Partnerstwa na małą skalę

Czym są partnerstwa na małą skalę?

Partnerstwa na małą skalę mają na celu dotarcie do organizacji oddolnych lub będących mniej doświadczonymi uczestnikami programu Erasmus+. Zostały zaprojektowane z myślą o rozszerzeniu dostępu do programu na małe podmioty i osoby, do których trudno jest dotrzeć i które są aktywne w obszarze edukacji szkolnej, kształcenia dorosłych, kształcenia i szkolenia zawodowego, młodzieży i sportu. Ma to nastąpić dzięki

  • niższym kwotom dofinansowania przyznawanego organizacjom
  • krótszemu czasowi trwania dotacji
  • prostszym wymaganiom administracyjnym
  • usuwaniu barier utrudniających przystąpienie do programu
  • elastycznym formom, czyli łączeniu działań transnarodowych i krajowych, aby umożliwić mniejszym organizacjom dotarcie do osób o mniejszych szansach.

Partnerstwa na małą skalę mogą również przyczyniać się do tworzenia i rozwoju sieci międzynarodowych oraz do wspierania współdziałania w ramach polityki lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej, a także pomiędzy nimi. Wspierają one również zaangażowaną postawę obywateli Unii i przenoszą wymiar europejski na poziom lokalny.

Kto może złożyć wniosek?

O udział w partnerstwie na małą skalę może ubiegać się każda organizacja uczestnicząca mająca siedzibę w kraju objętym programem. Organizacja ta składa wniosek w imieniu wszystkich organizacji uczestniczących współrealizujących dany projekt. W partnerstwie na małą skalę mogą uczestniczyć wszelkie organizacje publiczne lub prywatne mające siedzibę w kraju objętym programem (zob. „Kraje uprawnione”).

Niezależnie od dziedziny będącej przedmiotem oddziaływania projektu partnerstwa na małą skalę są otwarte dla wszelkiego rodzaju organizacji działających w obszarze kształcenia, szkolenia, młodzieży, sportu lub w innych sektorach społeczno-ekonomicznych. W partnerstwie na małą skalę mogą również uczestniczyć organizacje działające w innych dziedzinach, np. organy lokalne, regionalne i krajowe, ośrodki zajmujące się uznawalnością i potwierdzaniem kwalifikacji, izby handlowe, organizacje handlowe, ośrodki doradztwa, organizacje kulturalne i sportowe.

W zależności od priorytetu i celów określonych w projekcie w partnerstwach na małą skalę powinni uczestniczyć najbardziej odpowiedni i różnorodni partnerzy, co pozwoli na czerpanie korzyści z ich różnych doświadczeń, profili i szczególnej wiedzy fachowej.

Jak złożyć wniosek?

Organizacje zainteresowane złożeniem wniosku powinny to zrobić za pośrednictwem unijnego portalu dotyczącego finansowania i przetargów.

W 2021 r. ogłoszono jedno zaproszenie do składania wniosków. Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie do 17 czerwca 2021 r., godz. 17:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Powiązane obszary polityki

Partnerstwa na małą skalę mają na celu osiągnięcie tych samych priorytetów co partnerstwa współpracy.

Więcej informacji

Przewodnik po programie Erasmus+ jest najważniejszym źródłem informacji na temat partnerstw na rzecz współpracy. Zawiera on wszystkie informacje na temat priorytetów, kryteriów przyznania finansowania, zasad finansowania itp.

Podziel się tą stroną