Προσωπικό (διδασκαλία)

Δυνατότητες διδασκαλίας για το προσωπικό

Το Erasmus+ παρέχει δυνατότητες διδασκαλίας για ένα χρονικό διάστημα σε εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού.

Οι δυνατότητες αυτές παρέχονται σε άτομα που εργάζονται είτε στον τομέα της εκπαίδευσης είτε σε επιχειρήσεις, τα οποία καλούνται να μεταδώσουν σε φοιτητές τις γνώσεις τους για συγκεκριμένο τομέα ή θέμα.

Δυνατότητες διδασκαλίας στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Erasmus+ παρέχονται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων.

Δυνατότητες

Ανώτατη εκπαίδευση

Το Erasmus+ στηρίζει περιόδους διδασκαλίας σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Εάν εργάζεστε στην ανώτατη εκπαίδευση, μπορείτε να διδάξετε για ένα διάστημα σε ίδρυμα είτε χώρας του προγράμματος Erasmus+ είτε χώρας - εταίρου. Τα άτομα που εργάζονται σε επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν στήριξη για διδασκαλία και ανταλλαγή γνώσεων σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μιας χώρας του προγράμματος.

Περισσότερα

Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Το Erasmus+ στηρίζει τις μετακινήσεις με σκοπό τη διδασκαλία σε ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ιδρύματα ΕΕΚ) στο εξωτερικό. Εάν εργάζεστε στον τομέα της ΕΕΚ, μπορείτε να διδάξετε για ένα χρονικό διάστημα σε άλλο ίδρυμα σε χώρα του προγράμματος Erasmus+.

Περισσότερα

Σχολική εκπαίδευση

Το Erasmus+ στηρίζει τις μετακινήσεις εργαζομένων στην προσχολική, την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με σκοπό τη διδασκαλία σε σχολεία του εξωτερικού. Μέσω της διδασκαλίας στο εξωτερικό, μπορείτε να διευρύνετε τις γνώσεις σας σε θέματα εκπαίδευσης, να ανταλλάξετε γνώσεις με συναδέλφους σας σε άλλη χώρα και να ενημερωθείτε για καλές εκπαιδευτικές πρακτικές. Πρόσβαση σε αυτές τις δυνατότητες έχουν σχολεία που βρίσκονται σε χώρες του προγράμματος Erasmus+.

Περισσότερα

Εκπαίδευση ενηλίκων

Το Erasmus+ στηρίζει τις μετακινήσεις με σκοπό τη διδασκαλία σε ιδρύματα εκπαίδευσης ενηλίκων στο εξωτερικό. Εάν εργάζεστε στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, έχετε τη δυνατότητα να μεταβείτε για ένα διάστημα σε άλλο ίδρυμα χώρας του προγράμματος Erasmus+ με σκοπό τη διδασκαλία ή την παροχή κατάρτισης. Τέτοιου είδους εμπειρίες και ανταλλαγές συμβάλλουν στη βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων και των πολιτισμικών γνώσεων, και ανοίγουν νέες προοπτικές όσον αφορά τις μεθόδους και τις πρακτικές διδασκαλίας.

Περισσότερα

Ζαν Μονέ

Οι δράσεις Jean Monnet αποτελούν το τμήμα του Erasmus+ που στοχεύει στην προαγωγή της αριστείας στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών παγκοσμίως. Έμφαση δίνεται στη μελέτη και την έρευνα σχετικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την κατανόηση της θέσης της Ευρώπης σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.

Περισσότερα

Κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Erasmus Mundus

Τα κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Erasmus Mundus προωθούν τη συμμετοχή επιστημόνων/επισκεπτών καθηγητών υψηλού επιπέδου με στόχο την ενίσχυση της ελκυστικότητας των μαθημάτων. Αν διαθέτετε ένα εξαιρετικό ακαδημαϊκό και/ ή επαγγελματικό προφίλ, μπορείτε να συμμετάσχετε σε ένα από τα εν λόγω μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Περισσότερα

Προσωπικό με σωματικές ή νοητικές αναπηρίες, ή προβλήματα υγείας

Προβλέπεται συμπληρωματική χρηματοδότηση και το προσωπικό έχει δικαίωμα στις ίδιες υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχουν τα ιδρύματα υποδοχής στο τοπικό προσωπικό.

Περισσότερα

Κοινοποίησε αυτή τη σελίδα