Politiikan uudistamisen tuki

Tällä avaintoimella tuetuilla toimilla edistetään EU:n yleisen toimintaohjelman, koulutusyhteistyön strategisten puitteiden (ET 2020) ja nuorisostrategian tavoitteiden saavuttamista.

Osallistuvat organisaatiot pyrkivät parantamaan koulutus- ja nuorisojärjestelmiä sekä edistämään rajat ylittävää oppimista ja viranomaisten välistä yhteistyötä. Lisäksi ne auttavat luomaan perustan näyttöön pohjautuvan päätöksenteon tueksi sekä verkostoja ja välineitä politiikan toteuttamista varten.

Tavoitteena on myös lisätä nuorten osallistumista demokraattiseen toimintaan ja vuoropuhelua päätöksentekijöiden kanssa.

Avaintoimen 3 mahdollisuudet

Jäsennelty vuoropuhelu

Nuorten ja nuorisoalan päättäjien välisillä tapaamisilla edistetään nuorten aktiivista osallistumista demokraattiseen toimintaan.

Lisätietoa

Kansalaisyhteiskuntaan liittyvä yhteistyö nuorisoalalla

Hankkeilla annetaan rakenteellista tukea nuorisoalalla toimiville eurooppalaisille kansalaisjärjestöille ja EU:n laajuisille verkostoille. Osallistuvien organisaatioiden odotetaan muun muassa parantavan nuorten työllistymistä, lisäävän heidän vaikutusmahdollisuuksiaan ja osallisuuttaan sekä tukevan heidän henkilökohtaista, ammatillista ja koulutuksellista kehitystään.

Lisätietoa

Kansalaisyhteiskuntaan liittyvä yhteistyö koulutusalalla

Hankkeilla tuetaan koulutusalalla toimivia eurooppalaisia kansalaisjärjestöjä ja EU:n laajuisia verkostoja. Osallistuvien organisaatioiden odotetaan kehittävän ja toteuttavan innovatiivisia, kohdennettuja ja luovia strategioita ja toimintoja, joilla tuetaan uudistusten ja toimien täytäntöönpanoa niiden omalla toiminta-alalla koulutusalan eurooppalaisten toimintaohjelmien mukaisesti.

Lisätietoa

Innovaatiopolitiikan hankkeet

Hankkeiden tavoitteena on kehittää uudenlaisia toimintamalleja tai valmistella niiden toteuttamista. Hankkeita on kahdentyyppisiä: innovatiiviseen politiikan uudistamiseen tähtääviä yhteistyöhankkeita ja eurooppalaisia kokeiluhankkeita, joita vetävät korkean tason viranomaiset ja joihin liittyy toimintamallien testaaminen ja arviointi kenttäkokein.

Lisätietoa

Kattavat poliittiset viitekehykset ammatilliselle jatkokoulutukselle

Ehdotuspyynnön tavoitteena on tukea sellaisen julkisen politiikan valmistelua, jonka avulla voidaan koordinoida laadukkaan, tarkoituksenmukaisen ja helposti saatavan ammatillisen jatkokoulutuksen tarjontaa ja lisätä merkittävästi tarjolla olevien jatkokoulutusmahdollisuuksien hyödyntämistä. Ehdotuspyyntö päättyi vuonna 2015.

Lisätietoa

Tuki oppisopimuskoulutusta antaville pienille ja keskisuurille yrityksille

Ehdotuspyynnön tavoitteena on tukea hankkeita, jotka auttavat pk-yrityksiä tarjoamaan oppisopimuskoulutusta. Hankkeissa voidaan esim. kehittää välittäjätahojen valmiuksia, kehittää ja muodostaa suurempien yritysten toimitusketjujen avulla pk-yritysten tukirakenteita tai lisätä olemassa olevien eurooppalaisten verkostojen kattojärjestön piirissä tehtävää yhteistyötä. Ehdotuspyyntö päättyi tammikuussa 2016.

Lisätietoa

Jaa tämä sivu