Mazas sadarbības partnerības

Kā pieteikties

Ieinteresētās organizācijas var pieteikties ar Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras starpniecību.

Kāds ir mērķis?

Mazās sadarbības partnerību mērķis ir:

 • sekmēt sociālo iekļautību un iespēju vienlīdzību;
 • veicināt Eiropas tradicionālos sporta veidus un spēles;
 • atbalstīt brīvprātīgo, treneru, bezpeļņas sporta organizāciju personāla un vadītāju mobilitāti;
 • uzlabojot treniņu un sacensību apstākļus, pasargāt sportistus, jo īpaši jaunākos, no veselības un drošības apdraudējumiem;
 • radīt sinerģiju ar vietējo, reģionālo, valsts un starptautisko sporta politiku, kā arī starp šiem dažādajiem sporta politikas līmeņiem.

Plašākā nozīmē mazās sadarbības partnerības palīdz īstenot ES stratēģiju sporta jomā.

Kādas ir iespējas?

“Erasmus+” piedāvā organizācijām izveidot, izplatīt un īstenot inovatīvu pieeju sporta jomā, piesaistot citas organizācijas, iestādes u.c.

Mazās sadarbības partnerības veicina Eiropas tīklu izveidi un attīstību sporta jomā, un tās var ietvert dažādas darbības, piemēram:

 • kontaktu veidošanu starp ieinteresētajām personām;
 • labas prakses veicināšanu, apzināšanu un kopīgošanu;
 • izglītības un apmācības moduļu un rīku sagatavošanu, izstrādi un īstenošanu;
 • izpratnes veidošanu par sporta un fizisko aktivitāšu priekšrocībām;
 • inovatīvas sinerģijas veicināšanu starp sporta jomu un veselības, izglītības, apmācības un jaunatnes jomām;
 • sporta zināšanu bāzes uzlabošanu, lai risinātu sociālās un ekonomiskās problēmas;
 • konferenču, semināru, sanāksmju, pasākumu un izpratnes veicināšanas kampaņu rīkošanu minēto pasākumu atbalstam.

Kā tas darbojas praksē?

Organizācijas, kas vēlas piedalīties šajā darbībā, to var darīt, ja ir iesaistījušās konsorcijā, kurā ir vismaz 3 organizācijas no vismaz 3 dažādām programmas valstīm. Lai gan piedalīties drīkst arī partnervalstu organizācijas, pieteikuma iesniedzējam jābūt no programmas valsts.

Kas vēl jāzina?

Projektiem jābūt 12, 18, 24, 30 vai 36 mēnešus ilgiem. Ilgums jānorāda pieteikuma stadijā atkarībā no projekta mērķa un paredzēto darbību veida.

Kā pieteikties?

Ieinteresētās organizācijas var pieteikties ar Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras starpniecību.

Plašāka informācija

Izsmeļošu informāciju par mazās sadarbības partnerībām var atrast programmas “Erasmus+” vadlīnijās, taču par pieteikšanos noderīgas ziņas ir pieejamas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā.

Plašāku informāciju varat uzzināt Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā.

Bendrinti šį puslapį