Подкрепа за реформиране на политиките

Възможностите в рамките на тази ключова дейност допринасят за подкрепа на цялостния политически дневен ред на ЕС, на рамката за сътрудничество „Образование и обучение 2020“ и на стратегията за младежта.

Организациите ще допринасят за повишаването на качеството на образованието, обучението и системите за работа с младежта в Европа, както и за насърчаване на трансграничното учене и сътрудничество между органите. Те също така ще допринасят за разработване на база за основано на факти създаване на политики, както и за подкрепа на мрежи и инструменти за изпълнение на политики.

Организациите ще дават своя принос и за засилване на участието на младите хора в демократичния живот и тяхното общуване с политиците.

Възможности по ключова дейност 3

Структуриран диалог

Срещи между млади хора и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта, с цел насърчаване на активното участие на младите хора в демократичния живот.

Научете повече

Сътрудничество с гражданското общество: младежи

Възможностите имат за цел оказване на структурна подкрепа на европейските неправителствени организации и мрежи, работещи в областта на младежта. От участващите организации се очаква да повишават пригодността за заетост на младите хора, да засилват тяхната роля, да подкрепят приобщаването им и да допринасят — наред с останалото — за тяхното личностно, професионално и образователно развитие.

Научете повече

Сътрудничество с гражданското общество: образование и обучение

Възможностите имат за цел оказване на структурна подкрепа на европейските неправителствени организации и мрежи, работещи в областта на образованието и обучението. От тези организации се очаква да разработват и прилагат новаторски, целенасочени и творчески стратегии и дейности в подкрепа на ефективното изпълнение на реформи и действия в своите области на дейност, в съответствие с европейските политически програми в областта на образованието и обучението.

Научете повече

Инициативи за иновации в политиката

Тези инициативи имат за цел разработване на нови политики или подготовка на тяхното изпълнение. Има два вида действия — ориентирани към бъдещето проекти за сътрудничество, които имат за цел да стимулират разработването на новаторски политики, и европейски експериментални инициативи в областта на политиката, които се ръководят от публични органи на високо равнище и имат за за цел изпробване и оценяване на прилагането на определени политики.

Научете повече

Всеобхватни политически рамки за продължаващо професионално образование и обучение

Целта на тази покана, чийто срок изтече през 2015 г., бе да се подкрепи разработването на обществени политики за координиране на предоставянето на висококачествено, съобразено с нуждите и достъпно професионално образование и обучение, както и да се гарантира, че значително ще се подобри използването на по-нататъшните възможности за обучение.

Научете повече

Подкрепа за малки и средни предприятия, участващи в професионална подготовка

Целта на тази покана, чийто срок изтече през януари 2016 г., бе да се подкрепят проекти, подпомагащи включването на малки и средни предприятия в професионална подготовка. Проектите можеха да включват дейности като изграждане на капацитет на организации посредници, използване на веригата на доставка на по-големи компании за подготовка и създаване на структури за подкрепа на МСП или насърчаване на сътрудничеството между представителни организации на съществуващи европейски мрежи и техните членове.

Научете повече

Споделете тази страница