Comhpháirtíochtaí Straitéiseacha

Conas iarratas a dhéanamh

Má tá cuntas EU Login agat, cliceáil ar an gcnaipe ‘eForms’ chun teacht ar fhoirmeacha iarratais Erasmus+.

Mura bhfuil cuntas EU Login agat, cliceáil ar an gcnaipe ‘Cruthaigh cuntas EU Login’ anseo thíos.

Tabhair do d’aire gur cheart iarratais, agus iad líonta isteach go hiomlán, a chur chuig na Gníomhaireachtaí Náisiúnta sa Tír Chláir ina bhfuil an eagraíocht is iarratasóir lonnaithe.Cad é an aidhm?

Is éard is Comhpháirtíochtaí Straitéiseacha ann tionscadail thrasnáisiúnta arb é is aidhm dóibh cleachtais nuálacha a cheapadh agus a chomhroinnt, agus chomh maith leis sin comhar, an phiarfhoghlaim agus malartuithe taithí i réimsí an oideachais, na hoiliúna agus na hóige a chur chun cinn.

Tríd is tríd, is éard is aidhm do chomhpháirtíochtaí straitéiseacha aghaidh a thabhairt ar thosaíochtaí a bhaineann le roinnt réimsí agus ar thosaíochtaí a bhaineann le réimse ar leith, mar atá:

 • an t-ardoideachas
 • an gairmoideachas agus an ghairmoiliúint
 • an scolaíocht
 • an t-oideachas aosach agus
 • an óige.

Dhá chineál Comhpháirtíochtaí Straitéiseacha atá ann: iad sin a chuireann leis an nuálaíocht agus iad sin a chuireann le malartú dea-chleachtas.

Tá tuilleadh eolais ar thosaíochtaí na réimsí ar leith le fáil sa Treoirleabhar.

Cad iad na deiseanna atá ann?

A bhuí le Comhpháirtíochtaí Straitéiseacha tugtar an deis do mhórchuid cineálacha eagraíochtaí poiblí, príobháideacha agus neamhrialtasacha réimse leathan gníomhaíochtaí a dhéanamh, cuir i gcás:

 • Comhar agus líonrú idir eagraíochtaí a neartú
 • Forbairt, tástáil agus cur chun feidhme cleachtas nuálach a chur chun cinn
 • Aithint agus bailíochtú eolais, scileanna agus inniúlachtaí a chur chun cinn
 • Comhar idir údaráis réigiúnacha a chur chun cinn d'fhonn córais nua don oideachas, don oiliúint agus don óige a cheapadh
 • Tacú le foghlaimeoirí atá faoi mhíchumas agus a bhfuil riachtanais speisialta acu le gur fusa dóibh post a fháil
 • Tacú le gairmithe i réimsí an oideachais agus na hoiliúna d'fhonn cothromas, éagsúlacht agus cuimsiú san fhoghlaim a chur chun cinn
 • Imeascadh imirceach nuathagtha a chur chun cinn agus feasacht a mhúscailt maidir le géarchéim na ndídeanaithe san Eoraip
 • Fiontraíocht agus saoránacht ghníomhach a chur chun cinn i measc an aosa óig.

Ní gá Comhpháirtíochtaí Straitéiseacha a bheith ar aon mhéid ná ní gá dóibh bheith ag gabháil do na gníomhaíochtaí céanna; bíonn an dá ní sin ag brath ar chuspóir an tionscadail, ar na heagraíochtaí lena mbainfidh, ar an tionchar a mheasfar a bheidh acu, agus ar ghnéithe eile.

Mar chuid de chuspóirí an tionscadail, tá deiseanna ann do dhaltaí, do mhic léinn, d'fhoghlaimeoirí agus do bhaill foirne foghlaim a dhéanamh ar an gcoigríoch, dul faoi oiliúint ansin nó teagasc a dhéanamh, ar chuntar gur chuidiú iad na gníomhaíochtaí trasnáisiúnta teagaisc, oiliúna agus foghlama sin le cuspóirí an tionscadail a bhaint amach.

