Strategische partnerschappen

Hoe meld ik me aan?

Als u een EU Login-account heeft, kunt u via de knop eForms toegang krijgen tot de module Erasmus+-aanvragen.

Als u geen EU Login-account heeft, klik dan hieronder op de knop EU Login-account aanmaken.

Let op: aanvragen moeten worden ingediend bij het nationaal agentschap in het land waar de aanvragende organisatie gevestigd is.Wat is het doel?

Strategische partnerschappen zijn projecten in meer dan één land om vernieuwende methoden te ontwikkelen en te delen, en samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van onderwijs, opleiding en jongerenwerk te stimuleren.

Zij zijn zowel gericht op algemene doelstellingen als op specifieke prioriteiten van:

 • hoger onderwijs
 • beroepsonderwijs en -opleiding
 • schoolonderwijs
 • volwassenenonderwijs
 • jongerenorganisaties

Er zijn twee soorten strategische partnerschappen: sommige zijn vooral gericht op innovatie, andere op de uitwisseling van beproefde methoden.

Meer informatie over de specifieke prioriteiten vindt u in de Programmagids.

Wat zijn de mogelijkheden?

Strategische partnerschappen geven allerlei openbare, particuliere en niet-gouvernementele organisaties de gelegenheid om een brede waaier van activiteiten te ontplooien, zoals

 • samenwerking en netwerking tussen organisaties
 • ontwikkelen, testen en toepassen van vernieuwende methoden
 • erkenning en validering van kennis, vaardigheden en bekwaamheden
 • samenwerking tussen regionale overheden met het oog op vernieuwing in het onderwijs, de opleiding en het jeugdbeleid
 • ondersteuning van gehandicapten en mensen met bijzondere behoeften in het onderwijs en bij de overgang naar het beroepsleven
 • ondersteuning van leerkrachten en instructeurs bij de bevordering van gelijke rechten, diversiteit en inclusie
 • integratie van pas aangekomen migranten en voorlichting over de vluchtelingencrisis in Europa
 • ondernemerschap en actief burgerschap bij jongeren

De schaal en de aard van de activiteiten van strategische partnerschappen hangen af van de doelstellingen, de betrokken organisaties, de verwachte impact en andere elementen.

Ook kunnen leerlingen, studenten, cursisten en personeel in het buitenland les volgen of geven, voor zover dat bijdraagt tot de eigenlijke doelstellingen van het project.

Hoe werkt het?

Organisaties die een aanvraag willen indienen, moeten gevestigd zijn in een programmaland.

Bij een project moeten minstens drie organisaties uit verschillende programmalanden betrokken zijn; één daarvan dient de aanvraag in.

Scholen en jongerenorganisaties kunnen bij wijze van uitzondering ook projecten met slechts twee organisaties uit verschillende programmalanden indienen. Partnerschappen op deze gebieden kunnen ook kiezen voor de speciale formules "partnerschappen voor schooluitwisselingen" en "transnationale jongereninitiatieven". Voor beide formules gelden een eenvoudigere aanvraagprocedure en licht aangepaste regels.

Er is geen maximumaantal deelnemende organisaties. Ook organisaties uit partnerlanden mogen deelnemen, op voorwaarde dat zij een belangrijke toegevoegde waarde voor het project betekenen.

In een programmaland gevestigde instellingen voor hoger onderwijs moeten houder zijn van een geldig Erasmus-handvest voor hoger onderwijs.

Wat u nog meer moet weten

Strategische partnerschappen hebben een beperkte duur:

 • hoger onderwijs: 24 tot 36 maanden
 • volwassenenonderwijs, schoolonderwijs en beroepsonderwijs en -opleiding: 12 tot 36 maanden
 • jongerenwerk: 6 tot 36 maanden

Een project kan doorgaans maximaal 150 000 euro subsidie per jaar ontvangen. De subsidie voor de speciale formule "partnerschappen voor schooluitwisselingen" bedraagt maximaal 99 000 euro per jaar.

Aanvraag indienen

U moet uw aanvraag indienen bij het nationaal agentschap in het programmaland waar uw organisatie gevestigd is.

Meer informatie

Alle details over criteria, procedures en indieningstermijnen vindt u in de Erasmus+-programmagids.

Er is ook een brochure over subsidies voor strategische partnerschappen beschikbaar (in het Engels, Frans of Duits).

Bekijk onze compendia (in het Engels) en laat u inspireren door eerder geselecteerde projecten:

De nationale agentschappen of, voor partnerlanden, de nationale bureaus (voor zover aanwezig) kunnen nadere informatie geven. U kunt ook contact opnemen met de Europese Commissie.

Video: Erasmus+: Jongeren de vaardigheden van morgen meegeven

Scholen

De gids voor schoolhoofden legt uit wat het programma hun school te bieden heeft.

Meer informatie over studiemobiliteit voor langere termijn voor leerlingen in het kader van strategische partnerschappen.

Deel deze pagina