Strategiset kumppanuushankkeet

Hakumenettelyt

Jos sinulla on EU Login -tili, voit siirtyä Erasmus+ Applications- portaaliin Erasmus+ pályázatok- painikkeesta.

Jos sinulla ei vielä ole EU Login tiliä, luo sellainen itsellesi käyttämällä oheista painiketta.

Huom. Hakemus on toimitettava sen Erasmus+ ohjelmamaan kansalliselle toimistolle, johon hakijaorganisaatio on sijoittautunut.Tavoitteet

Strategiset kumppanuushankkeet ovat kansainvälisiä hankkeita, joiden tarkoituksena on kehittää ja jakaa innovatiivisia käytäntöjä ja edistää yhteistyötä, vertaisoppimista ja kokemusten vaihtoa koulutus- ja nuorisoalalla.

Niissä pyritään vaikuttamaan horisontaalisiin ja sektorikohtaisiin painopisteisiin seuraavilla aloilla:

 • korkeakoulutus
 • ammatillinen koulutus
 • yleissivistävä koulutus
 • aikuiskoulutus
 • nuorisoala.

Strategisia kumppanuushankkeita on kahdenlaisia: innovointia tukevia ja hyvien käytäntöjen vaihtoa tukevia.

Lisätietoa sektorikohtaisista painopisteistä on ohjelmaoppaassa.

Tuettava toiminta

Strategisten kumppanuushankkeiden puitteissa julkiset ja yksityiset organisaatiot ja kansalaisjärjestöt voivat toteuttaa monenlaisia toimia, esimerkiksi:

 • vahvistaa organisaatioiden välistä yhteistyötä ja verkostoitumista
 • edistää innovatiivisten käytäntöjen kehittämistä, kokeilua ja toteutusta
 • helpottaa tietojen, taitojen ja osaamisen tunnistamista ja tunnustamista
 • edistää alueviranomaisten yhteistyötä koulutus- ja nuorisoalan uusien järjestelmien kehittämisessä
 • tukea erityistarpeita omaavia oppijoita ja helpottaa heidän siirtymistään työmarkkinoille
 • tukea opetus- ja koulutusalan ammattilaisia tasapuolisuuden, moninaisuuden ja osallisuuden edistämisessä opetuksessa
 • helpottaa vastasaapuneiden maahanmuuttajien integraatiota ja levittää tietoa Euroopan pakolaiskriisistä
 • edistää nuorten yrittäjyyttä ja aktiivista kansalaisuutta.

Strategisten kumppanuushankkeiden laajuus voi vaihdella, ja ne voivat sisältää erilaisia toimia hankkeen tavoitteiden, osallistujaorganisaatioiden, odotettujen vaikutusten ja muiden tekijöiden mukaan.

Koululaiset, opiskelijat ja muut oppijat sekä opettajat voivat opiskella, kouluttautua tai opettaa myös ulkomailla, mikäli tällaiset maidenväliset oppimis-, opetus- ja koulutustoimet edistävät hankkeen tavoitteiden saavuttamista.

Perusperiaatteet

Osallistujaorganisaatioiden on sijaittava ohjelmamaassa.

Hakemuksen jättää ohjelmamaahan sijoittautunut organisaatio, ja mukana on yleensä oltava vähintään 3 organisaatiota eri ohjelmamaista.

Yleissivistävän koulutuksen ja nuorisoalan kumppanuuksiin voi poikkeuksellisesti kuulua vähintään 2 organisaatiota eri ohjelmamaista. Näillä aloilla voidaan hakea myös kumppanuusmuotoja "kouluvaihtokumppanuushankkeet" ja "eurooppalaiset nuorisoaloitteet". Näihin kumppanuusmuotoihin sovelletaan yksinkertaisempaa hakumenettelyä ja hieman erilaisia sääntöjä.

Hakemus voi kattaa kuinka monta organisaatiota tahansa. Mukana voi olla myös kumppanimaiden organisaatioita, mikäli ne tuovat hankkeeseen olennaista lisäarvoa.

Ohjelmamaihin sijoittautuneilla korkeakouluilla täytyy olla voimassa oleva korkea-asteen koulutusta koskeva Erasmus-peruskirja.

Muuta huomioon otettavaa

Strategisten kumppanuushankkeiden kesto voi vaihdella seuraavasti:

 • korkeakoulutus: 24–36 kuukautta
 • aikuiskoulutus, yleissivistävä koulutus ja ammatillinen koulutus: 12–36 kuukautta
 • nuorisoala: 6–36 kuukautta

Tukea myönnetään yleensä enintään 150 000 euroa vuodessa. Kumppanuusmuotoon "kouluvaihtokumppanuushankkeet" myönnetään tukea enintään 99 000 euroa vuodessa.

Hakumenettely

Hakemus on toimitettava sen maan kansalliseen toimistoon, johon hakijaorganisaatio on sijoittautunut.

Lisätietoja

Yksityiskohtaisia tietoja kriteereistä, menettelyistä ja määräajoista on Erasmus+ -ohjelmaoppaassa.

Lisätietoja strategisista kumppanuushankkeista on koulutus- ja nuorisoalan hankkeiden rahoitusta koskevassa esitteessä.

Tutustu tähän mennessä valittujen hankkeiden luetteloihin:

Tietoa saa myös kansallisista toimistoista, joissakin kumppanimaissa toimivista kansallisista yhteyspisteistä ja Euroopan komissiosta.

Video: Erasmus+ -ohjelma: Ammattitaitoa nuorille tulevaisuutta varten

Koulut

Koulunjohtajille suunnatussa oppaassa esitellään ohjelman kouluille tarjoamia hyötyjä ja mahdollisuuksia.

Pitkäkestoisesta oppilasliikkuvuudesta on julkaistu erillinen opas.

Jaa tämä sivu