Podpora reformy politiky

Príležitosti v rámci tejto kľúčovej akcie prispievajú k podpore celkového politického programu EÚ, rámca pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave na rok 2020 a stratégie EÚ pre mládež.

Organizácie prispievajú k zlepšovaniu kvality vzdelávania, odbornej prípravy a mládežníckych systémov v Európe, ako aj podporujú nadnárodnú výmenu skúseností v oblasti vzdelávania a spoluprácu medzi verejnými orgánmi. Takisto sa podieľajú na vypracovaní základu pre tvorbu politiky založenú na overených údajoch, ako aj na podpore sietí a nástrojov na vykonávanie politík.

Organizácie tiež pracujú s cieľom lepšie zapájať mladých ľudí do demokratického života a dialógu s tvorcami politík.

Príležitosti v rámci kľúčovej akcie 3

Štruktúrovaný dialóg

Stretnutia mladých ľudí s tvorcami politík v oblasti mládeže majú za cieľ podporiť aktívnu účasť mladých ľudí na demokratickom živote.

Ďalšie informácie

Spolupráca v oblasti občianskej spoločnosti: mládež

Cieľom ponúkaných možností je poskytnúť štrukturálnu podporu európskym mimovládnym organizáciám a celoeurópskym sieťam aktívne pôsobiacim v oblasti mládeže. Účastnícke organizácie by okrem iného mali podporovať zamestnateľnosť mladých ľudí, posilňovať ich postavenie, podporovať ich začlenenie a prispievať k ich osobnému a profesionálnemu rozvoju a vzdelávaniu.

Ďalšie informácie

Spolupráca v oblasti občianskej spoločnosti: vzdelávanie a odborná príprava

Cieľom ponúkaných možností je poskytnúť štrukturálnu podporu európskym mimovládnym organizáciám a celoeurópskym sieťam aktívne pôsobiacim v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Tieto organizácie by mali vypracovať a vykonávať inovatívne, cielené a tvorivé stratégie a činnosti na podporu účinnej realizácie reforiem a opatrení v príslušných oblastiach svojej činnosti, a to v súlade s programami európskych politík v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

Ďalšie informácie

Iniciatívy pre inováciu politík

Tieto iniciatívy sú zamerané na rozvoj nových politík alebo prípravu ich realizácie. Existujú dva druhy činností: projekty spolupráce zamerané na budúcnosť, ktorých cieľom je stimulovať inovačný rozvoj politík, a experimenty v oblasti európskych politík, ktoré vykonávajú verejné orgány na vysokej úrovni s cieľom preskúmať a vyhodnotiť vykonávanie konkrétnych politík.

Ďalšie informácie

Komplexné politické rámce pre kontinuálne odborné vzdelávanie a prípravu

Cieľom tejto výzvy, ktorá bola uzavretá v roku 2015, bolo podporiť rozvoj verejných politík zameraných na koordináciu zabezpečenia vysokokvalitného, relevantného a dostupného kontinuálneho vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj zaistiť významný nárast využívania ďalších možností odbornej prípravy.

Ďalšie informácie

Podpora pre malé a stredné podniky zapojené do učňovskej prípravy

Cieľom tejto výzvy uzavretej v januári 2016 bolo poskytnúť podporu projektom zameraným na pomoc malým a stredným podnikom pri zapájaní sa do učňovskej prípravy. Tieto projekty zahŕňali činnosti, ako sú budovanie kapacít sprostredkovateľských orgánov, využívanie dodávateľského reťazca väčších spoločností v záujme rozvoja a zriadenia podporných štruktúr pre MSP alebo podpora spolupráce medzi zastrešujúcimi organizáciami existujúcich európskych sietí.

Ďalšie informácie

Zdieľajte túto stránku