Strateegilised partnerlused

Kuidas taotleda?

Kui teil juba on EU Logini konto, siis saate nupu E-vormid abil Erasmus+ taotlustele juurde pääseda.

Kui teil ei ole veel EU Logini kontot, siis kasutage palun allpool olevat nuppu Loo EU Logini konto.

Palun pange tähele, et valmis taotlus tuleb esitada riiklikule büroole selles programmiriigis, kus asub taotlev organisatsioon.Eesmärk

Strateegilised partnerlused on riikidevahelised projektid, mille eesmärk on arendada ja jagada innovatiivseid lahendusi ja toetada koostööd, üksteiselt õppimist ning kogemuste vahetamist hariduse, koolituse ja noortetöö valdkonnas.

Üldisemalt peaksid need aitama kaasa nii valdkonnaüleste kui ka -siseste põhieesmärkide saavutamisele järgmistes valdkondades:

 • kõrgharidus;
 • kutseharidus ja -koolitus;
 • üldharidus;
 • täiskasvanuõpe ja
 • noortetöö.

Strateegilisi partnerlusi on kahte liiki: ühed toetavad innovatsiooni ja teised heade tavade vahetamist.

Lisateavet valdkonnasiseste põhieesmärkide kohta leiate programmijuhendist.

Võimalused

Strateegilised partnerlused pakuvad paljudele avaliku ja erasektori organisatsioonidele ning vabaühendustele võimalusi oma tegevuse kaudu toetada:

 • organisatsioonidevahelist koostööd ja võrgustike loomist;
 • innovatiivsete lahenduste arendamist, katsetamist ja rakendamist;
 • teadmiste, oskuste ja pädevuse tunnustamist ja kinnitamist;
 • piirkondlike ametiasutuste vahelist koostööd, mille eesmärk on arendada uusi haridus-, koolitus- ja noortetöö võimalusi;
 • puude või erivajadustega õppureid ning nende osalemist tööturul;
 • haridus- ja koolitustöötajaid, et aidata neil pöörata õppetöös rohkem tähelepanu võrdsusele, mitmekesisusele ja kaasamisele;
 • hiljuti saabunud sisserändajate lõimumist ning teavitustööd rändekriisiga seotud probleemidest Euroopas;
 • noorte ettevõtlust ja aktiivset osalemist kodanikuühiskonnas.

Strateegilised partnerlused võivad olla eri suurusega ning tegeleda erinevate küsimustega olenevalt projekti eesmärgist, osalevatest organisatsioonidest, oodatavatest tulemustest jms.

Projekti eesmärkide raames on õpilastel, üliõpilastel, õppuritel ja töötajatel võimalik õppida, koolitusel käia ja õpetada välismaal, kui riikidevaheline õpetamis-, koolitus- või õppetegevus aitab kaasa projekti eesmärkide saavutamisele.

Kuidas see toimib?

Toetust saavad taotleda programmiriikides asuvad organisatsioonid.

Taotlemist juhib programmiriigis asuv organisatsioon ning projektis peab üldjuhul osalema vähemalt kolm organisatsiooni erinevatest programmiriikidest.

Erandjuhul võib üldhariduse või noortetöö partnerluse korral projektis osaleda ka ainult kaks organisatsiooni erinevatest programmiriikidest. Neis valdkondades võivad partnerid esitada taotluse ka erikategooriates „Kooliõpilaste vahetuspartnerlused“ ja „Riikidevahelised noortealgatused“. Nende erikategooriate puhul kohaldatakse lihtsamat taotlemismenetlust ja veidi muudetud eeskirju.

Taotlusse võib kaasata ükskõik kui palju organisatsioone. Nende hulgas võib olla ka partnerriikide organisatsioone, kui nende osalemine annab projekti sisuliselt väärtusliku panuse.

Programmiriikide kõrgkoolidel peab olema kehtiv Erasmuse kõrgharidusharta.

Mida võiksite veel teada?

Strateegiliste partnerluste kestus on valdkonniti erinev:

 • kõrgharidus: 24 kuni 36 kuud;
 • täiskasvanuõpe, üldharidus ning kutseharidus ja -koolitus: 12 kuni 36 kuud;
 • noortetöö: 6 kuni 36 kuud.

Projektile antava toetuse ülemmäär on tavaliselt 150 000 eurot aastas. Kooliõpilaste vahetuspartnerluste puhul on toetuse ülemmäär 99 000 eurot aastas.

Kuidas taotleda?

Taotlus esitatakse taotleva organisatsiooni asukohaks oleva programmiriigi riiklikule büroole.

Lisateave

Täpsemat teavet hindamiskriteeriumide, taotlemise korra ja tähtaegade kohta leiate Erasmus+ programmijuhendist.

Lisateavet strateegiliste partnerluste kohta leiate ka haridus-, koolitus- ja noortetöö projektide rahastamisvõimaluste brošüürist.

Palun tutvuge kokkuvõtetega, et saada inspiratsiooni juba väljavalitud projektidest:

Teavet saab ka riiklikelt büroodelt, partnerriikide puhul riiklikelt ametitelt (kui need on olemas) ja Euroopa Komisjonilt.

Video: Programm Erasmus+: anname noortele tulevikuks vajalikud oskused

Koolid

Siit leiate juhendi koolijuhtidele, milles selgitatakse, kuidas programm saab teie koolile kasu tuua.

Samuti on avaldatud Strateegilise partnerluse raames õpilaste pikaajalist õpirännet käsitlev juhend.

Jaga seda lehte