene u trajanju do tri tjedna u kojima grupe mladih zajedno stanuju i rade te projekti Europske volonterske službe u trajanju do 12 mjeseci. Kad je riječ o djelatnicima koji rade s mladima, projekti su usmjereni na osposobljavanje i umrežavanje.

Saznajte više

Događaji velikih razmjera Europske volonterske službe

U okviru programa pruža se potpora volonterskim projektima u kojima najmanje 30 volontera (članova Europske volonterske službe) odlazi u inozemstvo raditi u punom radnom vremenu bez naknade do dva mjeseca. Organizacije su odgovorne za planiranje aktivnosti i upravljanje njima, organizaciju smještaja, prehrane i prijevoza sudionika, kao i pružanje potpore sudionicima tijekom trajanja aktivnosti.

Saznajte više

Program združenih magistarskih studija Erasmus Mundus

U okviru tog programa organizacije mogu organizirati diplomske studije. EU osigurava sredstva za te programe čiji se polaznici odabiru svake godine za naredno trogodišnje razdoblje.

Saznajte više

Zajmovi za diplomske studije programa Erasmus+

Postoje mogućnosti u okviru kojih prihvatljivi financijski posrednici mogu nuditi zajmove, pod posebnim uvjetima, studentima diplomskih studija koji studiraju u inozemstvu.

Saznajte više

Ključna aktivnost 2: Inovacije i dobre prakse

Prilike za suradnju i inovaciju te razmjenu dobrih praksi osmišljene su za moderniziranje i jačanje sustava obrazovanja i osposobljavanja te sustava za mlade.

Organizacije koje u njima sudjeluju trebale bi imati koristi od novih pristupa obrazovanju i osposobljavanja, stručnijeg i sposobnijeg profesionalnog okruženja unutar pojedine organizacije te pojačanog kapaciteta za rad na razini EU-a ili međunarodnoj razini.

 

Prilike za KA2

Strateška partnerstva

Njima se nastoji podupirati inovativne prakse i zajedničke inicijative za promicanje suradnje, uzajamnog učenja te razmjene iskustava.

Saznajte više

Udruženja znanja

Osmišljena su kao potpora inovaciji u visokom obrazovanju i poslovanju, za razvoj novih pristupa učenju i poučavanju, promicanje poduzetništva te promicanje dijeljenja znanja.

Saznajte više

Savezi za sektorske vještine

Otklanjanje nedostatka vještina i poboljšanje prilagodljivosti sustava SOO-a potrebama tržišta rada specifičnima za sektor te potražnji za novim vještinama.

Saznajte više

Izgradnja kapaciteta (visoko obrazovanje)

Podupire se modernizacija, dostupnost i internacionalizacija visokog obrazovanja u partnerskim državama.

Saznajte više

Projekti izgradnje kapaciteta (mladi)

Sastoje se od inicijativa osmišljenih za poticanje suradnje i razmjena, poboljšanje kvalitete i priznavanja rada mladih te podršku novim neformalnim shemama mobilnog učenja u partnerskim državama.

Saznajte više

Ključna aktivnost 3: Potpora reformi politike

Mogućnosti u okviru ove ključne aktivnosti osmišljene su kao potpora općem političkom programu Unije, potpora okviru suradnje u području obrazovanja i osposobljavanja za 2020. te potpora Strategiji za mlade.

Organizacije će doprinositi unapređenju sustava obrazovanja, osposobljavanja i mladih u Europi te promicati transnacionalno učenje i suradnju među nadležnim tijelima. Pomoći će i u razvoju politika na temelju dokaza te pružati potporu mrežama i alatima za provedbu politika.

Djelovanjem organizacija povećat će se uključenost mladih u demokratski život i unaprijediti njihov odnos s političarima.

 

Mogućnosti u ključnoj aktivnosti 3

Strukturirani dijalog

Sastanci mladih i donositelja odluka u području povezanom s mladima čiji je cilj promicanje aktivnog sudjelovanja mladih ljudi u demokratskom životu.

Saznajte više

Suradnja u području civilnog društva: mladi

Te mogućnosti imaju za cilj pružati strukturnu potporu europskim nevladinim organizacijama i mrežama na razini EU-a koje djeluju u području povezanom s mladima. Od organizacija koje sudjeluju u programu očekuje se da promiču zapošljivost mladih, osnažuju mlade, podupiru njihovu uključenost i doprinose, među ostalim, njihovom osobnom, profesionalnom i obrazovnom razvoju.

