Atbalsts politikas reformai

Šīs pamatdarbības piedāvātās iespējas atbalsta ES kopējo politikas programmu, sadarbības ietvaru "Izglītība un apmācība 2020" un Jaunatnes stratēģiju.

Organizācijas turpinās pilnveidot Eiropas izglītības, apmācības un darbam ar jauniešiem domāto sistēmu kvalitāti, kā arī popularizēs transnacionālas mācības un sadarbību starp iestādēm. Tās arī palīdzēs izstrādāt pamatu uz pierādījumiem balstītas politikas veidošanai un atbalstīt instrumentus un tīklus, kas vajadzīgi politikas īstenošanai.

Turklāt tās sekmēs jauniešu plašāku līdzdalību demokrātijas procesos un viedokļu apmaiņu starp jauniešiem un politiķiem.

Trešās pamatdarbības piedāvātās iespējas

Strukturēts dialogs

Jaunatnes politikas veidotāju un jauniešu kopīgas sanāksmes veicina jauniešu aktīvu līdzdalību demokrātijas procesos.

Lasiet vēl

Sadarbība ar pilsonisko sabiedrību: jaunatne

Šo iespēju mērķis ir sniegt strukturālu atbalstu Eiropas nevalstiskajām organizācijām un ES līmeņa sadarbības tīkliem, kas darbojas jaunatnes sfērā. Tiek sagaidīts, ka iesaistītās organizācijas uzlabos jauniešu nodarbināmību, stiprinās viņu lomu sabiedrībā, veicinās sociālo iekļautību un stimulēs jauniešu personisko, profesionālo un ar izglītību saistīto izaugsmi.

Lasiet vēl

Sadarbība ar pilsonisko sabiedrību: izglītība un apmācība

Šo iespēju mērķis ir sniegt strukturālu atbalstu Eiropas nevalstiskajām organizācijām un ES līmeņa sadarbības tīkliem, kas darbojas izglītības un apmācības sfērā. Organizācijām izvirzīts uzdevums atbilstoši Eiropas politikas programmām izglītības un apmācības jomā izstrādāt un īstenot inovatīvas, mērķtiecīgas un radošas stratēģijas un pasākumus, kas atbalsta reformu un pasākumu efektīvu piemērošanu to darbības jomā.

Lasiet vēl

Iniciatīvas inovatīvai politikai

Šo iniciatīvu uzdevums ir izstrādāt jaunus politikas risinājumus vai palīdzēt sagatavoties to īstenošanai. Iespējami divu veidu pasākumi — uz nākotni vērsti sadarbības projekti, kuru mērķis ir stimulēt inovatīvas politikas izstrādi, un eksperimentāli Eiropas politikas projekti, kas norit augsta līmeņa publisko iestāžu vadībā un kā mērķis ir izmēģināt un novērtēt specifisku politisko risinājumu īstenošanu.

Lasiet vēl

Visaptverošas politiskās pamatprogrammas profesionālās izglītības un apmācības turpināšanai

Šā, 2015. gadā slēgtā uzaicinājuma paust ieinteresētību mērķis bija atbalstīt tādas publiskās politikas izstrādi, kura koordinētu pielāgotu, pieejamu un kvalitatīvu profesionālo izglītību un apmācību mūža garumā un būtiski nostiprinātu līdzdalību tālākizglītības iespējās.

Lasiet vēl

Atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas piedalās profesionālajā sagatavošanā

Šā, 2016. gada janvārī slēgtā uzaicinājuma paust ieinteresētību mērķis bija atbalstīt projektus, kas palīdzētu MVU iesaistīties profesionālajā sagatavošanā. Projektos varēja ietvert pasākumus, kas paredz veidot starpniekstruktūru kapacitāti, izmantojot lielo uzņēmumu piegādes ķēdi, lai attīstītu un ieviestu MVU atbalsta struktūras, vai veicināt sadarbību starp esošajām Eiropas sadarbības tīklu un jumta organizācijām.

Lasiet vēl

Bendrinti šį puslapį