Poliitikareformi toetamine

Selle meetme raames toetatakse võimalusi, mis aitavad kaasa ELi üldise poliitilise tegevuskava, hariduse ja koolituse valdkonna koostööraamistiku (HK 2020) ja noorte strateegia rakendamisele.

Meetmes osalevad organisatsioonid peavad andma panuse Euroopa hariduse, koolituse ja noorte valdkonna töö kvaliteedi parandamisse ning soodustama riikidevahelist õppetegevust ning asutuste koostööd. Nad peavad osalema tõenditel põhineva poliitikakujunduse aluste väljatöötamises ning toetama poliitika elluviimiseks vajalikke võrgustikke ja vahendeid.

Peale selle peavad organisatsioonid kaasama noori demokraatlikesse protsessidesse ja soodustama nende suhtlust poliitikutega.

3. põhimeetmega seotud võimalused

Struktureeritud dialoog

Noorte ja noorsoo valdkonna poliitikakujundajate kohtumised, mis soodustavad noorte osalemist demokraatlikes protsessides.

Lisateave

Kodanikuühiskonna koostöö: noored

Nende võimaluste eesmärk on pakkuda noortevaldkonnas aktiivsetele Euroopa vabaühendustele ja kogu ELi hõlmavatele võrgustikele struktuurset toetust. Osalevad organisatsioonid peavad edendama noorte tööhõivet, andma noortele rohkem sõnaõigust, toetama nende kaasamist ning aitama muu hulgas kaasa nende isiklikule, kutsealasele ja haridustaseme arengule.

Lisateave

Kodanikuühiskonna koostöö: haridus ja koolitus

Nende võimaluste eesmärk on pakkuda haridus- ja koolitusvaldkonnas aktiivsetele Euroopa vabaühendustele ja kogu ELi hõlmavatele võrgustikele struktuurset toetust. Need organisatsioonid peavad arendama ja rakendama innovatiivseid, sihipäraseid ja loomingulisi strateegiaid ning tegevusi, et toetada oma valdkonnas reformide ja meetmete edukat elluviimist kooskõlas Euroopa haridus- ja koolitusvaldkonna poliitikastrateegiatega.

Lisateave

Poliitika uuendamise algatused

Nende algatuste eesmärk on töötada välja uusi poliitikastrateegiaid või valmistuda nende elluviimiseks. Siia kuuluvad kahte liiki meetmed. Need on kaugeleulatuvad koostööprojektid, mis hoogustavad innovatiivset poliitikakujundust ja Euroopa eksperimentaalsed poliitikameetmed, mida juhivad kõrgetasemelised ametiasutused, et katsetada ja hinnata konkreetsete poliitikastrateegiate rakendamist.

Lisateave

Kutsealase täiendõppe ja -koolituse terviklikud poliitikaraamistikud

Selles valdkonnas 2015. aastal lõppenud konkursikutse eesmärk oli arendada riiklikku poliitikat, mille eesmärk on koordineerida kvaliteetse, asjakohase ja kättesaadava kutsealase täiendõppe ja -koolituse andmist ning suurendada märkimisväärselt täiendõppes osalemise määra.

Lisateave

Õpipoisiõpet pakkuvate väikese ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEd) toetamine

Selles valdkonnas 2016. aastal lõppenud konkursikutse eesmärk oli toetada projekte, mis hõlmasid õpipoisiõppe pakkumist VKEdes. Projektidesse võisid kuuluda sellised meetmed nagu vahendajate suutlikkuse suurendamine, suuremate ettevõtete tarneahela kasutamine VKEdele tugistruktuuride väljatöötamiseks ja kasutuselevõtmiseks ning olemasolevate Euroopa võrgustike katusorganisatsioonide vahelise koostöö parandamine.

Lisateave

Jaga seda lehte