Politikos reformų rėmimas

Pagal šį pagrindinį veiksmą suteikiama galimybių padėti įgyvendinti bendros ES politikos darbotvarkės, Bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos („ET 2020“) ir Jaunimo strategijos tikslus.

Organizacijos padės gerinti švietimo, mokymo ir jaunimo sistemų Europoje kokybę ir skatins tarpvalstybinį mokymąsi bei valdžios institucijų bendradarbiavimą. Jos taip pat padės kurti pagrindą, kuris būtinas formuojant faktais grindžiamą politiką, ir tinklus bei priemones, padedančius politiką įgyvendinti.

Be to, organizacijos padės įtraukti jaunimą į demokratinį gyvenimą ir paskatins jį aktyviau bendrauti su politikais.

Galimybės pagal 3 pagrindinį veiksmą

Struktūrinis dialogas

Jaunimo ir už sprendimus jaunimo srityje atsakingų asmenų susitikimai, skirti skatinti aktyvų jaunuolių dalyvavimą demokratiniame gyvenime.

Daugiau informacijos

Bendradarbiavimas su pilietine visuomene jaunimo srityje

Galimybėmis siekiama suteikti struktūrinę paramą Europos nevyriausybinėms organizacijoms ir ES masto tinklams, veikiantiems jaunimo reikalų srityje. Dalyvaujančios organizacijos, be kita ko, turėtų rūpintis jaunuolių galimybėmis įsidarbinti, suteikti jaunuoliams galių, remti jų įtrauktį ir padėti jiems tobulėti asmeniškai, profesinėje srityje bei lavintis.

Daugiau informacijos

Bendradarbiavimas su pilietine visuomene švietimo ir mokymo srityje

Galimybėmis siekiama suteikti struktūrinę paramą Europos nevyriausybinėms organizacijoms ir ES masto tinklams, veikiantiems švietimo ir mokymo srityje. Šios organizacijos turėtų rengti ir įgyvendinti novatoriškas, tikslines ir kūrybiškas strategijas ir veiklą, kuriomis būtų remiamas veiksmingas reformų ir jų veiklos srities veiksmų įgyvendinimas, atsižvelgiant į Europos politikos darbotvarkes švietimo ir mokymo srityje.

Daugiau informacijos

Politikos inovacijų iniciatyvos

Šių iniciatyvų tikslas – kurti naujas politikos kryptis arba pasirengti jas įgyvendinti. Veiksmai gali būti dviejų rūšių: perspektyvūs bendradarbiavimo projektai, kuriais siekiama skatinti novatoriškos politikos kūrimą, ir Europos politikos bandomieji projektai, kuriuos atlieka aukšto lygio valdžios institucijos, kad išbandytų ir įvertintų konkrečių politikos priemonių įgyvendinimą.

Daugiau informacijos

Visapusiškos tęstinio profesinio mokymo politikos sistemos

Šio kvietimo teikti paraiškas, baigto 2015 m., tikslas buvo padėti rengti viešąją politiką, kuria siekta koordinuoti kokybiško, aktualaus ir prieinamo tęstinio profesinio mokymo teikimą, ir užtikrinti, kad tolesnio mokymosi galimybėmis būtų naudojamasi gerokai daugiau.

Daugiau informacijos

Parama pameistrystės galimybes siūlančioms mažosioms ir vidutinėms įmonėms

Šio kvietimo teikti paraiškas, baigto 2016 m. sausį, tikslas buvo paremti projektus, kuriais mažosioms ir vidutinėms įmonėms padedama siūlyti pameistrystės galimybes. Projektai galėjo apimti tokią veiklą kaip tarpinių institucijų pajėgumų didinimas, didesnių įmonių tiekimo grandinės naudojimas rengiant ir kuriant paramos MVĮ struktūras arba esamų Europos tinklų skėtinių organizacijų bendradarbiavimo skatinimas.

Daugiau informacijos

Bendrinti šį puslapį