Strategická partnerství

Jak podat přihlášku

Pokud máte účet u služby EU Login, můžete si kliknutím na elektronické formuláře (eForms) zobrazit přihlášku programu Erasmus+.

Pokud účet EU Login ještě nemáte, můžete si ho vytvořit níže.

Upozornění: vyplněnou přihlášku je třeba podat u národní agentury v programové zemi, kde má žádající organizace sídlo.Co je cílem?

Strategická partnerství jsou nadnárodní projekty, jejichž cílem je rozvíjet a sdílet inovativní postupy a podporovat spolupráci, vzájemné učení a výměnu zkušeností v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže.

Obecným cílem strategických partnerství je pak řešení průřezových i specifických priorit, které se vztahují k těmto oblastem:

 • vysokoškolské vzdělávání
 • odborné vzdělávání a příprava
 • školní vzdělávání
 • vzdělávání dospělých
 • mládež

Strategická partnerství jsou dvojího druhu – ta, která podporují spolupráci na inovacích, a ta, která podporují výměnu osvědčených postupů.

Další informace týkající se specifických priorit jednotlivých oblastí najdete v příručce k programu Erasmus+.

Co program nabízí?

Strategická partnerství poskytují široké škále veřejných a soukromých subjektů a nevládních organizací příležitosti k realizaci celé řady aktivit, k nimž patří:

 • zintenzivnění spolupráce a vytváření sítí mezi organizacemi
 • podpora vývoje, testování a zavádění inovativních postupů
 • propagace uznávání a potvrzování znalostí, dovedností a kompetencí
 • podpora spolupráce mezi regionálními orgány v zájmu vytvoření nových systémů v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže
 • podpora studentů se zdravotním postižením a zvláštními potřebami a opatření v zájmu jejich přechodu na trh práce
 • podpora vzdělávání a odborné přípravy odborníků s cílem podporovat rovnost, rozmanitost a začlenění v oblasti vzdělávání
 • podpora integrace nově příchozích migrantů a zlepšování informovanosti o uprchlické krizi v Evropě
 • podpora podnikání a aktivního občanství mladých lidí

V závislosti na cílech projektu, zúčastněných organizacích, očekávaném dopadu a jiných prvcích mohou být strategická partnerství různě velká a zabývat se různými aktivitami.

Podle působnosti cílů projektu jsou pro žáky, studenty a pracovníky k dispozici možnosti studia, odborné přípravy nebo pedagogického působení v zahraničí, pokud takové výukové, školicí nebo studijní aktivity přispějí k dosažení cílů projektu.

Jak program funguje?

Zájemci z řad zúčastněných organizací musejí mít sídlo v jedné z programových zemí.

Podání žádosti musí proběhnout pod vedením organizace usazené v programové zemi a musí zpravidla zahrnovat alespoň tři organizace z různých programových zemí.

Ve výjimečných případech mohou partnerství v oblasti školního vzdělávání a mládeže sestávat alespoň ze dvou organizací z různých programových zemí. Partnerství v těchto oblastech mohou také podat žádost o specifický formát projektu: partnerství pro výměny mezi školami (school exchange partnerships) nebo nadnárodní iniciativy mládeže. Pro tyto zvláštní formáty platí jednodušší postup podávání žádostí a mírně upravený soubor pravidel.

Žádosti mohou zahrnout libovolný počet organizací. Mohou rovněž zapojovat organizace z partnerských zemí, pokud přinášejí zásadní přidanou hodnotu.

Vysokoškolské instituce se sídlem v programových zemích musí být držiteli platné listiny programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání.

Co byste ještě měli vědět

V závislosti na oblasti, v níž působí, mohou mít strategická partnerství různou délku trvání

 • vysokoškolské vzdělávání: od 24 do 36 měsíců
 • vzdělávání dospělých, školní vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava: od 12 do 36 měsíců
 • mládež: od 6 do 36 měsíců

Granty se obvykle udělují v maximální výši 150 000 eur ročně. Granty na specifický formát „partnerství pro výměny mezi školami“ mají limit 99 000 EUR na jeden rok.

Jak podat žádost?

Žádost je nutné zaslat národní agentuře v programové zemi, kde má sídlo žádající organizace.

Další informace

Podrobné informace ohledně kritérií, postupů a lhůt lze nalézt v příručce k programu Erasmus+.

Další informace o strategických partnerstvích jsou k dispozici v brožuře věnované financování projektů v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže.

Užitečné informace a možná i inspiraci najdete v kompendiích vybraných projektů:

Informace vám rovněž poskytnou národní agentury, národní kanceláře. Obrátit se můžete i přímo na Evropskou komisi.

Video: Program Erasmus+ : Naučit mladé lidé dovednostem, bez nichž se v budoucnu neobejdou

Školy

Příručka pro vedoucí pracovníky škol s informacemi o tom, jak mohou školy z programu těžit.

Rovněž byla zveřejněna příručka k dlouhodobé studijní mobilitě žáků v rámci strategických partnerství.

Sdílej tuto stránku