Tacaíocht d'athchóiriú beartas

Le deiseanna faoin bPríomhbheart seo cuirtear leis an tacaíocht d'ollchlár beartais an Aontais, don chreat comhair um Oideachas agus Oiliúint 2020, agus don Straitéis i leith Daoine Óga.

Cuideoidh eagraíochtaí le caighdeán an oideachais, na hoiliúna agus córas i leith Daoine Óga san Eoraip a fheabhsú agus le foghlaim thrasnáisiúnta agus comhar idir údaráis a chur chun cinn. Cuideoidh an méid sin freisin le forbairt an bhunúis atá le beartas fianaisebhunaithe a dhéanamh, agus le tacaíocht do líonraí agus d'uirlisí i leith beartais a chur chun feidhme.

Cuideoidh eagraíochtaí chomh maith le rannpháirtíocht daoine óga sa saol daonlathach agus a ngaol le polaiteoirí a fheabhsú.

Deiseanna KA3

Idirphlé struchtúraithe

Cruinnithe idir daoine óga agus lucht déanta cinntí i réimse na hóige atá ceaptha rannpháirtíocht daoine óga sa saol daonlathach a chur chun cinn.

Foghlaim tuilleadh

Comhar leis an tSochaí Shibhialta: daoine óga

Deiseanna atá ceaptha tacaíocht struchtúrach a chur ar fáil d'eagraíochta neamhrialtasacha Eorpacha agus do líonraí atá gníomhach ar fud na hEorpa i réimse na hóige. Táthar ag súil go ndéanfaidh na heagraíochtaí rannpháirteacha infhostaitheacht daoine óga a chur chun cinn, daoine óga a chumhachtú, cuidiú lena gcuimsiú agus cur lena bhforbairt phearsanta, ghairmiúil agus oideachasúil, i measc nithe eile.

Foghlaim tuilleadh

Comhar leis an tSochaí Shibhialta: oideachas agus oiliúint

Deiseanna atá ceaptha tacaíocht struchtúrach a chur ar fáil d'eagraíochta neamhrialtasacha Eorpacha agus do líonraí atá gníomhach ar fud na hEorpa i réimse an oideachais agus na hoiliúna. Táthar ag súil go ndéanfaidh na heagraíochtaí sin straitéisí agus gníomhaíochtaí nuálacha, spriocdhírithe, cruthaitheacha a fhorbairt agus a chur chun feidhme chun tacú le cur chun feidhme éifeachtach athchóirithe agus gníomhartha ina réimsí gníomhaíochta faoi seach, i gcomhréir le cláir bheartais i réimsí an oideachais agus na hoiliúna.

Foghlaim tuilleadh

Tionscnaimh maidir le nuálaíocht beartais

Tá na tionscnaimh seo beartaithe beartais nua a fhorbairt nó ullmhú chun iad a chur chun feidhme. Tá dhá chineál gnímh i gceist,comharthionscnaimh réamhbhreathnaitheacha, atá beartaithe forbairt beartais nuálach a spreagadh agus tionscnaimh turgnamh beartais Eorpaigh faoi cheannas údaráis ardleibhéil phoiblí le cur chun feidhme beartas sonracha a thriail agus a mheasúnú.

Tuilleadh eolais

Creata beartais cuimsitheacha don Oideachas agus don Oiliúint Ghairmiúil leanúnach

Ba é aidhm don ghlaoch sin, a dúnadh in 2015, tacú le forbairt beartas poiblí lena bhféachadh go ndéanfaí comhordú ar an soláthar oideachais agus gairmoiliúna ábhartha inrochtana leanúnach ardleibhéil, agus lena a chinntiú go dtiocfadh méadú suntasach ar an ráta glactha do dheiseanna breisoiliúna.

Foghlaim tuilleadh

Tacaíocht d'fhiontair bheaga agus mheánmhéide a ghlacann le printíseachtaí

Ba é aidhm don ghlaoch sin, a dúnadh in 2016, tacú le tionscadail cuidiú le fiontair bheaga agus mheánmhéide chun glacadh le printíseachtaí. Gníomhaíochtaí ar nós acmhainní comhlachtaí idirmheánacha a fhothú trí shlabhra soláthair cuideachtaí a úsáid chun struchtúir thacaíochta d'fhiontair bheaga agus mheánmhéide a fhorbairt agus a bhunú, agus comhar idir scáthghrúpaí de líonraí Eorpacha atá ann cheana a chur chun cinn, d'fhéadfadh gníomhaíochtaí den chineál sin bheith san áireamh sna tionscadail sin.

Foghlaim tuilleadh

Comhroinn an leathanach seo