Младежи и младежки работници

Как да кандидатствам

Желаещите да кандидатстват организации трябва да използват уебсайта на Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура.

Какви възможности има?

„Еразъм+“ предлага възможности за организиране на проекти за мобилност на младежи и младежки работници.

Младежките обмени позволяват на групи млади хора от различни страни да се срещнат и да живеят заедно за периоди до 21 дни, за да изпълнят серия от дейности по тема от интерес за тях. Тези дейности се планират и подготвят от участниците в проекта. Информация за начините за участие ще намерите на страницата за младежки обмен.

Организациите могат също да подготвят проекти по линия на Европейската доброволческа служба, която позволява на млади хора да работят като доброволци на пълен работен ден в чужбина.

От друга страна организациите могат да подпомагат професионалното развитие и контактите на младежките работници чрез дейности като:

  • семинари,
  • курсове на обучение,
  • прояви за установяване на контакти,
  • учебни посещения и
  • периоди на обмен на опит на работното място или наблюдение в чужбина.

Как функционират те?

Организациите или групите младежи, желаещи да участват, могат да кандидатстват за възможности като:

  • Координатор на проект за мобилност на младежи — отговаря за кандидатстването от името на всички участници,
  • Изпращаща организация — отговаря за изпращане на млади хора или младежки работници в чужбина,
  • Приемаща организация — отговаря за приемане на участници, изготвяне на програма с дейности и осигуряване на подкрепа.

Всяка организация или група, установена в държава по програмата, може да кандидатства и трябва да кандидатства от името на всички участващи в даден проект организации.

Какво друго трябва да знаете?

Младежки обмен

Обмените са достъпни за младежи на възраст от 13 до 30 години и продължават от 5 до 21 дни. Те могат да се провеждат в държава от ЕС или извън Съюза. В обмените трябва да участват организации от две или повече държави.

Европейска доброволческа служба (ЕДС)

За да участват в проекти, свързани с ЕДС, организациите да са акредитирани в съответствие с насоките и да се придържат към ценностите, изложени в Хартата на ЕДС. Акредитираните организации са изброени в базата данни на ЕДС.

Акредитираните организации могат да публикуват възможности за доброволческа дейност в базата данни на Европейския младежки портал.

Ако кандидатурата им бъде одобрена, организациите ще отговарят за идентифициране, разработване и управление на възможностите за доброволческа дейност, както и за различни аспекти на логистиката, като покриване на дневни разходи и осигуряване на настаняване и транспорт. Те трябва също да осигурят на доброволците информационните материали на ЕДС и трябва да признаят натрупания от тях учебен опит чрез Youthpass.

Информационният пакет включва:

Младежки работници

Възможностите за младежки работници са с продължителност от два дни до два месеца и трябва да се проведат в страната на една от участващите организации. В проектите могат да участват до 50 души.

Как се кандидатства?

Кандидатурите се изпращат до националната агенция в страната по програмата, в която е установена кандидатстващата организация.

Научете повече

В ръководството за програма „Еразъм+“ ще намерите повече информация за наличните възможности и начините за кандидатстване.

Можете също да се обърнете към националните агенции в страните по програмата, към ресурсните центрове SALTO:YOUTH в страните партньори (когато има такива) или към Европейската комисия.

Споделете тази страница