Wsparcie w reformowaniu polityk

Działania w ramach tej akcji przyczyniają się do wspierania ogólnego programu polityki UE, ram współpracy „Edukacja i szkolenia 2020” oraz strategii na rzecz młodzieży.

Realizując projekty, organizacje przyczyniają się do poprawy jakości systemów kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży w Europie, a także promowania międzynarodowej współpracy właściwych organów i wymiany wiedzy między nimi. Organizacje przyczyniają się także do kształtowania polityki opartej na faktach i wspierają sieci i narzędzia umożliwiające wdrażanie tej polityki.

Kolejnym celem jest umożliwienie młodym ludziom większego udziału w życiu demokratycznym i interakcji z politykami.

Akcja 3: Możliwości

Zorganizowany dialog

Spotkania młodzieży i polityków dotyczące polityki na rzecz młodzieży, których celem jest promowanie aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu demokratycznym.

Więcej informacji

Współpraca społeczeństwa obywatelskiego: młodzież

Wsparcie strukturalne dla europejskich organizacji pozarządowych i ogólnounijnych sieci działających w dziedzinie młodzieży. Oczekuje się, że organizacje będą wspierać zatrudnienie młodych ludzi, zwiększać ich szanse na zdobycie pracy, wspierać ich integrację i przyczyniać się m.in. do ich rozwoju osobistego, zawodowego i edukacyjnego.

Więcej informacji

Współpraca społeczeństwa obywatelskiego: kształcenie i szkolenie

Wsparcie strukturalne dla europejskich organizacji pozarządowych i ogólnounijnych sieci działających w dziedzinie kształcenia i szkolenia. Organizacje mają opracowywać i wdrażać innowacyjne, ukierunkowane i kreatywne strategie oraz inicjatywy zmierzające do skutecznego wdrażania reform i działań w obszarach ich działalności zgodnie z europejską agendą polityczną w dziedzinie kształcenia i szkolenia.

Więcej informacji

Inicjatywy na rzecz polityki innowacyjności

Inicjatywy mają na celu opracowanie nowych polityk lub przygotowywanie ich realizacji. Istnieją dwa rodzaje działań: perspektywiczne projekty współpracy, które mają na celu wspieranie rozwoju innowacyjnych polityk, oraz europejskie eksperymenty polityczne, które są zarządzane przez organy wysokiego szczebla, i które mają na celu testowanie i ocenę realizacji niektórych polityk.

Więcej informacji

Ramy odniesienia na rzecz zapewniania jakości ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego

Celem tego zaproszenia do składania wniosków, którego termin upłynął w 2015 r., było wspieranie rozwoju polityki publicznej w celu koordynacji wysokiej jakości, niezbędnego i dostępnego ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego, a także zwiększenie możliwości udziału w innych szkoleniach.

Więcej informacji

Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw oferujących praktyki

Celem tego zaproszenia do składania wniosków, którego termin upłynął w styczniu 2016 r., było wsparcie projektów pomagających małym i średnim firmom w oferowaniu praktyk. Projekty mogły obejmować działania takie jak budowanie zdolności instytucji pośredniczących, korzystanie z łańcucha dostaw większych firm w celu opracowania i tworzenia struktur wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz promowanie współpracy między organizacjami parasolowymi zrzeszającymi istniejące europejskie sieci.

Więcej informacji

Podziel się tą stroną