Podpora reformy politiky

Příležitosti, které jsou k dispozici v rámci této klíčové akce, přispívají k podpoře realizace celkové politiky EU a splnění cílů rámce evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020) a cílů evropské strategie pro mládež.

Organizace přispějí ke zvýšení kvality vzdělávání, odborné přípravy a systémů práce s mládeží v Evropě, jakož i k většímu rozšíření nadnárodního vzdělávání a spolupráci mezi orgány. Dále přispějí k tomu, že bude postaven základ k tvorbě politik opírající se o prokázané skutečnosti, a ke vzniku podpůrných sítí a nástrojů pro provádění politiky.

Organizace rovněž přispějí k hlubšímu zapojení mladých lidí do demokratických procesů a k jejich intenzivnější interakci s politiky.

Příležitosti v rámci klíčové akce č. 3

Strukturovaný dialog

Setkání mladých lidí a činitelů s rozhodovacími pravomocemi v oblasti mládeže, jejichž cílem je podporovat aktivní účast mladých lidí na demokratickém životě.

Další informace

Spolupráce občanské společnosti: mládež

Cílem je poskytnout strukturální podporu evropským nevládním organizacím a celounijním sítím působícím v oblasti mládeže. Zúčastněné organizace by měly mimo jiné podporovat zaměstnatelnost mladých lidí, lepší postavení mladých lidí ve společnosti a jejich snazší začlenění a přispívat k jejich osobnímu, profesnímu a intelektuálnímu rozvoji.

Další informace

Spolupráce občanské společnosti: vzdělávání a odborná příprava

Příležitosti přinášející strukturální podporu evropským nevládním organizacím a celounijním sítím působícím v oblasti mládeže a odborné přípravy. Tyto organizace mají rozvíjet a uplatňovat inovativní, cílené a tvůrčí strategie a činnosti na podporu účinného provádění reforem a opatření v příslušných oblastech, a to v souladu s evropskými politickými programy v oblasti vzdělávání a odborné přípravy.

Další informace

Iniciativy pro inovace politik

Jsou koncipovány tak, aby se v jejich rámci vyvíjely nové politiky nebo se připravovalo jejich provádění. Existují dva druhy akcí, a to projekty perspektivní spolupráce, jejichž cílem je stimulovat vývoj inovativních politik, a evropské experimentální politiky vedené orgány veřejné moci na vysoké úrovni, které testují a vyhodnocují provádění konkrétních politik.

Další informace

Komplexní rámec politiky pro další odborné vzdělávání a přípravu

Cílem této výzvy, která byla uzavřena v roce 2015, bylo podporovat rozvoj veřejných politik, které se snaží koordinovat poskytování vysoce kvalitního, relevantního a dostupného dalšího odborného vzdělávání a přípravy a rovněž zajistit výrazný nárůst účasti na dalším odborném vzdělávání.

Další informace

Podpora pro malé a střední podniky zapojené do učňovské přípravy

Cílem této výzvy k předkládání návrhů, jež skončila v lednu 2016, bylo poskytnout podporu na projekty, jejichž cílem je pomoci malým a středním podnikům, aby se zapojily do učňovské přípravy. Projekty mohly zahrnovat aktivity, jako je budování kapacit zprostředkujících subjektů s využitím dodavatelského řetězce větších podniků s cílem vyvinout a zavést podpůrné struktury pro malé a střední podniky a zintenzivnit spolupráci se zastřešující organizací stávajících evropských sítí.

Další informace

Sdílej tuto stránku