Współpraca partnerska na mniejszą skalę

Jak się zgłosić?

Zainteresowane organizacje mogą się zgłaszać za pośrednictwem Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

Jaki jest cel?

Współpraca partnerska na mniejszą skalę ma na celu:

 • promowanie włączenia społecznego i równych szans
 • propagowanie tradycyjnych europejskich dyscyplin sportu i gier
 • wspieranie mobilności ochotników, trenerów, kierowników i pracowników nienastawionych na zysk organizacji sportowych
 • ochronę sportowców, szczególnie najmłodszych, przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa poprzez poprawę warunków, w jakich odbywają się treningi i zawody
 • wykorzystywanie wzajemnych powiązań między lokalną, regionalną, krajową i międzynarodową polityką w dziedzinie sportu.

W szerszym kontekście współpraca partnerska na mniejszą skalę ma przyczyniać się do kształtowania unijnej strategii w dziedzinie sportu.

Jakie są możliwości

Erasmus+ oferuje wsparcie organizacjom zajmującym się opracowywaniem, transferem lub wdrażaniem innowacyjnych praktyk w dziedzinie sportu we współpracy z różnymi organizacjami i podmiotami.

Współpraca partnerska na mniejszą skalę ma promować tworzenie i rozwój europejskich sieci w dziedzinie sportu i mogą obejmować następujące rodzaje działalności:

 • tworzenie sieci kontaktów między zainteresowanymi stronami
 • promowanie, określanie i wymiana dobrych praktyk
 • przygotowywanie, opracowywanie i wdrażanie modułów i narzędzi edukacyjnych i szkoleniowych
 • rozpowszechnianie wiedzy o korzyściach płynących ze sportu i aktywności fizycznej
 • promowanie innowacyjnych synergii między dziedziną sportu i dziedzinami zdrowia, kształcenia, szkolenia i młodzieży
 • ugruntowanie podstawy dowodowej w odniesieniu do sportu w celu sprostania wyzwaniom społecznym i gospodarczym
 • konferencje, seminaria, spotkania, wydarzenia i działania mające na celu podnoszenie świadomości będące podstawą wyżej wspomnianych działań.

Jak to działa?

Organizacja musi złożyć wniosek w ramach konsorcjum, w którym uczestniczą co najmniej trzy organizacje z trzech różnych krajów uczestniczących w programie. Kraje partnerskie mogą uczestniczyć w programie, jednak wniosek musi zostać złożony przez organizację z siedzibą w kraju uczestniczącym w programie.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Czas trwania projektu musi wynosić 12, 18, 24, 30 lub 36 miesięcy. Czas trwania projektu należy określić na etapie składania wniosku na podstawie celu projektu i rodzaju zaplanowanych działań.

Jak można złożyć wniosek?

Zainteresowane organizacje mogą się zgłaszać za pośrednictwem Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

Więcej informacji

Przewodnik po programie Erasmus+ jest najważniejszym źródłem informacji na temat małych partnerstw współpracy. Więcej informacji można uzyskać od Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Agencją Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

Podziel się tą stroną