Strategické partnerstvá

Ako sa prihlásiť

Ak máte účet EU Login, môžete na prístup k prihláškam v rámci programu Erasmus+ použiť ikonu elektronické formuláre (eForms).

Ak nemáte účet EU Login, môžete si ho vytvoriť kliknutím na ikonu Vytvoriť účet EU Login nižšie.

Upozorňujeme, že vyplnená prihláška by sa mala predložiť národnej agentúre tej krajiny účastniacej sa programu, v ktorej má organizácia podávajúca prihlášku svoje sídlo.Čo je cieľom?

Strategické partnerstvá sú nadnárodné projekty zamerané na rozvoj a šírenie inovatívnych postupov a podporu spolupráce, partnerského učenia sa a výmeny skúseností v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže.

Vo všeobecnosti je cieľom strategických partnerstiev riešenie horizontálnych priorít, ako aj osobitných priorít v týchto oblastiach:

 • vysokoškolské vzdelávanie,
 • odborné vzdelávanie a príprava,
 • vzdelávanie na školách,
 • vzdelávanie dospelých a
 • mládež.

Existujú dva druhy strategických partnerstiev – strategické partnerstvá na podporu inovácie a na výmenu osvedčených postupov.

Viac informácií o osobitných prioritách nájdete v sprievodcovi programom.

Aké príležitosti existujú?

Strategické partnerstvá poskytujú rôznym verejným, súkromným a mimovládnym organizáciám príležitosti na širokú škálu činností, napríklad podporu:

 • spolupráce a vytvárania sietí medzi organizáciami,
 • vývoja, testovania a zavádzania inovatívnych postupov,
 • uznávania a validácie znalostí, zručností a kompetencií,
 • spolupráce medzi regionálnymi orgánmi pri vytváraní nových systémov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže,
 • študentov so zdravotným postihnutím a s osobitnými potrebami a uľahčenie ich prechodu na trh práce,
 • odborníkov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom posilniť rovnosť, rozmanitosť a začlenenie vo vzdelávaní,
 • integrácie nových migrantov a zvyšovania informovanosti o utečeneckej kríze v Európe,
 • podnikateľského ducha a aktívneho občianstva medzi mladými ľuďmi.

Strategické partnerstvá môžu mať odlišné rozmery a vykonávať rôzne činnosti v závislosti od cieľov projektu, zapojených organizácií, očakávaného vplyvu a iných skutočností.

Medzi ciele projektu patria takisto príležitosti pre žiakov, študentov, vzdelávajúcich sa a zamestnancov na štúdium, odbornú prípravu, prípadne vyučovanie v zahraničí v prípade, že tieto pedagogické, školiace a vzdelávacie nadnárodné činnosti prispievajú k dosiahnutiu cieľov projektu.

Ako to funguje?

Zúčastnené organizácie, ktoré chcú využiť túto príležitosť, musia mať sídlo v krajine účastniacej sa programu.

Žiadosť musí podať organizácia so sídlom v krajine účastniacej sa programu a spravidla musí zahŕňať najmenej tri organizácie z rôznych krajín účastniacich sa programu.

Vo výnimočných prípadoch postačí, ak budú partnerstvá v oblasti školského vzdelávania a mládeže tvoriť aspoň dve organizácie z rôznych krajín účastniacich sa programu. Pri partnerstvách v týchto oblastiach je možné uplatňovať aj osobitné formáty partnerstiev zameraných na školské výmeny a nadnárodných iniciatív pre mládež. Pri týchto formátoch sa uplatňuje jednoduchší postup podávania žiadostí a mierne upravený súbor pravidiel.

Do žiadostí sa môže zaradiť akýkoľvek počet organizácií, ako aj organizácie z partnerských krajín, ak pre projekt predstavujú významnú pridanú hodnotu.

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z krajín účastniacich sa programu musia mať platnú Chartu Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie.

Čo by ste ešte mali vedieť?

Strategické partnerstvá môžu mať rôzne trvanie v závislosti od oblasti:

 • vysokoškolské vzdelávanie: od 24 do 36 mesiacov,
 • vzdelávanie dospelých, školské vzdelávanie a odborné vzdelávanie a príprava: od 12 do 36 mesiacov,
 • mládež: od 6 do 36 mesiacov.

Výška grantov na projekty je obmedzená na 150 000 EUR ročne. Výška grantov v prípade osobitného formátu partnerstiev zameraných na školské výmeny je obmedzená na 99 000 EUR ročne.

Ako podať žiadosť?

Žiadosti by sa mali predložiť národnej agentúre tej krajiny účastniacej sa programu, v ktorej má organizácia podávajúca žiadosť svoje sídlo.

Ďalšie informácie

Podrobné informácie o kritériách, postupoch a termínoch nájdete v sprievodcovi programom Erasmus+.

Ďalšie informácie o strategických partnerstvách možno nájsť v brožúrke o financovaní projektov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže.

Pre inšpiráciu si môžete pozrieť súhrn projektov, ktoré už boli vybrané:

Ďalšie informácie vám poskytnú národné agentúry alebo v partnerských krajinách národné kancelárie (ak sú k dispozícii). Obrátiť sa môžete aj na Európsku komisiu.

Video: Program Erasmus+: poskytnúť mladým ľuďom zručnosti zajtrajška

Školy

Príručka pre vedenie škôl poskytuje informácie o tom, aký môže mať program prínos pre školy.

Uverejnený bol aj sprievodca programom dlhodobej mobility žiakov v rámci strategických partnerstiev.

Zdieľajte túto stránku