Служители (преподаване)

Възможности за преподаване за служители

В рамките на „Еразъм+“ се предлагат възможности за временно преподаване в учебно заведение в чужбина.

Тези възможности са достъпни както за работещи в сектора на образованието, така и за служители на предприятия, поканени да споделят със студентите своя опит в даден сектор или по дадена тема.

Възможности за преподаване в чужбина по „Еразъм+“ има в учебни заведения на всички равнища.

Възможности

Висше образование

По „Еразъм+“ се подпомага временното преподаване във висши учебни заведения в чужбина. Ако работите в сферата на висшето образование, можете да преподавате известно време в институция в страна по програмата или страна партньор. Хората, работещи в предприятия, могат да получат помощ, за да преподават или споделят знания с висши училища в страна по програмата.

Научете повече

Професионално образование и обучение

По „Еразъм+“ се подпомага временното преподаване в институции за професионално образование и обучение (ПОО)в чужбина. Ако работите в сферата на ПОО, можете да преподавате известно време в друга организация в страна по програмата „Еразъм+“.

Научете повече

Училищно образование

По „Еразъм+“ се подпомага временното преподаване в училища в чужбина за учители от детските градини и началното и средното образование. Преподавайки в чужбина, можете да разширите кръгозора си, да обмените опит с колеги в друга страна и да се запознаете с нови добри практики в областта на образованието. Тези възможности са достъпни за учители в училища в страни по програмата „Еразъм+“.

Научете повече

Образование за възрастни

По „Еразъм+“ се подпомага временното преподаване в организации за образование за възрастни в чужбина. Ако работите в сферата на образованието за възрастни, можете да преподавате известно време в друга организация в страна по програмата „Еразъм+“. Подобен опит и обмен могат да ви помогнат да подобрите своите езикови умения и културни познания, както и да обогатите разбиранията си за практиките и подходите на преподаване.

Научете повече

„Жан Моне“

„Жан Моне“ е частта от програмата „Еразъм+“, посветена на изучаването на ЕС във висшето образование по света. Акцентът пада върху изучаването и изследванията на европейската интеграция и разбиранията за мястото на Европа в глобализирания свят.

Научете повече

Съвместни магистърски програми „Еразмус Мундус“

Съвместните магистърски програми „Еразмус Мундус“ (СМПЕМ) подкрепят участието на учени/гост лектори на високо равнище с цел повишаване на привлекателността на курсовете. Ако имате забележителни научни и/или професионални постижения, можете да участвате в СМПЕМ.

Научете повече

Служители с физически, психически или други увреждания

Налично е допълнително финансиране и служителите имат право на същите помощни услуги като услугите, предлагани на местни служители от приемащите институции.

Научете повече

Споделете тази страница