Saznajte više

Suradnja u području civilnog društva: obrazovanje i osposobljavanje

Te mogućnosti imaju za cilj pružati strukturnu potporu europskim nevladinim organizacijama i mrežama na razini EU-a koje djeluju u području obrazovanja i osposobljavanja. Od tih se organizacija očekuje da razvijaju i provode inovativne, ciljane i kreativne strategije i aktivnosti usmjerene na učinkovitu provedbu reformi i aktivnosti u područjima njihova djelovanja, u skladu s europskim političkim programima u području obrazovanja i osposobljavanja.

Saznajte više

Inicijative za inovacije u području politika

Zadaća tih inicijativa jest razvoj novih politika i priprema njihove provedbe. Postoje dvije vrste aktivnosti: projekti suradnje okrenuti budućnosti, čiji je cilj potaknuti razvoj inovativnih politika te Eksperimentiranja europske politike kojima rukovode tijela visoke razine kako bi se iskušala i ocijenila provedba određenih politika.

Saznajte više

Sveobuhvatni politički okviri za cjeloživotno strukovno obrazovanje i osposobljavanje

Svrha ovog poziva, koji je završio 2015., bila je poduprijeti razvoj javnih politika kojima se nastojalo koordinirati pružanje kvalitetnog, bitnog i pristupačnog kontinuiranog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te osigurati znatan porast iskorištavanja prilika za dodatno osposobljavanje.

Saznajte više

Potpora za mala i srednje velika poduzeća aktivna u području naukovanja

Svrha ovog poziva, koji je završio u siječnju 2016., bila je pružiti potporu projektima kojima se malim i srednjim poduzećima pomaže uključiti se u naukovanje. Projekti su mogli uključivati aktivnosti kao što je izgradnja kapaciteta posredničkih tijela, upotreba opskrbnog lanca većih poduzeća kako bi se razvile i uspostavile strukture potpore za MSP-e ili promicanje suradnje među krovnim organizacijama postojećih europskih mreža.

Saznajte više

Aktivnosti programa Jean Monnet

U programu Jean Monnet šest je aktivnosti namijenjeno promicanju izvrsnosti u podučavanju i istraživanju u području studija o EU-u u cijelome svijetu.

Te su aktivnosti osmišljene i za poticanje dijaloga o politikama EU-a između akademske zajednice i tvoraca politika.

Poseban je naglasak i na europskim integracijama i ulozi EU-a u globaliziranom svijetu te promicanju aktivnog građanstva i dijaloga među ljudima i kulturama.

 

Aktivnosti

Moduli

Opći, posebni ili multidisciplinarni kratki nastavni programi od najmanje 40 sati u akademskoj godini u području studija o EU-u.

Saznajte više

Katedre

Radna mjesta predavača specijaliziranih za studije o EU-u od najmanje 90 sati u akademskoj godini za sveučilišne profesore.

Saznajte više

Centri izvrsnosti

Ti su centri središta stručnosti i znanja o temama EU-a.

Saznajte više

Potpora udrugama

Osmišljena za doprinos studijima o procesima europskih integracija, okuplja profesore, nastavnike i istraživače specijalizirane za studije o EU-u.

Saznajte više

Mreže

Osmišljene za stvaranje i razvoj konzorcija u području studija o EU-u. Aktivnosti mogu obuhvaćati prikupljanje informacija, razmjenu praksi, stjecanje znanja i promicanje europskih integracija.

Saznajte više

Projekti

Podrška inovacijama, razmjeni znanja i komunikaciji o europskim pitanjima.

Saznajte više

Sportske aktivnosti

Aktivnostima u području sporta treba promicati sudjelovanje u sportu, fizičkim aktivnostima i volonterskom djelovanju.

Te aktivnosti imaju za cilj štititi integritet sporta, promicati dvojne karijere sportaša, unapređivati dobro upravljanje u sportu, poticati toleranciju i socijalnu uključenost te doprinositi provođenju Europskog tjedna sporta.

 

Aktivnosti

Suradnička partnerstva

Osmišljena su kako bi se razvijale i provodile zajedničke aktivnosti kojima se promiču sport i fizička aktivnost, štiti integritet sporta (npr. borbom protiv dopinga i lažiranja utakmica), promiču dvojne karijere sportaša, unapređuje dobro upravljanje te potiču tolerancija i socijalna uključenost.

Saznajte više

Neprofitni europski sportski događaji

Cilj im je poticati sportske aktivnosti, ostvarivati strategije EU-a za socijalnu uključenost i jednake mogućnosti te doprinositi provođenju Europskog tjedna sporta.

Saznajte više

Mala suradnička partnerstva

Osmišljena su kako bi se s pomoću inovativnih aktivnosti promicali sport i fizička aktivnost, kao i stvaranje i razvoj transnacionalnih mreža u području sporta.

Saznajte više

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.