Conas a oibríonn sé?

Eagraíochtaí rannpháirteacha a bhfuil rún acu iarratas a dhéanamh, caithfidh siad a bheith lonnaithe i dTír Chláir.

Ní foláir iarratas a dhéanamh faoi stiúir eagraíocht atá lonnaithe i dTír Chláir agus is iondúil go gcaithfidh trí eagraíocht ó Thíortha Cláir éagsúla ar a laghad a bheith rannpháirteach ann.

I gcorrchás, is féidir dhá eagraíocht ó Thíortha Cláir éagsúla bheith rannpháirteach i gcomhpháirtíochtaí i réimsí na scolaíochta agus na hóige. Más áil leo é, féadfaidh comhpháirtíochtaí sna réimsí seo iarratas a dhéanamh freisin ar "Comhpháirtíochtaí um Malartuithe idir Scoileanna" agus "Tionscnaimh Trasnáisiúnta don Óige". Tá próiseas iarratais níos simplí agus rialacha atá beagán difriúil ann do na formáidí speisialta sin.

Níl aon teorainn leis an líon eagraíochtaí is féidir bheith rannpháirteach iontu. Is féidir eagraíochtaí ó Thíortha Comhpháirtíochta bheith rannpháirteach chomh maith, ar choinníoll go gcuirfidh siad luach breise leis an tionscadal.

Maidir le hinstitiúidí ardoideachais atá lonnaithe i dTíortha Cláir, caithfidh Cairt Ardoideachais Erasmus bhailí a bheith acu.

Cén t-eolas eile is ceart a bheith agat?

Braitheann fad gach comhpháirtíochta straitéisí ar an réimse lena mbaineann sí:

 • An t-ardoideachas: idir 24 mhí agus 36 mhí
 • An t-oideachas aosach, an scolaíocht agus an gairmoideachas agus an ghairmoiliúint: idir 12 mhí agus 36 mhí
 • An óige: idir 6 mhí agus 36 mhí

Maidir leis na deontais a chuirfear ar fáil do thionscadail, is iondúil go mbíonn uasteorainn €150,000 leo in aghaidh na bliana. Tá uasteorainn €99,000 in aghaidh na bliana ann do na deontais atá ar fáil don fhormáid speisialta "Comhpháirtíochtaí um Malartuithe idir Scoileanna".

Iarratas a dhéanamh

Ba cheart iarratais a chur chuig an nGníomhaireacht Náisiúnta sa Tír Chláir ina bhfuil an eagraíocht is iarratasóir lonnaithe.

Tuilleadh eolais

Tá eolas mionsonraithe faoi na critéir, na nósanna imeachta agus na sprioc-amanna le fáil sa Treoirleabhar do chlár Erasmus+.

Tá tuilleadh eolais faoi Chomhpháirtíochtaí Straitéiseacha le fáil sa bhróisiúr faoin maoiniú atá ar fáil do thionscadail i réimsí an oideachais, na hoiliúna agus na hóige.

Féach sna coimrí de thionscadail chun spreagadh a fháil bunaithe ar na tionscadail a roghnaíodh roimhe seo.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ó na Gníomhaireachtaí Náisiúnta nó, i gcás na dTíortha Comhpháirtíochta, ón Oifig Náisiúnta (más ann di), nó is féidir teagmháil a dhéanamh leis an gCoimisiún Eorpach.

Físeán: Erasmus+: Scileanna a bheidh ag teastáil amach anseo a thabhairt do dhaoine óga

Scoileanna

Foilsíodh treoirleabhar do cheannairí scoile ar mian leo eolas a fháil faoin gcaoi ar féidir leis an scoil seo acu leas a bhaint as an gclár.

Foilsíodh treoirleabhar maidir le soghluaisteacht fhadtéarmach do dhaltaí mar chuid de chomhpháirtíochtaí straitéiseacha freisin.

Comhroinn an leathanach seo