Ondersteuning van beleidshervormingen

Acties in het kader van deze kernactie dragen bij tot de algemene beleidsagenda van de EU, het kader voor samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding (ET 2020) en de EU-strategie voor jongeren.

Organisaties gaan bijdragen tot een betere kwaliteit van het onderwijs, opleidingen, en jongerenvoorzieningen in Europa, en gaan internationaal leren en samenwerking tussen autoriteiten bevorderen. Zij zullen ook bijdragen tot de ontwikkeling van empirisch onderbouwde beleidsvorming, en netwerken en hulpmiddelen voor de uitvoering van beleid ondersteunen.

Ten slotte gaan organisaties bijdragen tot de betrokkenheid van jongeren bij het democratisch proces en contacten met politici.

Mogelijkheden

Gestructureerde dialoog

Bijeenkomsten van jongeren en beleidsmakers op het gebied van jongerenbeleid, bedoeld om actieve deelname van jongeren aan het democratisch proces te bevorderen.

Meer informatie

Samenwerking van maatschappelijke organisaties: jeugdzaken

Mogelijkheden om structurele steun te verlenen aan Europese ngo's en EU-brede netwerken die zich bezighouden met jeugdzaken. Deelnemende organisaties moeten o.a. de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt vergroten, jongeren mondiger maken, hun inclusie bevorderen of bijdragen tot hun persoonlijke en professionele ontwikkeling en hun opleiding.

Meer informatie

Samenwerking van maatschappelijke organisaties: onderwijs en opleiding

Mogelijkheden om structurele steun te verlenen aan Europese ngo's en EU-brede netwerken die zich bezighouden met onderwijs en opleiding. Deze organisaties moeten o.a. innovatieve, gerichte en creatieve strategieën en activiteiten ontwikkelen en uitvoeren, ter ondersteuning van efficiënte hervormingen en maatregelen op hun werkterrein, overeenkomstig de Europese ontwikkelingsagenda's op het gebied van onderwijs en opleiding.

Meer informatie

Initiatieven voor beleidsinnovatie

Deze initiatieven zijn gericht op de ontwikkeling en uitvoering van nieuw beleid . Er zijn twee soorten acties: toekomstgerichte samenwerkingsprojecten, die innovatief beleid bevorderen, en Europese beleidsexperimenten, geleid door openbare instanties op hoog niveau, om de uitvoering van specifiek beleid te te evalueren.

Meer informatie

Brede beleidskaders voor voortgezet beroepsonderwijs en -opleidingen

Dit onderdeel, dat liep tot 2015, had tot doel het ondersteunen van de beleidsontwikkeling ter coördinatie van degelijk, relevant en toegankelijk voortgezet beroepsonderwijs en het verhogen van de deelname aan voortzette opleidingen.

Meer informatie

Steun voor kleine en middelgrote ondernemingen die stageplaatsen bieden

Dit onderdeel, dat liep tot januari 2016, gaf steun aan kleine en middelgrote bedrijven die stageplaatsen boden. Projecten konden verschillende activiteiten omvatten, zoals capaciteitsopbouw bij bemiddelende instanties, gebruik van de toeleveringsketen van grotere bedrijven om ondersteunende structuren voor het MKB op te zetten, en bevordering van de samenwerking binnen de overkoepelende organisatie van bestaande Europese netwerken.

Meer informatie

Deel deze pagina