Partnerstwa strategiczne

Jak się zgłosić?

Jeśli masz konto EU Login, kliknij przycisk e Formularze, aby uzyskać dostęp do aplikacji Erasmus+.

Jeśli nie masz konta EU Login, kliknij poniżej przycisk Utwórz konto EU login.

Uwaga: wypełniony wniosek należy złożyć do agencji krajowej w tym spośród krajów uczestniczących w programie, w którym ma siedzibę organizacja składająca wniosek.Jaki jest cel?

Partnerstwa strategiczne to międzynarodowe projekty mające na celu opracowywanie i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań oraz wspieranie współpracy, partnerskiego uczenia się i wymiany doświadczeń w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży.

Projekty te koncentrują się na priorytetach horyzontalnych, a także konkretnych priorytetach w następujących dziedzinach:

 • szkolnictwo wyższe
 • kształcenie i szkolenie zawodowe
 • edukacja szkolna
 • kształcenie dorosłych
 • młodzież.

Istnieją dwa rodzaje partnerstw strategicznych: na rzecz innowacji i wspierające wymianę dobrych praktyk.

Więcej informacji na temat priorytetów określonych w danych dziedzinach można znaleźć w Przewodniku po programie.

Jakie są możliwości?

Dzięki projektom organizacje publiczne, prywatne i pozarządowe mogą realizować różne działania, m.in. w zakresie:

 • umacniania współpracy i tworzenia sieci kontaktów między organizacjami
 • wspierania opracowywania, testowania i wdrażania innowacyjnych praktyk
 • wspierania uznawania i poświadczania wiedzy, umiejętności i kompetencji
 • wspierania współpracy między organami regionalnymi, mającej na celu promowanie rozwoju systemów kształcenia i szkolenia oraz na rzecz młodzieży
 • wspierania niepełnosprawnych osób uczących się i osób uczących się o specjalnych potrzebach w celu ułatwienia ich przejścia na rynek pracy
 • wspierania pracowników w dziedzinie kształcenia i szkolenia z myślą o promowaniu równości, różnorodności i edukacji dla wszystkich
 • wspierania integracji nowo przybyłych imigrantów oraz zwiększania świadomości na temat kryzysu uchodźczego w Europie
 • promowania przedsiębiorczości i aktywności obywatelskiej wśród osób młodych.

W zależności od celów danego projektu, organizacji uczestniczących, oczekiwanego wpływu i innych elementów partnerstwa strategiczne mogą mieć różną skalę i podejmować różne działania.

Ponadto w ramach projektów uczniowie, studenci, praktykanci i pracownicy mogą studiować, odbywać szkolenie lub uczyć za granicą, o ile przyczynia się to do osiągnięcia celów danego projektu.

Jakie są zasady?

Do udziału w programie mogą zgłaszać się organizacje mające siedzibę w kraju uczestniczącym w programie.

Wniosek musi złożyć jedna organizacja koordynująca mająca siedzibę w kraju uczestniczącym w programie. Projekt musi być realizowany przez przynajmniej trzy organizacje z trzech różnych krajów uczestniczących w programie.

W wyjątkowych przypadkach w projektach w dziedzinie edukacji szkolnej i młodzieży mogą uczestniczyć co najmniej dwie organizacje z różnych krajów uczestniczących w programie. W przypadku tego rodzaju partnerstw wniosek może również dotyczyć tzw. specyficznych formatów partnerstw, jakimi są „partnerstwa współpracy szkół” i „transnarodowe inicjatywy młodzieżowe”. Do tych form partnerstw stosowany jest prostszy proces składania wniosków i nieznacznie zmienione zasady.

We wniosku można podać dowolną liczbę organizacji. Mogą to być również organizacje z krajów partnerskich, jeżeli ich uczestnictwo wnosi do projektu istotną wartość dodaną.

Instytucje szkolnictwa wyższego z krajów uczestniczących w programie muszą posiadać ważną Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE).

Co jeszcze warto wiedzieć?

Czas trwania partnerstw strategicznych różni się w zależności od dziedziny:

 • szkolnictwo wyższe: od 24 do 36 miesięcy
 • kształcenie dorosłych, edukacja szkolna, kształcenie i szkolenie zawodowe: od 12 do 36 miesięcy
 • młodzież: od 6 do 36 miesięcy.

Dofinansowanie do projektów wynosi zasadniczo maksymalnie 150 tys. euro rocznie. Dofinansowanie w przypadku „partnerstw współpracy szkół” wynosi maksymalnie 99 tys. euro rocznie.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski należy kierować do agencji krajowej w kraju uczestniczącym w programie, w którym ma siedzibę organizacja składająca wniosek.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje na temat kryteriów, procedur i terminów można znaleźć w Przewodniku po programie Erasmus+.

Więcej informacji na temat partnerstw strategicznych przedstawiono w broszurze o finansowaniu projektów w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży.

Inspiracje można znaleźć w publikacjach, w których zebrano opisy projektów wybranych w poprzednich latach:

Szczegółowych informacji udzielają agencje krajowe lub, w przypadku krajów partnerskich, biura krajowe (o ile istnieją). Można również skontaktować się z Komisją Europejską.

Wideo: Erasmus+ pomaga młodzieży zdobyć umiejętności z myślą o przyszłości

Szkoły

Informacje na temat korzyści, jakie program może przynieść szkołom, można znaleźć w przewodniku dla kadry kierowniczej szkół.

Opublikowano również przewodnik po długoterminowych projektach mobilności uczniów w ramach partnerstw strategicznych

Podziel się tą stroną