Tréimhsí oiliúna le haghaidh gairmoideachais, printíseachtaí agus céimithe nua

.

Forléargas

Cuireann Erasmus+ tréimhsí oiliúna (socrúcháin oibre nó tréimhsí staidéir ar an gcoigríoch) ar fáil do mhic léinn atá cláraithe in institiúidí gairmoideachais agus gairmoiliúna.

Is féidir le printísigh atá ag obair i gcuideachtaí agus le céimithe nua na deiseanna sin a thapú freisin.

Is i láthair oibre nó in eagraíocht ghairmoideachais agus ghairmoiliúna eile a bheidh tú lonnaithe agus caithfidh tú babhtaí foghlama atá bunaithe ar obair a chur isteach mar chuid de do thréimhse staidéir.

I gcás ina mbeidh tréimhse oiliúna is sia ná mí ar siúl agat, is féidir leat cromadh ar an teanga a bheidh á labhairt ag do láthair oibre a fhoghlaim ach dul chuig Tacaíocht Teanga ar Líne.

Fad

Ó dhá sheachtain go bliain a mhaireann na tréimhsí oiliúna.

Coinníollacha

Sula dtosaíonn tú do thréimhse oiliúna, ní foláir duit féin, don institiúid nó eagraíocht lena mbaineann tú agus don eagraíocht ina mbeidh tú Comhaontú Foghlama a dhéanamh agus Gealltanas Cáilíochta a shíniú. Leagfar amach sa doiciméad sin na spriocanna foghlama agus na cearta a bheidh agat, na freagrachtaí a bheidh ort chomh maith leis an gcaoi a n-aithneofar an tréimhse oiliúna agat ar bhonn foirmiúil.

Ní foláir don institiúid nó eagraíocht lena mbaineann tú agus don eagraíocht ina mbeidh tú a bheith lonnaithe i dtíortha atá páirteach i gClár Erasmus+.

I dtreo go mbeifeá i dteideal tacaíocht a fháil ó Erasmus+ i do cháil mar chéimí nua, ní foláir tosú ar do thréimhse oiliúna laistigh de bhliain i ndiaidh duit do chéim a fháil.

Maoiniú

Tá deontais an Aontais Eorpaigh ceaptha costais taistil agus cothabhála a chumhdach le linn duit a bheith ar an gcoigríoch.

Cé go dtagann an maoiniú ón Aontas, is iad na heagraíochtaí a chuireann daoine amach a bhainistíonn na deontais agus is iad atá freagrach as íocaíochtaí a dhéanamh le daoine aonair.

B'fhéidir go mbeidh cabhair airgid ar fáil d'fhonn cuidiú leat an teanga a bheidh á labhairt ag do láthair oibre a fhoghlaim.

Conas iarratas a dhéanamh

Ní féidir iarratas ar dheontas a chur isteach mar dhuine aonair. Is iad na heagraíochtaí a chuirfidh na hiarratais isteach agus a roghnóidh iarrthóirí do na tréimhsí oiliúna ar an gcoigríoch.

Cuir ceist ar na teagmhálaithe iomchuí san eagraíocht ghairmoideachais agus ghairmoiliúna agat féin lena fháil amach an bhfuil na deiseanna seo ar fáil duit.

Tuilleadh eolais

Sa Treoirleabhar do Chlár Erasmus+ tá eolas mionsonraithe faoi na deiseanna seo freisin:

  • Téigh go Cuid B le haghaidh critéir dhámhachtana, critéir incháilitheachta, agus rialacha maidir le maoiniú

Is féidir cabhair maidir le fiosruithe agus iarratais a fháil ó na Gníomhaireachtaí Náisiúnta.

Comhroinn an leathanach seo