Comhpháirtíochtaí Comhoibríocha Beaga

Conas iarratas a dhéanamh

Ba cheart d'eagraíochtaí a bhfuil sé i gceist acu iarratas a chur isteach é sin a dhéanamh tríd an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir.

Cad is aidhm dóibh?

Is éard is aidhm do Chomhpháirtíochtaí Comhoibríocha Beaga:

 • cuimsiú sóisialta agus comhionannas deiseanna a chothú
 • spóirt agus cluichí traidisiúnta a chleachtar san Eoraip a chur chun cinn
 • tacú le soghluaisteacht oibrithe deonacha, traenálaithe, bainisteoirí agus ball foirne atá ag obair in eagraíochtaí spóirt neamhbhrabúis
 • lúthchleasaithe, go háirithe lúthchleasaithe óga, a chosaint ar rioscaí don tsláinte agus don tsábháilteacht trí chúinsí traenála agus dálaí iomaíochta a fheabhsú.
 • sineirgí a chothú le beartais spóirt, agus eatarthu sin, ar an leibhéal áitiúil, ar an leibhéal réigiúnach, ar an leibhéal náisiúnta agus ar an leibhéal idirnáisiúnta

Ar leibhéal níos ginearálta, tá Comhpháirtíochtaí Comhoibríocha Beaga ceaptha rannchuidiú le straitéisí an Aontais Eorpaigh i réimse an spóirt.

Cén deis atá ann?

A bhuí le Erasmus+ tugtar an deis d'eagraíochtaí cleachtais nuálacha i réimse an spóirt a fhorbairt, a aistriú agus a chur chun feidhme idir eagraíochtaí, údaráis agus comhlachtaí eile.

Tá Comhpháirtíochtaí Comhoibríocha Beaga ceaptha cruthú agus forbairt líonraí Eorpacha i réimse an spóirt a chur chun cinn agus áirítear orthu sin na nithe seo a leanas:

 • líonrú i measc geallsealbhóirí;
 • dea-chleachtais a aithint, a chur chun cinn agus a roinnt;
 • modúil agus uirlisí i réimsí an oideachais agus na traenála a ullmhú, a fhorbairt agus a chur chun feidhme;
 • feasacht a mhúscailt maidir leis an tairbhe a bhaineann leis an spórt nó le gníomhaíocht choirp;
 • sineirgí nuálacha idir réimse an spóirt agus réimsí na sláinte, an oideachais, na traenála agus na hóige a chur chun cinn;
 • cur lena bhfuil d'fhianaise ann i dtaca leis an spórt d'fhonn aghaidh a thabhairt ar dhúshláin shochaíocha agus eacnamaíocha;
 • comhdhálacha, seimineáir, cruinnithe, imeachtaí agus gníomhaíochtaí múscailte feasachta a eagrú a thacóidh leis na gníomhaíochtaí thuasluaite.

Conas a oibríonn sé?

Eagraíochtaí a bhfuil sé i gceist acu iarratas a chur isteach, ní foláir dóibh an t-iarratas sin a dhéanamh faoi scáth cuibhreannas ina mbeidh trí eagraíocht ar a laghad ó thrí Thír Chláir éagsúla. Cé gur féidir le heagraíochtaí ó Thíortha Comhpháirtíochta páirt a ghlacadh ann, caithfidh an eagraíocht is iarratasóir a bheith lonnaithe i dTír Chláir.

Cén t-eolas eile atá de dhíth ort?

Mairfidh tionscadail ar feadh 12 mhí, 18 mí, 24 mhí, 30 mí nó 36 mhí; ní foláir an fad ama a shonrú nuair a bheidh an t-iarratas á dheanamh, á bhunú sin ar chuspóir an tionscadail agus ar na cineálacha gníomhaíochtaí atá beartaithe.

Conas iarratas a dhéanamh?

Ba cheart d'eagraíochtaí a bhfuil sé i gceist acu iarratas a chur isteach é sin a dhéanamh tríd an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir.

Tuilleadh eolais

Is é an Treoirleabhar do Chlár Erasmus+ an phríomhfhoinse eolais faoi Chomhpháirtíochtaí Comhoibríocha Beaga, ach mar sin féin tá tuilleadh eolais faoin bpróiseas iarratais le fáil ón nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir.

Chun tuilleadh eolais a fháil is féidir teagmháil a dhéanamh leis an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir.

Comhroinn an leathanach seo