Malé partnerstvá spolupráce

Ako sa prihlásiť

Organizácie, ktoré majú záujem požiadať o grant, by sa mali obrátiť na Výkonnú agentúru pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

Čo je cieľom?

Cieľom malých partnerstiev spolupráce je:

 • posilnenie sociálneho začleňovania a rovnosti príležitostí,
 • podpora tradičných európskych športov a hier,
 • podpora mobility dobrovoľníkov, trénerov, manažérov a zamestnancov neziskových športových organizácií,
 • ochrana najmä mladých atlétov pred zdravotnými a bezpečnostnými rizikami prostredníctvom zlepšenia tréningových a súťažných podmienok,
 • podpora synergie v rámci miestnej, regionálnej, vnútroštátnej a medzinárodnej politiky v oblasti športu.

V širšom zmysle majú malé partnerstvá spolupráce prispievať k stratégiám EÚ v oblasti športu.

V čom spočíva táto príležitosť?

V rámci programu Erasmus+ môžu organizácie rozvíjať, prenášať a realizovať inovatívne činnosti v oblasti športu medzi organizáciami, verejnými orgánmi a ďalšími subjektmi.

Malé partnerstvá spolupráce majú podporovať vytváranie a rozvoj európskych sietí v oblasti športu a môžu zahŕňať rôzne činnosti, ako sú:

 • vytváranie sietí medzi zainteresovanými stranami,
 • podpora, identifikácia a výmena osvedčených postupov,
 • príprava, vypracovanie a vykonávanie modulov a nástrojov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy,
 • zvyšovanie povedomia o pridanej hodnote športu a telesnej aktivity,
 • podpora inovatívnych synergií medzi oblasťou športu a oblasťami zdravia, vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže,
 • zlepšenie dôkazovej základne v športe na riešenie spoločenských a hospodárskych výziev,
 • konferencie, semináre, stretnutia, podujatia a opatrenia na zvýšenie povedomia na podporu uvedených činností.

Ako to funguje?

Organizácie, ktoré majú záujem požiadať o grant, musia žiadosť predložiť ako súčasť konzorcia pozostávajúceho z minimálne troch organizácií z troch rôznych krajín účastniacich sa programu. Hoci sa môžu zapojiť aj partnerské krajiny, žiadateľ musí mať sídlo v krajine účastniacej sa programu.

Čo by ste ešte mali vedieť?

Projekty musia trvať 12, 18, 24, 30 alebo 36 mesiacov. Ich trvanie sa musí uviesť vo fáze podania žiadosti na základe cieľa projektu a typu plánovanej činnosti.

Ako podať žiadosť?

Organizácie, ktoré majú záujem požiadať o grant, by sa mali obrátiť na Výkonnú agentúru pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

Ďalšie informácie

Hlavným zdrojom informácií o malých partnerstvách spolupráce je sprievodca programom Erasmus+. Viac informácií o postupe podávania žiadostí vám poskytne Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

V prípade ďalších otázok môžete kontaktovať Výkonnú agentúru pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

Zdieľajte túto stránku