Zamestnanci (výučba)

Príležitosti výučby pre zamestnancov

Program Erasmus+ ponúka príležitosti dočasne vyučovať vo vzdelávacej inštitúcii v zahraničí.

Tieto príležitosti sú dostupné pre zamestnancov v sektore vzdelávania a jednotlivcov z oblasti podnikania, ktorí sú pozvaní, aby sa podelili so študentmi o svoje poznatky v určitom sektore, oblasti alebo problematike.

Program Erasmus+ ponúka príležitosti učiť v zahraničí vo vzdelávacích inštitúciách fungujúcich na všetkých úrovniach.

Príležitosti

Vysokoškolské vzdelávanie

Program Erasmus+ poskytuje podporu učiteľom počas ich pôsobenia v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania v zahraničí. Ak pracujete v oblasti vysokoškolského vzdelávania, môžete sa zúčastniť výmeny pre učiteľov v krajine účastniacej sa programu Erasmus+ alebo v partnerskej krajine. Záujemcovia z oblasti podnikania môžu získať podporu na pôsobenie v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania v krajine účastniacej sa programu s cieľom výučby a výmeny poznatkov.

Ďalšie informácie

Odborné vzdelávanie a príprava

Program Erasmus+ poskytuje podporu na výučbové pobyty v inštitúciách odborného vzdelávania a prípravy (OVP) v zahraničí. Ak pracujete v oblasti OVP, môžete sa zúčastniť výmeny pre učiteľov v inej organizácii v krajine účastniacej sa programu Erasmus+.

Ďalšie informácie

Školské vzdelávanie

Program Erasmus+ poskytuje podporu na výučbové pobyty v školách v zahraničí pre odborníkov zapojených do predškolského, základného a stredoškolského vzdelávania. Vďaka výučbe v zahraničí môžete nadobudnúť širší pohľad na oblasť vzdelávania, vymieňať si poznatky so svojimi kolegami z inej krajiny a preberať osvedčené postupy. Tieto výmeny pre učiteľov sa uskutočňujú medzi školami v krajinách účastniacich sa programu Erasmus+.

Ďalšie informácie

Vzdelávanie dospelých

Program Erasmus+ poskytuje podporu na výučbové pobyty v organizáciách vzdelávania dospelých v zahraničí. Ak pracujete v oblasti vzdelávania dospelých, môžete sa zúčastniť výmeny pre učiteľov alebo školiteľov v inej organizácii v krajine účastniacej sa programu Erasmus+. Takáto skúsenosť a výmena môžu pomôcť pri zlepšovaní jazykových a kultúrnych znalostí a poskytnúť novú perspektívu o postupoch výučby a prístupoch k nej.

Ďalšie informácie

Jean Monnet

Jean Monnet je súčasť programu Erasmus+ venovaná podpore excelentnosti v oblasti štúdií o EÚ v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania na celom svete. Dôraz sa kladie na štúdium a výskum v otázkach integrácie EÚ a v pochopení miesta, ktoré Európa má v globalizovanom svete.

Ďalšie informácie

Spoločné magisterské štúdium Erasmus Mundus

SMŠEM podporuje zapojenie špičkových akademických pracovníkov/hosťujúcich prednášajúcich s cieľom zvýšiť príťažlivosť programov. Ak máte vynikajúce akademické a/alebo profesijné skúsenosti, môžete sa zapojiť do SMŠEM.

Ďalšie informácie

Zamestnanci so špeciálnymi potrebami v dôsledku fyzickej, duševnej alebo zdravotnej situácie

K dispozícii sú dodatočné finančné prostriedky a zamestnanci majú nárok na rovnaké podporné služby zo strany prijímajúcej inštitúcie ako miestni zamestnanci.

Ďalšie informácie

Zdieľajte túto stránku